Budapesti Hírlap, 1910. november (30. évfolyam, 260-284. szám)

1910-11-16 / 272. szám

12 1910. november 16, kárnak a román csillag-rend tisztikeresztjét, Ciocan Jenő budapesti államrendőrségi rendőrkapitánynak a román korona rendjének tisztikeresztjét, Krecsányi Kálmán rendőrtanácsos, detektivfőnöknek a román csillagrend tisztikeresztjét, Markovics Ince és Gar­­lathy Ödön rendőrtanácsosoknak a román csillag­rend tisztikeresztjét adományozta. — (Aviatika! hírek.) Frankfurtból jelentik nekünk: Henrik porosz herceg ma délután a gries­­lieimi térségen fölszállt egy Euler-féle repülő-gépen, heimi térségen fölszállt egy Euler-féle repülőgépen, letnek számos tagja. Henrik herceg tiz-tizenöt mé­­ler magasságban négy kilométer utat tett meg. — Mint Newyorkból táviratozzék, Ely aviatikus a Chesapeke-öbölben a teljes gőzzel haladó Birmingham cirkálóról repülőgépén fölszállott. Az aecoplán re­pülés közben a viz színéhez ütődött s propellerének félszámya elrepedt. Az aviatikus ennélfogva kény­­leien volt két mérföldnyi ut megtétele után a tenger­parttól néhány lábnyi távolságra leszállani. — (Gyászrovat.) Chernél György cs. és kir. kamarás, a körmendi kerületnek két cikluson át volt szabadelvű párti képviselője, negyvennyolc éves korában' Tömördön meghalt. Temetése tegnap volt az egész vármegye impozáns részvéte mellett. A te­metésen megjelentek: Széli Kálmán v. b. t. t.. Széli Ignác volt államtitkár. Békássy István főispán, a vármegye küdöttsége, a körmendi kerület küldött­sége és nagy közönség. A gyászszertartást Somogyi Gyula ref. lelkész végezte. Exner János Gyula dán festő, mint Kopenhá­­aából táviratozzak, ma nyolcvanöt esztendős korá­ban Kopenhágában meghalt. Exner Sund és Eckers­­berg tanítványa volt s Svédországban. Németország­ban. Olaszországban és Svájcban fejezte be tanul­mányait. Eleinte történeti tárgyú képeket és arcké­peket festett, utóbb egészen a skandináv népélet ) ábrázolására adta magát. E tárgyú képei közül az ismertebbek a kopenhágai királyi gyűjteményben vannak. Inámi Bolgár Kálmán hites ügyvéd, nyugal­mazott királyi tanfelügyelő meghalt Pécsett életének 58-ik. boldog házasságának negyvenegyedik esz­tendejében. Az elhunytban Bolgár Ferenc volt állam­titkár a testvérét gyászolja. Keck Jenő államvasuti mérnök meghalt Gyön­­kön harminckilenc éves korában. Gebhardt Imre meghalt Budapesten hatvan­hat éves korában. Oetl Antal gyárost ma délután temették el az Eötvös-utca 22. számú házából. A gyár üzeme a mai napon szünetelt és a gyár összes alkalmazottai meg­jelentek a gyászszertartáson. Megjelentek a többi közt Bárczu István dr. polgármester. Thék Endre udvari tanácsos, a kereskedelmi és iparkamara alel­­nöke. Gelléri Mór királyi tanácsos, az országos iparegyesület ieazgatóia. Tonscher Samu főbánya­tanácsos. a királyi fémielző hivatal igazgatója. Ra­­docza János és Runn Zsismond királyi közieevző, udvari tanácsosok. Wash Pál budapesti amerikai fő­konzul. Orsich Nándor gróf cs. és kir. kamarás, Vaikau Károly, a magvar királyi álllami vasgyárak igazgatója. Förster Nándor udvari tanácsos. Her­­czeah József, a Nirholson-eéngvár vezérieazentőiá, Geist Gyula, jfju Wekerle Sándor dr.. Heinzel Gyula, Kunz József. Girardi József. Pnrher István mű­építész és még igen sokan. Az eevházi szertartást Stieber Vince terézvárosi apátnléhános végezte. A szertartás után a evászmenef elindult a kereoeci-uti temetőbe. A temetőben a pan nira hesrentrlte a ha­lottat. azután a családi sírboltban helyeztük örök nyugalomra. Az engesztelő szent miseáldozat szerdán délelőtt tiz órakor lesz a terézvárosi plébánia-tem­plomban. Raabe Vilmos, ismert német regényíró ma Braunschweieben. mint onnan táviratozzak hnt­­vankilenc éves korában meghalt. Baahe a berlini egyetemen bölcsészetet és történelmet hallgatott, tanulmányai befejezte után pedig teljesen az iroda­lomnak szentelte magát. Realisztikus iró volt; mü­veit jókedv és mélvség jellemezte. — (A százezredik akta.) A főkapitányságon ma délelőtt iktatták be az idén a' százezredik aktát. A bűnügy két lövöldöző cigány dolga. Rnlogh Kálmán és Balnnh József cigánymuzsikusok mindig köteked­tek egymással TegnaD reggel, a mikor a Mohács-ut­cában hazafelé igyekeztek, azon vesztek össze, hogy ran-e nagyobb város Budapestnél. Mivel érvekkel aem tudták a vitát elintézni. Balogh Kálmán bokszé' révei fejbe ütötte társát, a ki viszont revolvert rán­tott és egymásután háromszor menekülő társára lőtt. 3e nem találta el. A rendőrség a lövöldöző cigányt letartóztatta. — (Osztrák tanulmányi bizottság- estié­ben.) Szántjágó de Csiiéböl jelentik: Szombat este íz osztrák tanulmányi bizottság elnökségének tagjai ide érkeztek. Fogadásukra a pályaudvaron megje­lent Styrcea báró osztrák és magyar követ a követ­lég tagjával, az oszrák és magyar kolónia számos Egja és nagyszámú közönség. Vasárnap délelőtt a I köztársaság elnöke a miniszterek társaságában fo- 1 BUDAPESTI HÍRLAP (272. sz.) gadta az elnökséget. Délben az osztrák és magyar követségen hatvan teritékü fényes bankét volt, a melyen a köztársasági elnök, a miniszterek és a ha­tóságok fejei is résztvettek. Styrcea báró követ üd­vözlő-beszédet intézett a vendégekhez, üdvözölte Csille állam megjelent kiválóságait is. Edwards kül­ügyminiszter nagy lelkesedéssel fogadott pohárkö­szöntőben éltette I. Ferenc József királyt. Este a hadügyminiszter a vendégek tiszteletére ebédet adott. A lakoma folyamán a külügyminiszter szólalt föl és a vendégeket szívesen köszöntötte. — (A vidám szögletből.) Pár évvel ezelőtt beteg lettem. — beszéli a vidám kávéházi szöglet egyik kiváló irótagja. — Valami kimerültség, fásult unottság vett rajtam erőt. A világ eseményei, az emberek bolondságai nem érdekeltek, a írnoka pe­dig fárasztott. Sokáig nem mertem a doktoromnak szólni, mert attól féltem, hogy eltilt a szivarozástól és a szeszesitalok élvezésétől. E nélkül pedig, mi tagadás benne, nem megy az alkotás. Végre, mikor már a szivem nagyon nyugtalanul dobogott s a ke­zem erősen reszketett, jónak láttam mégis tanács­kozásba vonni az orvost. Komolyan végighallgatott,. megcsóválta a fejét és igy szólt: Fiam, te agyondolgoztad magad. Hagyj abba egy időre minden irkafirkát. Menj el valami unalmas fészkbe, a hol legföljebb a csorda ko­­lompja és nem a villámos zúgása zavarja hajnali nyugalmadat és a hol semmiféle szellemi izgalom­ban nincs részed. Ne végy kezedbe tollat és ne ol­vass még kalendáriomot se. Azt fölösleges is meg­jegyeznem, hogy a dohányt és a szeszt teljesen ke­rülnöd kell. Nagyot sóhajtottam. — Jól van, doktor, követni fogom paran­csaid, de egyre kérlek: tedd, hogy agyvelőm kere­kei is megszüntessék a mozgást, vagyis hogy meg­szűnjek terveket kovácsolni, meséket szőni és ala­kokat komponálni. Mert ez az emésztő munka, nem pedig mindennek áthelyezése a fehér papirosra. A gondolkodás fogyasztja az agyvelőt, nem pedig az Írás. Ha ezt megtudod cselekedni, akkor igazán pi­henni fogok. A doktor fejét csóválta. — Nem, fiam, ezt nem tudom megcselekedni, hanem teszek neked egy koncessziót. Könnyebb faj­tájú munkát végezhetsz, azt nem bánom. így tehát megengedem, hogy pihenésed ideje alatt a gyerme­kek számára a gyermeklapokba Írhass. Elnevettem magamat s jól a szeme közé nézve doktoromnak, igy szóltam: — Mondd csak, doktorkám. mikor te szabad­ságra mégy. nem dolgozol semmit? — Nem én. Kifekszem a napra és bután süt­kérezem, mint egy fóka. — Miért nem követed a saját receptedet? Miféle receptemet?- A melyet éppen most adtál nekem. Miért nem foglalkozol szabadságod ideje alatt könnyebb orvosi munkával, a mi alatt a gyermekgyógyítást értem. * Most a doktor nevette el magát. — Naiv lélek, hat te azt hiszed, hogy ez keny­­nyebb. mint felnőtteket gyógyítani? Sőt ez nehezebb munka, ez egy speciális orvosi munka, a mellyel jóformán csak speeiálisták foglalkoznak. Most aztán megrohantam és letepertem az orvost. — No. látod, doktorkám, igy vagyunk mi a gyermekekkel. Ez nehezebb munka, mint a felnőt­teknek Írni. ezzel jóformán csak iró-speciálisták foglalkoznak. A míg tehát azt nem hallom, hogv te nyári szórakozásul gyermekeket gyógyítasz, én is lemondok arról, hogy pihenésül a gyermeknek Írjak. ... Az agyvelő kerekei fáradtan, zúgva dö­römbölnek tovább s a szegény iró hiába várja a gyógyulást. — (Szerencsétlenség; egy bányában.) Felső­­sziléziai Beuthenbőt táviratozzak: A Hohenlohe-mü- j vekhez tartozó Ida-tárnában tegnap délután robbanó' anyag leszállítása közbe” a kosár kötele leszakadt. A lezuhanó anyag az ütődéstől fölrobbant és a tárnát nagyrészt elpusztította. Hir szerint öt bányász meg­sebesült. — (Szabálytalanság; egy oláh pénzinté­zetnél.) Temesvárról jelentik a Magyar Távirati Irodának: A Temeskubinban székelő Dunareana ta­karékpénztárnál. mely szoros viszonyban van a fe­hértemplomi Albina takarékpénztárral, néhány hét­tel ezelőtt 52.000 korona hiányt fedeztek föl, a melynek rendezésére a takarékpénztár vezetői ha­lasztást kértek. Közben . felülvizsgálták, az intézel könyveit és oly szabálytalanságokat találtak, hogj a fehértemplomi királyi törvényszék vizsgálóbirójí a Dunareana vezetőit. Szakosán Lucián igazgatót Olariu Demeter pénztárost és Balahán György köny­­velőt letartóztatta. A letartóztatás az egész környó­­ken feltűnést keltett, annyival is inkább, mert Sza­kosán egyúttal plébános, a kihez hivei. nagyon ra­gaszkodnak. Szekosán letartóztatásakor kijelentette hogy inkább megválik az élettől, semmint börtönbí kerüljön. — (Orosz matrózok tömeges letartóz tatása.) Pétervárról jelentik nekünk: Kron­stadtban ismeretlen ok miatt annyi matrózt tartóztattak le, hogy az összes börtönök zsú­folva vannak. A kormányzó elrendelte, hogj sürgősen uj börtönöket építsenek. — (Titokzatos haláleset a vonaton.) Á hat­vani vasúti állomáson letartóztatták a Koczka-féle cir­kusz-társaság tagjait, mert az a gyanú ellenük, hogy részesek egy nő halálában, a ki velük utazott. A cir­kusz-társaság, a melynek állatsereglete is van, leg­utóbb Jászberényben időzött s onnan november 10-én líatvanha utazott. Útközben a társaság egyik női tagja rejtelmes körülmények közt meghalt s c miatt indult meg a bűnügyi vizsgálat. Az esetről a Jászberény cimü lap a következő­ket Írja: Koczka János cirkuszigazgató már évek óta vadházasságban élt egy szép asszonnyal, a ki ő érti hagyta el férjét leánygyermekévei együtt. Az elha­gyott férj Amerikába vándorolt, s onnan nemrég le­velet irt az asszonynak, hogy . engedje át neki a leá­nyát. Ha beleegyező választ ad. eljön Magyaror­szágba, s elviszi magával a gyermekét. • Úgy látszik, az asszony beleunt a vándoréletbe, s megírta férjé­nek, hogy ő is visszatér hozzá. Már meg is állapod­tak egymással levélben, hogy hol találkoznak. Azon­ban a sors másként határozott. Koczka János no­vember 10-én elhagyta társulatával Jászberényt, hogy Hatvanban üsse föl sátorfáját. Csütörtökön este érkezett a vonat Hatvanba. Ott a csendőrök a szép asszonyt halva találták a vasúti kocsiban. A csendőr-, ség erre letartóztatta az egész társulatot. A halott boncolása másnap történt meg s az orvosok megál­lapították. hogy az asszonyt nyakára csavart zsineg­gel■ megfojtották. A gyilkosság elkövetőjét még nem ismerik, de valószínű, hogy hamarosan világosság derül a titokzatos ügyre. Addig az időig, a inig a di­rektori fogságban tartják, az államvasutak élelmezik a vasúti kocsikban lévő ^Hatokat. — Ezzel az elő­adással szemben a Gödöllő és Vidéke és a Hatvani Hírlap lehetségesnek mondja, hogy az asszony, a ki betegen hagyta el Jászberényt, maga okozta halálát olyanformán, hogy rohamában a feikendőjével meg­­foitotta magát. A csendőrség a gyilkosság, gyanúié­val csak két embert tartóztatott le: Stepanek Ven­celt. a kinek állítólag viszonya volt az elhunyt asz­­szonnyal és Csúcsai László debreceni illetőségű le­­génvf. a ki szolga volt a cirkusztársaságnál. Az asz­­szonv boncolását Pniereczku Endre dr. hatvani já­rásorvos és Gráf Fiilöp dr. községi orvos végezte Mikovinyi Jenő dr. járásbirp jelenlétében. Az orvo­sok szerint a nő halálát fuladás okozta. — ("Kardaffér eery bávéházban.) Vasárnap­ról hétfőre virradó éiszaka a József-kőruti Bodó­­kávéházban véres kardaffér történt, a melynek szereplői: egy katonai főorvos és egy joghallgató. Ejfél után egy óra tájban a kávéházban egy asztal­nál három úriember tarokkozott: Szörfy Károly dr., a budapesti tizenhetes számú helyőrségi kórház fő­orvosa. Homolka Béla dr. ezredorvos és Tőrök dr. minisztériumi fogalmazó. Miközben játszottak, el­haladt az asztaluk mellett Ognyanov Szvetozár, joghallgató, a ki Szőrfy dr.-t régebbről ismerte. Szőrfy dr. nem vette észre a köszönést, a mit Ognya­nov sértésnek tekintett. Elment a toalettszobába s odakérefte magához Szőrfy dr.-t. A főorvos előszói kard nélkül ment oda a joghallgatóhoz, a ki sérti kifejezésekkel illette. Szőrfy erre visszament i kardjáért s minthogy a joghallgató még ekkor ií folytatta a szidalmazást, kardiával végigvágott rajta. A kard éle a joghallgató fején ejtett sebet úgy hogy a vér elborította az arcát. A feleket a ká­vés választotta el egymástól, a ki a mentőket is ér­tesítette. A megsebesült jogász azonban visszautasí­totta a mentők segítségét s a közeli Réczey-klinikán kötöztette be a sebét. Az afférnek hir szerint lovagias folytatása lesz. A katonai hatóság is megindította a dologban a vizsgálatot. — (A vőlegény tragédiája.) Aradról jelen­tik : Nadab községben Mladin György ma tartotta es­küvőjét. A lakodalmas menetben a résztvevők szo­kás szerint lövöldöztek. Krisán Flóré, a vőlegény • egyik barátja, a ki a vőlegénnyel ült egy kocsin.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék