Budapesti Hírlap, 1912. május (32. évfolyam, 104-128. szám)

1912-05-10 / 111. szám

H IR D ETÉSEK. Minden stŐ egyszeri hirdetés® 6 (üt) fillér) a címszó, valamint minden vastagabb betűből szedett szó duplán számítódik. Tíz szóig terjedő apróhirdetésnek az ára 50 (őtven) fillér. Csak előlege* készpénzfizetés mellett, ha közlésre alkalmas. A hirdetés alatt álló kis szám alapján megtudható a óim a kiadóhivat albam Levélbeli tudakozódásokra pontosan válaszolunk, kérjük azonban a szükséges postahely eget. Apró hirdetéseket postautalványnyal is lehet föladni, a szelvényen a szöveg könnyen elfér. Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal) József-körut 5* Családi értesítő (eljegyzés, házasság, születés, haláleset) közlése az apró hirdetések megfelelő rovatában egyszer három koronába kerül. BUDAPESTI HÍRLAP (Ili, B a j___________f Ifiig, mlfcg í&y íi ~<rr?grr*!’*Z' Ajánlatokhoz, melyeket valamely Jelige alatt kiildeaek a kiadóhivatalba, ne tessék eredeti okirásókat mel. | lékelni, mert érettük semml­­| télé felelősséget nem válla­lunk'. Azokat - az ajánlatokat, melyeket az apróhirdetés meg­jelenésétől számított 4 héten belül címzettjük el nein visz, a kiadóhivatal megsemmisíti. Ruházkodás 24 koronáért készít divatos felöltőt mérték után jó szövetből. Fleisch­mact Thoköly-u* 20. 20748 Urasatoktól ! levetett?, fagyon, köveset hasz­nált modern'tavaszi és nyári öltönyök, felöltök, átmeneti kabátok, színházi-, fürdő- és ntazóköpenyegek, úgymint nagy választék szalon-, frakk-, smokingr és i-edingot-öltö­­nyökben mérsékelt árban, nagy választókban kaphatók, Borogma, V.. Brzsébet-tér 12. és Váci-körnt 4. I. és JL emelet. Ugyan ott finom szalon­­es rrakköitönyök kölcsön adatnak. Figyelmes _ kiszol­gálás. Meg nem’iojelő áruért a pénz visszaszojgáltatik. 22107 Bérmaruhákat vagy más legcsinosabb ruhá­kat. kosztümöket vállalok Ju­­; táúyösan., gyermpkruhát is. Mtfreum-Körut • 15. I. em. 1. Valódi panama-kalap, nagy ‘ alkalmi tétel h fórint. igen finomak 8, . 10, J2 forintért. Sternberg­­nél. Dob-utca 21. 54956 Ügyes szabón©- házakhoz ajánlkozik, 3 korona dij. Ráday-utca 52. . I. 7. 57852 ' !T I,!ü. „Jll-J1 ' Gyógyszer* Réthy név látható a valódi pemete­fű-cukorka minden egyes da­rabkáján. 20414 Mindenkinek, aki szenved, meg kell tudnia hogy a Dr. Borov^ky-iele ,,Bo­­rcllij.“ páratlanul ható házi szer, mely fsamat, csuzt; fcösz­­vényt, fej es idegzaabát be­­dorzsöíes és fürdőzés utján épp oly gyorsan,mint biztosan, faj­dalom nélkül rövid használat ' ntán megszüntet. Kapható ! az ország összesgyógyfcáraiban, ? drogériáibanes a Képes László dr. főorvos vezetése alatt álló Borolingyár központi főrak­tárában Budapesten,'II., Mar­­gitrakpaxt 45. Kérjen ingyen prospektust használati utasi­­j tással. ‘22108 Ellátás Gyermek Tagr fiatal leány Wienbe, öz­vegy vasúti felügyelőnénél (magyar), a német nyelvnek, esetleg zongorázásnak is el­­• sajátitása végett teljes ellá- 1 tágra elfogadtatik. Özv. Loidl Vilmosné, Wien, VII.. Urban Loritzplatz No. 5., Stiege I., Stock 2., Thür 12/A. (57395 Szépség­ápolás h ,Eaéu szénsava* borax: mosdévlzet . puhítja: szépít, bársonyslma, üde, rózsás arcszlut ad, mit­­tesszert elmulaszt. Csomagja 30 fllL, doboz 1 korona. Min­denütt kapható. Kiss László, i drogéria, Eaross-utca 81—3. 21814 Élelmezés KitUnö esemegs juhturót büdönben, vagy hólyagban kilónként el­ad 1 korona 30 fillértől 40 fil­­j léiig Székely juhturógyára. ; Székely udvar helyen. 57581 * ” Zöldbab, 1 kalarábé, cukorborsó, fejes- i saláta, uj jburgonya. sóska, (spenót, 5 kiló 2.S0 koronáért, i Sugárnál, Csongrád. 57729 Nevelönö vagy tanítónő akar lennll Olvassa el Hollósai de Gro­­bols Nandlrmak A kenyér-Ikere.ő asszony clmü ala­posan tájékoztató könyvét, a mely minden nöl életpályát > alaposan Ismertet. Megren- 1 delhető a Budapesti Hírlap kiadóhivatalában, ára'kitve 2 [tor. B0 fillér, > Fajkrumpli Böhms Erfolg fajú, sárgáR- husu, eárgahéju étkezési krumpli, Németországból im­portált első utántermése, leg­­bőtermőbb, métermázsánkint Alsómislye állomásra szál­lj tva. 12 korona. Kemény Miklós. Regeteruszka, u. p- Garbirhogdány.______________618 Bor,* fehér, zamatos 40 hektó kisebb részletben is á 50 korona el­adó. Pilismarót, Irma-lak. 57770 Juniperus (Nemes borovicska.) 4 literes tartályban 11 korona bér* mentve. Csemegekonzervekröl árjegyzék Ingyen. Felkai konzervgyár, Barta Jő­­zsef. Felka. (SzepeemA 22112 Pénzkölcsön Pénzelöleggel beraktározunk bizományba bú­tort, zongorát, gépeket stb. Ingóságokat értékesítő és bo­­raktározó vállalat, Mikszáth­­tór 2. (Tolt Keviczky-tér.) Te­lefon 11.0—08. 22298 Pénzkölcsönért forduljon mindenki a Pol­gári bank részvénytársa­sághoz, Jlottenbiller-utca 6a, Ügynök szügségtelen. 57690 Jelzálog - kölcsönöket I., IL^és III. helyre, az érték 80 százalékáig, városi és kör­nyékbeli házakra és földbir­tokokra folyósittat, parcellázá­sok finaucirozását és minden pénzügyi művelet lebonyolítá­sát vállalja a „Társasház­­©pltő és Telekértékésitő Bank Részvénytársaság: Bu­dapest, Anker-palota I. emelet 3; ajtó. Elöleges költség nin­csen, Felvilágosítás díjtalan. öi 803 Bérlet Bérlet Festmegyében, 340 hold, tehe­nészetre alkalmas, búzatermő. 26 koronájával bérbeadó. Papp Zoltán, ístván-ut 18. Válasz­­bélyeg. 57938 Lakás Lakásokatf hatorozott szobákat* cse­kély díjért közvetít Budapesti Lakásköz vetítő. Ferenclek-tere 8. sz„ Király-bazár. Az ösz­­szes kiadó lakások nyilván­tartva.____________________58992 Modern 2—3—5 szobás Jakások, üzletek, raktárak, vendéglői és^kávéházi üzlethelyiségek, olcsón, azon­nal vagy augusztusra kiadók, Budafoki-ut 81. 67301 Modern uj házban azonnal kiadók négy­szobás lakások, kisebb-nagyobb üzlethelyiségek és egy nagy pinceraktár. IX., Ráday-utca 63., Lónyai-utca 62. villámos. 67359 Rózsadomb legszebb helyén, Zárda-u. 34. számú uj bérpalotában, egy bárom szobás lakás és egy Bzép műterem május else­jére kiadó. Telefon 121-Sü. 66739 Kiadó lakások és fizietek, gyönyörű 2, 3 és 4 szobás lakások, legmodernebb kiállítással, úgyszintén üzlet­­helyiségek raktárral f. évi augusztus 1-ére kiadók. Mu­rányi-utca 1. (Murányi és Verseny-utcák sarkán) épülő bérpalotában. Fel világosi tással szolgál a tulajdonos, Réthl ré­giségkereskedő, Városház-utca 1. sz« 22269 Azonnalra vagy augusztusra 2—3—4 szobás modern lakások, üzlet­­helyiségek 300 négyszögöl pinceraktár műhelynek ol­csón kiadók. Sip-utca 6., Rá­­day-utca 59.. Aradi-utca 22. 57530 A kik lakásokat bérbe ad ni, vagy bérelni óhaj­tanak, forduljanak a 26 éve fen­­álló Budapesti Lakáshirdetőhöz, csak Gizella-tór 6. 22263 2—3 szobás lakás modem, uj liftes házban, au­gusztusra kiadó. Népszinház­utca_53. _________ 22202 LakáSf mely szoba, konyhából és mel­lékhelyiségekből áll, 220 K-ért, Gyomron egy percnyire az ál­lomástól, azonnal kiadó. Bőveb­bet Hauser, Károly-körufc 13. (Ledermann cégnél}- 57719 Csinosan bútorozott különbejáratu ud­vari szoba május 15-től kiadó. Seramelveis-utca 14. IV. 18. Lift a házban. 57561 Azonnal átadó háromszobás modern lakás Budán,dunai kilátással,Lukács­­utca 4. C a ás z ár fürd ő t ő 1 két percnyire. 22297 Vili., Futó-utca 48. földszinti 3 nagy szoba, konyha, fürdőszobával 1250 koronáért, esetleg egyenként bútorozva kiadó. Műhely 80 négyzet m.? 1100 korona, egyesíthető fenti három szobával ipari vagy gyári célokra. Telefon 58—83. 57716 Kiadó olcsó 2 szobás lakfisok I.. Logodl­utca 102. Gyönyörű kilátás a Vérmezére, nyaralás megtaka­­rlttatik. 22136 Uj házban 9 kétszobás modern utcai lakás előszobával, cseléd- és fürdőszobával, minden mellék­­helyiséggel, gáz- és villam­­vilagitással augusztus 1-ére olcsón kiadó. IX., Ipar-utca 9., a Boráros-tór közelében. 2*2285 Háromszobás modern íutcai lakást I. v. IL emeleten keresek. Muzeum-, Károly-, Váci-, ^ Erzsébet-, Teréz- vagy # Lipót-köruton. Ajánlatokat Frisch Vin. kér., Jozseí-körut 71. IV. 6L címre kerek. 57586 Lakótársnöt vagy teljes ellátást kaphat hívatalnoknŐ urileány ellá­tást 90 koronáért. Muzeum­­körut 15. I. em. 1. 57561 Kiadó olcsó kétszobás lakások Logo­­dy-utca 102 alatt. Gyönyörű kilátás a, Vérmezőre. Nyara­­lás megtakarittatik.______22305 Baross-u. 19, épülő bérpalotában 4—3—2 szobás modern lakások és üzlethelyiségek augusztus l-ére kiadók. Bővebbet a helyszínen vagy telefon 87— 03._________________________57742 Lakások kiadók uj modern házban augusztus 1-ére, VIII.. Jozsef-utca 61., 1— 2—3 szobás lakások é3 szép műterem megfelelő lakással, légszesz- és villanyvezetékkel, a lift minden lakó által ke­zelhető. Értekezni lehet, a háztulajdonosnál, VIII., Con­­tl-utca 30. sz. alatt. 22311 Elegánsan bútorozott szoba külön bejá­rattal. Lurlovikakertre nyíló ablakkal, fürdőszoba haszná­lattal azonnal kiadó. Üllöi-ut 109. IH. J7. ___ 57791 Modern lakás Váci-utca 22, augusztusra ki­adó. Előszoba, két utcai, két udvari, fürdő-, cselédszoba, konyha stb. 22239 Lakás. Bútorozott szoba, üzlethelyi­ségek, ing: atlanforgalmi iroda csak Huszárnál, Zrinyi-utca 1. Gresham-palota.Teleton. Címre figyelni. 669Í8 Kiadó lakások. 2— 3 szobás modern fürdőszo­bával ellátott lakások augusz­tus elsejére kiadók Mária Te­­rézia-tér 3. szám. Bővebbet Selimidt Ede háztulajdonos­nál, VIII. kér., Nap-utca 28. II. em. 9. 57735 Kiadó 3 utcai, 1 udvari, minden mellékhelyiségekkel, azonnal átvehető. Práter-utca 9. I. em. házfelügyelő. 57828 Téli-nyári ur! lakások modern kénye­lemmel, központi fűtéssel augusztus 1-re kaphatók a Városmajor-parkban. FölviJá­­gositásokat ad Huszár Antal. Telefon 44—78. 67398 Modern bérpalotában verőfényes utcai szoba minden komforttal uri­­családnál kiadó. Lift. Baross­­utca 43. IV. L____________57844 2 szoba konyhával, nagyon szép, csön­des, kertbe nyíló, kiadó. I., Karátsonyi-utca 7. 11-től 4-ig. ____________________________57813 Fölépcsöházi elegáns két szoba azonnal ki­adó József-körut 43. fszt. 2. 57829 I., Villányi-utca 10. szám alatt elegáns 2—3—i szobás lakások, a város és a központi vásárcsarnok közelé­ben kiadók. 10—50 százalék­kal olcsóbbak, mint másutt. Fehérvári-utón, a 3-ik villá­mos megállóhelynél közvetlen, kertektől körülvéve. egy­szersmind nyári lakás is. Továbbá Márvány-utca 29. alatt háromszobás lakás ki­adó. ^ 22324 Kiadók november 1-re modern két-, három- és négyszobás lakások IX.. Soroksári-ut 38. szv alatt épülő berházban. Bővebbet V., Lipót-körut 22. I. 4. Telefon 116—71 12/a számú állomás. 67397 Modern I. emeleti 8 szobás utca! lakás azonnal kiadó. Rózsa-utca 7. Déry-u. 8. sz. társasházban a Rákóczi-téri vásárcsarnok mellett, 1 há­romszobás és 3 négyszobás lakás csekély lefizetés ellené­ben örökáron megszerezhető, esetleg azonnal bérbe is ve­hető. Ugyanott 6 üzlethelyi­ség és 3 nagy pincehelyiség bérelhető. Társasházépitő tár-, saságnál. Ankerköz 1. sz1. (An­­ker-palota.) 57804 Négyszobás modern lakásomat azonnal átadom. Ügyvédnek, nagyon alkalmas. Havasi dr. Liezt' Ferenc-iZ-r 18., II. 23. Telc­­fon 81—29. 57781 Lakások, bútorozott szobák, üzlethelyi­ségek, egyéb ingatlanok min­den kerületben’ bármikorra azonnal bérelhetők, úgyszintén kiadásra, átadásra olőjegyez­­tethetők Sárkány fővárosi lakáshirdetőjében, Budapest, Király-utca 41. 5ÍSÖ Állást keresők Gépirásmunkát és sokszorosítást olcsón el­vállalok. Sok évi gyakorlat1 * pontos, szabatos munka. Gábor, VIII., Köztemetö-ut 21., III. lépcső. XI. 67. 44195 A t. c. gazdaközönségnek a cséplésl idényre ajánl felelősség mel­lett. díjmentesen teljesen megbízható gépészeket Kra­lra uer. Dávid-utca 4. 22269 Plébániára ajánlkozik háztartásban ki­tűnő gazdasszopy. munkasze­rető. szerény, független úri •leány. Leveleket kér ..Házias* 4* jelige alatt. Temesvár főposta rosté restante. 57G76 Intelligens urino. keresztény, 32 éves, ház­vezetőnői vagy kulcsárnői bi­zalmi állást keres, háztartás­ban, varrásban jártas, vidékre is megy. Cím: Garay-utca 33. földsz. 3. 57719 Saldakontista njfitilkozlk. esetleg vidékre js prima referenciákkal, több évi gyakorlattal, pontos, meg­bízható munkaerő. Szives meghívást „Jövő 57731“ jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 57731 Északnémet müveit kisasszony, 34 éves, társalgónői állást keres vagy egy-két nagyobb gyermek mellé, csak előkelő háznál. Josefin L„ I., Verpeléti-ut 7. II. em. 2._________________57777 Ápolónő, jó bizonyítvánnyal ajánlkozik éltesebb ur vagy hölgy mellé, háztartásban is segédkezik. Leveleket „Ápolónő 67356“ jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 67356 Jó bizonyítványokkal ajánlkozik házaspár, a férj irodaszolgának vagy másnak, a nő szakácsnénak, lehetőleg vidékre. „Szorgalmas 65315“ jelige alatt a kidóliivatal to­vábbit. 64315 Én egv 38 éves özvegy asszony vagyok, gazdasszonynak ajánl­kozom magányos úrhoz, min­denben teljesen jártas vagyok, Özv. Ilorvát Istvánné, Nagy­templom-utca 23. I. em. 11. 67100 Jobb megjelenésű szobaleány Bécs­­ben alkalmazást óhajt jó ma­gyar uricsaládnál, csak ma­gyarul beszélek. Leveleket kérek „Jó bánásmód 6230“ jeligére kecskeméti-utcai Szántó tőzsdébe. 57830 Gazdasszonynak vagy gyermekekhez-, tisztessé­ges. cltesebb, mindenhez értő, megbízható asszony ajánlkozik. Budapest, Nádor-utca 15. II. ajtó 15. 64396 írnok, fiatal jó magaviseleté szép és gyorsirásu. községi irodában ■1 éve működik, gyári és üz­leti irodába azonuali belépés­re ajánlkozik a fővárosba vagy a vidékre szerény föl­tételek mellett. Cím a kiadó­hivatalban, 57817 Bonne ajánlkozik kisebb gyermekhez hosszú bi7,onyitváuyokkal. Tö­­köly-Ut 51., fdsz. 8. 67382 Angol francia, német és magyar nj-elvekbeu jártas, fiatal, mü­veit. világlátott kereskedő, megfelelő állást keres. Vá­laszt „Szolid1* jeligéro Sikray hirdetőjébe kér. 67387 Uraságiu birtokra ajánlkozik előkelő családból származó, 20 éves, intelli­gens fiatalember, a, gazda­sági iskolát megelőző praxis elnyerése céljából. Buda­pesti kereskedelmi akadé­mia érettségi bizonyítvá­nyának birtokában van. Lip­csében a Handelshochschule előadásait hallgatta. Szives válaszokat „Törekvő 34118“ Jelige alatt kér Schwarz Jó zsef hirdetőjébe, Andrássy-ut 7. 22820 Fiatalember nőtlen, akadémiai okleveles, kinek elsőrangú béruradal­maktól kitűnő referenciái van­nak, gazdatiszti állást vállal. Cím Vadász .J., Budapest, VII. kér., Arcna-ut 68. 665 Földmivesiskolát végzett, róni. kát. vallásu, 19 éves, nőtlen egyén, némi gya­korlattal bir, mielőbbi belé­pésre állást keres. Szives meg­keresést kér Tuba József Dégh, Veszprémin.__________666 Ispán fölmivesiskolát kitünően vég­zett, szerény igényű, 27 éves, róm. kát. T3eszél magyarul és tótul. Kellő gyakorlattal, meg­felelő állást keres. Ajánlatok ,,Ispán“ Málca, Zemplénin. pesté restante. 667 Szeszgyárvezetö, róm. kát. vallásu, nőtlen, hét évi gyakorlattal a jövő kam­pányra állást keres. Szives megkeresést Exner Miksa Fe­­ketepüszta, ü. p. Lipsény. 668 Ispáni, segédtiszti állást keres bár­mikori belépéssel, fölmivesis­­kolát -kitűnő sikerrel végzett, négy évi gyakorlatai bíró, 32 é.ve3, róni. kát. vallásu, nőtlen egyén, ki a tehenészet, sertéstenyésztés és hizlalás­ban, úgyszintén dohány-, bur­gonya- stb. termesztésében jártassággal bir. Gyakorlatát nagyobb bérgazdaságokban szerezte. Kisebb gazdaságok önálló kezelését is elvállalja. Szives megkereséseket „514“ jelige alatt poste restante Makó. (Csanádm.) kérek. 669 Szeszgyárvezető, a ki a berémi szeszfőzői tan­folyamot sikeresen elvégezte, nős, 33 éves, 18 évi gyakor­lattal cs elsőrendű referen­ciákkal rendelkezik, állást óhajt változtatni. Esetleg 2-3 szeszgyár vezetését is elvál­lalja. Szives megkeresések Gubi Fülöp címére Nyitram. kéretnek. 673 Gözekefögépész, ki a Fowlcr John és Társa gőzekévcl dolgozik és min­denféle gazdasági gépekhez ért, julius hó 1-ére állást ke­res. Szives megkereséseket kér konvencióra vagy kész­­pénzfizetés megegyezés sze­rint. Felsőszentiváni gazda­ság, Felsőszentiván, u, p. Bodakajtor, Fejérmegye. _________ _674 Szeszgyárvezető tanfolyamot végzett, mérleg­képes könyvelő, a mezőgaz­daság minden ágában jártas, fölmondatlan állását megvál­toztatni óhajtja. Szive3 meg­keresést kér Wcisz I\, Kis­kunhalas. 675 Szakképzett gépész és szeszfőző, a ki a kassai tanfolyamot végezte, cséplést végez,, jó bizonyít­vánnyal rendelkezik, mielőbbi állást keres. Megkeresések kéretnek: Endler Emil kisbáb Románfalva. 670 Gépés zkovácsnak kínálkozom gazdasághoz. Wág­­ner Gáspár, Budapest, X., Maláta-utca 7. ajtó • 26. 671 Állást keres felmondatlan állásból egy földmivesiskolát végzett és gyakorlati vizsgát tett refor­mátus gazdatiszt, ki 18 évi gyakorlatát 8 nagy uradalom­ban szerezte. Jártas a gazda­ság minden ágában. Beszél magyarul és tatul. Szives megkeresések „Intéző** Ne­gyed, poste restante kéretnek. 672 Kulcsárnak ajánlkozik nagyobb uradalom­ba, ki már ily minőségben volt 6 évig egy helyen és József . főhercegnél volt mint lakáj 12 évig. Horváth Lajos komor­nyik, Nagvdorog. 679 Földmivesiskolát , ' égzett róm. kát., vallásu, ­­éves nőtlen egyén, ki urada-r lomban nevelkedett és volt ali) kalmazva, egy dunaotÜi és} egy alföldi bérgazdaságban szerzett gyakorlattal biró, sre-* rény igényű, felügyelői, ispáni vagy ehhez hasonló állást ke-* rés folyó éri június 1-én valá belépésre. Cim: Fuchs Imrét g. ispán, Kazári gazdaság, u* Pj. Kistercnyo, Nógrádmegy©4 67Q Nőtlen szerényigényü, koránkeld kai tonavisclt keresztény egyéni külső belsőségben, egyszerű gyönyvelésben jártas, íelügye* löt. kulcsári vagy hasonló ál«i lást keres, próbaidőre is el*« megy. Cimo „Törekvő gazda** Salyi bérgazdaság Borsodme-< gye. 677| Mérlegképes nős számtartó állást kereéh Szives meghívásokat „K. Gy.‘« Budapest, III., Kórház-utca 1# ajtó 21. alatt kér. 678 Könyvek, Zenemüvek Vezérfonal amatőr-fényképészek tx&« \ mára. Tankönyv kezdők ré« szére, .irta: Ludwlg- Bévid, 95 ábrával és 16 mümelléklettel, Axa 2 korona. Megrendelhető a Budapesti Hírlap könyvkiadó* hivatalában. Nagy harang. Újságírók Könyvtára. Ezer­­keszti: Tábori Kornél. Egy* egy kötet ára 1 koronái Most jelent meg: 1. A kfir­­tyfizfi Budapest. Irta: Tá-i bori Kornél. Nevek és adatok támogató erejével rávilágít ea a könyv nemcsak a budapesti kártyásokra, hanem a külföli döu kártyázó búdapestiekro is. 2. Bnkkarat. Pesti és vidéki klubok rejtelmei. Ada* tokát gyűjtötte: Tábori Kor* nél. Izgató és most különösen aktuális adatok sorakoznak itt, nagy, komoly leleplezés­ben. Megrendelhető lapunk könyvkladóbivatalánál a péna előzetes beküldése, yagy után^ vét mellett. Lakókra és bérbeadókra nézve egyaránt iontos és nélkülözhetetlen aa uj székesfővárosi lakásbérleti statútum alapos ismerése. A teljes és hiteles szöveget bő­séges magyarázatok kapcsán tartalmazza Berényi Sándor dr. és Gráber Károly dr, buda­pesti ügyvedek, ismert szak­írók „Budapesti lakásbérleti szabályok" cimü könyve. A 94 oldalra terjedő munkaBákoei Jenő Budapesti Hírlap könyv* kiadóvállalatéban már második kiadásban jelent meg és úgy kiadóhivatalunkban, mint min« den könyvesboltban kapható, Ara tűzve 2 korona, vászon* kötésben 2 korona 50 fillér, —< Ugyancsak lapunk könyvkiadó­­hivatalában megrendelhető & szerzők „Lakbérletl Jog1 é®. eljárás8 című müve, a magyar bérleti jog egyetlen monográ­fiája és anyaggyüjtemónye ia Ara fűzve 5 korona. 4 Meg kell tanulnia minden házias szonynak az Ízletes hentes­áruk készítése módját. A Finom Hentesáruk Könyve a melyet Bittner János tóvá­rosi hentesmester szerkesztett az egyetlen magyar szakkönyvJ a melyből minden hentesáru készítés© gyorsan és alaposan1 megtanulható. Ára 10 koronat Megrendelhető a Budapest Hírlap könyvkiadóhivataJában Magyar stilO, eredeti tervezéeli lee­­resztszemes míntfik, blú­zok, gyermekruhák, pamlag­­vánkosok, teritők, függönyök, utazási cikkek etb. díszíté­sére, színes kivitelben. Csi­nos füzetbe összefoglalva ki­adja a Kir. Iparművészeti Iskola, megrendelhető a Bu­dapesti Hírlap könyvkiadó­­hivatalában. Ám egy k©­­rona. GabonanemQek dtlSEanlyltbláiata, Szer. késztette Szabados József, 8 Hungárla-malom tisztviselője. Gyorsan, könnyen éa blzton­­sággal kezelhető segédeszköz a gabona étlagsulyának meg­­melyeket valamely Jelige alatt állapításához. Ara fűtve 4 koroDa. Megrendelhető a „Bu. dapestl Hírlap" könyvosztá­lyában, VIII., Rökk Szilárd­­utca «. j A jelzálogkölcsönök lebonyolításának kézikönyve, írták: Bokor Gyula dr. éa Makay Ernő dr.. a Pesti Ma­gyar Kereskedelmi Bank tiszt­viselői. Ára kötve 10 korona. Megrendelhető a Budapesti , Hírlap könyvkiadóhivataJában. • (VIII., Rökk Szilárd-utca 4.) j I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék