Budapesti Hírlap, 1913. december (33. évfolyam, 284-306. szám)

1913-12-23 / 302. szám

1913. december 23. BUDAPESTI HÍRLAP (302. ez.) «/• 13 tek az elnök előterjesztését egyhangtian elfogadták. Az elnök újra Rickl Gyula államtitkár lett, alelnö- íkökké pedig megválasztottak Angyal Pál egyetemi tanárt. Baumgarten Izidor kúriai tanácselnököt, Moravcsik Ernő Emil orvostanárt, Pekáry Ferenc miniszteri tanácsost és Pongrácz Jenő korona­ügyészt Ezután a tisztviselői kar és a választmány tagjainak választása következett. — Ügyvédi kamarák tisztujitása. A szegedi ügyvédi kamara tisztikarának hároméves mandátuma lejárt. Az uj tisztikart most választották meg rendkí­vüli közgyűlés keretében A választáson a fiatalabb ügyvédek listája győzött. Elnök lett Rósa Izsó dr. kir. tanácsos, alelnök: Ujj József dr., titkár: Végman Fe­renc dr., pénztáros: Pártos Timon dr., ügyész: Kele­men Dezső dr. Választottak még nyolc választmányi és négy póttagot. — A szabadkai ügyvédi kamara va­sárnap tartotta tisztújító közgyűlését, melyen a ka­mara elnökévé újabb három évre Farkas Zsigraondot a kamara eddigi elnökét választották meg. Gyelmis Gerő volt függetlenségi párti országos képviselői, a kj harminc éve tagja a kamara választmányának, tiszte­letbeli választmányi taggá választották meg. — A rutén izg-atás. Máramarosszigetről je­lentik : A mikor még azt hitték, hogy a rutén izgatási port Debrecenben fogják tárgyalni, a debreceni ügyvédi kamara ingyenes védőket rendelt ki egyes vádlottak részére. Most. hogy már kétségtelen, hogy a tárgyalás Máramarosszigeten lesz, a szükséges vé­dők kirendeléséről a máramarosszigeti ügyvédi ka­mara gondoskodik. De azért a debreceni ügyvédi ka­mara által kirendelt ingyenes ügyvédek is följönnek a tárgyalásra és ezeket a bűnügyi általány terhére az állam''fogja ellátni. A fogadott és kirendelt ügy­védek szánna eddig huszonhat. A vádlottak, tanuk és védők száma együttvéve meghaladja a négyszázat. A pagy esküdtszéki terembe errevaló tekintettel hall­gató siágot nem bocsátanak be és minthogy az ügyvé­dek is csak a közönség részére föntartott helyen fog­lalhatnak helyet, a tárgyaláson csakis a sajtó képvi­selői lesznek még jelen. A pór tárgyalása valószínű­leg hat hétig el fog tartani. — Lovaglás ügy. Gilliány Vilmos raktárfő­nök 1910. augusztus 16-án kardpárbajt akart vívni Mocsonyi Sándor dr. külügyminisztériumi fogalma­zóval a fiumei Deák-szálló egyik termében. A rend­őrség azonban meghiúsította a páros viaskodást, mire a felek Budapestre utaztak és itt a Vizy-féle vívóteremben verekedtek meg. A párbajban mind a két fél könnyebb sérülést szenvedett. A párbajozó felek közül a büntetőtörvényszék Gilliány Vilmost párviadal vétségéért már elítélte nyolc napi állam­fogházra. Mocsonvi Sándor dr. párbajügyében pedig mára volt kitűzve a fötárgyalás Vass dr. bíró elnök­lésével. A tárgyalást azonban nem lehetett megtar­tani. mert Mocsonyi Sándor dr. vádlott nem jelent meg. Táviratban tudatta az elnökkel, hogy a vonat­ról lekésett. A biróság újabb határnapot fog majd kitűzni. — A kereskedő drámája. Aradról jelenti tudósitónk: Véres szerelmi dráma történt augusztus 25-én az aradmegyei Csermő községben. Weinberger Menyhért kereskedő már régóta rossz szemmel nézte, hogy Czeizler Sándor huszonhárom éves takarék- pénztári könyvelő nagyon sokat forgolódik a felesége körüL Weinberger magához kérette a könyvelőt és a mikor ez megérkezett, hirtelen bezárta az ajtót s kér­dőre vonta, igaz-e, hogy a feleségével viszonyt folytat. Czeizler és az asszony ezt tagadták, a mire Weinber­ger előrántotta revolverét és izgatott hangon Így kiáltott: — Mind a ketten meghaltok, ha nem vallj átok he az igazat! Czeizler ismét tiltakozott a gyanúsítás ellen, mire Weinberger arcul ütötte és mellének szegezte a revolvert. A könyvelő látva, hogy élete veszedelem­ben van, hirtelen elövette revolverét és kétszer Wein- bergerre lőtt. a kit az egyik golyó a gyomrán, a má­sik a hátán talált. A második lövés halálos volt és a kereskedő sérülésébe belehalt. * Az aradi törvényszék ma tartotta ebben az ügy­ben a főtárgyalást. Czeizler Sándor azzal védekezett, hogy jogos Önvédelemből használta fegyverét, mert Weinberger megfenyegette, hogy megöli Az elnök­nek arra a kérdésére, miért lőtt kétszer, azt vála­szolta, hogy nagy izgalmában nem tudta, mit cselek­szik. Az agyonlőtt kereskedő felesége megerősítette ezt a vallomást, mire a törvényszék több tann meg­hallgatása után a vádlottat fölmentette. Az ügyész semmiségi panaszt jelentett be. — Sajtópör. Nagyváradról jelentik: A Nagy­váradi Nnapló ez év január hónapjában a Barát Ár­min ellen intézett támadásokkal kapcsolatban Fehéri Armandról azt irta, hogy a budapesti rendőrség cá­folata ellenére folytatja a hajszát Barát ellen, de a sajtópör folyamán éppen olyan alázatosan bocsána­tot fog kérni, mint a bihari sajlőporének budapesti tárgyalásán Tempelean Dezső vaskohi főszolgabíró­tól. Erre Fehéri Armand sajtópört indított a Nagy­váradi Napló szerkesztője. Fehér Dezső ellen, a melynek tárgyalása ma délelőtt folyt le a nagyvá­radi törvényszék előtt. A sajtóbiróság elnöke Ember Géza volt s a cikk szerzőségét Fehér Dezső szer­kesztő vállalta. Az elnök kérdésére Fehér Dezső előadta, hogy nem érzi magái bűnösnek, mert igazat és közérdekből irt. Közérdek szerinte annak az el­járásnak a megrovása, hogy mende-mondák. besu- gások és alaptalan följelentések alapján tisztes és érdemes köztisztviselő nevét és becsületét meghur­colják az újságokban. A Barát elleni hajsza idejé­ben. úgymond, visszaemlékezett, hogy milyen igaz­talan támadásokat intézett Fehéri Armand Bihar vármegye közigazgatási tisztviselői, de különösen Tempelean ellen, a kitől azután a sajtópör alkalmá­val bocsánatot kért. Fehér Dezső védője, György Ernő dr. ügyvéd a bocsánatkérés megtörténtével bi­zonyítékul a törvényszéki Ítélet felolvasását kéri, mire a biróság fölolvastatta a budapesti esküdtbiró- ság előtt lefolyt tárgyalás jegyzőkönyvét, melyből kitűnik, hogy Fehéri Armand valóban bocsánatot kért Tempeleantól. Fehéri Armand ügyvédje a Barát által a fömagánvádló ellen indított sajtópör aktái­nak megszerzését és Barát Árminnak tanúként való kihallgatását kéri, a mit a biróság el is rendelt s a tárgyalást elhalasztotta. — Fogházra Ítélt ügyvéd. Érdekes üggyel foglalkozott ma a Kúria Tarnay tanácselnök elnök- lésével működő harmadik büntető tanácsa. Keller Samu dr., szilágysomlyói ügyvédet azért, mert egy bírói végrehajtást meghiusitott, a zilahi törvényszék a debreceni tábla által helybenhagyottan kél heti fogházra ítélte. A Kúria a bejelentett semmiségi pa­naszokat Ligetkuthy Iván koronaügyész s Pollák Illés védő meghallgatása után elutasította. — Bellis védőjét megbüntették. Kievböl táviratozzak: A ktevi kerületi törvényszék szombati ülésében elhatározta Margulin Arnold dr.-nak, Beilis ügyvédjének az ügyvédi kamarából való kizárását, mert állítólag meg akarta vesztegetni Cseberják Ve­rát, hogy vállalja magára, hogy ő gyilkolta meg Jus- csmszkit. Ez a vád Cseberják Vera adatain alapszik. Az ülés nagyon viharos lefolyású volt. Margulin tudvalévőén külön vizsgálatot folytatott a Juscsin- szki-ügyben és ebből magyarázható meg ez a vád. Patkány-, eqérirtó-bacilus betegségetplán­tál a mezeí-egér, hörcsög éa ürgék között ia éa teljesen kipusatifja. Más állatra avagy em­berre árialmatlan. Prospektust ingyen küld ^A'TTWW Bafcteriolog^al Laboratór um 1 Hív Budapest. Bottenbill er-utca 30» TESTEDZÉS, * Magyar labdarugók a külföldön. Holnap indul el mind a három külföldi túrára vállalkozó csapatunk, a FTC, a MTK és a BAK. A MTK és a BAK Németországban, a FTC pedig Párisban, Szán- Szebásztiánban és Bilbaóban fog vendégszerepelni. A csapatok Bécsen át veszik útjukat. A FTC dél­után két órakor, a MTK 2 óra 30 perckor és a BAK 6 óra 50 perckor utazik el a nyugati pályaudvarból. A csapatokat a hivatalos vezetők mellett több klub­tag kiséri. • A sportírófa Berzeviczy Albertnál. A Magyar Sport hírlapírók Szindikátusának választ­mánya ma délután küldöttségben tisztelgett Berze­viczy Albert titkos tanácsosnál, mint az Országos Testnevelő Tanács elnökénél. A küldöttség vezetője, Kiss Gyula üdvözölte Berzeviczyt és kérte, fogadja a sportirókat munkatársnak annak a nemzeti ügy­nek a szolgálatában, a melyet a Testnevelő Tanács képvisel és a melynek Berzeviczy Albert a hivatott vezére. Berzeviczy az üdvözlésre a következőkben válaszolt: —- Igen tisztelt uraim, nagy őrömmel üdvöz­löm önöket és megjelenésüket úgy tekintem, mint előlegezett bizalmat az önök részéről. Remélem, ha megismerjük egymás intencióit, a legnagyobb bi­zalom fejlődik ki bennünk egymás iránt és meg va­gyok győződve, hogy mindannyian elfogultság nél­kül fogunk előtörekedni. Munkámban fontos munka­társamnak tekinteni a sporthirlapirók karát és le­gyenek meggyőződve, hogy részemről és a tanács részéről minden kezdésük, a melyet az ügy iránt való szeretet diktál önöknek, a legnagyobb jóakarat­tal fog találkozni. Kérem önöket, hogy támogassa­nak munkámban és örömmel fogom keresni a mó­dot, hogy az érintkezés közöttünk minél állandóbb legyen. A beszéd után a szindikátus tagjai bemutat­koztak Berzeviczy Albertnek, a ki melegen érdeklő­dött a sportirók szindikátusa iránt. * Labdarúgás. Teljesen kiapadt már az esz­tendő futball programja. A tegnapi hideg vasárnapra már csak két mérkőzés maradt: a múltkor 2:2 arányban döntetlenül végződött TTC—MÁV. Gén- gyári Sport Kör Magyar Kapa-meccsének a megis­métlése és egy pozsonyi vándordij-mérkőzés. Az üllö-uti sporttelepen találkozott újra a másodosz­tályú és harmadosztályú csapat s a küzdelem most sem hozott végérvényes eredményt. A játék 1: 1 arányban eldöntetlenül, végződött s a szabályokban előirt 2 X 15 perces pótmérkőzés helyett a meccs­nek a tavasszal való megismétlését határozták el. Az első gólt a Máv. Gépgyár csapata érte el s a FTC csak a mérkőzés utolsó percében egyenlített ki. Bíró Lipovetz Géza volt. A pozsonyi vándordíjért a MTK II. csapata mérkőzött a BEAC II. csapatával. Döntést ez a meccs sem hozott, mert 1:1 volt az eredmény. Ta­vasszal lesz az uj mérkőzés. * Vívó háziverseny. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club kedden és csütörtökön tartotta félév­záró hendikep háziversenyét. Huszonnégy résztvevője volt a sikerült versenynek, a melyben a döntőbe ju­tottak a következő helyezést érték el: 1. Barragh Béla 0 tuss foglaló, 4 győzelemmel. 2. Szarka István 1 tuss foglaló, 3 győzelem, 3. Misley Sándor 1 tuss foglaló, 3 győzelemmel, 4. Kerekes Barnabás 1 tuss foglaló. 2 győzelemmel. 5. Misley Károly 4 tuss fog­laló. 2 győzelemmel. A versennyel a félévben be is fejezte a vívást a BE'AC, de január 3-án újra föl­hangzik majd a kardcsattogás az egyetem vívótermé­ben s megindul a készülődés a tavaszi verseny- szezonra. * Disztoraázás. Az Óbudai Tornaegyesűlet és a Sportkedvelők Köre rendezett tegnap este disz- tomázást. A Sportkedvelőknek a Nemzeti Tornacsarnok­ban lefolyt tornaünnepe minden várakozást fölül­múló sikert hozott. A nézőtérséget zsúfolásig meg­töltötte a közönség, a melynek soraiban helyet fog­lalt Székely Ferenc udvari tanácsos, a Magyar Bank vezérigazgatója is. Negyven hölgy és harminckét férfi tornázó vonult föl Holies Gábor művezető ve­zetésével és mutatott be igen precíz, ügyesen össze­állított szabadgyakorlatot. Ennek befejeztével elő­lépett Rudas Lajos, a Magyar Bank igazgatója és meleghangú beszédet mondott a bank kötelékébe tartozó tornázóknak. Külön kiemelte Holies Gábor érdemeit és üdvözölte a kör női szakosztályát, a mely ez alkalomból ünnepelte fönnállásának ötesz­tendős jubileumát. A jubileum emlékére pompás selyemzászlót ajándékozott Rudas igazgató a való­ban elismerésreméltóan működő női szakosztálynak. Az ünnepi aktust vivő-akadémia követte, a melyben Dénes Károly főiskolai kardvivó-bajnok asszózott a kör egyik tagjával. Befejezésül Gellért Imre, Pászti Elemér, Szálát, Lantos és még négy képzett tornázó zajos tetszés mellett torna-akadémiát mutatott be a nyújtón és a korláton. Az Óbudai Torna Egyesület negyvenegyedik évi disztornázása is a legteljesebb siker mellett zaj­lott le a III. kerületi kórház-utcai iskola tornahelyi­ségében. A föl vonulásban 27 férfi és 18 hölgy tor­názó vett részt. A program kiemelkedő pontja a férfiak svédgyakorlata és hölgycsapatnak zeneszóra bemutatott szabadgyakorlata volt. A 16 tagból álló és a különféle svéd szeren tornázó férficsapatot Bábel Rezső művezető tanilotta be és vezette, míg a hölgyek hajszálpontos együttműködése és gyakor­latanyagának összeállítása Kuncze Géza hozzáérté­sét dicséri. * Lovas-Ünnep. A Magyar Jogász Sport Egye­sület a minap meghívott közönség előtt a Nemzeti Lovaglóban jól sikerült évzáró lovas-ünnepet ren­Gyártjai Az Egyesült izzólámpa és Vrilamossáqi Részv.-Társ. Wipes NE FOGADJON EL MAST NI NT . , w \ TUNGSRAM SS HAZAI GYÁRTMÁNY.ÓVAKODJUNKSTANZÁTOKTÓL!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék