Budapesti Hírlap, 1914. november (34. évfolyam, 273-302. szám)

1914-11-01 / 273. szám

14 1914. novemlJer 1. téiíj templomba, a hol Petri Elek egyházkerületi fő­jegyző mondotta a könyörgést és Szabó Aladár buda­pesti lelkész tartotta az istentiszteletet. Az istentisz­telet végén a nagyszámú közönség együtt énekelte el Kölcsey Himnuszát. — (Az Országos Protestáns Patronázs Egyesület) október 26-án tartotta közgyűlését Rá­day Gedeon gróf világi és Kaczián János egyházi elnök vezetésével a Deák-téri evangélikus iskolák dísztermében. A közgyűlésen Ráday Gedeon gróf elnöki megnyitója után Kaczián János főesperes em­lékezett meg az egyesület és a magyar protestáns világ nagy halottjáról, Antal Gábor püspökről. Ez­után Lázár Andor dr. főtitkár tett jelentést. A há­borúval kapcsolatosan bejelentette a főtitkár, hogy az egyesület egyik régi. nagylelkű tagja 10.000 koro­nás alapítványt telt árvaház céljára. Ennek felhasz­nálásával Dcvccserben árvaházat állítanak fel, a mely ideiglenesen az özvegy Eszterházy Ferencire grófné által szívességből átengedett uradalmi épüle­tekben nyílik meg ötven gyermek számára. Azonkí­vül a dunaalmási szeretetházban a hadban elesettek árvái részére az egyesület ötven ágyat állított fel. A jelentés elfogadása után a közgyűlés Kaczián János elnök indítványára Balogh Jenő dr. igazságügymi­nisztert az egyesület örökös védőjévé választotta s elhatározta, hogy a devecseri árvaház Balogh Dénes- szeretetház nevet fogja viselni. A megüresedett alel­nöki tisztségre a közgyűlés megválasztotta Horválh Ödön dr. közigazgatási bírót és Szelényi Aladár dr. ügyvédet, a főtitkári állásra Kelemen Kornél dr. ügyvédet, pénztárossá bihari Véyh Bélát, a szeretet- ház intéző-bizottsága elnökévé Pekáry Ferenc dr. mi­niszteri tanácsost, ügyvezető alelnökévé pedig Lázár Andor dr. ügyvédei. — (Hősök emléke halottak napján.) Ke­gyeleíes módon óhajtja leróni a hódolat adóját az elesett hősök iránt a Katolikus Sajtóegyesület fő­városi hölgybizottsága. Halottak napján délelőtt ki­lenc órakor a Szent Ferenc-rendiek belvárosi tem­plomában ünnepi gyászistentisztelet lesz szentbcszéd- del, a mely után a résztvevők kivonulnak a kere- pesi-uti temetőbe. Itt a temetői kereszt tövében P. Buttykay Antal Ferenc-rendi tartományi őr imát és az elesett hősöket dicsőítő emlékbeszédct mond, melynek keretében pálmaágat helyez cl az elesett harcosok emlékezetére. A pesti Szent Imre Kollé­gium énekkara a pálma elhelyezése közben Flemming hősi gyászdalát énekli. A rendező hölgy- bizottság ezúton is meghívja az itthonmaradottakat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a ke- gyclelcs ünnepen. A főváros tanácsa a halottak ünnepe alkalmá­ból a harctéren elesett hősökre való megemlékezé­sül a kerepcsi-temetöben, a Kossulh-mauzóleum mellett nagyszerű gyászpompáju katafalkot, az uj temetőben pedig hatalmas gyászlepellel beborított piramist állíttatott fel, a melynek minden oldalán nagy fehér keresztek láthatók. A főváros kegyeleté­nek emez impozáns oltárait a babérfák és a pálmák rengetege, továbbá sok koszorú övezi. Közöttük a főváros koszorúja fekszik a következő felírással: Budapest székesfőváros közönsége — a hazáért el­esett hősök emlékének. Körülöttük áldozati tüzek és sok száz kandeláber ég, a főváros huszárjai pedig két napon át diszőrséget állanak. Azonkívül meg­koszorúzta a főváros mindkét temetőben fekvő hő­sök sírját is, egy-egy cserép illatos virágot téve min­den sírra. — (Kitüntetett hősök.) A király az ellenség előtt tanúsított igen eredményteljes szolgálatainak elismeréséül Czeisberger János vezérőrnagynak, to­vábbá az ellenség előtt tanúsított vitéz és eredmény- teljes magatartásának elismeréséül Czitó Károly vezérőrnagynak a hadidiszitményes Lipót-rend lo­vagkeresztjét; — az ellenség előtt elesett Krauss Manó őrnagynak, valamint Hegedűs Pál ezredesnek, kisruszkai Cserépy Árpád alezredesnek és Virányi Ferenc alezredesnek az ellenség elölt tanúsított vi­téz magatartásuk elismeréséül a hadidiszitményes 3. osztályú vaskorona-rend lovagkercsztjét; — tar- doskeddi Benke Béla ezredesnek és Latzin Rajmund ezredesnek, az ellenség előtt tanúsított bátor és ered- ménvleljcs magatartásuk elismeréséül a hadidiszit­ményes 3. osztályú vaskorona-rendet; — Sárdi Ele­mér dr. tartalékos főorvosnak az ellenség előtt ta­núsított vitéz és önfeláldozó magatartásának elis­meréséül a koronás arany érdemkeresztet a vitézség! érem szalagján; — az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatainak elismeréséül Szemere Kálmán száza­dosnak és az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar­tásuk elismeréséül körpényesi Kontz Sándor és Krusina Manó honvédgyalogezredbeli alezredesek­nek, szinóbányai Krámer Ernő és Melczer Aladár századosoknak, Kalapis János és Aranyossy Béla századosoknak, vekerdi Olasz Ödön. Thomka Zoltán Bsewesti Hírlap <273. «.> és Polgár Sándor és Tölhváradi-Asbóth István ma­rosvásárhelyi századosoknak a hadidiszitményes katonai érdemkeresztet; — az ellenség előtt tanúsí­tott vitéz magatartásuk elismeréséül óvári Szeöke Bálint s Hüttner József őrnagyoknak, Várady Dániel századosnak, Nagy Pál és Bányai Kálmán alezre­deseknek a katonai érdemkereszthez a hadidiszit- ménvt adományozta és elrendelte, hogy ugyanez al­kalomból nádudvardi Debreczenyi István a vezér­karhoz beosztott századosnak, ujíalusi Djfalussy Gábor, Rózsaffy Andor, görgői és toporci Görgey Miklós, Körmendy-Ékcs Károly és szmrecsányi Szmrecsányi Adorján, bonyhádi Perczel Ármánd, Kovács Antal és Neu Gyula századosoknak, Kaas Ede báró, Hasztinger Ferenc, Kövesi Ferenc és Haberstumpf Jenő, Szalontay József, Zipszer Ödön, Kiss István I., nagybarcsai Barcsay Ádám és Kiss István II. nagyszebeni 23., Hoffmann Artur és Gla- dits Pál főhadnagyoknak és Szimics János hadnagy­nak a legfelsőbb dicsérő elismerést tudtul adják és a bronz katonai érdemérmet a katonai érdemke­reszt szalagján kiutalják. A hadsereg-főparancsnokság Wagner Károly zászlósnak az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartása elismeréséül a II. osztályú ezüst vitézségi érmet adományozta, — továbbá dicsérő elismerés­ben részesitetíe az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartásukért Tragor Károly, Késmárkit Béla, De­meter Lajos és Kovács Albert századosokat, Maczkg Emil és Szántó Gyula, márkus- és batizfalvi Má­riássá László és Serig Károly főhadnagyokat. Baló Benjámin és Fogl József hadnagyokat, Cseley Andor és Wcrtheimstein Henrik tartalékos hadnagyokat, Brückner Ervin hadnagyot és Simongi Árpád dr. ezredorvost. A király az ellenség előtt tanúsítóit vitéz és eredményteljes magatartása elismeréséül Gömbös Gyula vezérkarhoz beosztott főhadnagynak, továbbá az ellenség előtt tanusitolt vitéz magatartásuk elis­meréséül Tataii Tihamér főhadnagynak és Csete József szolgálaton kívüli viszonybeli főhadnagynak a hadidiszilményes katonai érdemkereszlet és Czulik Alajos őrnagynak a hadidiszitményt a katonai ér­demkereszthez adományozta s elrendelte, hogy ugyan­ez alkalomból nagymegyeri Raics Károly őrnagynak, Komáromy-Böngér István századosnak. Vályún László, Kovács Gyula főhadnagyoknak, Krepelka Iván főhadnagynak, Hadzsics György hadnagynak, Flesch József. Mance Iván, Vlaiszavlevics Dusán és Filipovics Mátyás tartalékos hadnagyoknak, Boro- vác Mile, Hirschl Zsigmond és Szlavnics Rankó népfelkelő-hadnagyoknak a legfelsőbb dicsérő elis­merést tudtul adják és a bronz katonai érdemér­met a katonai érdemkereszt szalagján kiutalják. — (A belügyminiszter szemleutja.) Mint a Budapesti Tudósiló értesül. Sándor János belügy­miniszter szombaton este útra kel, hogy az erdélyi nagyobb városokban megvizsgálja a kórházakat, a sebesültek elhelyezését és különösen a kolera ellen védőintézkedéseket. — (Magyar nemesség'.) A király, mint a hivatalos lap mai száma közli, a személye körüli miniszter előterjesztésére Eckermann Ede miniszteri tanácsosi címmel felruházott nyugalmazott műszaki főtanácsosnak, a budapesti állami hidak volt igaz­gatójának, valamint törvényes utódainak, nyuga­lomba helyezése alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréseid, a magyar nemességet óhegyi előnévvel díjmentesen adományozta. — (Községi közigazgatási tanfolyamok megnyitása.) A kassai, a marosvásárhelyi, a nagy- becskereki és a szombathelyi községi közigazgatási tanfolyamokon az iskolai év elején az előadások megkezdését a hadi állapot miatt elhalasztották. Hogy azoknak a községi jegyzői pályára készülők­nek, a kik hadkötelezettségi viszonyban nem állanak, a tanfolyam mielőbbi elvégzése lehetővé tétessék, a belügyminiszter elrendelte, hogy a négy tanfolyam közül a marosvásárhelyin és a szombathelyin az X/Ia és mindennap az oj félhavi műsor keretében „ föllépés© a) Oíízí est .... b) Az igaz!! (Vágó Gr. Bcrtlia István dalai.) WO tSL ^ • • • Operett, Irta: Somlyó Zoltán. Zénóiét szerzetté: Hetényi- Holdolbcrg Albert. Szereplők: Báb áss Juci, Kovács Lilly, Gózon, Erczkövy Karinthy Frigyes tréfája. Játszák: Szabolcs Ernő és Szemére Gyula. 135893 Csupa uj tréfa, kupié és mag-ánszám, továbbá az összes legújabb harctéri fölvételek, 5, és 10 órakor, ünnej)- napon 4, 6, 8 és ÍO órakor. előadásokat december 1-én megkezdjék, A tanulmá­nyi idő 1915 julius 31-éig tart. Felvételért a meg­nyíló két tanfolyam valamelyikének igazgatójánál november 15-éig kell folyamodni. A tanfolyamokkal kapcsolatos internátusok helyiségei hadikórházi cé­lokat szolgálnak; ezért ezek nem fognak megnyitni s ennek következtében internátusi alapítványi helye­ket nem is fognak adományozni. E helyett a támo­gatásra érdemes szegénysorsu hallgatókat a belügy­miniszter az internátusi alapítványi helyek évi di­jának megfelelő 300 vagy 600 korona tanulmányi segítségben fogja részesíteni, esetleg természetben nyújtandó lakásban és ellátásban való részesítésük­ről fog gondoskodni. Segítséget a tanfolyamra való felvétel iránt a tanfolyam igazgatójánál benyújtandó folyamodványban a felvétellel együttesen kell kérni. — (A visszafogialt ágyuk.) Szabadkáról jelentik: Leszics alezredes ezredparancsban adta tudtára az itteni 6. népfölkelő gyalogezrednek azt a sikeres haditettet, a melyet az egyik zászlóalj vitt véghez Szerbiában. Csapataink az ellenség föl­kutatására és megtámadására indultak és így tü­zérségünk fedezetére csak kisebb őrség maradt visz- sza. A szerbek egyik betört csapata hirtelén roha­mot intézett egyik üteg ellen és elfoglalta hat ágyunkat. Másnap kora hajnalban Domby csendőr- százados száz csendőrrel az ágyuk visszavételére in­dult. A száz csendőrnek kemény munkája akadt a több, mint ezer főnyi ellenséges csapattal és reggel hét órától déli egy óráig tartott a tüzelés. Pontban egy órakor érkezett a csendőrök segítségére Rich­ter Róbert őrnagy, a szabadkai népföl kelő-ezred egyik zászlóaljával és elkeseredett harc után vissza­foglalta az ágyukat, sőt két Schneider-Creuzot-féle 75 milliméteres szerb ágyút és egy francia gyárt­mányú gépfegyvert is zsákmányoltak népfölkelőink. Richter őrnagyot, a kinek Potiorek táborszernagy- táviratban gratulált, több tiszttársával egjditt kitün­tetésre terjesztették föl. — (Házasság'.) Csikszcntmihályi Sándor Gerő dr. szolgabiró, tartalékos huszárhadnagy, Ko­lozsvárott házasságot kötött nagyfalusi és nyárád- gálfalvi Fekete-Nagy Judittal. Skarniczel Gyula dr. galgóci ügyvéd október 28-án házasságot 'kötött Hibián Ilonkával Buda­pesten. Kacskövics Andor dr. balassagyarmati tör­vényszéki jegyző október 26-án tartotta esküvőjét szakácsi Csorba Bellával Kaposváron. — (Rekviem, elesett katonáinkért.) A jövő hét keddjén, november harmadikán, a magyar püspöki kar egyöntetű intézkedése folytán az ország valamennyi templomában ünnepi gyászislentisz lele­tet mondanak a mostani háborúban elesett hő­sökért. A püspökök elrendelték, hogy erre a rek­viemre a hatóságokat és testületeket is hívják meg, a híveket pedig előzetesen a szószékről keli figyel­meztetni a gyászistentiszteletre. — (A Gyóg'yszerészettanhallg'atók Segltő- és önképző Egyesületének) bizottsága október 26-án tartott ülésén Kotschy Ferencet elnöknek, Breuer Jenőt alelnöknek. Miklóssy Gézát titkárnak, Bayer Antalt pénztárosnak, Schneider Oszkárt könyvtárosnak, Kende Ervint ellenőrnek, Buziássy Lászlót jegyzőnek választotta meg. _ (Oroszország szűkölködik a hadiszer­b en.) Bécsből Írják nekünk ezeket a tájékozott és figyelemreméltó sorokat: Oroszországot a háború eddig; folyamán nem­csak emberben érte máris óriás veszteség, a mi, bár nehezen, de mégis pótolható valahogyan, de nem kisebb Oroszország vesztesége pótolhatatlan hadi­szerben sem. Ha ismerjük a forrásokat, a honnan Oroszország fegyvereit beszerezni szokta, akkor nyilvánvaló előttünk, hogy ez a veszteség a legna­gyobb csapás a háborús országra. Az orosz ágyuk ugyanis három gyárból valók: a Putilov-, a Krupp­ös a Schncider-Creuzot-gyárból. Mondani sem kell, a német Krupp-cég megszűnt Oroszország számára. A Schneider-gyártól sincs mit várnia, mert ez a gyár szállítja Franciaországnak minden hadianyagát és laost minden erejével azon kell lennie, hogy a szintén igen jelentős francia veszteségeket pótolja. Mindössze tehát a Putiiov-müvekre számíthat Orosz­ország, ez a gyár azonban a tábori ágyuknak csak két modeljét készíti és ezeket is oly lassan, hogy az eddigi veszteségeket belátható időn belül nem tudja pótolni. Sem a könnyű, sem a nehéz tábori tarack gyártására nincs berendezve a Putilov-telep, ezekből tehát a háború hátralévő idején alig kap­hat egyet is Oroszország. A hatalmas veszteségek hatása már a legutóbbi kelet-poroszországi harcok­ban mutatkozott. Oroszország ugyanis keleti Po­roszországban több mint ezer ágyút és géppuskát veszített. Ehhez számítsuk hozzá óriás veszteségét munícióban, a mi fölért egy sereg két évi szükség-i,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék