Budapesti Hírlap, 1914. május (34. évfolyam, 103-127. szám)

1914-05-24 / 121. szám

# 1914. május 24. * (A pockok és az Akadémia.) Radó Jenő úrtól a következő sorokat kaptuk: A Budapesti Hír­lap május 17-iki számában Méhely Lajos dr. ur A pockok és az Akadémia című cikkében elmondja, högy könyvének 8 mellékletét az ő óhajára a Tu­dományos Akadémia a külföldön készíttette, mert nálunk a litográfus intézetek nem dolgoznak töké­letesen. Erre az a válaszom, hogy a budapesti lito­gráfus intézetek közül legalább tizet kell kiemelném, a kik a kérdéses mellékleteiket ugyanolyan kivitel­ben, ugyanolyan precizitással elkészítették volna, mint a frankfurti cég. Mikor e kijelentésemet te­szem, teszem annak tudatában, hogy érdeklődőknek bármikor rendelkezésére bocsátom az ez állításom igazolására szolgáló hasonló, sőt ezeket messze túl­haladó mümellékleteket. Nem foglalkozom a cikk egyéb részletével, csak hivatkozom még a magy. kir. földművelésügyi, a magy. kir. belügy-, a magy. kir. közoktatásügyi minisztériumok többrendbeli tudo­mányos kiadására, melyekből bárki is meggyőződ­hetik, hogy a kérdéses mellékleteknél messze túl­haladó eredményt értek el a budapesti litográfiái intézetek. Végül a cikk igen tisztelt irója kéri. hogy „súgja meg valaki azt a címet,“ hol ezek a munkák készülnek. Rendelkezésére állok a cikk Írójának és egész bizonyosra veszem, hogy az esetben, ha mellékletek tovább is érdeklik, saját szavaival fogja megcáfolni a cikkében ellenünk írottakat. * (Szlnésziskolai előadás.) Rákosi Szidi asz- szony drámai növendékei ma délután az Otthon cimü drámában mutatkoztak be a Magyar Színház színpadán. Az együttes kitűnő játéka legszebb dicsé­rete volt tanárnőjük. Halmi Margit asszony buzgó fáradozásának, mellyel a fiatalokat betanította. Nagy sikerrel játszotta Magda nehéz szerepét Papp Ma­riska, a ki ma újabb bizonyságot tett kiváló drámai talentumáról. Figyelemreméltó erővel adta az alez­redes szerepét Kardos s ezúttal is kitűnő jellemszi- nésznek bizonyult Schmidt. Jók voltak a többi sze­repben Ötvös Rózsi, Málnási Ilonka és Kissházy Sa­rolta, úgyszintén Bcnkó, Ákos és Doborai. * (Rózsahegyi Kálmán iskolája.) A Nem­zeti Színház jeles és népszerű művésze ma délben bemutatta néhány érdeklődőnek, Újságíróknak, szí­nészeknek, színésznőknek tanítványait és nevelő tu­dományát. A tanítványoknak gratulálunk, a nevelő képességét melegen megdicsérjük. Hallottunk egy­két verset, gondosan megválasztott jeleneteket mű­soron levő drámákból és el kell ismernünk, hogy Rózsahegyi nehéz munkáját nagy avatottsággal és buzgalommal végezte el. A fiatalok épen és értelme­sen beszélnek, természetesen mozognak, képesek na­gyobb indulatok plasztikus kifejezésére és általában bizodalmát keltenek a nézőben művészi jövőjük és hivatásuk iránt. A szereplők közül különös dicsé­retet érdemel Biró Ella, Herczegh Mária, Győri Mar­git, Fenyő Ilonka. Kiss Vilma és Pécsi Mária, Szir­mai Dénes és Kézdi-Kovács Elemér. * (Tudományos élet.) A Magyar Adria Egye­sület május 24-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor tartja a Tudományos Akadémia üléstermében ren­des közgyűlését. A közgyűlés programján szerepel­nek a választások is. — A Néprajzi Társaság május 27-én délután öt órakor fölolvasó ülést tart az Akadémia fölolvasó termében. Solymossy Sándor: 'A jávorja meséjének európai elterjedése. Harsánui István: A kurucdalok hitelessége és Roheim Gézi: A varázserő fogalmának eredete címmel tart elő­adást. Vendéget szívesen lát az elnökség. — A Ma­gyar Adria Egyesület földrajzi szakosztálya Pécsi Albert dr. elnöklésével ma délután fölolvasó ülést tartott. Az ülésen Haltenberger Mihály dr. lőcsei fő­gimnáziumi tanár tartott előadást A marinikus cik­lus címmel. Előadásában vázolta a tengerpartok fejlődéstörténetét. Az előadó ismertette a partokat módosító erők hatását és vázolta a sülyedt és emel­kedő tengerpartok összes térszíni változásait. Az előadó amerikai lanulmányutjának tapasztalatait is BUDAPESTI HÍRLAP (121 sz.) beleszőtte előadásába, melyet a szakosztály nagy érdeklődéssel fogadott. Ezzel kapcsolatosan elhatá­rozták, hogy a tengerpartok tanulmányozását az egyesület Adriakutató bizottságának figyelmébe ajánlják. * (Képzőművészet.) A Nemzeti Szalon ta­vaszi tárlatának rendezését már befejezték. A tárlat ünnepies megnyitása május 27-én, szerdán délután négy órakor lesz. — Pünkösd vasárnapján nyilik meg Ungváron a Nemzeti Szalon ötvenhetedik vi­déki kiállítása. A kiállítás előkészítésén helyi bizott­ság munkálkodik Papp Antal püspök, Sztáray Gá­bor gróf főispán, védők Lőrinczy Jenő alispán, Fin- cicky Mihály polgármester, elnökök vezetésével. A kiállítás rendezésére Bende János, a Nemzeti Szalon titkára és Rubovics Márk mütáros kedden utaznak Ungvárra. A megnyitásra utazó művészek részére a kereskedelemügyi miniszter kedvezményes vasúti je. gyeket engedelmezett, melyek a Nemzeti Szalonban vehetők át. — A Képzőművészeti Társulat jövő évi fölvételi zsűrijére beérkezett szavazatikat tegnap bontotta föl és olvasta össze a kiküldött bizottság. A szabadmüvészek csoportjának zsűritagjai lettek: Glatz Oszkár, Poll Hugó, Szinyei-Merse Pál. Szlányi Lajos és Udvary Géza festők; Gárdos Aladár, Lányi Dezső és Zala György szobrászok. A független mű­vészek csoportjának zsűritagjai lettek: Ballá Ede, Endrei Sándor, Juszkó Béla, Kézdi-Kovács László és Koszkol Jenő festők; Damkó József, Holló Bar­nabás és Horvay János szobrászok. Az építészek zsűrijének tagjai lettek: Hikisch Rezső, Janszky Béla, Lajta Béla és Medgyes Alajos. * (A Toll) ma megjelent számának tartalma: Újhelyi Nándor: Aforizmák magyar politikusokról.— Kéri Pál: A cocuage dicsérete. — Herczeg Géza: Szegény Kossuth Ferenc. — Juhász Gyula: Az ópiumszivó. — Nagy Endre: Idősb választó levele fiához. — Kosztolányi Dezső: Pósa bácsi reggelije. — Rikárd Dehmel: Sóhaj az éjszakában. — Fojtó levegő. — Nagy Lajos: Magyar könyvek. A hetilap egy számának ára 40 fillér, kapható a könyvkeres­kedésekben és trafikokban. * * (A Cél.) A Kállay Ubul és Nyáry Albert báró dr. szerkesztésében megjelenő A Cél folyóirat e hónap 20-án a következő tartalommal jelent meg: Studnicki Wladislaw: A mai Lengyelország; A. Leontieva: Magyar exkurzionisták; Hangay Sán­dor: Hadak útja; Nyáry Albert báró: Ferenczy Te­réz; Kulcsár Gyula: A latinról és rajzról. Irodalom, művészet rovatában: Tormay Cécile: A régi ház; Oláh Gábor: Szegény magyarok; Árkost Ferenci Kálmán. Guzsajasban; Sport. ■** (Turáni dalolt.) Zempléni Árpádnak, a jeles költőnek gyökeresen eredeti és naiv szépségek­ben bővelkedő dalai közül a legszebbeket lefordí­totta Leelmer Gyula. E dalokról a kritika és az iro­dalom hivatalos fórumai egyértelmű t elismeréssel i nyilatkoztak. Fordításuk méltó Zempléni költészeté­hez. de méltó tolmácsukhoz, Lethner Gyulához is, a kinek örök érdeméül jegyeztük föl, hogy elsőül tolmácsolta Madách Imre remekét a németeknek. A szép kötet Németh József kiadása. Megrendelhető a Budapesti Hírlap könyvkiadóhivatalában. — Nemzeti Színház. Holnap, vasárnap este ,4z egyszeri király fii Szép Ernő mesejátéka kerül színre. Hétfőn a Cyrano de Bergerac, Rostand ro­mantikus színmüve hetvenötödik előadását éri meg, a címszerepet ez alkalommal is Pethes Imre fogja játszani, a ki ezt a szerepet Magyarországon kreálta és a Nemzeti Színházban is mind a hetvenöt előadá­son játszotta. A színmüvet a rákövetkező hét hétfőjére is kitűzték. Kedden a Monna Van- ná-l adják Márkus Emíliával a címszerepben és Beregi Oszkárral Prinzivalle szerepében. Ezen az es­tén vendég is fellép, Bihari Ákos, a ki Guidot adja. Szerdán Az egyszeri királyfi kerül színre. Csütörtö­kön kilencvennyolcadik előadását éri meg A faun, a melynek címszerepét most is Rajnay Gábor játsza. Péntekre Lear király-l tűzték ki Bakóval a címsze­repben, Edgard-t mint vendég Bihari Ákos fogja ját­szani. Szombaton tizenkettedszer kerül szinre. Pa- kots József, Egy karrier története cimü szatirikus vigjátéka. Vasárnap délután jótékonycélu előadás lesz a Nemzeti Sziriházban a rendőrség tisztikarának 17 nyugdijpótló és segítő egyesülete javára, rendes esti helyárak mellett szinre kerül A faun. Este Malonyay Dezső és Rákosi Jenő népszerű színmüve, Az élné- ' múlt harangok kerül szinre szintén jótékonycélra, a Nemzeti Színház nyugdíjintézete javára. A színmű­ben ezúttal is Mihály fi Károly, Paulay Erzsi, Gál Gyula, Rózsahegyi Kálmán, Fáy Szeréna, Ligeti Ju­liska és Kürti József játszanak. —- Operaház. Holnap, vasárnap Asztafiéva föllépésével A bethuliai zsidónő és a Falusi idill kerül szinre. Az előadást a Bajazzók-kal kezdik, a melynek ez lesz a kétszázadik jubiláns előadása az Operaházban. Neddát Hajdú Ilona, Kaniot Környey, Toniot Dalnoki dr., Beppot Toronyi és Silviot Dá­nos Árpád vendégbaritonista énekli. Hétfőn lesz a Wagner-tetralogia harmadik estéje, a Szigfrid elő­adása, melyben a címszerepet Anthes György énekli mint vendég. Szereplőtársai' Záborszky Ilona. Fodor Aranka, Szemere, Déri, Dalnoki és Venczell lesznek. Az előadás félnyolckor kezdődik. Kedden olcsó hely­árakkal Fauszt-ot adják félhét órai kezdettel. Szer­dán, utolsó évadbérleti előadásul a Parasztbecsület kerül szinre és a Szuzanne titka, s utána Asztafiéva föllépésével A bethuliai zsidónő és a Falusi idill cimü pantomimikus balleteket adják. Csütörtökön mutatkozik Hyde Walter angol Wagner-tenoxista a tetralógia utolsó előadásában, az Istenek alkonyá­ban mint Szigfrid, a mely szerepét a newyorki Metropolitan Operaházban és a londoni Covent Gar- denben nagy sikerrel énekelte. A kiváló vendégmű­vész ezenkívül még csak egyszer lép föl és pedig szombaton, A walkür, Szigmund szerepében. Az Istenek alkonyá-t kivételesen hét órakor, A walkür-t félnyolc órakor kezdik. Pénteken a Bohémélet van műsoron. Mimit Sámson Mária, az Országos Zene- akadémia jelesen végzett növendéke énekli mint vendég. Utána A bethuliai zsidónő-t adják, a cím­szerepben Asztafiévával. Vasárnap A, hugonották kerül előadásra Bolz Oszkár vendégföllépésével. A dalműben közreműködik még Sándor Erzsi, Sebeök Sára, Hajdú Ilona, Venczell, Szende és Mihályfi. — A Víg-színház a Népoperában. A Víg­színház e héten folytatja vendégszereplését a Nép­operában. Most vasárnap, május 24-én Knoblauch Edvárd. ez idő szerint nálunk a legnépszerűbb angol színpadi iró, jut szóhoz a Népoperában. A Vigsziu- házi együttes vendégszereplése során előadásra ke­rül a Mér földkövek, Knoblauch és Barnett életképe, az idei szezon egyik leghatalmasabb sikere. • Hétfőn és csütörtökön a Kornevillei harangok-Bí adják elő. Gáspár apó szerepét Hegedűs Gyula játsza. a ki­nek annak idején országszerte hires művészi ala­kítása volt ez a kreációja. Az énekes szerepben föllépő Hegedűs Gypta. •mellett érdekessége az elő­adásnak, hogy Szerpolettet Szoyer Ilona énekli, ez­úttal először. Kedden a Pygmalion-t, szerdán az Ezüst pillé-l játszák a Vigszinháziak. Pénteken este rendkívüli érdekességü zenei esemény szín­helye lesz a Népopera: előadják ugyanis Sztojahovits Jenő vezetésével Mozart Rekviem-jói. A szóló része­ket Bazilidesz Mária. Gergely Erzsébet, Arányi Dezső és Bihar Sándor éneklik. Szombaton és vasárnap este Anna Pavlova vendégszerepel negyvenkét tagú társulatával. Holnap, vasárnap délután a Népopera műszaki személyzetének jutalomjátékául a Bősként kerül szinre. • ■11 ■ • A Vígszínház előadásaira a Népopera rendes öt koronás helyárai érvényesek. — A Király Színház pünkösdi hete. A Ki­rály Színház pünkösdi hetének két érdekessége lesz. Az egyik Bródy. Martos és Jakobi operettjének, a Szibill-nek századik előadása, a másik ugyancsak Bródy-Mrtos és Jakobi népszerű és világhírű operett­jének, a Leányvásár-nak a kétszázadik előadása. A Leányvásár Londonban is nagy jubileum előtt áll. Most lesz ugyanis ennek a gyönyörű zenéjü operett­nek ott a négyszázadik előadása. A Király Szinhá-z- ban a Leányvásár jubiláris előadását pünkösd­vasárnap. május 31-én fogják megünnepelni, mig a Szibillát pünkösd hétfőjén, junius 1-én tartják meg nagy ünnepség mellett. ;Á színház igazgatósága nagy­ban készül e két jubileumra és elkövet mindent, hogy ezt a két estét a közönség számára emlékeze­tessé legye. Mind a két jubileumon Fédák Sári játsza a fő női szerepet, továbbá Király, Rútkai, Latabár. Színházak eheti A zárójelben levő szám az előadás kezde­tet jelenti. U. = újdonság. F. == fölujitás. J. = jubileum. V. = vendégjáték. MAI Nemzeti Színház IS. kir. Operaház Vigsünház Hagyar Szinház i Népopera K'rály-Szinüáz Budapesti Színház Föv.Nyári Színház Uránia Szinház / -1# .rí 7 ti »íjsitri liriljii hifi Btjiixik. i kulisliii isidéig. Fi ősi idill. V. Pygmalion (3) Nemet előadás 'A3' Az uj yo\ földesur • Lén! néni (S') Böském ('.»3» Mríöldkövek IV28) Szibill (3) Szibill (8) Szalámit (V24=) Szölke Pepi (8) IáalissíPk 10. re. (3) Az adjutáns (V28) A francia ... forradalom j Hétfő . . . Cyrano de Bergerac Szigfrid V. Német előadás Leni néni A kornevillei harangok. V. Szibill Szölke. Pepi Az adjutáns Előadás a Pa­nama-csatornáról Kedd . . . Monna Vanna Pauszt .Német előadás Leni néni Pygmalion V. Szibill Szölke'Pepi Az ezredes A csepfolyos levegő Szerda . . Íz egyszeri királyli Parasztbffsii.'et. Snaanne titka A hothnliai zsidónő. Német előadás A mandarin Eziistpií'o V. Szibill Szölke Pepi A cigányszorolem Albánia Csütörtök . A faun Istenek alkonya V. Német előadás Léni néni A Kornevillei harangok. V. Szibill j Szölke Pepi Diákhercegnő A cseptolyós levegő Pántéit . . Lear király Bobomélofc, 1 bethnüai zsidónJ. V. Német előadás Lőni néni Mozart Roquiemje. Szibill • Szölke Pepi A vasgyáros \ Monte Kairló és a Riviera Szombat . . lg kirrlír Hrlínd« A walkür V. Német előadás Léni nótti Anna Paylova vendégszereplése Szibill ‘ Szölke Pepi A limonádé ezredes Silmnotfett tóii. előadása d. U. Vasárnap . este A faun Az elnémult harangok A hugonották. V. Ezüstpille Tímár Liza A mandarin Leni néni Anna Pavlova vondégszeronléso Nemtudomka Loányvásár Szulamit Szölke Pepi Gyimcsi vadvilág A kis király . ; -T •-------------—-------—■——

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék