Budapesti Hírlap, 1912. február (32. évfolyam, 27-51. szám)

1912-02-25 / 48. szám

BUDAPESTI HÍRLAP. (48. sz.) 37 1912. február 25. IS. számú föladvámj. ifi. l'óczu Mihály-lől. (Eredeti.) Sőtél:; Kf4..<Fd3: gy.: l»7 (3). Világos: Kh6, Bal, g5; Fa4, cl; gy.: b6, d2, g2 (8). Matt kettőben. Megfejtések. A 12. sz. megoldása: 1. Bdo—-f3 (főjáték: 1. _____ fi; 2. Bd3!). — A 13. sz.-ról Si­m ay Molnár Aladár dr. a következőket írja: „A pompás kettesről sajnálattal állapítottam meg, hogy igen hasonlít ©urmeister A. díjjal kitüntetett kette­séhez. (V;: Kf8, Vb3, Fg7, Hb8, e6; gy.: b7, e7. S.: Kd6, Baő,- Ff7, Hh5; gy.: c5, dl.) Ez az eset Is igazolja, hogy kétlépésesek terén a cseh iskola .stílusában újat: alkotni már alig lehet,“ Megfejtése: 1. Hc6—e7. Helyes megfejtéseket küldtek: U. Si- poss Rózsika (Szeged), Oláh Tivadar és Béla (Pest- szentlőrinc), E'ndrédy Géza (Vác), ifj.. Póczy Mi­hály (Kolozsvár), Lácki Péter (Temeskenéz), Molnár Elek László (Főt), Huszár Géza (Lúgos), Simonffy Miklós, Ballhazár Emil dr.. Kis Marcel, Gigler Jenő, Sütő Tibor, Molnár József, Benkö Károly, Büeh- ler Jenő,- Simay Molnár Aladár dr. (Budapest). — A 10. és 11. sz. föladványokat megoldották még: Benkő Károly, Ballhazár Emil dr., Bücliler Jenő (Budapest), Ujj György (Hejce), Józan Gyárfás dr. (Kecskemét), Tömöri Jenő (Kolozsvár). — Nem si­kerüllek a következők megfejtései: L. F. tí.. özv. Ff.'A. és Sz. J. Budapesi, ifj. G. Gy. Szombathely, fí. V. Szilfámajor, P. J■ Radosna, B. Sz. Kispest. 9. számú játszma. ‘Játszották a II. Trebitsch emlékversenyen, 1911. „ decemberben. Réti Lőwy T. <12—(14 dl—d$ 2. Hgl—í'3 Fe8—fő , Nem ajánlható lépés, mert a vezérszárny na­gyon meggyöngül s másrészt a futár fő-ön s ké­sőbb g6-on államlóan támadható. 3. . c2—:c4 dőXc4 4. e2—e3 e7—e6 ő. FflXcé c7—cG Sötétnek előbb fejlődnie kellett volna. 5. ,,,« HÍG jó volt. <>. 0—0 Hb8—d7 / 7. llbl—^c3 Hg8—f6 8. Vdl—e2 lld7—b6 9. Hf3—e5 ............ V ilágos egy kissé merész. Lemond a világos futárról, mely ebben a megnyitásban egyike a leg­fontosabb tiszteknek s mindenáron támadni akar, a mi végeredményben, ellenfele jóvoltából, sikerül . is. Sötét már eddig is természetellenesen játszott: az fő futár, a b6 huszár s az fS-on szenvedő másik futár tesznek erről bizonyságot. 9, Fb3-ra világos kitünően áll. 9. .... . Hb6Xc4 10. Ve2Xc4 Ff8—db 11. Bfl^-el ............ A fenyegetés most ugyanaz, mint volt a 9. lé­pés után, azonban azzal a különbséggel, hogy hiány­zik az erős b3 futár. 11. ■ , vm! Vd8—c7 Világos most eléri célját, támadáshoz jut, még pedig olyan támadáshoz, mely után sötét végjáléka sehogysejn tartható. 11.......... FXeő; 12. fe, Iíd7 s em túlságosan bizlátó 13. Vb4! mialt, de talán va* lamivel jobb, mint mi következik. 12. ' e3—e4 ' Ffő—g6 13. f2—í 4'. FdüXeő 14. f4Xeö II16—<17 15. He3—bő! ' ........... E zt nézte el sötét. Világos szépen aknázza ki a sötét állás gyöngéit. 15. > .... 16. Ilbő—d6f 17. ' Kgl— hl . Védi HXeő-öt. 17. . . . . Vc7—b6 Ke8—f8 cO — cű Helyes, de már késő. 18. Bel—fi Vb6—a6 Jobb volt 18. ..... Kg8. A tett lépésre sötét elősegíti világos nyerését. Az a6 é.s a7 gyalogok, meg a nyitott, c vonal éppen elég! 19. Vd3Xa6 ........... S okan még ma is állítják, hogy az ehhez hasonló lépések nem szépek. ' Ellenkezően. Sokkal szebb, mint pl. egy olyan kombináció, mint: 19. VXeO! a mire ugyan sötét nem ütheti a vezért' (ez a kombináció!), ellenbe*n 19. VXfi-el mattal cseréli le az fi bástyát (ez a szép!). t 19. .... . b7Xa6 20. Fel—e3 cőXd4 21. Fe3Xd4 Kf8—e7 22. Bal—cl f7—f6 23. Bel—c7 Bh8—í8 Ha 23..........fe, úgy 24. FdlXeő, Kd8; 25. H b7f stb. 24. Hd6—b7 Ke7—e8 25. Fd4—cő Bf8—f7 Nem segít 25. (.... HXcő sem, 26. HXcő s az e6-on_, vagy (Ff7-re) f6-on történő gyalog vesz­tés miatt. 26. Hl>7—d6t Ke8—d8 27. Bc7Xa7 Bu§Xa7 28. Hd6Xf7t Fg6Xf7 29. FcőXa7 Hd7Xeő Az ilyen állást már játszani nem, csak nyerni élvezet. A befejezés, sötét pattra állítása, érdekes. 30. Bfl—dlf Kd8—c7 31. Fa7—cő lleő—d7 32. Fcő—döf Kc7—c6 33. Fd6—e7 lld7—b6 34. Fe7—f8 g7—gö 35. Bdl—fi ; f6—fő 36. «2—g4 Hb6—cÍ7 37. Bfl— clt Kc6—b6 38. Ff 8—d6 főXek 39. Bel—c7 Ff7—c8 Sötét lassaiikiat kifogy a lépésekből s a mint egyik lisztje mozdul, a másik elvész. 40. g4—gő e6—cő ■ . > 41. Khl—gl e4—e3 42. a2—a4 eő—e4 43. b2—b4 föladta. — A Budai Sakkozó Társaság; február 17-én tartotta évi rendes közgyűlését. A tiszlujitás nem hozott meglepetést. Elnök lett: ifj. Tolnay La­jos, atelnök: Kovács Norbert dr., titkár: Schiller Imre, péntáros: Kiáltossy Emil dr., ellenőr: Schmidt Márton, gondnok: Winunerth József, választmányi tagok: Asztalos Lajos, Éder István, Kemény Dezső dr., Popp Rikárd, Riclder Antal, póttagok: Jung Sándor, Steinhübel Andor, Dragos Gyula. A társa­ság rovatvezetőnket tiszteleti tagjává választotta. — A közgyűlés után Asztalos Lajos kis, de jól sikerült szimultánt lartotl + 1 — 4 eredménnyel. — A Budapesti Sakkor háziversenyén Bá­rász is játszik s igy ő és Sterk az első és második dij sorsát fogják eldönteni. A versenyen 20 játé­A PÁRISI HAGY ÁRUHÁZBAN .1 Mohamed Juszuf ismét Budapestre érkezett, hogy a Párisi Nagy Áruház látogatóit teljesen ingyen egy csésze zama­tos angol teával és piu-piu süteményny e) megvendégelhesse. Ezen ingyen tea felszol­gálása e héten hétfőtől szombatig, vagyis február 26-tól március 2-ig tart, az áruház IV. emeleti huffet előtti helyiségében. kos-vesz részi két csoportban s az öt első a tuásik csoport első öt győztesével mérkőzik á dijakért. — Réti Rikárd, a fiatal bécsi mester néhány napot a fővárosban töltött s könnyebb játszmákat váltott az ismertebb játékosokkal. — Rovatvezetői üzenetek. T; J. Cs. Ko­lozsvár. Tanulmányozza Schuster Zsigmond köny­véi A fölad vány költészet müszabályairól. — B. E. dr. Budapest Ugy-e, megfejthető? — A. M. A. dr. Budapest. Köszönjük. — B. K. Budapest. Tessék szerda vagy szombat este a titkárnál jelentkezni. Nem lesz akadály. — M. J. Budapest. Sakkal és ütés­sel föladvány nem kezdődhetik. — P. P. P. Legkö­zelebb jelenik meg. -— Özv. B. -4. Budapest. Tessék olvashatóbban irni, mert igy nem tudjuk megálla­pítani. —• H. J. .Orosháza. Ezzel sincs szerencséje, mert 1 .........Hc3 után nincs megfejtés! — M. E. L. Buda pest. Ügyes dolog. — T. A. Pécs. t. Ha sötét gyöngén védekezik s a matt a kikötött lépésszám­nál előbb megadható, még nem hiba. A föladvány csak akkor hibás, ha minden lépésre előbb adható matt. 2. Az ilyen nem vegyes, mert vegyes megfej­tés nincs. 3. A nehezebbeknél már eddig is igy kö­zöltük. 4. A jövő évnegyedben már úgy lesz. FŐVÁROSI ÜGYEK. A nyílt piacok. rÁ polgármester ismeretes programjának első Tészc a lakásépítés, befejezéséhez közeledik. A fővá­ros több ezer lakást már épített, a további építkezés sorrendje véglegesen meg van állapítva. A nagy program második része, az iskolák építése is nagy részben telő alatt van. Az idén a harmadik részre, a kórházak építésére kerül a sor. Ezt most készíti elő a közegészségügyi ügyosztály. Az idén kellene meg­valósulni a legnehezebb résznek, a közélelmczés ren­dezésének is. A vásárcsarnokok igazgatósága évi jelentésében több ízben rámutatott már arra, hogy a középponti vásárcsarnokban tarthatatlan az állapot, a csarnok kibővítését, vagy uj középponti csarnok építését to­vább elodázni nem lehet. A közélelmezés rendezésé­nek másik pontja a városi élelmiszer-vállalat, a mely­nek élőkészitésén most dolgozik az ügyosztály. A közélelmezési politika általános Szempontjá­ból talán ezek a kérdések fontosabbak, de a minden­napi életben sokkal fontosabb és sürgősebb a nyílt piacok rendezésének dolga. A nagy milliós alkotások meleltt a szerény nyilt piacok dolgát lenézik a város­házán, senki sem akar vele foglalkozni és nem törő­dik vele senki, hogy a szegény néposztály élelmezé­sét ezek a lebecsült nyilt piacok látják cl. Nyilt piacaink állapota egyenesen szégyenletes. Az élelmi­szert piszokban, sárban halmozzák össze, mert noha pár év alatt húsz millió koronát meghaladó összeget költött a város burkolásokra, a nyilt piacoknak ebből a rengeteg összegből sem jutott semmi. A piacterek nincsenek burkolva. Száraz időben a por lepi az élel­miszert, esős időben pedig árus és vevő térdig botor­kál a sárban. A tiszti főorvos több ízben.kérte már a tanácsot ezeknek az állapotoknak megszüntetésére, mert kétségtelen, hogy a nyilt piacok rendezetlensége járul első sorban ahoz, hogy Budapesten olyan ret­tenetes mértékben pusztít a tüdövész. Bódg Tivadar dr. alpolgármester az idei költ­ségelőirányzat összeállításakor gondolt a baj meg­szüntetésére és hatszázezer koronát állitótt be a nyilt piacok rendezésére. A költség tehát megvan a terek burkolására, de még nem történt semmi a munka végrehajtására. A burkolással magával nem is sokat segítenek. A főbaj az, hogy a nyilt piacokon az élel­miszert nem tudják megfelelően elhelyezni, nem tud­ják raktározni. Ennek a következménye azután, hogy az a kis árus a megmaradt élelmiszert kénytelen este hazavinni és másnap a zsúfolt lakásban megfertőzött élelmiszer kerül a piacra. A legtöbb ragadás beteg­ségnek a nyilt piac a terjesztőié, mert nagyon gyak­ran a ragadós beteg ágya alá kerül éjszakára az az élelmiszer, a melyet a nyilt piacon árusítanak. Több ízben fölmerült már az a terv, hogy a főváros végre radikálisan rendezi a kérdést, és a mikor valakinek élelmiszer-árusításra ad engedel- met, megköveteli, hogy az illető biztosítsa az élel­miszernek megfelelő raktározását. Az a szegény kofa, a ki a maga pár koronáját forgatja napról - napra a nyilt piacön, és a ki magának és család­jának sem tud emberséges lakást biztosítani, nem gondoskodhat megfelelő raktárról sem, Azért tervez* * v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék