Budapesti Hírlap, 1912. július (32. évfolyam, 154-179. szám)

1912-07-24 / 173. szám

1912. julius 24. BUDAPESTI HIBI.AP (173. sz.) 5 adása folyamatban van, egy nagy belsőtelek, melynek a közlemény írója csak düledező falait látta, jó ideje a város terjeszkedésére van szánva s nem az érseken múlik, hogy annak fölhasználása akadá­lyokba ütközik. Sok alkalommal fejezte ki a város képviselete köszönetét a biboros-érsek mint jóte­vője előtt s Egerben mindenki hálával gondol a város érdekében is kifejtett nagyszabású tevékenységére. Törökország válsága. Budapest, jul. 23. Az uj török’ kormány teljes listáját csak ma teszik közzé. A kabinet tegnap jelzett név­sora ugyanis megváltozott, mert Kiámil basa volt nagyvezér, a kiről azt jelentették, hogy el­fogadta a külügyi tárcát, az államtanács' elnöki tisztét vállalta magára és Nuradungián lett a külügyminiszter. Távirataink szerint az uj ka­binetnek csak átmeneti jellege lesz, s a nagy­­vezérséget nemsokára átveszi Kiámil, a ki iránt nagyobb a bizalom minden körben. Az alkotmány kivívásának, azaz az 1908-iki államcsínynek ma volt az évfordulója. Ez a nap, melyet sokan kritikusnak tartottak, rend­zavarás nélkül múlt el a török fővárosban. Albániában azonban, mint a tömegesen érkező táviratokból megállapítható, már nem­csak szórványos zendülések történnek, hanem forradalommá kezd fejlődni a forrongás. S a konstantinápolyi táviratokból nem tudjuk meg, hogy az uj kormány mit tervez és mit tesz Al­bániában a rend helyreállítása érdekében. A mai nap eseményeiről a következő táv­iratokat kaptuk: Az uj kormány. Konstantinápoly, jul. 23. Á hivatalos miniszteri lista, a melyet Kiámil basa miatt, a ki vonakodott a külügy­­miniszterséget elvállalni, az utolsó pillanatban meg kellett változtani, a következő: Gházi Ak­­med Muktár basa, a szenátus volt elnöke, nagy­vezér, Dsemal Eddin eífendi sejk-ül-izlam, Kiámil basa az államtanács elnöke, Husszein Hilmi basa igazságügyminiszter, Ferid basa, volt nagyvezér, belügyminiszter, Nazim basa, a hadi­tanács tagja, hadügyminiszter, Zia basa, volt miniszter, pénzügyminiszter, Mahmud Muktár basa, tábornok és volt miniszter, tengerészeti miniszter, Nuradunghian szenátor külügymi­niszter, Szaid bég közoktatásügyi minisztériumi államtitkár, közoktatásügyi miniszter, 'Mah­mud Fevzi basa, a kamara volt alelnöke, efkaf­­miniszter. A Svájcban utazgató Ferid basa tá­volléte idején helyette Akmed Muktár basa nagyvezér fogja egy ideig a belügyminisztériu­mot vezetni. A nevezett miniszterek kinevezé­sére vonatkozó dekrétum már megjelent. Há­rom miniszteri tárca, a közmunkaügyi, keres­kedelmi és földmivelés, valamint a posta- és táviróügyi egyelőre betöltetlen marad. Konstantinápoly, jul. 23. Beavatott körökben kijelentik, hogy a jelenlegi minisztériumnak átmeneti jellege van és legközelebb helyét Kiámil basának engedi át, melyben Nura­­dunahian megtartja a külügyi tárcát. A kabinetalaki­­tás tárgyalásai a tegnapi napot is egészen igénybe­vették. Kemal Eddin effendi követte Husszein Hilmi basa példáját, a ki kijelentette, hogy csak oly kabi­netbe lép be. a melynek Kiámil basa is tagja. Ezzel a kabinetalakitás sikere kérdésessé vált. A nap folya­mán azután Kiámil basát a szultán audiencián fo­gadta, mely hosszabb ideig tartott. A kabinetalakitás lehetővé tétele végett Kiámil basa késznek nyilatko­zott az államtanács elnökségét elvállalni. Hir szerint Kiámil basa felső helyen Ígéretet tett arra nézve, hogy legközelebb átveszi a naggvezérséget, csak előbb behatóan foglalkozni akar a jelenlegi helyzettel. A kamara föloszlatását biztosra veszik, mert a sze­nátus a kamara által hozott alkotmánymódositó ha­tározatokat el akarja vetni. _ Konstantinápoly, jul. 23. (Saját tudósitónktól.) A szultán földmivelés­­ügyi miniszterré Resid basa volt bécsi nagykövetet, közmunkaügyi miniszterré Damád Mehmed serif volt osztályfőnököt nevezte ki. A postaügyi tárca még nincs betöltve. Konstantinápoly, jul. 23. A Jéni Gazetta azt mondja: Tévedés volna az uj minisztérium kinevezésében az uj-török koruité megsemmisítését lá'tni. mert a kamaté nagy érdeme­ket szerzett az ország körül, kivívta számára a sza­badságot és messzeágazó szervezetet létesített. A Szabah az uj kormányt a törvény és a nyugalom minisztériumának mondja. A Tanin szerint az uj minisztérium oly tagokból áll. a kiket nem lehet pártatlannak tekinteni. Ha azonban a kabinet el­áll attól, hogy az ország tényleges viszonyaiban el­tolódást erőszakoljon ki. a politikai státuszkvót akarja föntartani és nem forral boszut. végül ha a háborúit folytatja, akkor támogatásra fog találni. Ha azonban ellenforradalmat tervez, akkor nagy kérdés, hogyan fogja a lelkek megnyugtatását elérni. : Konstantinápoly, jul. 23. Á. Jéni Gazetta cikke, melyet Kiamil basa su­galmazott. nagy feltűnést kelt, mert kitűnik belőle, hogy a változás tendenciája nem maga az uj-török bizottság ellen, hanem kizáróan egyes személyek ellen irányul. Berlin, jul. 23. (Saját tudósítónktól.) Áz itteni sajtó a török kormányváltozást a német befolyás kikapcsolásá­nak és az angol befolyás felülkerekedésének tekinti. A mai nemzeti ünnep. Konstantinápoly, jul. 23. A mai nemzeti ünnep alkalmából a város pom­pásan föl van lobogózva. Örömtől áthatott tömeg lepi el az utcákat, nagy embertömegek zarándokol­nak a szabadságdombhoz, a mely körül katonai szemle volt. A sajtó meleg szavakkal üdvözli az év­fordulót. ^c-zb-'t Az uj-törökök. , r Konstantinápoly, jul. 23. Az uj-török bizottság délután titkos ülést tar­tott. melynek nagy jelentőséget tulajdonítanak. Szaid basa volt nagyvezér többrendbeli nyilatkoza­tokat tett. A tanácskozáson Hursid basa és Hadzsi Adil bég volt miniszterek is resztvettek. Konstantinápoly, jul. 23. (Saját tudósitónktól.) A komitépárt elhatározta, hogy a parlamentet feloszlatása ellen a végsőig meg fogja védelmezni és hogy a kormánynak bizalmat­lanságot fog szavazni. A párt mai értekezletén több szónok efféle kifejezéseket használt: Csonka parla­ment és konvent. Az albán forradalom. Konstantinápoly, jul. 23. Az anarkisztikus állapotokat, valamint az ászakalbániai harcokat illusztrálja a következő je­lentés : Á Has környékén folyt harcokban a felkelők ;lőnybe jutottak és a csapatok kénytelenek voltak jyakova irányában visszavonulni. A csapatok vesz­­esége 300 halott és sebesült volt. Ezenfelül számos katonát lefegyvereztek. A szkutari és koszovói vila­jet határán a felkelők körülzárták a katonákat, 250 íözembert és öt tisztet 800 puskával, egy hegyi üteg­jei és két gépfegyverrel együtt foglyul ejtettek. Hairi >ég hadnagy zászlóaljparancsnokot fölakasztották. A gyakovai helyőrség a fölkelők követeléseit elis­­nerte, mire az ellenségeskedéseket megszüntették. A jyakovói kajmakám menekült és Riza bég albán "önök e hónap 17-én benyomult a városba. Az ösz­­>zes tisztek a fölkelőkkel cimboráltak. Többen jsatlakoztak az arnautákhoz, a kik mindenfelől a iosszovóí síkságra mentek, a hol ma nagy gyűlést artanak. A Verizovicz felé vezető utat albánok izállták meg. E hónap 20-án nagy harc volt Cser­­loljevánál. Az egész prizrendi helyőrség egy zászló­­ilj kivételével, föllázadt. A mutesszamif, a kinek le tellett mondania, a citadelában maradt, mert félti Hetét. Á ljumai albánok Prizrendbe vonulnak. Teg­­íapelőtt az albánok 27 kocsiból álló municiós szál­­itmányt zsákmányoltak és lefegyverezték a 80 főnyi tisérő katonacsapatot E hónap 19-én hat órai harc folt csapatok és felkelők között Bardovca mellett, k harc 520 katona és 80 csendőr lefegyverzésével fégződött. Cora és Suzareka községekben a csend­­uséaet lefegyverezték és inzultálták, ugy; hogy végül uenekülni volt kénytelen. . .... , Szalont ki, jul. 23. (Saját tudósítónktól.) Egész Észak-Albániá­ban zendülés és anarkia van. A zendülők ellen Vvaróflrr»Tnal- o pl a Ifik i tegnap is zsákmányul ejtettek három ágyút, egy golyószórót és ötszáz Mauzer puskát. E’gy őrnagyot, a ki nem akarta a fegyvert letenni, felakasztottak. Egész Észak- és Közép-Albánia a fölkelők kezében van. Konstantinápoly, jul. 23. (Saját tudósítónktól.) A janinai váli jelenti, hogy a forradalom kitört Argirskasztróban, Terme­tiben, Valónában és Tepedelemben. A mozgalmat Izmáil Kemál intézi Korfuból. Hir szerint a ko­szovói amólák Prisztina megostromlása után Üsz­­küb ellen vonultak. Tegnap az uj kabinet kinevezése előtt az itteni helyőrség tisztjei gyűlést tartottak és táviratban arra kérték a szultánt, hogy osz­lassa föl a parlamentet, mert különben elmozdít­ják a trónról, ötven csendőrtiszt is. a kikre a komité számított, a pártütő tisztekhez csatlakozott. Viszont a drinapolyi komitépárti tisztikar intette a konstantinápolyi tiszteket, hogy óvakodjanak ál­lamcsínytől, mert különben Konstantinápoly ellen fognak vonulni. A komité azzal akarja a szultánt megfélemlíteni, hogy az albán tisztek csak azért lázadtak föl. hogy Abdul Hamidot visszaültessék a trónra. '•r' ’ Üszküb, jul. 23.-/•r. (Saját tudósitónktól.) Gyakován egy egész hadosztály, a melyet a kormány a fölkelők ellen küldött, átpártolt a forradalmárokhoz. Ebben a hadosztályban még csak albán tisztek sincsenek, hanem Konstantinápolyból valók. Ez a hadosztály szemére veti a volt miniszternek, hogy az ország pénzén gazdagodtak meg. hogy Boszniát eladták és most Tripoliszt is el akarják adni. t „i Verizovic, jul. 23. (Saját tudósítónktól.) Fázil basa főparancsH nők ide menekült, mert a prisztinai helyőrség föl­lázadt. Prisztinában tízezer albán várja a paran­csot az elindulásra. A lázadók ma nagygyűlést tar' tanak; attól félnek, hogy a gyűlés után véres za­vargás lesz. n’c. < j Szaloniki, jul. 23. Jumában a polgári és katonai hatóságokat, a melyeket az izgatott arnóták élelveszedelmesen megfenyegettek, biztosságba helyezték. A Mitrovi­­cából Ipekbe haladó postát útközben az arnóták megtámadták. A csendőrökből álló őrségnek segít­ségére egy Nizam-zászlóalj indult néhány hegyi ágyúval. Hír szerint az arnótákra ágyúval hatszor rálőttek, mire megfutamodtak. A veszteségek ará­nya ismeretlen. Hir szerint az itteni helyőrség tisztjei szavukat adták egymásnak, hogy föltétlenül távol tartják magukat a politikai tevékenységtől és gondoskodnak arról, hogy azokat a tiszteket, a kik , nem szorítkoznak kizárólag katonai kötelességeik teljesítésére, fölebbvalóiknál följelentsék. i | Konstantinápoly, jul. 23. * I i Esszad basa durazzói képviselő a vucsitrni elő­­kelőkelőségekhez táviratot intézett, melyben utalás­sal arra. hogy az uj kabinet bizalmat érdemel, azt tanácsolja, hogy a fölkelő mozgalomnak véget ves­senek. Üszktib, jul. 23. (Saját tudósitónktól.) Az arnóták ostro­molják Hald basa főparancsnokot. A kormány újabb harmincezer katonát indított útnak Al­bániába. „ | i Bécs, jul. 23. 11 (Saját tudósitónktól.) Albán forrásból je­lenük, hogy a török kabinet-alakítás az albá^ nokra jó benyomást telt, de ellenállásukat mind­addig nem fogják abbahagyni, a mig a kor­mány határozottan meg nem ígéri követeléseik' teljesítését. Az uj-törököknek Konstantinápoly ellen való vonulásáról szó sem lehet, mert hí­veiknek száma az európai vilajettekben épp oly gyorsan megfogyott, a milyen rohamosan meg­nőtt ezelőtt négy esztendővel. Kisázsiában egyál­talában sohase volt valamire való támaszuk. Az nj-törökök évek hosszú sorára ártalmatlanokká vannak téve. Albán küldöttség Konstantinápolyban Konstantinápoly, jul. 23. Ma érkezett a török fővárosba egy albán tiszti küldöttség. A küldöttség hir szerint este fontos ér­tekezletei fog tartani Kiamil basánál. Hire jár. hogy sz a küldöttség a kamara feloszlatását és Kiamil basának nagyvezérré kinevezését akarja szorgal­mazni. Egy konstantinápolyi lap jelenti, hogy Talúar i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék