Budapesti Hírlap, 1914. november (34. évfolyam, 273-302. szám)

1914-11-01 / 273. szám

Í91Í. november 1 Büsápesti HmiáP (273.«.) 15 letéve!. Galíciában ötszáz ágyúja és gépfegyvere maradt ott az orosznak, a miket mi és szövetsége­sünk elvettünk és azok, a melyeket hasznavehetet­lenné lettünk. Végül ne feledkezzünk meg a puskák százezreiről sem, a miket az oroszok velünk és a németekkel szemben folyt harcaikban veszítettek. Ezek után érthető, hogy az oroszok helyenkint már elültöltö fegyvert használnak. A tartalék pedig csupa öreg és alig használható fegyverrel van el­látva. Ilyen állapotban van már ma a hatalmas orosz milliós hadsereg, hogy pedig milyen lesz az ezután mozgósítandó része, azt gondolhatjuk. Orosz­ország maga is megdöbbenve eszmélt rá súlyos vesz­teségeire és mindent elkövetett, hogy fegyvert és muníciót kapjon, ez a törekvése azonban meghiú­sult akkor, a mikor kiderült, hogy a Dardanellá­kon nem mehet át. Rövidesen meggyőződhetünk majd róla, hogy az eddigi veszteségek alapjában megrendítették az orosz hadviselést. — (Konzuli kinevezések.) A király a trieszti görög királyi főkonzullá kinevezett Kympritis De­meternek, valamint az amerikai Egyesült-Államok prágai, karlszbádi és fiumei konzuljává kinevezett Charles L. Hoover, Wallace J. Joungnak és F. Chas e Benjáminnak kinevezési okleveléhez a legfelső exequatur! megadta. — (Levél Szama rkandb ól.) Egyik olvasónk­tól, a ki fővárosi iskolaigazgató, megkaptuk azt a levelet, a melyet fia, az 1. honvédgyalogezred fő­hadnagya irt az ázsiai Oroszországban lévő Kod­­zsent városból, a hová sebesülten szállították az oroszok. A tartalmas és végtelenül érdekes levélből közöljük az itt következő részleteket: Már több levelemben tudattam, — irja II. X. J. •— hogy szeptember 12-én orosz fogságba ke­rültem. Miután most állandó tartózkodási helyre Érkeztem, körülményesen közlöm a múlt hetekben lejátszódott eseményeket. Szeptember 11-éig hat ütközetben vettem részt. Az utolsó két csatában már századparancsnok voltam. Szeptember 11. és 12. között éjjel gépfegyverekkel körülbelül harminc kilométernyire Lembergtől előrenyomultunk. Szá­zadom és egy másik század volt az előőrs. Éjjel két órakor orosz előőrsökre bukkantunk, a melyek mögött egy egész ezred gyalogság volt. A két század a tízszeres túlerővel szemben öt óra hosszat harcolt, mígnem mind a nyolcán, a kik tisztek ott voltunk, megsebesültünk. Én a baicombomba és a jobb ke­zembe kaptam egy-egy lövést, de már mind a két sebem gyógyulóban van. Sebesülten találtak meg az oroszok, a kik vonaton Kievbe vittek. Két nap után tovább vittek Tambov, Kurszk, Voronesz, Pomsza, Szamara és Orenburg városokon keresztül. Innen ismét tovább szállítottak Turkesztánon és Tasken­­den át s most Kodzsentbcn vagyok, a hol állandóan maradok. Ez itt délázsiai Oroszország, Nápollyal egyenlő magasságban. Útközben nagy hideg volt, de itt oly meleg van, mint Olaszországban. Négy­ezerötszáz kilométer utat tettem meg tizenhat nap alatt. Az utazás vége felé öt napon át homoksivata­gon keresztül vitt az ut. Kodzsentben egy török vár­ban vagyok beszállásolva, a mely egyúttal kaszár­nya is. Az ellátás és a bánásmód jó s a fizetésemet is megkapom. A városba egyelőre ne ni mehetek, csak a várfalakról szemlélhetem a város tarka ké­pét. Kodzsent igazi keleti város, körülbelül tizen­négyezer lakója van, a kik mind mohamedánok. .A mi a háborút illeti, mindig igen nagy szerencsém volt. öt ütközetben egyáltalában nem kaptam sebet, noha kivettem a részemet a harcból. Parancsno­kom, a mikor én századparancsnok lettem, tudo­másomra adta, hogy fölterjeszt kitüntetésre, de ugyanazon az éjszakán ő is megsebesült. Most az egész vagyonom a gumiköpenyegem. Pisztolyomat, kardomat és messzelátómat is elvették tőlem. — (A hadiadó.) A főváros példájára a vidéki Városokat is uj adóbehozatalának terve foglalkoz­tatja, Mint Aradról jelentik, Kilényi János városi főszámvevő most készült el a jövő évi költségelő­irányzattal, a mely szerint 4 százalékos hadiadó ki­vetését tartja szükségesnek, hogy a háború után be­következhető munkaképtelenséget a város enyhíteni tudja. A jövő évi pótadó e háborús adóval 80 szá­zalékra emelkednék. — (A kolera.) A belügyminiszterhez októ­ber 30-án érkezett jelentések szerint Gibarton (Aba­­ujlornamegye), Doboz-Szanazugon, Kőrösladányban (Békc-smegye), Alsóvereckén, Beregforráson (Bereg­­megye), Esztergomban (Esztergommegye), Ercsiben, Kisperkátára (Fejérmegye), Rimaszécsen (Görnör- és Kishontmegye), Püspökladányban (Hajdümegye), Csépán (Jásznagykunszolnokmegye), Nyíregyházán (Szabolcsmegye), Szilágylőn (Szolnokdobokamegye), Öhegyen (Zólyommegye), Debrecenben, Kolozsváron, Szegeden és Székesfehérváron 1—1, Bányavőlgyön, Eperjesen, Héthárson, Lófalun, Tölgyeden, Tótsóvá­­ron (Sárosmegye) 2—2, Rákóczi-szálláson, Szolyván (Baregmegye), Martalján (Zólyommegye), Nagyvára­don 3—3, Bácson • (Bácsbodrogmegye) és Budapesten 4—4, Gyulán (Békésmegye) hét koleraeselet áliapí­­tottak meg. A fölsorolt 59 eset közül tizenhét a ka­tonaság, negyvenkettő pedig a polgárság körében fordult elő. — (A Nobel-dij sorsa.) Stokholmból jelen­tik: A Nobel-bizottság elnöke a svéd tudományos akadémia hozzájárulásával előterjesztést tett a kor­mánynak a Nobel-dijak ügyében. E szerint az orvosi, fizikai, kémiai és irodalmi Nobel-dijakat 1914. cs 1915. évre csak 1916. junius 1-én Ítélik oda. — (Gyászrovat.) Bodzái Sönser Nándor csá­szári és királyi vezérőrnagy temetése ma délután három órákor volt a 17-dik szánni helyőrségi kór­ház halottasházából, a honnan a farkasréti katonai temetőben helyezték örök nyugalomra. Bachmann Adolf dr. tanár, udvari tanácsos, reixráíi képviselő, a csehországi német haladópárt elnöke, mint Prágából jelentik, életének GG-dik évé­ben szivszélütésben meghalt. — (Hadi kenyér.) Bécsből jelentik nekünk: Holnap miniszteri rendelet jelenik meg az osztrák hivatalos lapban, a mely rendelet szerint Ausztriában december 1-étől kezdve csak hadi kenyeret szabad sütni, a mely csak bizonyos százalék búzából és rozsból, egyebekben pedig árpa-, tengeri- vagy bur­­gonya-hengermalmi lisztből készül. A kenyeret kü­lönféle nagyságban, de csak egyféle minőségben sütik. — (Merénylet a Csanádi főispán ellen.) Markovics Manó, csanádmegyei főispán ellen, — mint értesülünk — a minap merényletet követtek el. A főispán, a ki tartalékos huszárhadnagy, szol­gálattételre jelentkezett és útban volt az északi harc­tér felé. Útközben kiszállott az egyik vasútállomá­son és itt történt, hogy valaki rálött. A golyó a fő­ispánt combján sebesitette meg; a sérülés ugyan nem súlyos, de azért néhány hét beletelik a gyógyu­lásába. Az ismeretlen tettest úgy a katonai, mint a polgári hatóság nyomozza. — (Meghívó) a Kálvin-téri templomban no­vember 2—7-ig minden este hat órakor tartandó istentiszteletekre, különös tekintettel a diákságra. Beszédeket tartanak: Hétfőn: Gombos Ferenc, ked­den: Vidor János, szerdán: Takaró Géza, csütörtö­kön: ifjabb Szabó Aladár, pénteken: Deme László, szombaton: Szabó Aladár dr. Az istentiszteleteken mindenkit szívesen látnak, különösen a fővárosi diákságot. — (A kereskedők és a népfölkelői szemle.) Bécsből jelentik: A kereskedelmi és ipari állandó bizottság beadványt intéz a landwehrminisztérium­­hoz, a melyben kéri, lehetően hosszabb időre nyújt­sák a népfölkelésre kötelezettek szemléje és behívása közt lévő időközt, hogy ez által az egyes ipari- és kereskedelmi üzemeknek kellő alkalmuk legyen megfelelő minősítésű és gyakorlatú személyzet pót­lásáról gondoskodni. — (Béke a fiumei munkásbiztositó orvo, sai között.) Fiúméból jelentik: Az Állami Munkás­­bizlositó Hivatal és az Országos Munkásbiztositó Pénztár kiküldöttjeinek sikerült megegyezést létesí­teni a fiumei munkásbiztositópenztár és az orvosok közölt. Az egyezség mindkét rész megelégedésére szolgál. — (A Laterán uj főpapja.) Rómából jelen­tik: XV. Benedek pápa az elhunyt Ferrala bíboros helyébe Pompilj bíboros vikáriust nevezte ki a la­­teráni bazilika főpapjává. — (Vakok kérése.) A vakokat gyámolitó országos egyesület értesíti a nagyközönséget, hogy gyámoltjai készítményeinek Vörösmarty-utcai (Ki­rály-utca sarkán) levő elárusító helyét a bér eívj­­selheletlensége miatt meg kellett szüntetni. Ezen­túl a közönség harisnya-, kefe-, seprű- és kosár­­szükségletét a belvárosi boltban, IV., Kaplony-utca 3. szám alatt (Egyetem-tér sarkán) szerezheti, il­letve rendelheti meg. Telefon 55—17. szám. A va­kok számára munkát kér mielőbb a Vakokat Gyá­molitó Országos Egyesület elnöksége. — (A löweni csaló.) Zürikböl táviratozzák: Á Neue Züricher Zeitung milánói jelentése szerint ott elfogtak egy bresciai Piguori nevű állítólagos mérnököt, a kit a nápolyi rendőrség köröztetett. Piguori egy nyilvános előadáson vonta magára a figyelmet, melyet mint löweni menekült tartott a német kegyetlenkedésekről. Előadásáról, a melyben a poroszoknak és a bajoroknak fegyveres össze­tűzéséről, német katonáknak tömeges hadbirósági Ítélet alapján való agyonlövetéséről és egyéb ostoba rémliistóriákról emlékezett meg. számos vidéki lap közölt tudósítást, melyek nagy feltűnést keltettek. — (Egy göaezövőg-yár égrése.) Tetschenből táviratozzák nekünk: Éjjeli egy óra óla a Fröhlich­­sohn-féle warnsdoríi gőzszövőgyár lángban áll. A tűzoltóság csak a szövődét és a lakóházat volt ké­pes megmenteni. A kár meghaladja az egy millió koronát. — (A (Párisi) Nagy Áruház füszerosztá­­lya) e héten a következő árakat teszi közzé: kocka­cukor, csakis 5 kilós dobozban, kilója 94 fillér; nyíregyházai rózsaburgonya, egészséges, száraz, kilója 12 fillér; makói vöröshagyma kilója 38 fil­lér; import pörkölt kávé kilója 420 fillér; törpe cukorbab kilója 60 fillér; házilag készített birsalma­sajt kilója 320 fillér; családi teasütemény kilója 160 fillér; learum literje 220 fillér; Dozzi, vagy Herz szalámi kilója 550 fillér; literes doboz cukorborsó 68 fillér. Jáva-rizs kilója 58 fillér. Elsőrendű maróni kilója 58 fillér; boszniai szilva kilója 1 korona; elsőrendű dióbél kilogramja 280 fillér; I.-rendű főzővaj kilója 260 fillér; aranysárga szmirnai mazsola kilója 260 fillér; leakocka da­rabja 8 fillér. Huscsarnok nyitva! IV. emelet! Lift! ■— Császár Sándor 19. gyalogezred 7. századbeli szakaszvezető, ki az északi harctéren küzd, már ki­lencedik hete nem ad hirt magáról. A kétségbe­eséshez közel álló család kérve kéri azokat, kik hol és hogylétéről tudomással birnak, szíveskedjenek értesíteni sógornőiét. Varga Zsófit, VIII., Alföldi­utca 16. I. cm. 29. ajtó. — Pensio Quarnero Lovrana, Magyar Ház; tisz­teknek és altiszteknek 40 százalék engedmény. — Hotel Pürstenhof, Wien, VII., Neubaugürtel 4., a Westbahnhof átellenében elsőrangú szálló, gyö­nyörű fekvése, modern berendezése méltó a nevé­hez. Polgári árak. Előzékeny kiszolgálás, a szállót remek parkfekvéseért számtalanok szívesen kere­sik föl. — Nemzeti — volt Royal —■ Orfeum. Erzsébet­­körut 31. Legelsőrangu színházi és varieté előadás. — Nádas-cég;, Koronaherceg-u. 11. (Kézimunka­üzlet) felhívja n. b. vevőinek figyelmét, hogy a há­ború okozta posta és egyéb zavarok teljesen meg­szűntek. Dúsan fölszerelt raktára minden Ízlést ki­elégít és rendelések posta utján minden akadály nélkül eszközölhetők. Nagy képes albumát bárkinek díjmentesen küldi. — Seniler J. posztónagykereskedő cég (Deák Fe-. renc-utca és Bécsi-utca Sarok) tisztelettel értesíti b. vevőközönségét, hogy Kossuth Lajos-utca í. sz. alatt (Ferenciek hazára) ui fióküzletet nyitott, hol, mint minden évben, úgy most is, nagy választék maradé­kokból — mérsékelt árak mellett —» az eladást megkezdették. — Győzelemről győzelemre!!! Ezt mondotta Vil­mos császár Antwerpen elesete után. ezt mondották a magyar huszárok és népfelkelők az orosz harc­téren, mikor ezerszámra fogták az oroszt s ezt mondja ma Koch-teslvérek, IV. Károly-körut 26., Budapest legnagyobb ruhaáruháza a katonai fel­szerelések terén. — dacára az óriás szükségletnek —­­elért mérsékelt árak miatt, mely a mai lapban közzé­tett hirdetésből megállapítható. A cég közismert a pontos és szolid kiszolgálásban és hazafias érzületé­nek köszönheti, hogy nem használva föl az óriás szükségletet, a legkisebb haszon miileit minden­nemű katonai fölszereléseket elsőrendű minőség­ből mérsékelt árakban hoz forgalomba. — Nemzeti — Royal — Orfeum. Diadalmas, nagy sikerek közben halad Nagy Endre és Zerkovitz Béla A nagy esztendő cimü gyönyörű kiállítású látványos revüje az ötvenedik előadás november 4-iki, szerdai, jubileuma felé. Addig is a teljesen uj novemberi attrakciós műsor keretében úgy az összes esti elő­adásokon, mint vasárnap, november 1-én délután 3 órakor a rendkívül mérsékelt helyáru családi elő­adáson Király Ernővel a főszerepben kerül szinrs A nagy esztendő. A Nemzeti Sörkabaré ma este mu­latja be novemberi uj műsorát, a mely csupa ötle­tes, kacagtató, uj számból áll. —- Ocularium. Az egyedüli orvosi vezetés alatt álló szakintézet szemüvegek beszerzésére reggel ki­lenc órától este 7-ig mindenki, a ki szemüveget óhajt vásárolni, szemét orvosilag díjmentesen meg­vizsgálják és igv teljesen megbízható, szemének megfelelő pápaszemre tesz szert. A ki tehát pontos és megfelelő szemüvegre tart igényt, menjen az Oculariumhoz, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 15. félemelet. Bejárat a lépcsőházból. _ Fényképezőgép a mellényzsebben. A fényké­pezőgép teknikájának mindig újabb és meglepőbb produktumai keletkeznek, úgy hogy már fölöslegessé válik a terhes és idom tálán fényképezőgépek cipe­­lése, azokat mindenben pótolja a mellényzsebben: kényelmesen elférő fényképezőgép, melyeknek kü­lönböző válfaja a legjobb Zeiss, Goerz slb. lencsék­kel nagy választékban és jutányosán kapható Radó vadászfegyver és fényképezőgépek üzletében. (Egye­tem-tér 5.) — „Kronprinz” Kimpink L, N. gyárából. Becs, Kaiserstrasse 65., a legcélszerűbb, kipróbált, köny­­nyen szállítható petróleum-kályha s igy senkinek sem szabadna a jelen időszakban elmulasztani e fontos háztartási tárgyat beszerezni. Egyaránt ki­tűnő városi vagy falusi lakásba, valamint tábori barakokba, sátrakba stb. Erős melegítés mellett fő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék