Budapesti Hírlap, 1914. január (34. évfolyam, 1-27. szám)

1914-01-11 / 10. szám

36 BUDAPESTI HÍRLAP (10. az.) 1914. január 11 Ebben az eszmekörben a törvény nem holt betű. ha- tem élő valóság. Bírói működésem alatt nemcsak lelkem nőtt össze a birói hivatással, de legbensőbb érzéseim is hozzákapcsolódtak az én birótársaimhoz. Sletszabályként követtem azt az igazságot, hogy tzok, a kik nagy cél közös szolgálatára vannak íivatva, csak úgy működhetnek sikeresen, ha őket temcsak a közös hivatás külső szálai, hanem a kar­társi érzés igazi benső kötelékei is összefűzik.“ Végül az elnök igen szép szavakban emlékezett neg a távozó Szilassy Aladár másodelnökről és indit- /ányára a teljes ülés jegyzőkönyvben örökítette meg Szilassy emlékét és hálás köszönetét fejezte ki azért t szives figyelemért, hogy egy szép könyvtárat aján­dékozott a közigazgatási bíróságnak. — A közigazgatási reform. \ Magyar Jo­gászegyesület ma este tartotta első vitáját a közigazga­tási reform alapkérdéseiről. Concha Győző főrendi­házi tag elnöki megnyitója után Kmely Károly dr., a magyar közigazgatási jog egyetemi tanára szólt el­sőnek. Előadása kezdetén reámutalott a közigazga­tási reform roppant nemzeti fontosságára, a mai helyhatósági közigazgatás munkaképességének és munkateljesítésének csekély voltára. Sajnálattal ál­lapítja meg, hogy a reformnak sem alapelveiről, sem részleteiről nincs tudomásunk méa most a ti­zenkettedik órában sem. Pedig ehhez az egyetemes érdekű reformhoz szavuk volna a nemzet szellemi fórumainak, midőn az véglegesen megállapittatnék. A parlamenti tárgyalás nem tudja a netáni hiányo­kat kijavítani, mert ott pártszempontok fognak preponderálni. A reformnak nem szabad az alkotmá­nyosság erejét érinteni, azért meg kell hagyni azt a kisegítő alkotmányvédelmi szerepet, a mellyel a törvényhatóságok még bírnak. így a közgyűlés föl- irási jogát, közigazgatási bírósági panasz jogát, po­litikai hatáskörét. Úgy a közgyűlés, mint a közigazgatási bizottság, miképp az államosított tisztviselők is, kivétessenek jövőre is a meg nem szavazott -adók és újoncok szedésére vo­natkozó rendeletek végrehajtásának kötelezettsége alól. Rendkívül fontos a tisztviselők alkotmányvé­delmi jogállásának biztosítására a szolgálati eskü tartalma. Az eskü ezután is a törvényhatósági köz­gyűlésen tétessék lé a kinevezett tisztviselők által is, az eskü vagy fogadalom csak a koronás király, az orszáqgyülésileg alkotott törvények és az 1948. évi III. t.-c. szerint alkotott felelős minisztérium iránt való engedelmességre és hűségre szóljon. A következő előadó Balogh Artúr dr. kolozs­vári egyetemi tanár volt. — Az Ügyvédjelöltek Országos Egyesülete által rendezett perjogi szemináriumi előadások a múlt keddi ünnepre való tekintettel pénteken, e hó­nap 8-án vették kezdetüket. Baksaij Mór dr. alelnök üdvözlő szavai után Györgyi Kálmán dr. ügyvédje­lölt tartotta meg előadását az érdemleges tárgyalás az uj polgári perrendtartásban cimen, melyet Petrik Aladár dr. ügyvéd, a szeminárium vezetője vezetésé­vel vita követett. Jövő keddi ülésén Petrik Aladár dr. ügyvéd tart előadást. A szeminárium ülésein minden érdeklődő résztvehet. Jelentkezni lehet Hettesheimer Imre dr. titkárhelyettesnél naponként félegytől két óráig és Tarczai Tivadar dr. titkárnál este félhéttől féi nyolcig, kik ez időben állásközvetítés céljából is rendelkezésre állanak. — A fiatalkorúak bíróságának első tár­gyalása. Ez év január elsején lépett életbe az 1913. év] VII. törvénycikk, a mely a fiatalkorúak bírósá­gáról szól. Az uj törvény elrendelte a fiatalkorúak bíróságának fölállítását. Az uj törvény szerint akár járásbirósági, akár törvényszéki eljárásra tartozó ügyekben elsőfokon a fiatalkorúak bírósága ítél. Ma volt az első tárgyalás a budapesti törvényszék fia­talkorúak bíróságánál. Ez alkalommal az igazság- ügyminiszterium hivatalosan képviseltette magát Bottenbiller Fülöp dr. táblabiró és Kádár Levente dr.ral. Az ügyészség részéről Geszti Andor dr. királyi főügyészhelyettes volt jelen, a patronázs egyletek képviseletében Majdán Klaudia és Nemeskéri Kiss Józsefné jelentek meg. Ott volt a tárgyaláson Szegfű Géza dr. állami pártfogó tisztviselő is. Schirilla Achil dr. törvényszéki biró, a fiatalkorúak delegált bírája, hat vádlott ügyében tartott ma tárgyalást. Novák Porosz-szén ólmozott zsá tokban és nyitott fuvarokban Erdélyi János és Társa ■nHB ssénnagykereskedö cégnél wmmmmmm Rákóczi.ut 17. «r TELEFON 111—41. 1 Ernő dr. királyi ügyész a közvád képviseletében mindjárt az első tárgyalási esetnél üdvözölte a fia­talkorúak bíróságát és annak a reményének adott kifejezést, hogy a biróság a fővárosban fölszaporo­dott ügyeket nagy szeretettel fogja az ügyészséggel karöltve elvégezni. Schirilla Achil dr. törvényszéki biró válaszolt az ügyész szavaira és kiemelte, hogy az uj törvény életbeléptetéséhez fűződő nagy vára­kozásnak megfelelni óhajt, midőn az ügyészséggel egyesült erővel kívánja a föladatot megoldani. A védelem képviseletében Lévai Tibor dr. védő szin­tén biztosította a védelem hu'hatós közreműködését az egész vonalon s annak fontosságát hangoztatta, hogy az egész társadalomnak nagy érdeke, hogy en­nek a bíróságnak munkája olyan áldásos legyen, mint a hogy ezt a törvény kívánja, hogy a modern eszmék ne csak papiroson maradjanak, hanem meg is valósuljanak. A biró ezután letárgyalt hat esetet, a melyekben a vádlottak fölváltva fiuk és leányok voltak tizennyolc éven alul. Ezekről a tárgyalások­ról a törvény tiltó rendelkezése értelmében sem névvel, sem kezdőbetűvel nem szabad tudósítást kö­zölni. — A mentők sajtópere. Pesta Frigyes hír­lapíró egyik esti lap hasábjain több cikkben megtá­madta Kovács Aladár dr. kir. tanácsost, a Mentő- egyesület igazgató-főorvosát, a ki a támadások miatt sajlópört indított. Ebben a sajtópörben ja­nuár 12-ére. hétfőre volt kitűzve az esküdtszéki fő­tárgyalás. Mivel azonban Időközben a pörösködő felek az ügyet békésen elintézték s erről a bíróságot is értesítették, a törvényszék Pesta Frigyes ellen a további eljárást megszüntette. — Az asszony rágalmazója. Bothár Árpád, egy román származású ifjú, a ki Szombathelyen elő­kelő családba házasodott és bejáratos lett a vezető úri társaságba, hónapokon át izgalmas ügyeivel foglalkoztatta Szombathely társadalmát. Lovagias ügyek, becsületbirösági eljárások napirenden voltak, végül a szenzációk Ieszürődtek a járásbirósági tár­gyalásig. Bothár Árpád egyik legelőkelőbb vasme­gyei família asszonytársáról donzsuános önteltséggél rágalmazó nyilatkozatokat tett a társaságokban. Ma a szombathelyi járásbíróság zárt tárgyaláson tárgyalta a rágalmazási port, melyet Bothár ellen indítottak. A járásbíróság Bothár Árpádot ezer korona pénz­büntetéssel megváltható ötven napi elzárásra Ítélte. Az ítélet ellen a megrágalmazott uriasszony súlyos­bításért, az elitéit gavallér enyhítésért fölebbezett. — Pap József előadása. A Magyar Jogász­egyesület igazságügyi szervezeti bizottsága január hónap 14-dik napján (szerdán) délután hat órakor a Budapesti ügyvédi Kamara dísztermében (V. ke­rület, Szemere-utca 10. sz.) nyilvános ülést tart, melynek tárgya: Pap József dr. ily cimü előadása: Meghatalmazottak, ügyvédek a polgári perrendtar­tásban. — A parcellázó. Nagyforgahnu „földhitel, adásvételi és kereskedelmi vállalat“ tulajdonosa volt a fővárosban Tarácski Ferenc, négy elemi osztályt végzett ügynök, a ki, mint magát a lapokban hir­dette, földbirtokok és házhelyek parcellázásával is foglalkozik. A nagyhangú kishirdetéseknek felült Lacher József élemedett németfalusi gazdálkodó, s megírta Tarácskinak, hogy kétszáz magyar holdas erdőbirtokát hajlandó eladni. Az ügynök erre leuta­zott Németfalura s a lietvenhárom éves öreg urat azzal hitegette, hogy százezer koronáért megveszi a birtokot, melyet parcellázni fog. Tarácski többedma- gával még két Ízben tett látogatást, s Lacher, látván, hogy az erdejét nagyon vizsgálják, attól tartott, hogy le fogják tarolni és ezért tízezer korona foglalót kö­vetelt. A vállalkozó erre pénz helyett egy ügyvédi nyilatkozatot mutatott föl, a melyben az volt, hogy megnyert egy negyvenezer koronás port, ebből, a mint megkapja pénzét, azonnal leteszi a kivánt fog­lalót. A tapasztalt gazdálkodó erre a kétes ajánlatra nem is válaszolt, mire a vevő azzal távozott, hogy egy emberét le fogja hozzá küldeni. Tarácski ezután a meg nem vett birtokra a lapokban oly felügyelőt keresett, a ki hétszáz korona óvadékot tud letenni. Voszka Sándor gazdatiszt, a ki éppen állás nélkül volt, kapva kapott az alkalmon, s miután Tarácski elhitette vele, hogy opciója van egy földbirtokra, melyet parcellázni fog s fölmutatta a telekkönyvi ki­vonatot, megegyeztek. Voszka a szerződés szerint kap havi száz korona fizetést, lakást és élelmezést. Tartozik azonban mint fölügyelő állása lelkiismere­tes kezelésének biztosítására hétszáz korona óvadé­kot letenni, mert pénzt fog kezelni. Ezt az óvadékot Voszka másnap le is tette s elkövette azt a meggon­dolatlanságot, hogy beleegyezett abba, bogy a főnök ur az óvadékkal szabadon rendelkezhessék. A több gyermekkel megáldott újdonsült felügyelő, a ki ke­servesen összezsugorgatott pénzétől vált meg, hóna­pokon át üres biztatáson kívül egyebet nem kapott, végre is följelentette Tarácski Ferencet, a kit a bu­dapesti büntető törvényszék csalás büntette miatt hat hónapi börtönre és száz korona pénzbüntetésre ítélt. A királyi tábla második büntető tanácsa ma Sárkány Lajos biró előadása után megsemmisítette az első biróság ítéletét és a vádlottat fölmentette. — A soffőr büntetése. Párisból jelentik: Duncan Izadora soffőrjét. a kinek a vigyázatlansága következtében Duncan asszony két gyermekét el­vesztette, hat hónapi fogságra ítélték. Duncan asz- szony annak idején kérte, hogy soffőrje ellen szün­tessék m*'» az eljárást. — Eg-y gyáros sajtópöre. A budapesti es- küdtbiróság ma mondott Ítéletet abban a sajtópör­ben. melyet Freund István dr. indított Neumann S. György ellen. Az esküdtek nem vétkesnek nyilvání­tották a vádlottat, a kit a biróság a verdikt alapján fölmentett. A magánvádó semmiségi panaszt jelen­tett be. — A Steinmann-testvérek szabadonbocsá- tása. A muH év folyamán történt, hogy a rendőrség letartóztatta Steinmann Pál és Steinmann Bódog bankhivatalnokokat, a Magyar Általános Hitelbank tisztviselőit, továbbá fivérüket, Steinmanh Ottó bankhivatalnokot, mert több ismerősüket tőzsdejá­tékra való csábítással megkárosítottak. Takács Aurél dr. vizsgálóbíró ma Steinmann Bódogot és Steinmann Ottót szabadonbocsátotta. Steinmann Pál fogva marad. — Merénylet egy biró ellen. Az ötödik ke­rületi járásbíróságon Fendrich Hugó dr. jáxásbiró előtt a múlt év december kilencedikén sorrendi tár­gyalás volt. Az Alapi és Szende tönkrejutotl divat­áru cég ingóinak elárverezéséből befolyt összeget kellett fölosztani Mivel a háztulajdonos, a kinek házában a cégnek üzlete volt, házbér címén na­gyobb követelést jelentett be. a többi hitelezőknek, köztük Both Jenő kereskedősegédnek, a kinek 420 koronája járt a cégtől, semmi sem jutott. Mikor Róth Jenő meghallotta a döntést, elkeseredésében rá akart rohanni a bíróra, ez azonban egy székkel kivédte a támadást, s a magáról megfeledkezett fia­tal embert kivezettette a szobájából. A büntető tör­vényszék ma tárgyalta az esetet s Róth Jenőt ható­ság ellen való erőszak vétségéért hat heti fogházra Ítélte. Az Ítélet kiszabásánál a biróság enyhítő kö­rülményül vette a vádlott fiatal korát, büntetlen elő­életét. nyomasztó anyagi helyzetét s azt a körül- ménvt. hogy nemes motívum volt elkeseredésének indító oka, a mennyiben apró testvéreinek nyomora miatt ragadtatta el magát. Az Ítélet jogerős. — Csalással vádolt grófi pár. Schön Ár­minná szabónő följelentést tett a múlt év október havában hitelezési csalás miatt Colloredo Mels Jó­zsef gróf és felesége ellen. Azt panaszolta, hogy a múlt év január végén és február elején a grófi pár többrendbeli női ruhát rendelt meg nála készpénz- fizetés mellett. A gróf és a felesége elmondták, hogy telkibányai, abaujmegyej nagybirlokósok. Az első rendelés szállítása után következett a második és harmadik rendelés és ezenkívül még több meg­bízás. Mikor a számla 898 koronára rúgott. Schön Árminné kérte a pénzét, de eredménytelenül. Erre port inditott, s lefoglaltatta a grófi párnak a Konti- zienfál-szállóban lév§ ingóságait. Mivel az ingó­ságok zárgondnoki kezelés alatt állottak s különben is igényt jelentettek be rájuk, büntető útra te­relte a dolgot. Ma tárgyalta ezt az ügyet a büntető- járásbiróságnái Radich Gyula dr. járásbirő. A tár­gyaláson a panaszos szabónőt Perl Ödön dr. ügyvéd képviselte, a személyesen megjelent grófot és fele­ségét Szterényi Gyula dr. ügyvéd képviselte, a ki előadta, hogy a grófi házaspárnak Abuujtomame- gyében lévő telkibányai birtokát az árvíz a múlt év folyamán elpusztította. Ez volt az oka annak, hogy nem tudtak fizetni. Megnyugtatta a panaszos szabónőt, hogy követelését ki fogják legközelebb egyenlíteni. A pörös felek közös megegyezésével a biró a tárgyalás folytatását január 29-ére halasz­totta el. Bőst jelent meg! Most jelent meg! NEMZETNEVELES IRTA: PROMETHEUS. «£*ek * cikkek a legviharosabb pártkfodelmek idején, a minden oldalról felcsigázott politikai */.önvédelmek csaraja közben, egy tiszta, lelkes, szenvedély te len és e<fogulathn hangot szólói* tafctak meg. E cikkek írójában talán éppen f parlamenti és poétikai válság logzürzavarosafc eseményeinek ellenhatásaként s ezek izomofi lényé moliett merültek fel oly világosan, ol> éles körvonalakkal » közelmúlt és a jelen tanulságai s a lövő kötelességei. — A Nemzet* nevelést végigolvasni lelki felfrissülés es ma­radandó tanulság mindenkinek, a bit a magyar «őrs problémái, a lét vagy nemlét kérdése érdekel Apa köp, Kacket« a BUDAPESTI HÍRLAP k&nyvkiadóhlvatalába» / # I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék