Budapesti Hírlap, 1913. december (33. évfolyam, 284-306. szám)

1913-12-23 / 302. szám

14 BUDAPESTI HÍRLAP (302. sz.) 1913. december 23, dezett. a melyben Kostka István dr. szakosztályi el­nök és Rudolf Lajos dr. szakosztályi titkár vezetésé­vel összesen 18 lovas vett részt. Előlovas: Kostka István dr. és Szabó Jenő, osztályvezető Rudolf La­jos dr. és Rónaszéki Trux Hugó dr. volt A lovagló­estén részt vett még: Belafing Colette. Bibel Liszka. Benedek János dr., Christián Géza dr., Hoepfner Edit, Horváth László, Karafláth Jenő dr., Kruchina Károlyné bárónő, Markos Olivér dr.. Márffg Man­­tuano Rezső dr.. Molnár József dr., Szelke Józsefivé, Svaizer László dr. és Szonlágh Pál dr. A katona­zenekar közreműködésével tartott lovas-ünnepet tendean előhajtás fejezte be. A legközelebbi lovagló este a karácsonyi szünet után. január 7-én lesz. * Az angol ligabajnokság-. Londonból je­lentik nekünk: Az angol ligabajnokság szombaton lefolyt mérkőzései között a legnagyobb meglepetés Aston Villá-nak a Middlesborough-tó\ szenvedett 5:2 arányú veresége volt. A többi meccs eredménye ez: Manchester United—Blackburn Rovers 1:0, Sun­derland—Oldham Athletic 2:0, Chelsea—Everton 0:0, West Broomwich Albion—Bolton Wanderers 1:1, Derby County—Newcastle United 2:0, Preston North End—Manchester City 1:1, Burnley—Brad­ford City 1:1, Liverpool—Sheffield United 1:0, Sheffield Wednesday—Tottenham Hotspur 1:1. IVVILTTÉR.«) A legdrágább SPECIALITY i DE A LEGJOdBI Orvosi tanácsra agy a hüvelyek (antinicotin), minta lapocskák nyomatlanok,do mindemk­­ben benne van viznyomassal klaffr****! a védjegy és a gyáros aláírása .Lichtenstein Latos a Pester Correspondent szer­kesztője úgy a maga, valamint gyermekei Klára, I* jós. j [ Alice és L Ily nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a felejthetetlen hitves, legönteláldozóbb I édes anya Llchfenstefn Lajosné szül. Horváth Juliska folyó hó 22-én délután fél 1 órakor hosszabb szenvedés után életének boldog házasságának 24-ik évében jobblétre szonderüit. j a drága halott föídi maradványai iolyó hó 24-én d. u. 3 órakor fognak a Kerepesi-n’i temető halottas | házából az ág. ev. egyház szertartása szerint beszen­­teltotui és örök nyugalomra helyestotnL Gyászolják: Megtört szivü édes an\ ja, testvérei: Horváth Ignács, 1 I Horváth Sán or. Ho váth Mária, Lenke férj. Hor- I vath Istvánné, Berta férj. Somogyi ráiüsáné sógor- 1 női, sógorai és rokonai. Drága emléKe öröKKé él szivünkben. JSMssíSsa smwS B s* £ o sas sa Hálatelten köszönetét mondok: nagyságos TTállá Beta dr. Vöröskereszt-kórházi főorvos és Kherling J. orvos uraknak, a kik fáradtságot nem ismerve, leg­gondosabban, párját ritkító szakértelemmel gyógyítva feleségemet, egy jól sikerült, kiválóan ügyes műtéttel feleségemet egy régi makacs betegségtől megszabadi­­tották. A szenvedő emberiségnek figyelmébe ajánlom tehát az amúgy is hirneves budapesti Vöröskeresst-tcór­­hasat, a hol a beteg nemcsak szerető, gondos ápolásban részesül, hanem családi köre helyett is egy minden te­kintetben kedves, kellemes otthont nyer betegségének tartamára, s a hol a beteg a biztos gyógyulás reményé­ben fájdalmait türelmesebben viseli, mint bárhol. Jászberényben, 1913. dec. 20. Wénlnger Kálmán lázast jászberényi tanító, intézeti igazgató. Temnus-SzáHó a pályaudvarral szemben. 13I58S Elsőrangú. Egész éven át nyitva. 150 szoba. Legnagyobb kényelem. lfflftlWáll'lJ' Kiviera Palace. ^ XvJa fH._Jl.Bi Ja. 350 szoba, park. Widme? J. A. tnlaíi 1271 lű iÜöBßR — AVANYU VÍZ. Karácsonyi ajándéknak a legalkalmasabb illalsxerek, toilette és piperesserek külön» 12ST30 legességei nagy választékban wfíff f PH v f cs és kir. udv. illatszertárában lüSuciÁS ióIa I. u. Budapest, IV., Koronaberceg-u. 3. *) E rovatban foglaltakért n»m vállal felelős­séget a szerkesztőség. BACHRUCH A. ezustárugyára, cs. és Kir. udvari és Kamarai szállitó Budapest, IV., Királyi Pál-utca 13. sz. A (fyári épület (Sld.zintl dlizhelyt.égeiben Állandó «Indái nagyban A* kicsinyben legolcsóbban szabott eredeti (íy&rl Áron. lUUOi I alkalmas karácsonyi ajándékul I BRACHFELD F • Kamarai szállitó Budapest, Dcrottya-utca. CizeSla-tér sarok \ világ­hírű ajAnljt Továbbá férfi nyaKKendőK,zsebKendőK, harisnyáK, felölfőK és KalapoK és háziHabát újdonságait. „EMIT P0RIN“ párisi tői kezíyűit a Jó Pajtás című népszerű képes gyermeklap, mely­nek Sebők Zsigmond a szerkesztője és Benedek Elek a íőmunkatársa, az egész országban kedves olvasmánya a gyerme­keknek. Olvasmányai válogatottak, képei fényesek. A legkitűnőbb írók és legjobb rajzolók a munkatársai. Nemcsak szóra­koztat, hanem tanít is. Az új esztendőben két új pompás gyermekregény indul meg a Jó Pajtásban: az egyiket Sebők Zsig­­mond írja Az arany cipő címen a fővárosi gyermekek életéből, a másikat Benedek Elek Oh, én ifjúságom! címen a vidéki diákéletből. Minden előfizető ingyen kapja a Jó Pajtás 1914-iki Almanachját, mely igen gazdag olvasmányban és illusztrá­cióban. A figyelmet különösen kiérdemli a Jó Pajtás gazdag és terjedelmes karácsonyi és újévi száma, melyeket kívánatra min­denkinek elküld mutatványul. A Jó Pajtást minden szülő bizalommal rendelheti meg gyermekeinek, színvonalon álló, Ízléses tar­talmáért kezeskedik szerkesztői neve. A Jó Pajtás kiadója a Franklin-Társulat (Bu­dapest, Egyetem-utca 4.) és előfizetése egész évre 10 kor., félévre 5 kor., negyed­évre 2 kor. 50 fillér. Spe^sta g|2; KßJDJICSY S,a1coms r. kórházi orvos gyógyít biztos sikerről tapaszta'a»ai alap án: vér-, bőr-, idegbaj ér gyengesógi állapotot cs bar»y»**ly női bajokat. BUDAPEST. VIII., Józaet-körat 2. ozani. — Rendel: 10—4-ig, osto 7—b-ig Level utján is biztos gyógyulást talárnak azok, kik személyesen nőm jelentkezhetnek. Ü verba) vegyplemzóse, Waasormann taná' módszer ’ve! Otócryitá« Ehrl’ch Wf* szerével 13 319 sen nónja kÄ n,roe>>d«; pemetelü-cukorkának, de vásári ásnáj csak Rétliy- tóiét fogad ion el, mivel szá­­utánzata van. Az eredetinek minden d r b k óján reft a van e név: RÉTH7, Ara^Q tserr B n Kg náj B Eá- B 5n # u TUL kir. nagyváradi lionvedzenelcar zene-bizottsága. Pályázati hirdetmény. A m. kir. nagyváradi 1. lionvedzenekárnál megüresedett karmesteri állásra. Pályázati leltételek: egy magas nívó'll katonai zenekar vezetéséhez megkívánható nagyobb zenei képzettség, gyakorlat és tudás, úgy a vonós, mint a fúvós hangszereken, valamint a magyar nyoivnek legalább a szolgalat igényeinek meglelolö tudasa (bírása). Pályázati határidő: 1914. évi január hó 2.0 Pályázók kérvényeikhez csatolni tartoznak: személyi okmányaikat, iskolai, zt-ne képzettségi és működési bizonyítvá­nyaikat és egy ujabbi fényképüket. Feiler K. dr. stájer parHszanatőriuma JUDENDORF, Graz mellett. ß Stile? Marán. Pompás őszi és téli tartőzKodóhely. Az összes belső anyag* csere és idegbetegségeK ellen. Egész éven át nyitva. Pausál­­árak. Prospektus ingyen. Nyitrai és Társa könyvkeres kedésében kapható 2 koronáért a KINCSES KALENDÁRIOM 1914. A legjobb szer influenza ellen. Egy olvasónk írja: Egy barátomtól" kaptam valami szert, a melyről, mintmondta, az újságokban olvasott. A Kephaldol ez a szer, a mely olcsó áron kapható minden gyógyszertárban. Meghűléskor beveszünk 2—3 tablettát egy korty vízzel lefekvés előtt és ismét két tablettát reggel fölkelés után. Fájdalom esetén ajánlatos két tablettát egyszerre beszedni, azután óránkint egyet, míg a fájdalom enyhülni nem kezd. Bámulatos, hogy mire képes ez a szer! Később meg­tudtam, hogy ez a szer egy kiváló bécsi professzor rendeletére készült. Alig hogy bevettem egy két tablettát, a meghűlés enyhülni kezdett. Most mindig tartok belőle kéznél, s ha a családomban meghűl valaki, vagy valamilyen fájdalmat érez, akár reumát, akár ideg- vagy fejfájást, mindig Kephaldol-tablettáfc szed és azonnal beáll a jobbnlás. i3íj28 Grill-féle KönyvKeresKedésében Dorottya-utca 2 sz. 2 Koronáért kapható a KINCSES KALENDÁRIOM 1914. VIDÉK. __ Törvényhatósági élet. Eperjesről jelení­tik: Sárosmegye törvényhatósági bizottságának Tahy József alispán elnökléséve! ma tartott évi közgyű­lése megválasztotta a közigazgatási és a többi bizott­ságokat, örömmel vette tudomásul Szinyey-Merse István árvamegyei főispánnak köszönő iratát a tör­vényhatóság üdvözléséért és szabályrendeletet foga­dott el a fegyvertartás korlátozásáról. Marosvásárheluről táviratozzák: A város tör­vényhatósági bizottsága Bernádp György dr. föls­őn elnöklésével közgyűlést tartott, a melyen a lé­­esitendő iparos inas-otthon céljaira a város telket ngedett ál. azután még több kisebb jelentőségű igyet intézett el. _ Trencsénből jelentik: Trencsén vármegye koz­­törvényhatósági bizottsága ma Szalavszky Gyula tő­ispán elnöklésével tartott közgyűlésén a főispán in­dítványára egyhangúlag elhatározta, hogy Ferenc Ferdinand trónörökös születésének 50-dik évfordulója alkalmából szerencsekivánatait tolmácsolja. $ __ Ünnepelt iskolaigazgató. Lőcséről Írják, hogy Klinko Mihály felsöbhleányiskolai igazgató 37 évi működés után most nyugalomba vonult. Ebből az alkalomból tanítványai és a tanítótestület sikerült ünnepet rendeztek a tiszteletére. __ Kulturest Temesvárott. A városi vigadó dísztermében kulturestét rendezett a Temesvári Ka­­tolikus Kör az Országos Katolikus Szövetség közre­működésével. Kiss Menyhért dr. az uj magyar iro­dalomról tartott előadást, Sneider Sarolta pedig Plumler mazurkáját, Grieg keringőjét játszotta finom megértéssel. Az egyháznak Nagy Konstantin rendele­tével történt fölszabadulásáról tartott ezután nagy­­halásu jubileumi beszédet Blaskovics Ferenc apát­kanonok. Az előadáson Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök, a vármegye és város intelligenciája is teljes számban megjelent. * __ A József királyi herceg- szanatórium­egyesület gyulai fiókja vasárnap délelőtt megala­kult. A helyi bizottság védőjének Almássy Dénesné grófnét választották meg. ügy-vezető elnöknek Lin­denberg János dr. apátplébánost, elnököknek Am­brus Sándor alispánt, Vincz Sándor ezredest, Lovich Ödön polgármester feleségét, Weisz Móráét. Nizsa­­lovszky Endrénét. Az egyesület táviratban üdvözölíe Auguszta királyi heroegasszonyt. * — Jubiláló tüzoltótestUlet. A szabadkai lüzoltótestület mint nekünk írják — ma ünne­pelte fennállásának negyedszázados jubileumát. A város házán díszközgyűlés volt, a melyen Pprgly Sándor főispán szétosztotta a király által adományo­zott érmeket Vermes. Kopunovics, Milacsin, Petőn-* szky József és Ferenc, Hajek és Novotni tisztek kö­zölt. Este banket volt. SX-*■ Felolvasó-est Aradon. Aradról jelentik: Az Aradi Autonóm Katolikus Kör szombaton dél­után rendezte előkelő közönség jelenlétében utolsó közművelődési estéjét. A műsor első száma vonósné­gyes volt, melyet Rónai Petrának, a Szociális Misz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék