Budapesti Hírlap, 1911. július (31. évfolyam, 154-179. szám)

1911-07-02 / 155. szám

1911. Julius 2. 15 tsoport: a csunguzok szektájából való kínai papok, a kik büvészi, szemfényvesztői s akrobatamutatványuk­kal föltünést keltettek szombaton este, első föllépé­sük alkalmával. Ugyancsak szombaton este léptek föl'először Price és Gui-Gui, a két kiváló angol hu­morista. Beketow igazgató néhány napra meghosz- szabbitotta Klein komikus kerékpármüvészek szerző- déséL Vasárnap délután 4 órakor nagy előadás az uj számokkal, teljes műsorral, gyermekeknek fél- helyárak. — Egy koronáért lakást kereshet a Budaoesti Hírlap apróhirdetéseinek Lakás rovatában. — Városmajor-szanatórium és vizgryógyintézet Budán, Városmajor-utca 64. (Vezető: csernyafalvai Kozmutza Béla dr.) Telefon 88—99. Belgyógyászati, ideg- és kedélybetegek részére. — Fürdő-öltönyök és flótir-áruk Rőslernél, Bpest, V- Harmincad-utca és JóZsef-tér sarkán. Telefon. *— Elismert kitűnő minőségű férfi és női fehér- nemüek. kelengyék, valamint vászonneműek. teríté­kek, damasztáruk előnyös, szabott árban beszerezhe­tők Frisch Ignác cs. és kir. szab. fehérnemű készí­tőnél, Budapest. Rákóczi-üt 50. Ä most megjelent modern árjegyzékét ingyen küldi. —- Divatos cérna- és selyem kéztyük gyönyörű ki­vitelben Schneider József cégnél Váci-utca 17.. —- Starnberg:, Münkhen mellett, Plange dr. gyö- gyitó-intézete idegbetegek, lábbadozóknak stb. Min­den kényelem. Kellemes, családias élét. Modern the- rápia. Korlátozott számú beteg. Prospektus. Telef. 47. — Semmering:—Béés mellett 1000 méter a tenger ézine fölött. Hotel Pahhans 400 szöba, penzió, 7 ko­ronától és á la Carte. Gyógyintézet Orvos. — Uj kereskedelmi iskola, Becsben. V1II/2. Ha- merlingplatz 5—6. Fiuknak, leányoknak, asszonyok­nak. A Neue Wiener Handelsakademie intézete. — A Gerő Ferenc-féle középiskolai internátus (VII., Rózsa-utca 33.. telefon 79—34.). mint az előző évek­ben. az idei vakáció alatt is előkészít közép- és kereskedelmi iskolai javító, hadapródiskolába való felvételi és önkéntességi vizsgára. Jelentkezés dél­után 4—7-ig. vasárnap délelőtt 10—1-ig. — Utánzatoktól óvakodjunk és csakis a Földes­félé Margit-krémet fogadjuk el. Kis tégely 1, nagy 2 K., a gyógyt. Postán küldi Földes K. gyógysz.. Arad. — Nyaralóknak kitűnő szórakozást nyújt az a hangverseny-gramofon, melyet teljesen ina veri ad mindazoknak. Wágncr, a ..Hangszcr-Kirdlyu (Buda­pest,1 Jőzsef-köttít 15.),. kik 1Ó darab vadonatúj dupla ^hanglemezt összesen csak 20 forintért, vásárol- j nak. Kérjen gratnofonrájzot cs a sikerült fölvételü lemezek műsorát. i , , . . . •— A Magyar Fakereskedelml r.-t. szászrégem vontatási telepén a szükségeit 6 kocsit.és tartozékait, valamint a villáraos Iókomitvokat az ,,Altenstein és Brant“ mérnökök gépgyára cégnél rendelte meg 38.000 komáért. Továbbá utóbbi időben fenti cég a következő nagyobb munkálatokkal lett megbízva: Magyar Papíripar r.-t. transzmisszió-rendelés körül­belül 20.000 komáért. Magyar szab. lópatkógyár r.-t. Debrecen, transzmisszió-rendelés körülbelül 25.000 komáért Ezen rendelésben benfoglaltalik 8 darab már előnyösen ismert szab; Swift dörzskap- psoló. ' 1 ........... — Munkásfölvétel. Az Első cs. kir. szab, Duna­gőzhajőstársaság budapesti raktárai számára föl- és lerakodó munkásokat havi nyolcvan korona bérrel alkalmazni kíván. Jelentkezés: a budapesti főügy­nökségnél, V., Ferenc József-tcr í. alatt, hétközna­pon félhét órakor reggel. ­— Utipodg-yász elszállítása a lakásról a ma­gyar királyi államvasutak igazgatóságától vett érte- sites szerint. A magyar királyi államvasutak köz­ponti menetjegyirodája (IV. kerület. Vigadó-tér 1, szám alatt) a vasulon föladandó utipodgyászt élő szóval, írásban vagy telefon utján (32—06) való Előzetes bejelentésre a székesfőváros IV—IX. kerü­leteiben fekvő lakásokon átveszi és azt az alábbi Szállítási dijak beszedése melleit saját hivatalos he­lyiségeiben vasúti podgyászként fölveszi és a kívánt vonatokhoz az illető budapesti (keleti vagy nyugati) pályaudvarra kiszállítja. A fizetendő dijak a követ­kezők: darahonkint 25 kilogram összsúly 0.76 ko­rona. minden további 10 kilogram után 0.06 korona, szállitmányonkint legkisebb illeték 1 korona. A be­jelentésnek a tervezett utazást megelőző napon kell történnie. Az átvett podgyászra vonatkozó hivatalos föladó-vevény kívánatra 40 fillér külön dijért a la­káson is kézbesitletik. Ezen intézkedés által az utazó közönség azon előnyös helyzetben van. hogy podgyászát nem kénytelen a távoleső pályaudva­rokra személyesen kiszállj Itatni és módjában van ezen teendőit levelezőlappal közvetetlenül a menet- jegyiroda utján. elvégeztetni. — Hirdetmény. A máv. igazgatósága közhírré teszi, hogy áru- és kocsitorlódás miatt beállott rend­kívüli forgalmi viszonyok következtében a vasúti üz­letszabályzat 75. §, (3.) 5. és a vasúti árufuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény 14. cikkéhez tar­tozó végrehajtási határozmány 6. §. (3.) 2. pontja alapján, kereskedelemügyi m. kir. miniszter- urnák ez évi'június hónap 29-én 46.958/111. sz. a. kelt jó­BUDAPESTI HÍRLAP (155. sz.) váhagyásával a Budapest nyugoti pályaudvar állo­máson föl- és leadásra kerülő kocsirakományu te- herárukra — élő állatok, friss hús, friss gyümölcs, friss'főzelék és tojás kivételével — úgy a magyar, osztrák és bosznia-hercegovinai, mint a nemzetközi forgalomban ez évi július hónap 2-tól visszavonásig, a már érvényben. levő dijszabásszerü fuvarozási és állandó jellegű, póthatáridőkön kivül érvényesítendő 3 (három) napi póthatáridőt állapított meg. — Herkulesfüidőben az idény már teljes mérték­ben megindult, hozzájárul ehhez a budapesti Helios- Garage, V., Bálvány-ütca 12. által üzembe állított automobilpafk. Az elegáns Renualt és Opel-kocsik éjjel-nappal a fürdőközönség rendelkezésére állanak cs az összes vonatokhoz indított rendszeres autó- járatokon kivül még a Kazán-szorosba, Ada-Kaleh- ra»„ stb.. is rendez a Helios-Garage herkulesfürdöi Üzemvezetősége társas automobilkirándulásokat. A viteldijak mindenhová rendkívül olcsók. Az osztrák és magyar személyforgalom XI. füzet díjszabás uj kiadása. A magyar királyi ál­lamvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint ne- vezeti vasút, valamint a cs. kir. szab. déli -vaspálya- társaság és a szlavóniai drávavidéki helyiérdekű vasút egymás közti forgalmában ez évi szeptem­ber , 1-én a »,magyar vasúti személyforgalom II. füzet“, valanihit a; „magyar és osztrák' személyfor­galom II. füzet díjszabások“ lépnek érvénybe, me­lyekkel az 1904. évi január hónap. 1-tői érvényes magyar és osztrák személyforgalom II, füzet díj­szabás összes pótléka pótlapja és helyesbítő-lapjai­val hatályon kivül helyeztetik, illetve pótoltatik. Az említett díjszabások a magyar vasutak'díjszabásokat elárusító középponti irodájában (Budapest, V., Aka­démia-utca 3.) egyenkint 2 koronáért fognak áru- sitfalni. • — Dr. Ringer elme- és. kedélybetegek gyógyint. nők és férfiak részére. Lenke-ut (kelenföldi vili. megálló). * (A színházak hírei.) A Városligeti Színház- bau holnap -délután ,4 halhatatlan lump kerül színre Kiiry Klára _ .föl 1 ép lével. .A; művésznő este és a jövő hét minden estéjén eljálsza Az ártatlan Zsuzsi cím­szerepét. A Budai. Srinkör-ben holnap délután a Ne- bántsvirág, este .a Trcnk báró kerül színre. Latabár Kajmán hétfőn A bőregér, csütörtökön pedig a Szín­házi képtelenségekében vendégszerepel. Kedden lesz A hegyek alján harmadik előadása. Szerdán kezdi meg vendégszereplését ttatkai Márton a Luxemburg grófja cimü operettben. Pénteken kerül bemutatásra, ugyancsak Rátkai fölléptével Bérié Henrik Kreolvér cimü operettje. .­* (Magyar operett Németországban.) Ber­linből jelentik nekünk r A drezdai Centrál-szinház tagjai ma mutatták be a Komikus Operában Pász­tor és Vincze operettjét-: Tilos a csók-ot összevágó előadásban, jó erőkkel és mutatós kiállitással.' Ä lelt ház nagyon melegen fogadta a darabot és több számát megismételte. Kár, hogy a kissé gyönge szö­veg .csak útjában állott a zeneszerzőnek, de azért Vincze nevét a mai est után meg fogják jegyezni a német zenevilágban. * (Zenetanárok szövetsége.) Tegnap tartóba meg a Magyar .Zenetanárok Országos Szövetsége első rendes közgyűlését az Otthon kör termében. A köz­gyűlést Gáti Gyula szövetségi alelnök nyitotta meg. Megnyitó beszédében megemlékezett azokról a bajok, tói. melyek a zenetanárok érdekeit sértik, s melyek ennélfogva sürgős orvoslásra várnak. Ismertette a szövetség múlt évi működésének eredményét, majd bemutatta a kultuszminiszter és- a belügyminiszter ál­tal jóváhagyott alapszabályokat. Schön Lajos dr. titkár jelentését a közgyűlés tudomásul vette, majd egyhangúan elnökké választotta Béla Henrik ország­gyűlési képviselőt, ügyvezető alelnökké pedig Kern Aurélt. Béla Henrik ezután átvette a gyűlés vezeté­sét cs meleghangú beszédben köszönte meg a maga és elnöktársa nevében a közgyűlés bizalmát, majd kifejtette azokat az elveket, a melyeket a szövet­ségnek és tagjainak érdekében követni fog. Kern Aurél hosszabb beszédben vázolta azokat a fölada­tokat, a melyek sürgős megoldásra várnak, hogv ha­zánkban önérzetes-, lelkes tanári testület legyen mű­velője és terjesztője a zenének és zenetudománynak, A közgyűlés ezután a választmányt egészítette ki és megállapította a jövő évi költségvetést. A szövetség a következő iskola év kezdetén, még augusztus ha­vában. hclyközvetitö irodát altit fül, mely a nagykö­zönségnek okleveles és kiválóan képzett tanerőket ajánl magánoktatás céljára. A szövetség az ajánlott tanárok képzettségéért és megbízhatóságáért szava­tol. A Szövetség ügyeire nézve fölvilágosiiást nyújt Gáli Gyula konzervatórium! igazgató (Budapest. IX. kér. Ferenc-körut 3. szj. , * (Vértesi Károly emléktáblája.) Zombor-. bőt írják: Vértesi Károly iró születési házát emlék­táblával jelölik még. A tábla leleplezö-ünnepsége októberben lesz. Az- ünnep előkészitődiizóttsága' mär megalakult« * (Pályázat a Népházra.) A székesfőváros a Tisza Kálmán-téren nagyszabású kultúrpalotát szán­dékozik építeni, népkönyvtárat, hangversenytermet, laboratóriumot; és a palota terveire nyilvános pá­lyázatot hirdetett. A pályázat alapeszméje az volt, hogy a ház részeinek sokfélesége mégis egyetlen harmóniába olvadjon: a művészi egység és a kultu­rális cél felsöbbrendü egységének harmóniájába. A régi városháza egyik emeleti szakaszában megtekin­tettük a terveket és most, hogy a zsűri Ítélt róluk (művészekből és fővárosi hivatalnokokból álló ve­gyes zsűri), elmondhatjuk nézetünket a pályamun­kákról. Az első díjjal kitüntetett mü szerzői (Meny­hért és fíerrich) a nagyszabású tér monumentalitá­sát sok szerencsével érvényesítették; a legnagyobb kitüntetés díszében föltétlenül ezért részesültek, mert tervük gyakorlati keresztülvihetőségében erős a kétségünk. A hangversenyteremnek szabályos fél­kör alakjában való elgondolása nem szerencsés ötlet és a cour d honneur hijjával van a levegőnek. Na­gyon eredeti, merész és művészi Lajta Bélának, a második diját kapott építőnek eszméje." Az uj gondolatok egész áradatjával lepi meg nézőit; az épületet, mint külön teret helyezi el a Tisza Kálmán- lér nagyobb egységébe. Pazarul bánik el a világos­sággal és a levegővel; és gondoskodik arról, hogy a könyvtári cs laboratóriumi munkásokat a tér csöndje gyámolitsa és ne az utca lármája zavarja. Hogy van egy művészi ötlete is (hatalmas kampa- nile, lapos tető, mely függő kertté alakítható stb.), az ennél az érdekes és mindig ariisztikus tervezőnél egészen természetes. Tornallyay Zoltán nyerte a harmadik dijat, tömbben terveit, de világos és áttekinthető gondolatáért. A megvett tervek cso­portjában Nikiseit és Orbán. Gaál Bertalan (szaba­tos és exakt munka), Sebestyén, Hegedűs cs Stcrk, Wachtel Elemér, Pártos Gyula, Meller Dezső mü­veit találjuk. Nagyon feltűnik azonban a ki nem tiinteltek közül W’anncnmacher szép és finom mun­kája és még inkább Szende Andornak, a berlini Schmitz-iskola legjelesebb tanítványának terve. Ez a fiatal építő tele van a legszebb és legnemesebb gondolatokkal, rajzban egyike a leggazdagabb fan­táziáknak, mindig- van mondanivalója és a maga utján jár. Hibája az, hogy még kissé akadémiku­sán gondolja, a mit tervez,'de ez mentségét és ma­gyarázatát találja fiatalságában. Ha lesz rá módja, hogy kőbe és téglába transzponálja lendületes esz­méit. akkor fényes tehetségéről beszélni fognak a kövek. — A zsűri határozata alapján értesülésünk szerint a Tisza Kálmán-téri kultúrpalota tervezését Lajta Bélának, a második dij nyertesének, keresz­tülvitelét pedig Berrichéknek fogja odaítélni a fő­város. * (Donáth Gyula síremléke.) Lányi Dezső szobrász mozgalmat indított, hogy Donáth Gyulá­nak, a két évvel ezelőtt elhalt jeles szobrászmű­vésznek síremléket állítsanak. A gyűjtést ősszel kezdik meg. * (Katolikus Hitszónoklás Tankönyve.) Ezzel a címmel jeleni meg Boroviczény Nándor dr. nagy, közel ötszáz oldalas munkája. A könyv, a mellett, hogy az egész retorikai anyagot tárgyalja, a fősulyt mégis a gyakorlatra véli. Célja a kezdő hitszónok gyakorlati kiképzése, képesítése a hitszó­noklásra. A könyv a Szent István-Társulat bizo- mánya, ára tíz korona. * (Veterán színészek öröme.) Az Országos Szinészcgyesület legutóbbi közgyűlésen elhatározta, hogy a színházjegy után beszedett nyugdijfillérekbö! a veterán színészek nyolcvan százalékos nyugdiját nyolcvanöt százalékra emelheti föl. A nyugdíjeme­lést 1911 január elsejétől számítják, de csak ma utalványozták ki. * (A Szép Helena Münkhenben.) Münkhen- ből táviratozzak lapunknak: A Künstlertheater pén. teken Reinhardt vezetésével bemutatta Offenbach Szép Helená-júl. Az előadás oly nagy sikert ara­tott, hogy az operett előreláthatóan elsőrendű kasszadarabja lesz az évadnak. Reinhardt rendezésé­ben a hősök, éppúgy, mint az ödipusz-ban, a föld­szint. első soraiból vonulnak föl. A földszintet fes­tői hid köti össze a színpaddal; ezen kígyózik végig a fejedelmek és vezérek ragyogó csapata. Az első, második és harmadik felvonás díszletei elragadóan szépek. Reinhardt művészete egész teljességében érvényesült ebben a mesteri rendezésben, mely a Szép Helena-l szinte ujveretü operetté varázsolta át. A darabban előforduló táncokat angol táncosnők járlak, kik : nemcsak a görög királyokat és feje; dél'mekcf. de a közönséget is elragadták utolérhetet­len ül keec-'- mozdulataikkal. Az operett Szövegét ; x. . . - t­IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék