Budapesti Hírlap, 1912. február (32. évfolyam, 27-51. szám)

1912-02-29 / 51. szám

16 BUDAPESTI HÍRLAP (51. sz.) 1912.február 29. lemben Cramnton. Gólrakész esatázósonxtf a rendes elsőrendű őssreállitásban ment a küzdelembe.: Simpson. Orr. Chapman. Aitkenhead. Apthonv. Ez a friss és fegyelmezett csatázósor mindjárt a játék kezdetén megszerezte az uralmat. A center: Chap­man gyönyörűen csinálja a frontot csapatának. Ő lövi az első colt — villámgyors suttal. — az egyik födözet Bradshaw beadásából. Ezután a gól után a Wolverhampton védelme szívós ellentállást fejt ki s energikus támogatásával a csatázósor a legkemé­nyebb s legelszántabb munka után fölnyomul, egyik táníadást a másik után intézi a Blaekburn kapuja el­len s a blackburni csapatnak a váratlanul erős. for­szírozott, rohamok miatt való hirtelen visszaesését fölhasználva, a center Halliaan kétszer lövi a labdát a Blaekburn kapujába hat percen belül. E támadások után uj erőre'kap a Blaekburn Rovers s a félidő vé­géig mindkét csapat elszánt játéka mellett igen heves és roppant változatos, mesteri küzdelem folyik, a melyben a Wolverhampton bal födözete. Bishop, erősen megsérül az ellenfél jobb födözetével, Wahti- sleuvel való összeütközése következtében. A második félidőt igen lelkes és ügyes játékkal kezdi a Black- burn Rovers. Hat perc múltán megszerzi a kiegyen­lítő gólt. Simpson centerezi be a labdát Aitkenhcad- nek. a ki kivédhetetlenül fejeli a kapuba ök kelten hozzák legtöbbször veszedelembe az ellenfél kapuját. Aitkenhead egyik gyönyörű lövése a kapufát éri. Simpson kétizben csodálatos ügyes driblinggel támad a kapura. Az ,ő centerezcséből lövi Aitkenhead a győzelmet jelentő harmadik gólt, A. Blaekburn Rovers szép győzelme nem volt meglepetés. Ez idő szerint öt kell tartanunk az angol kupa legjelesebb aspiránsának. Az angol liga első csoportjában még mindig vezet, mig múltkori klasz- szikus ellenfele, a Derby County. a mely a máso­dik forduló idején még a liga második csoportjának élén állott, a Blackburntól szenvedett veresége óta a harmadik helyre csúszott a Burnley és a Chelsea mögött. A kupa védője, a Bradford Citu. igen nehezen győzött á Bradford fölött, pedig ez utóbbi csapat jobb hátvédője Watson. az első félidő közepén meg. sérült s a csapat egy füll-back-kcl játszotta végig a meccset. 1 ■ Eddigi szerepe után Ítélve, beleszólhat a dön­tésbe a Fulham. Eddig mind a három fordulóban igen szépén győzött. A' második fordulóban 3:0 ará­nyú ritka felsőbbseges diadalt aratott a Liverpool fölött. Az English Cup-mérkőzésen máig hét' gólt szerzett összesen s csak kettőt kapott. Csatázósora reridkivül aggresziv. Múlt heti liga-mérkőzése a Barii- slcu ellen, bár a meccs 2:2 arányban eldöntetlenül végződött, kitűnő kondícióban mutatta be a csapa­tot. Tegnapi győzelmét is könnyen nyerte a Nort- hamptonnal szemben. Nagy meglepetést keltett a Reading szereplése az idei English Cup-mérközésen- Ez a csapat a második fordulóban „dra-wn game“-t —• eldöntet­len játékot — ért el a nagy tradicióju Aston Villá- val s a meccs megismétlése alkalmából legyőzte ezt a régi kitűnő csapatot. Senki sem számítolt győzelmére, mert már a drawn ganie-cl is nagy meglepetésnek és’ véletlennek tartották. A tegnapi forduló végleg igazolta rohamosan kifejlődött nagy­szerű formáját, a mennyiben ismét eldöntetlen ered­ményt vivőit ki a Manschesler United-del 'szem­ben. A Manchester három esztendő előtt cup-győi- tes volt s az idei mérkőzésben 5:1 arányban verte a Cowentry City csapatát. A Cowcntry pedig még novemberben 3:0 arányban verte a Readinget. A Reading mai klasszisa tehát néhány hónap alatt fejlődött ki s szinle szenzációs meglepetést kelteit a futbali-esemcnyck iránt érdeklődők hatalmas labo­réban. Ha a megisrnéllendő mérkőzésben legyőzi a Manchester Unitcdet, ez az idei English Cup-mérkö- zésnek talán a legnevezetesebb eseménye lesz s a Reading egy csapásra Anglia legjobb csapatai sorába emelkedik. A harmadik forduló eredményeinek részletes jegyzéke a következő: Fulham—Norlhampton 2:1, Barnsley—Bolton Wanderers 2:1. Bradford City— Bradford 1:0; Everlon—Oldham Atlelic 2:0; West Bromwich Albion—Sunderland 2:1; Blaekburn Rovers—Wolwerhampton 3:2; West Ham—:Surin- don 1:1; Reading—Manchester United J :J. * Bonyodalom a Magryar Kupa elődöntője körül. Köztudomású, hogy a vasárnap lezajlott Ma­gyar Kupa elődöntőjéből a Mauuar Tcslggakorlók Köre és a Magyar Atlétikai Klub került ki győztes­ként és szerzett jogot a döntőben való részvételre. A meccs irtán — mint .közöltük — kiderült, hogy a M. A. K. csapatában szerepelt Tóthnak és Ócskáinak nem volt joga résztvenni a küzdelemben s igy a szabályok értelmében a M. A. K. győzelme nem ér­vényes s ellenfele, a N. S. K. jut be a döntőbe. Óriás foltünést keltett a híradás s még el sem ült a meg- lepődöttség, újabb bonyodalom támadt az elődöntő körül. Kitűnt ugyanis, hogy nemcsak a Af. A. K. tévedt el a szövetségi szabályok és adminisztráció útvesztőjébe, hanem a M. T. K. is. Ennek a csa­patában is játszott jogosulatlan játékos: Csüdör Fe­renc. a ki 1911 április 12-én a Postások csapatában mérkőzött a Kupáért a Vivő és Atlétikai Klub el­lenében.. Erre való hivatkozással — mint értesülünk — a Ferencvárosi Torna Klub óvást jelent be, s kérni fogja, hogy a mérkőzést az ő javára könyvel­jék el. Ha Csüdör, Tóth és Ócskái szereplését a M. L. Sr. az ellenfél álláspontjának a javára fogja el­bírálni, akkor előáll az a nevetséges eset, hogy a Magyar Kupa 1910—11'. évi döntőjét nem a győz­tes, hanem az elődöntőben legyőzött két csapatba Ferencvárosi Torna Klub és a Nemzeti Sport Klub fogja megvívni. És a mennyiben ez a nonszens be­következik, a szövetség magára vessen követ, mert kizáróan őt terheli a felelősség, hogy a múlt évre tartozó mérkőzéseket a következő esztendőben kell lebonyolítani. Az atléták és a testgyakorlók bizo­nyára nem fogják szó nélkül elviselni, hogy szép győzelmüktől megfosszák őket s főképpen azzal fog­nak érvelni, hogy a szabályok csak a múlt eszten­dőre zárták ki a nevezett játékosok szerepeltetését. Csüdör esetében külön elbírálás alá tartozik az a tény, hogy előbbi csapata, a Postások, a melyben a múlt évi Kupa-mérkőzést megkezdte, időközben föloszlott. A Magyar. Labdarugó Szövetség a szenzációs ügyben sürgősen fog határozni, nehogy a Kupa-döntő újabb, halasztást szenvedjen. * Sztrakay Norbert fölsegitése. A Maguar Vivómcslerek Egyesülete tagjai és tanítványai köré- beft. gyűjtést indítóit a nagyheteg Szlrakau Norbert vivómesler fölsegitésére. A február 22-ig egybegyült összegei még a múlt csütörtökön eljuttatta az egye­sülőt a sínylődő mester kezéhez. A gyűjtést folytat­ják s ez utón is kéri a M. V. E. Szlrakay volt tanít­ványait, hogy küldjék adományaikat a M. V. E. el­nökségéinek címére (IV., Váci-utca 36.). — A Hiva­tásos- Vivők Egyesülete tegnapelőtt este Fodor Ká­roly elnöklésével választmányi ülést tartott, melyen az elnök- indítványára egyhangúan elhatározták, hogy az önhibáján kívül öregségére szükségbe jutott Szlrakay Norbert javára rendkívül fényes keretben vivő-ünnepet rendeznek. Az indítványhoz hozzászól­tak Czenker. Gcrcntsér. Gercvits, ■ Lovas, Róna. Schlotzer és Szlankay mesterek. Mindegyiknek volt egy-egy jó eszméje, a melyek egyesítése kétségte­lenné teszi, hogy ez az ünnep a szezon egyik leg­érdekesebb és legszebb vivó-sporteseményc lesz. Az ünnepet a Vigadó nagytermében rendezik, program­ját legközelebb állapítják meg. * Magyar úszók Berlinben. A Műegyetemi Atlétikai és Futball Klub a slokholmi olimpiászra v aló tekintettel már másfél hónap elölt erős tréningbe fogta a csapatát. A klub három úszóját, Rimanóczy Jenőt, Szentgrótliy Lászlót és Kenyerű Alajost elküldi Berlinbe a Berliner Schwimm Klub rendezésében március 2. és 3-án tartandó versenyére. A magyar úszók holnap, csütörtökön uiaznak a német fővá­rosba­* tan-tenisz. A Maguar Atlétikai Klub lan- tenis: szakosztálya legnap tartolla közgyűléséi, a me­lyen a Schmidt Ödön lemondásával megüresedett igazgatói áílásra Korcsok Károly drt választották meg. Kapitány Rick Ödön, előadó Kelemen Aurél, jegyző Göncz Lajos, bizottsági lag: Schmidt Ödön, Kertész János. Bucckcr Zoltán. Kcrling Béla, Nánási Oláh Aladár, Ságodi Ervin, Zipernovszky Ferenc és Tordai Lajos lett. * Mezei futóverseny. Március 3-án. vasár­nap két mezei futóverseny is lesz a fővárosban, Á Blidapesti-csepeli Atlétikai Klub szenior, a Magyar Testgyakorlók Köre pedig ifjúsági versenyt rendez. A B. A. l\. versenye szenzációsnak Ígérkezik, mert ennek keretében fog eldőlni, hogy reális volt-e a M. A. /í.-nak a B. E. A. K. fölött a Libits-dijban kivívott győzelme. A tizenkét kilométeres távolságú versenyre öt egyesület nevezett harminchat futóval. A B. E- A. K. csapatában Facinek. Thomka. László, Zölliicr, Kertész és Gergely vesz részt, a M, A. K. színeit Lovas. Antal. Bán, Kovács és a két Radóczy fogja képviselni. Starthoz áll a két nagy rivális mellett a B. A. K. és a Munkás T. E. csapata is. A verseny- vasárnap délelőtt pontban • fél tizenegy órakór kezdődik a B. A. K. amerikai-uti verseny- pálya közelében lévő réten. A résztvevők a sport­telepen találkoznak. r ■ ' A Magyar Testgyakorlók Köre ifjúsági mezei versenyére a B- E, A. K„ M. A. K„ M. T. F. T. K. és M. T, K. harmincnyolc nevezést adott be. A start vasárnap délelőtt féltizenegy órakor lesz az Andrássy-tüzérkaszárnya mellett. A verseny legna­gyobb része az egy kilométeres célegyenessel együtt egy helyről lesz áttekinthető. * Magyarország vivő csapatbajnoksága. A Magyar AtléjtUfai Szövetség március 8.. 9. és 10-én tartandó vivóversenye iránt, a melyben Magyaror­szág kardvivó csapatbajnokságának sorsa dől el, vivóegyesületeinkben' rendkívül nagy az érdeklődés. Az egyesületek erősen készülnek a versenyre, a melynek kimenetele teljesen bizonytalan és attól függ, hogy. melyik csapat lesz abban a helyzetben, hogy legjobb négy vívóját küldhesse a küzdelembe. A bajnokcsapat minden valószínűség szerint a fővá­rosi egyesületek sorából fog kikerülni, bár a vidékiek csapatainak némelyike, elsősorban a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Klub csapata, a mely az utóbbi időben több klubközi versenyben kiváló jelét adta képességeinek, szintén jó helyezésre számíthat. A versenybíróságban való részvételre Nagy Béla <Jr. elnöklésévcl Berti Lászlót, Földváru György dr.-t, Gcrde Oszkár dr.-t. Hajdú Marcel dr.-t. Halász Gyu­lát, Lehner Artúrt, Mészáros Ervint, Sőt ér Gyulát, Ujfalussy Gábort és Zulawski Bélát kérték föl. Ne­vezési zárónap március 1. este nyolc óra. * A Magyar Sportirók Szindikátusa már­cius 4-én, hétfőn este 6 órakor az Újságkiadók Ott­honában (VI., Andrássy-ut 11.) ülést tart a követ­kező napirenddel: 1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. Az elnök jelentése. 3. A titkár jelen­tése. 4. Sajtószolgálat a stokholmi versenyen. 5. Fo­lyóügy. * Klubközi vivócsapatverseny Székesfe­hérvárott. A Műegyetemi Atlétikai és Futball Klub négyes kardvivó csapata (Benedek Géza, Dénes Ká­roly. Veisz Tivadar és Kovács Andor) március 3-án vasárnap ellátogat Székesfehérvárra, s ott a Székes­fehérvári T. K. négyes csapatával mérkőzik. A versenybíróságba Nagy Béla drt, Berti Lászlót, Zu- lávszky Bélát és Verkner Lajost hívták tor.. A nagy érdeklődéssel várt mérkőzés után vivóakadémia lesz. * A Budapesti-csepeli Atlétikai Klub március 10-én este 7 órakor a Splendid-kávcházban levő külön helyiségében tartja II-dik évi rendes köz­gyűlését. VIDÉK. — Törvényhatósági élet. Kecskemétről je­lentik: A város törvényhatósága ma délelőtt Ráday Gedeon gróf főispán elnöklésével közgyűlést tar­tott. Elhatározták, hogy a siketnémák intézetét még ebben az évben fölépítik kétszáznyolcvanezer korona költséggel s már ki is sajátították a szük­séges telket. A közkórház építésére kért államse- gitsége és kölcsönt a belegápolási alap túlterhelt­ségére való tekintettel s arra való hivktkozással, hogy az elmegyóeyi tó-intézet úgy is Kecskeméten épül, a miniszter megtagadta. A közgyűlés a mi­niszter válaszát tudomásul vette, mindazáltal a köz- kórház építését elhatározta hal száznegyvenezer ko­rona rendelkezésre álló költséggel. Az alföldi gaz­dasági egyesület által még ez évben létesítendő in- ternátus céljára ingyen telket és másfél millió téglát szavazott meg a közgyűlés. A felsőkereske­delmi iskolára állami segítséget, érettségi jogot s azonkívül egyéves női kereskedelmi tanfolyam nyi­tásának engedelmezésct kéri a közgyűlés. Végül a magyar aviatikusoknak ötszáz koronát szavaztak meg. — Magryarpécska iskolája. Aradról jelentik: A tnagyarpécskai községi iskola, melyet legutóbb államosítottak, negyven évvel ezelőtt épült és ma már oly rozoga, hogy gerendákkal keltett alátápiasz- tani. Négy osztályt a vendéglő két szobájában he­lyeztek cl, mert az iskolaépületben veszedelmes volt ESTI ÚJSÁG a fővárosi közönség legkedveltebb esti lapja, a melyet et kell olvasni mindenkinek, a ki tudni akarja ml történt napközben a főváros* bán és az egész világban. 2 n rikkancs árulja fillérért, de g trafikokban la kapható annyiért« ír

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék