Budapesti Hírlap, 1913. február (33. évfolyam, 28-51. szám)

1913-02-22 / 46. szám

1913. február 22. BUDAPESTI HÍRLAP (46. sz.) 37 — Debrecen és a tartalékos csendőrség. Debrecenből jelentik: A város törvényhatósági bi­zottsága ma délután Domahidu Elemér főispán el­nöklésével közgyűlést tartott, a melyen a lovas- csendőrséS elhelyezésének' ügyét tárgyalták.' Hosszú vita fejlődött ki a jogi és pénzügyi bizottság ama ja­vaslata fölött, a mely kéri a közgyűlést, hogy a honvédelmi miniszter ajánlatát utasítsa el; a bizott­ság szerint Debrecen városa nem támogathat olyan intézményt, a mely a munkásság tömegsztrájkjának letörésére váló. A közgyűlés 75 szavazattal 46 ellené­ben úgy határozott, hogy kívánja a csepdÖrség el­helyezését.^ ' . ÜVILTTÉI!.«) EHH_ orvosi tanácsra a lapok és hüvelyek/ nyomatlanok. , t|iirlll. Szigeti József kispesti kávés üzletének megvétele alkalmával kérem a hitelezőket, hogy követ, léseik rendezése tárgyában velem érintkezésbe, lepjenek. Hartmann Oazkárné, szüL Scholz Aloisia, Szigligeti-utca 24. . . 129222 / Figyelmeztetni kívánok mindenkit, hogy feleségemnek, Geiger szül. ffiaver Bellának, sem pénzt, sem árut ne hite­lezzenek, tőle semmit el ne fogad- _ fanak, ne vásároltanak, mert érte semmi néven nevezendő adósságot el nem ismerek és- őt eladással, elzálogosítássá! és be­raktározással meg-nem bíztam. Budapest, 1913. évi febr. hó 21. atkozat. Minthogy a Magyar Karambol Kör ellen idősza­konként megjelent névtelen támadások most már alaptalan, följelentésig fokozódtak, kijelentjük: 1. Valótlanság és rágalom, hogy valaki a Ma­gyar Karambol ’Körbe fölvételre való önkéntes és szabályszerű fölvétel nélkül beléphetett, de való és igaz, hogyj volt olyan tag. ki választmány; határo­zattal a tagok sorából töröltetett és ilyenben, sejtjük az alaptalanul vádaskodót. 2. Valótlanság és rágalom, hogy bárki a Ma­gyar Karambol Körben szabálytalanul játszhatott, vagy szabálytalan játékban veszthetett, de való és igaz, hogy volt olyan, ki játékban való veszteségét presszipval és alaptalan fenyegetéssel próbálta a kör vezetőségétől, kicsikarni. Mivel pedig a Magyar Karambol Kör bármely vizsgálatnak bátran néz eléje és semmiféle presszó­nak vagy kényszernek engedni nem fog. mai vá­lasztmányi ülésén elhatározta, hogy mindazokat, kik a körről rosszindulatú rágalmakat terjesztenek, a királyi bíróság kezére adja. Budapesten, 1913. február 21-én. A Magyar Karambol Kör vezetősége nevében: Mezei Árpád Ovecska Károly elnök. főtitkár. Dr. SZEGŐ KÁLMÁN vizgyógyintézete felnőttek éa gyerraekek száméra A3SAZIÁBAS Erősítő-, edző- és hízlalókúrák egész éven át, — Gyermekek 7 éven leiül kíséret nélkül fölvétetnek. U8223 Dr. Sümeghy László, miöfc néhai Deszháss Gusztáv, volt ó-budai kir, közjeg-yzö irodája részér© a budapesti kir. köz- jögyzői kamara által hivatalból kirendelt helyettes 7/7. kei*illet, Kolosy-tér 5. szám V2S6&? alatt működését 1913, február 15-én megkezdette. bórnegyed alkalmából :: fölhívjuk olvasóink figyelmét az nj lakásbérleti szabályrendeletre, melyhez Budapesti Lakásbérleti Szabályok cím alatt Serényi Sándor dr. és Gráber Károly dr. budapesti ügyvédek, ismert logri szakírók írtak magyarázato­kat. A 96 oldalra terjedő munka a BUDAPESTI HÍRLAP nyom­dájából került-ki második kiadásban. Ara fűzve 2 borona, diszes vaszonkötósben 2 korona cO fillér. — Kapható a BUDA­PESTI HÍRLAP kőnyvkiadóhivatalában (VTLL, József-körut 5. és minden könyvesboltban. A Hotel-Etablissement Grösser penziója, Palace Hotel, Hotel Bel-evne, Hotel Excelsior« — Kerjen prospektust. — A. szál­lók terraszán az átlagos nap- j: pali tempóra túra r. ezüstár úgy ára, cs. és Hir. udvari és Kamarai szállító Budapest, IV., Királyi Pál-utca 13. sz. A gyári épület földszinti diszhelyiségeiben állandó eladás nagyban és Kicsinyben legolcsóbban szabott eredeti gyári árorv. 124404 Mi az a Panama ? Müv észklub-avatás* M fittes. Mz ördög a dióban* Tűz! Hadi titok. JS Háború* X gyuitó-monopolium* Petykó. M török gránát* rajz, harrikatura tréfás vers, anekdóta, humoreszk és aktuális etwnésség a Kakas Márton ma megjelent legújabb számában. 77z ára 30 fillér. *) E rovatiján foglaltaiért nem vállal felelős­séget a szerkesztőség. £fvá§gsfta8anság ellen HOIYSNSE2. dr. Haematogen-je. Gyors és biztos hatást 20 évi siker ! Óvási Kérie határozottan Hőmmel dr. névvel. Minden okos háziasszony ismeri Hillíok használ jáU köhögés, rekédt- s©g. hurut, görcsös és szamárköhö­gés ellen.G050 kőzjegyz.hitelesített bizonyítvány orvosoktól, magáno­soktól, kezeskedik biztos sikerről ! V-gyázzon bevásárlásnál a „3 fenyő“ védőjegyro és no fogadjon el semmi mást! Egy csomagocska 20 és 40 fillér, dobozban 60 fillér. 127972 EGYESÜLETEK. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület szabad iskolájában Heller Farkas dr. műegyetemi magántanár folytatta a drágaságról szóló előadás- sorozatát. Tegnapi harmadik előadása főleg azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a vállalkozónak milyen a helyzete az árak emelkedésének idején. A Királyi Magyar Automobil Klub Andrássy Sándor elnöklésével tartott választmányi ülésén a XII. évi rendes közgyűlést március hónap másodi- kára, vasárnap délelőtt 11 órára tűzte ki. A közgyű­lés napirendje: Az évi jelentés és zárószámadás be­mutatása. A jövő évi költségvetés megállapítása. A megüresedett választmányi tagság betöltése. Szerző­dések bemutatása. A klubhelyiség nagyobbitása. A Tátra—Adria tura-ut rendezésének bejelentése. A beérkezett indítványok tárgyalása. & Az Országos Magyar Kertész Egyesület nép­szerű előadássorozatban ma Sztankovits Szilárd tar­tott előadást a nagyvárosok gyermekjátszótereiről. Mindenekelőtt a nagyvárosi játszóterek jelentőségé­ről szólt Ismertette ezután a játszóterek történetét, majd kifejtette, hogy külön játszóterület kell a kis, hat éves gyermekek számára, azután külön a 6—14 évesek számára. Az előadó befejezésül arra kérte a közönséget, karolja föl a gyermeknevelés szép gon­dolatát. a kertész-egyesületet pedig fölhívta, hogy se­gítse a hatóságot abban a törekvésben, hogy ezeket a gyeremekotthonokat igazán széppé tegyék és a természet gyönyörűségeit odavarázsolják. A nagy­számú hallgatóság az érdekes előadást nagy élvezet­tel hallgatta, és áz előadót megtapsolta. rÁ Magyar Építőmesterek Egyesülete csütörtö­kön este tartotta évi rendes közgyűlését Kauser Gyula elnöklésével. Miklós Ede titkár évi jelentése és a költségelőirányzat megszavazása lilán uj tisztikar választására került a sor. Elnök lett Mann József, alelnök Báthory István, titkárok: Pásztor Béla és Dávid Károly, ezenkívül ügyészt, háznagyot, ellen­őrt, számvizsgálókat és választmányi tagokat válasz­tattak. A közgyűlést társasvacsora követte. Kauser Gyula. Mann József, Kuufalvy Nándor pohárköszön- töben éltették és buzdították a liatalságot a közér­dekű munkásságra. KÖZGAZDASÁG. — A majmok üzeme. A budapesti gabona­tőzsdén, nyilván malomkörökből eredő értesülés alapján ma ismét gyakrabban esett szó arról, bogy a fővárosi lisztgyárak folytatják az üzem korlátozá­sára vonatkozó tárgyalást és hogy a legtöbb malom, nál meg is van a hajlandóság az üzemnek két évre való teljes megszüntetésére, később pedig az őrlés­nek hetenkint négy napra való redukálására. Hogy a mozgalomnak mindeddig még sem volt meg a kellő eredménye, annak az az oka, hogy egyik malom nem csatlakozott az akcióhoz. Igaz ugyan, hogy több jel arra vall, hogy előbb-utóbb sikerül ennek a ma­lomnak az ellenállását is legyőzni és hogy a hajózás kérdésével kapcsolatban nagyon valószínűnek tartot­ták, hogy ha az időjárás nem huzza keresztül a szá­mítást. március hónap első napjaiban végre meg­nyitják a hajózást, mindazáltal a tavaszi búza iránya még a mai lényegiden forgalomnál is szilárdabb volt. Eleinte azt hitték, hogy az orosz készülődéstől, a román-bolgár konfliktus kiélesedéséről érkező kü­lönböző jelentés következtében vásárolja a helyi spekuláció a huzat, holott az árjavulásra inkább az adott okot, hogy az a statiszüka. a mely szeriut a fő­városi malmok búza- és lisztkészlete mintegy másfél­két millió métermázsát tesz ki, most már yq-jmi ke­veset érdekli, a gabona közvetítésével foglalkozó ke­reskedelmet és a spekulációt Ma délelőtt tudniillik azt láthatták, hogy a malmok élénkebben vásárol­nak és nagyobb árat is fizetnek a készbuzáért. Eb­ből pedig nemcsak arra következtettek, hogy a mai újabb hir ellenére is foglalkoztatja a malmokat az üzemredukciós terv meghiúsulásának a lehetősége, hanem arra is, hogy a statisztikai hivatalnak napi kimutatása, a mely folyton csak néhány ezer mm. buzahozatalról számol el, végre a lisztgyáraknak is gondot kezd okozni. A helybeli nagy cégek és bizo­mányosok megbízható információ alapján ugyanis a malmok szintén kellően tájékozva vannak arról, hogy a vidék nagyobb bevásárló állomásain nem az­ért kerül nlyan kevés áru most a piacra és a vidéki malmok nem abból az okból versenyeznek a keres­kedőkkel az áru megszerzéséért, mintha a gazdák na­gyobb árra spekulálnának, hanem egyszerűen azért, mert az őszi abnörmis időjárás tudvalévőén a beve­tett terület csökkenését eredményezte, a mostani idő­járás pedig újabb kárral fenyegeti a mezőgazdasá­got. Éppen ezért a gabonakereskedelem,' a mely a Balkán mezőgazdaságáról érkező panaszon sem tér napirendre, meg van győződve arról, hogy a fővárosi lisztgyárak sem zárkózhatnak el a vidéki malmok példája elől. hanem előbb-utóbb egymással verse­nyezve fognak vásárolni E föltevést pedig leginkább az a körülmény támogatja, hogy az osztrák piac ko­ránt sincs olyan nagy készlettel ellátva, mint hiresz- telték és hogy ha a március 15-én megjelenő hiva­talos jelentés is igazolni fogja, hogy a bevetett terü­let tényleg olyan mértékben csökkent, mint a ma- gánjelentések hírül adják, akkor sem az üzemreduk­ció, sem a különböző osztrák makináció nem fogja tudni megakadályozni azt, hogy végre ismét a terme­lők legyenek urai a helyzetnek s hogy a malmok olyan árat fizessenek, a milyent az árubirlokosok diktálnak. Különösen, ha a hajózás megnyitása sem fogja megélénkíteni a hozatalt. _ Uj kereskedelmi tanácsos. Á kereskede­lemügyi miniszter Bródg Sándort közgazdasági ér­demei elismeréséül kereskedelmi tanácsossá ne­vezte ki. _ Rozsliszt áiűejtés«. Szerajevóból jelentik: * Ma volt itt a katonai kincstár árlejtése 14.800 mé­termázsa rozsliszt szállítására. Budapesti malmok is lettek ajánlatot, de a szállítást itteni kereskedők kapták meg, mert ezeknek 1 korona 20 fillérrel volt olcsóbb az ajánlata. , • • — A Hazai bank részvények uj szelvényei, A Hazai bank. részvénytársaság forgalomban lévő 200.000 darab részvényén függő szelvények utolsója (áz 1912. üzletévré vonatkozó 18. számú szelvény) esedékessé válván, a bank kiszolgáltatja -Budapesten értékpapirpénztáránál és Becsben a Niederöster­reichische Escompte Gesellschaft-nál 1913. évi feb­ruár hónap 24-től kezdve az uj szelvéuyíveket a részvényekhez tartozó szelvény utalványok beszolgál­tatása ellenében. A benyújtásra kerülő szelvényutal­ványok számtani sorrendben jegyzékbe foglalandók. A szükséges nyomtatványok Budapesten a banknál és Bécsben a Niederösterreichische Escompte Gesell­I A . .*■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék