Budapesti Hírlap, 1912. február (32. évfolyam, 27-51. szám)

1912-02-18 / 42. szám

40 BUDAPESTI HÍRLAP (42. sz.) 1912. február 18. szamara. dolgokkal, k°gy szinte ismétlésnek tűnnék löl a cikk közlése. — Közölhetetlen: A kis madár, A vándor. Sor*jegyek: K. A. Nagykároly. Az 5912—2. sz. Magyar Vöröskereszt-sorsjegye 15 koronába 6598—6. számú BaziljkVsorsjegye 12 koronát, a 4301—12. számú pedig 14 korpnát nyert. — Frida. 1. A 8—23. számú 1864.es sorsjegye 1911. november 1-én 180 koronát nyert. 2. A váltó az elfogadóval szemben 2 évig, a kibocsájtó és forgatókkal széniben — ha a váltó a lejáratot követő harmadik köznapon megóvatoltatott — bárom hónapig érvényesíthető, jízutáu már csak az elfogadóval szemben érvényesítheti, cje csak mint rendes tartozás. — B. dr. Levele valószínűen elkallódott. Szíveskedjék a sorsjegy számait, újból megírni és levelét a kiadóhivatalnak cí­mezni. — Mosonujfalu A 694S—31. számú Magyar Vöröskereszt-Sorsjegye 14 koronát nyert. — G. M. Hér- nádvécse. Jrja meg sorsjegyei számait, majd megüzen­jük- A következők sorsjegyei nem iyertek: 69. örszoba. K. A. F. J. Fejérseregélyes. Felsőlendva. P. F. Bu­dapest. r. A. Budapest. Sít. Galgahevi. D. Á. Eperjes. Sz. J. Cíetoek. G. J. Bjeliná. B. J. Szászsebes. R. R. Sapnjbolya. H, R. Ligetvár. H. T. Eperjes. T. J. Szent­endre. H. I. Lúgos. Sz. I. Csa.taj. M. F. Karcag. A többi kérdésre a jövő héten válaszolunk. MAGGIk.cka kész húslevest szolgáltat levesek, mártások, főzelékek stb. SAKK. Budapest, feb'r. '17. Az abbáziai verseny. I. Spielqiann 16, I|. Duras UV2. Ill—lV. Kohn és Réti 12*/2. A többi versenyző eredménye: Flamberg és Lovlzky 12. Freymann ílVú, Székely 10, Leonhardt és Rosseli 9, Ngholm SV2. Mint látjuk, a favoritok közül csak Leonhardt okozott híveinek csalódást, inig a többiek, ki előbb, ki később, rendre az élre küzdötték magukat. Spielnujnn a második fordulóban mindössze bVz egységet ért el, azonban az első forduló nagy­szerű . sikerét (10 Vá 11-ből!) a többiek már nem tudták ellensúlyozni. Durasról már megírtuk, hogy a: verseny végéig mindig előre törhet s ez be is tel­jesedett. Hatalmas energiával nyerte egyik játszmát a másik után s ki tudja, nem szoritja-e le Spiel- nrannt. ha csak néhány fordulóval hosszabb is a verseny? Kohn helyezése természetes, mig Rétinél tudnunk kell, hogy különösen jártas az elméletben s eredményét inkább tudásának, mint tehetségének köszönheti. A kötött íueguyitásu versenyek eredményeinek értéke nem nagy, főleg nem általánosítható s ha Székely szereplésével bővebben foglalkozunk, tesz- szük főleg azért, mert magyar mesterről van szó. Székely . nevezését a Magyar Sakkszövetség ajánlotta elfogadásra (tehát nem volt kiküldött, mint Marco tévesen jellemezte), a mit minden bizonnyal meg is érdemelt. A három nemzeti versenyben jó eredményt ■ ért el. (Győr. 1906. IV—V. Müller és Székely; Székesfehérvár, 1907. II—III. Abonyi és Székely. A föltételek szerint a Forgács mögött be­érkező magyar mesteri oklevelet nyert s miután Abonyi a döntő mérkőzésen meg nem jelent, Székely kapta a címet. Budapest, 1911. III—IV—V. Bródy dr., Sterk és Székely.) Abbáziai helyezése nem felel meg a magyaj sakkozás színvonalának, de tekintetbe kell ven­nünk, hogy kötött megnyitással állott szemben, az elmélettel nem foglalkozott sokat, szóval a verseny nem felelt meg sem erejének, sem ambíciójának. Kí­váncsian várjuk, vájjon a pöstyéni versenyre ne­vez-e s a rendezőség nevezését elfogadja-e? Részünk­ről nagyon is örülnénk, ha játszhatnék, mert né­zetünk, hogy a magyar sakkozást csak fejleszthet- J jük, ha a játékosoknak komoly mérkőzésekre adunk alkalmat. Az a föltevés, hogy egyikük-másikuk gyön­gén szerepelhet, nem érinti az egyetemes magyar sakkozást, nem pedig azért, mert — mint értesd- lünk — Maróczy is játszani fog s mint eddig sem Székelyhez mérték a külföld erejét, még sokáig Ma­róczy fogja a magyar sakkozást hivatalosan kú’vi- selni. E miatt Székely bátran játszhatik, 12. számú feladvány. Kovács Norbert dr. tó!, (Eredeti.) Sötét: Kcő, Bh7, Fg8, h2; gy,: a7. fő. (7, g3 (8). Világos: Kb8, Bd3, Fa5, bő. Hgő; gy.: a4, a6, f6, d2. g2 (10), Matt háromban. 13. számú föladvány. Simon Jenő-tői, (Eredeti.) Sötét: Kd6, Bal, hő, Fb7; gy.: a6, c4, eb, g2, 1|4 (9), Világos: Kb8, Vf3, Fgl, Hc6, f8,; gy.: c7, Í7 (7). Matt kettőben. Megfejtések. Olvasóink és megfejtőink kényel­mére való tekintettel föladváaiyainkat ezentúl betűk­kel s a bábok számát számokban is hozzuk, mi ál­tal minden lehető tévedést eleve kiküszöbölünk. — A 10. sz. megoldása: 1. Ve2—e3. (Eszme a sötét ve­zér elfogása. Bárhová lép, világos a második lépés­ben üti.) A 11. sz.: 1. Keő—dő. — Helyes meg­fejtéseket küldtek: U. Siposs Rózsika, Onitiu Va­lér (Szeged), Bencze László és Tibor (Nagybecske- rek). Kertész Vilmos (Becs), ifj. Póczy Mihály (Ko­lozsvár), Tolnai Artúr (Pécs). Eudrédy Géza (Vác), Bergendy Szilveszter (Kispest), P. Berta (Pozsony), Jendrassák József (Trsztena). Liuzinger Ede dr. (Grác), Huszár Géza (Lúgos), Dörgő tyiklós (Mező­túr), Szabó György (Székelyudvarhely), Bálcza La­jos (Baja), Bukovetz János (Fakert), Oláh Tivadar (Pestszentlörincz), Müller Ágost (Zürik), LéK> Kornél (Szalacs), Dienes József (Istvántelke). Jasch János (Pozsony), bekeházi Beke Gyula (Kassa). Gumbis József (Zalapölöske), Simon Jenő. Gipler Jenő. Sütő Tibor, Kis Marcel, Molnár József, Si* monffy Miklós, Simay Molnár Aladár tjr-, Némethy Dezső, ifj. Vargha Gyula, Vojtkó Miksa, Irsik László. Molnár Elek László (Budapest). — A 8. és 9. sz- föladványokat megfejtették még: Léki Kornél ISza- lacs), Guttmann Dezső (Berlin), ifj. Póczy Mihály (Kolozsvár), Huszár Géza (Lúgos), U. Siposs Ró­zsika (Szeged), Endrédy Géza (Vác), Kaprinay Ká­roly (Pozsony), Ferenczy János (Nezsjder), Balás Idike. Balthazár Emil dr., Irsik László, ifj. Vargha Gyula. Kurc Béla, Gigler Jenő (Budapest). ■ S. számú játszma. Játszották az abbáziai Casino des Étraugers verse­nyén, 1912. február 10-én, Borát Splelmann 1. e2—e4 e7—eS 2. f2—f4 eőXf4 3. Ffl—c4 d7—dő Mint múlt hónap 28 iki rovatunkban már meg­jegyeztük. ez a változat nem előnyös, • 4. Fc4Xd5 VdS—hit ő. Kel—fi g7—gá 6. Vdl—f3 ..... Kevésbbé ismert jó lépés. 6.............Hl>8—cG ra pl. sötét a következő zseniális módon nyerhet: 6. bXc6; 8. Vc3, Fa6|; 9. d3, 0—0—0; 10. VXh8. Fcő; 11. Hh3, BXd3! Vi­lágos azonban már a 7. lépésben megsemmisítheti sötét terveit 7. Vc3! által, erre meg sötét adhatja föl. Fenyeget g2—g3. 6.................... Hg8—fO 7. g2—g3 Yh4—rh6 8. d2—d4 Hf6Xd5 9. e4Xdő Ff 8—-dó 10. c2—c4 b7—b6 Védi c4—cő-öt. 11. h2—h4 g5-r-g4 Jobb volt 11. ... . . HbS—d7. bár igy is el­vész az fi gyalog és sötét játszmája mar aüg tart­liató. 12. Vf3—e4f Kc8—d8 13. Hgl—e2! BI18—e8 14. FclXf4 Vh6—f6 15 Ve4—d3 Fd6Xf4 16. IIe2Xf4 Fc8—fő 17. Vd3—d2 Be8—el 18. IIf4—e2! A felfedett sakk nem sokat árt. 18 ................ F fő—g6t; 19. Kfl—gí, Vf6—f3; 20. Ilbl—c3 után világos nyer. 18 ................ V f6—c7 19. Kfl—f2 Ilb8—d7 20. Hbl—c3 Hd7—íö 21. Bhl—fi Ffő—g6 22. Kf2—gl Be4—e3 23. BflXfö Bc3Xe2 24. Vd2Xe2 Ve7Xf6 25. Ve2Xg4 Vf6—e7 26. Vg4—Í3 Kd8—d7 A futár most elvész , azonban a játszma más­ként nem tartható. 27. h4—hő Fg6—c2 28. Bal—cl Ba8 —■c8 29. BclXc2 Ve7—éli 30. Kgl—g2 Be8-—e3 31. Bc2—e2 föladta', r. . — A Fővárosi Sakkozó Társaság február 10-én tartotta ujraalakuló közgyűlését a Miénk- kávéház külön helyiségében. A közgyűlésen a tagok és érdeklődök között Chalupetzky Ferenc, Mészey József, Rényi Sándor (Győr) és Onitiu Valér (Sze­ged) személyében a vid<jk is képviselve volt. A gyű lést Llhner Vilmos elnök vezette. A tisztujitas a hivatalos jelölés szerint egyhangúlag történt. Elnök lelt: Lehner Vilmos, alelnöki Forgács Leó, ügyve­zető alelnöki Bállá Zoltán, igazgató': Szűcs Andor, titkár: Asztalos Lajos, pénztáros: Sterk Lajos,. el­lenőr: Mayercsák Gyula, választmányi tagok: Bá­rász Zsigmond, Braun Gyula dr., Erdey Aladár dr., Kepes Ferenc dr., Kiáltossy Emil dr.. Kovács Nor­bert dr., Langer Ignác, Mayercsák Ferenc cs Wim- merth József. A kör egyelőre helenkint kétszer tart összejövetelt: szerdán délután és szombaton este 8 órakor. — A szan-szebasztiani verseny résztvevői­nek névsorában lényeges változás történt. Végleges résztvevők: Burn, Duras, Forgács, Leonhardt, Mar- shall, Niemzovics, Perlis dr.. Rothlevi, Rubinstein, Schlechter. Spielmann, Tarrasch dr. és Teichmanu. A verseny február 19-én kezdődik. — A Magyar Sakkujság, a Magyar Sakk- szövetség hivatalos lapjának ez évi második száma most jelent niég hatalmas, kitűnő tárlatommal. While A. C.-nek, az amerikai milliomos műkedvelőnek ere­deti értekezése vezeti be a 32 oldalas füzetet, majd a szövetség decemberi közgyűlésének jegyzőkönyve, néhány kisebb közlemény, a mesterek statisztikai táblázata stb. következik. A játszma rovatban jól elemzett eredeti játszmák között foglal helyet a ro­vatunkból elemzéssel együtt átvett Freymann—Duras játszma s a Temesvári Sakkörben játszott rendkí­vül érdekes Pesitz—Mayer parti. Onitiu mester föladvány-rovata most is kitűnő, valamint jó az iro­dalmi és hírrovat is. — A Magyar Sakkszövetség idei versenyét, mint jeleztük, a Temesvári Sakkor rendezi. Telbisz Károly dr., Temesvárnak modern gondolkozásáról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék