Budapesti Hírlap, 1913. július (33. évfolyam, 154-180. szám)

1913-07-27 / 177. szám

86 BUDAPESTI HÍRLAP (177. sz.) 1913. julius 27. vatalnok lehet érettségi bizonyítvánnyal, ha ezenkívül a vasúti tiszti vizsgát is leteszi. — Huszonnégy- éves előfizető. 1. Nein tarthat rá igényt. 2. Nem illeti meg a pótlék. — K. E. Komárom. Az ősszel fognak megjelenni külön kötetben. — S. D. M. 1. Nem tu­dunk semmit róla, hogy a kultuszkormány foglalkoznék ezzel a tervvel. 2. Felsőbb iskola látogatására nem ké­pesítenek. — Medikus Wien. E'zt a fogyatkozást ta­lán gyermekkorában sikerrel gyógyíthatta volna, most már nem hisszük, hogy lehetne rajta segíteni. Olyan könyv, a mely iránt ön érdeklődik, nincsen. Nagyon valószínű, hogy be fogják sorozni, mert mostanában mar igazán nem válogatnak az emberekben s ilyen hiba miatt nem igen adnak fölmentést. — Előfizető. 1. Úgy szerelje föl a kérvényt, a mint az 1907. évi 7600. számú rendelet előírja. 2. Semmi különös értékük nincs. Ugyanannyit érnek, mint a többi egy és öt koronás. B. A. Budapest. Azt hisszük, ilyen intézet Buda­pesten a Röser-féle magán kereskedelmi iskola, vagy az Aranyosi-féle intézet. Érdeklődjék ezek igazgatóságánál a dolog iránt. — Amatőr. Ludvigh, Amatőr fényképe­zés, ára két korona. Megrendelheti a Budapesti Hirlap könyvkiadóhivatalában. — Vasmegye. Az intézet in- ternátussal kapcsolatos. Tessék direkt az igazgatóság­hoz fordulni, a mely készségesen ad bővebb fölvilágo- sitást. — Sportsmen. Budapest. A Budapesti Hirlap Testedzés és Lóverseny rovatának Kiss Gyula a veze­tője. Ugyancsak ő szerkeszti az Esti Újság sport rova­tát is. — K. D. 1. Sajnálatunkra, nem ismerjük eze­ket a különleges díjszabásokat. 2. Tessék Tűróc vár- megye fölevéltárosákoz, Dugovicli Titusz úrhoz fordulni, ő szives készséggel ad erről fölvilágositást. — R. Á. Hegygombás. A rangfokozat a következő: dohánygyári gyakornok, dohánygyári szertár-kezelő, dohánygyári osztályvezető, aligazgató és igazgató. A középiskola el­végzése a megkívánt képesítés; a jogvégzettséget a do­hányjövedéki igazgatóság fogalmazói karában kívánják meg. Egyébként a dohányjövedéknél is a középiskola elvégzése az alapkvalifikáció. Bejutni bizony elég nehéz, protekció nélkül szinte lehetetlen. — K. J. Pozsony. Tessék ezt a Pénzügyi Közlöny szerkesztőségétől meg­kérdezni;, mi azt hisszük, hogy nyugdíjas állapotban már nem viselheti a formaruhát. — F. R. Bedeg. A ■ magánleveleket szivességböl szintén kiadhatják, külön- ,ben nem kötelesek vele..— Gr. E. J. Á kuitúszminisz- ter egyelőre nem ad kihallgatást, hogy mikor kezdi meg újra a magánfelek fogadását, azt az újságok előre je­lezni szokták, tessék a hírrovatban, vagy a Napirend­ben figyelemmel kísérni. — I. J.-né. Ungdaróc. Ezt a mesterséget a budapesti elektrofeknikumon saját ithat- riá el, a hol minden esztendőben télen három hónapos elektroteknikai tanfolyamot tartanak. Ez nem kerül pénzbe, de a három hónapos pesti tartózkodás költségét persze magának kellene fedeznie. — B. Á. Pöstyén. Lé- :vay Lajos báró Budapest, Ilka-u. 47. — XT. V. né. Bu­dapest. 1. Debreceni Újság, Debreceni Független Újság és Debreceni Friss Újság. 2. 3. Tudjuk, hogy a közel­múltban még mind a ketten Debrecenben laktak, hogy ; időközben nem haltak-e el, nem áll módunkban ellen­őrizni. Tessék ez- irányban a debreceni rendőrség beje­lentő osztályához fordulni, s a válasz diját .(1 kor.) le­vélben mellékelni. — F. G. Mezőcsát. A fordítás eddig raegje!ent részleteit mi is megkaptuk, de hogy azok . mennyiben hitelesek, lehetetlenség ellenőrizni; ehhez a !héber “yelv tel jes ismerete lenne szükséges s ezenfelül egy gondos revízió, erre pedig nem vállalkozhatunk. — Magyar nóta. Tessék a kottákat meghozatni. A zene­müvei együtt megkapja a szöveget is. Mi legnagyobb sajnálatunkra, nem szolgálhatunk vele. — M. K. Fe­lekezeti állami intézetek nincsenek. Ingyenes helyek vannak: A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesüle­tének leánynevelő intézetében, az angol kisasszonyoknál és az Erzsébet női iskolában. Ezek az intézetek Budapes­ten vannak. Tessék az. illető intézet igazgatóságához for­dulni, a mely levél utján is készségesen ad bővebb utba- igazitást. - Borsod mező keresztes. A kincstári jog­ügyi igazgatóságnál a díjas gyakornok 1000 korona ja­vadalomban részesül. Külön lakásbére nincs. A hivatal tisztviselői különben a pénzügyminisztérium státusába tartozó áliamhivatalnokok, a kik — mint minden állam- hivatalban üresedés esetén lesznek a következő rang­fokozatba kinevezve. A további fokozatok a következők: eégédfogaimazó, fogalmazó, ügyész, jogügyi tanácsos, jog- figvi főtanácsos és esetleg miniszteri tanácsos. A segéd­fogalmazó a X. rangosztályban van, a főtanácsos pedig Vl-ban. — Mariska. Az előfizetést gyűjtő újságíró «zélbámos. ha isniét megjelenne, tessék a főszoigá.biró- ságnái följelenteni. — F. J. A szerkesztő távollétében kérdésére egyelőre nem tudunk válaszolni. — Bank. Sz. G. Bankokat, pláne előkelőség dolgában, sajnos, nem ajánlhatunk. A folyamodást az illető intézet igazgató­ságához keli címezni. . Kezdő ember mindig legföljebb gyakornoknak mehet s további pályája alkalmazhatósá­gától és rátermettségétől függ. Ezen a pályán inkább a kereskedelmi akadémiát végzett egyének részesülnek előnyben, a bankoknál aránylag csekély tere lévén a jogi működésnek. Ä protektorokat legnagyobb sajnála­tunkra nem tudjuk osztályozni, s a szükséges protekció fokát sem ismerjük. Areadne fonala. Mi, a jelennek meggyötört emberei, többó-kovésbbó mindannyian patiensok vagyunk. Úgyszólván mindegyi­künk sínyli a jövő kialakulás nagy folyamatának, a ma szemünk előtt iolyó ádáz küzdelemnek "fájdalmas kisérő- jelenségeit-. Ki korunk érverését megérti, kell hogy érezze, mint rejagi át a szegény meggyötört emberfia millióinak lelkét a*; egészség, boldogság, munkaképesség és életkedv után vajó íorró sóvárgás. Buzgón vágyódnak irányításra, mely őket a lét nehéz harcában segítené, ogészségot, vi­dámságot és benső megnyugvást nyújtana. S vájjon hiányzik-e tényleg oly helyes útjelző, melyet követve, éltünk- legfontosabb alkotóit: az egészséget, ólotkodvot és a munkabírást meglelhetnék? Aki könyvecskémet ol- olvasfa, megkönnyebbülten nemmel felelhet e kérdésre. Ami után számosán hasztalanul kutattak, azt értekezé­semben, mely., bárkinek teljesen ingyen és bórmontvo megküJdefik, Ön bízvást megtalália. Még ma írjon az alant közölt címre és egész díjtalanul, azonnal megkapja könyvecskémet. Szentlélek gyógyszertár szetküldési helye Budapest VL osztály é'io. 130691 SAKK. Ä Budapest, jul. 26. Asztalos Lajos dr. A nagy agitáció s még nagyobb vesződség árán megrendezett I. nemzeti verseny (Győr. 1906.) uj irányba terelte a magyar sakkozók ambícióját. Addig az volt mindenkinek a legfőbb vágya, hogy külföldön érjen e] eredményt. 1906 óta azonban olyan hatalmasat fejlődött a magyar sakkozás, hogy ma már a nemzeti, az országos versenyek első dija sokkal nagyobb jelentőségű, mint a külföldi verse­nyek közepes sikerei. Ezt érzik a mesterek s tud­ják a versenyeket rendező körök. Ezért kiséri az egész ország sakkozó közönsége osztatlan figyelem­mel és fokozott érdeklődéssel ezeknek a versenyei­nek a lefolyását s ezért járt minden ilyen verseny olyan sikerrel, a mely már meghaladja az ország határait. Győr. Székesfehérvár, Budapest és Temesvár után most Debrecen rendezett országos versenyt s ez semmivel sem maradt a többiek mögött, sőt, a magyar mesterveíseny rendezésével, olyan bátor, nagy — s tegyük hozzá — üdvös újítást teremtett, a miért különös elismerés illeti. Áz első magyar nemzeti mesterversenynek Asz- talos Lajos dr. lett a győztese. Asztalos dr. már évek óta a legjobb erők közé tartozik. Hogy mégsem tudott a temesvári második díjnál több és nagyobb eredményt fölmutatni, an­nak egyszerű a magyarázata. Asztalos dr. nemcsak kitűnő sakkozó, de kitünően képzett tanár is. Egye­temi tanulmányait utolsó vizsgálatáig jelesen vé­gezte s a szákkörök nagy várakozással néznek to­vábbi nyelvészeti működése elé. Tavaly lett doktor, tavaly szabadult meg az egyetemi tanulmányoktól s már Temesvárit második lett! Az iskolai év ismét igénybe vette másként sem erős szervezetét, de el­jött a nyári szünet, jött Debrecen s ime, mit még legjobb barátai is csak titokban reméltek, egy teljes egységgel előzte meg az egész társaságot! Mindig tudtuk, hogy nagy tehetség párosul pontos tudással Asztalos doktorban s ha stílusát olykor kifogásoltuk, azt csak az ő érdekében tettük. E tekintetben még mindig van kívánni valónk s reméljük, hogy ez a gyönyörű eredménye közis­mert ambícióját csak fokozza, egyéniségét pedig tel­jesen kidomborítja. Győzelmének már azért is örü­lünk. mert eddig Breyer vita nélkül volt a fiatalok legjobbja, míg most olyan riválist talált Asztalosban, ki könnyen kétessé teheti az első hely kérdését. Temesvár és Debrecen fiatal győztesei meg­törték az idősebbek hegemóniáját s az ifjúságnak ez a kettős diadala záloga a szebb jövőnek, mit már oly régen vártunk hiába! Bállá Zoltán. 77. számú játszma. Játszották a Debreceni Sakkor országos versenyén, 1913. julius 16-án. Sterk Réti 1. e2—e4 e7—e5 2. Hgl-—f3 Hb8—c6 3. Ffl—b5 Hg8—e7 4, Hbl—c3 g7—g6 5. d2-—d4 e5Xd4 6. Hc3—d5 Ff8—g7 7. Fel—gő (Forgács játékmódja, mit mindig jó ered­ménnyel játszott. Rovatvezető.) 7 ............... h 7—li6 8. Fgő—f6 Ke8— f8 A sáncolás nem jó: 8. . . . . 0—0; 9. Fb5X c6. Fg7Xf6; 10. Hd5Xf6f K t. sz.; 11. ,VdlXd4 miatt. 9. Ff6Xg7 Kf8Xg7 • • 10. 0—0 d7—d6 Jobb volt Bh8—e8. 11. Hd5Xe7 Vd8Xe7 12. Fb5Xc6 b7Xc6 13. VdlXd4f f7—f6 Nem volna jó 13 ............ V e7—f6; 14. e4—eő miatt, A cserék után a végjáték nem tartható. 14. Bfl—el Fc8—e6 15. Bel—e3 Bh8—b8 16. Hf3—h4 Bl>8—b5 * 17. Bal—el Bb5—c5 Fölösleges, mert a c2 gyalog HfSt miatt nem üthető. 18. b2—b3 Fe6—f7 19. c2—c4 Bc5—e5 Nem volna jó 19 ............Ve7—e5 sem. 20. H h4—f3, Ve5—h5 (20............Ve5Xd4; 21. Hf3X d4 után a cő bástya nem mozdulhat, mert a c6 és c7 gyalogok gyöngék); 21. h2—h3 és a fenygető Kh2 és g2—g4 miatt, mi ellen sötétnek nincs vé­delme. 20. f2—f4 ..... (Sötét szánalmasan áll. Sterk as egész játsz­mát nágy stílusban vezeti. Rovatvezető.) 20............... Be5—e6 2 1. Hh4—f3 Ve7—d8 „ Fenyegetett minőségvesztés f4—f5 és Hh4-el. c6—cő Vd8—d7 22. .Vd4—c3 .--7* 23. h2—h4 24. h4—h5 25. f4Xgő 26. Hf3Xg5 27. h5—h6f , 28. Hg5Xf7 29. Be3—g3 30. Kgl—f2 Jobb volt 30. . . , segít. 31. Bel—hit 32. Vc3—f3 Nincs jobb. 33. Vf3—f5t 34. Bg3Xg5t 35. Vf5Xg5t 36. Vg5—főt g6—g5 h6Xg5 * Be6—e5 Kg7—g6 Vd7Xf7 Kg6Xh6 Be5—gő Be5—h5, de az sem Kh6—g6 Vf7—g8 Kg6—g7 f6Xg5 Kg6—f7; Kf7—g7 Nem jó Ke8. Bh7 miatt. i i,*, 37. Bhl—h3! A legjobb. 37. Kf2—e3-ra 37. . . » » Ba8—-eS és Vf5—g4-re Kf7—f6 következik. 37. • • • k • Vg8—f8 . 38. Bh3­-h7t Kg7—g8 39. Bh7Xc7 a 7—a5 40. g2­—g4 aő—a4 t­41. Kf2­-g3 Vf8Xfá < < 42. e4Xfő és világos nyert. Elemezte Sterk Károly. Legközelebbi rovatunkban, rovatvezetőnk’ elemzésével, néhány rendkívül érdekes játszmát mu­tatunk be s ezek már azzal az elemzéssel kerülnek a készülő tornakönyvbe. A debreceni versenyek. A mesterversenu. A verseny részletes eredményét az alábbi tábi lázat mutatja. Név Asztalos dr. | Réti ■ a © —• 02 Breyer Baraäz Székely Összesen j 5> © • W *_ S K Asztalos dr. — 7*1 17, 07, 7,1 1 3 7 I. 400 Réti vso — 1 0 IV, 17, 7,1 6 H-m. 250 Sterk 0’/f 01 — 01 7*1 l l 6 ii-iii. 250 Breyer IV* 07, 1 0 — 17, 0 1 57, IV. 150 Barász VoO 07, 7,o 07, — i 1 4 V. 130 Székely 00 7,o 00 1 0 00 — !’/, VI. 100 • Ezenkívül ingyen ellátás ée lakás. A küzdelem lefolyása nagyon érdekes volt. Réti vezetése. Stert nagyszerű fölnyómulása s Ba- rász lemaradása a legkiemelkedőbb momentumok. Asztalos dr. sikerét már méltattuk. Réti most az egyszer Magyarországon is kitett magáért. Második helyét azonban inkább azzal magyarázhatjuk, hogy ellenfelei — eddigi formái alapján — kezdetben le­kicsinyelték. mit az is igazol, hogy a második for­dulóban már két egységnél többet nem tudott nyerni. Vele ellentétben Stert kiválót produkált. 4Yi pontot ért el a második fordulóban ötből s ez­zel valóságos rekordot teremtett. Ha a verseny még néhány napig tart, valószínűen első lelt volna. A Legelőkelőbb márka Jobb, mint a francia kognae.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék