Budapesti Hírlap, 1914. december (34. évfolyam, 303-332. szám)

1914-12-20 / 322. szám

S3 Budapesti Hír up m. sz.) 1914. december 20.; Karácsonyi nagy occasió If fi § a I wri- és n6l-c8ivat áryliásátoi^ HJ6lfl iHIil VII., KIrMvu. S3. CAItácfa-u. sarok). December hó 31-Bg rendkívül leszállított árban letet a legszebb aer §taFá«©niíi és yjévi ajándéic-cikkeiief “»a vásárolni urak, hölgyek és gyermekek részére. Mindenkinek saját érd 2jk@3 bogy ezen tíivatoagyáruházaí felkeresse» ba gg|p és alkalmas ajándék-cikkeket m©l§Í©P@ elCSÓ árban akar vásárolni. md kivonat Immalkalmas aiándék-esickekből: Női ruliaszéveiek, Teljes női kelengyék, bluzkolmék, blúz- és ruha- nöl fchérnemüek, női Ingek, seíysnek, — slnia és török kcrsaftek, — alsöszoknyák mintázott bársonyok, kabát- A, wä<._Ä_ Flűssök, színes és fekete!és naörase!C’ “ *-“«* csipkc-echarpok, — che- niüa-eeharpok és kendők selysm-echarpok,— seiyem- ___ ____ „ ........ kendők, csipkék, szalagok, r chabársonyok síb. j sltfon és őamasztáruk stb.j aplikáciők, arany kelmék 3tb. iake-kendök, Női kötények, leánykötények, dlszköté- nyek, batisztkölcnyek, kar- tonkötények, — keztyük, harisnyák, gallérok, zseb­kendők sib. sí«. Csipkefüggönyök, szövetföggönyök, ágy- és asztaltakarék, fíanelltaka- rók, mosekarionok, barchet, plqus- és Rtoséáruk stb. luiopul life iliMintall Rí,PIN {INT ***** meleg alsóruházatokat "Hl iilii a 14123 Ilii divatáruk, Úri Ingek, nyakkendők, — gallérok és gallérvédő , — keztyük és harisnyák a legújabb divat szerint Mi Ustenldnt ?S!li Csóka Józsi és fia PflfMáiéiiflz&afl * Farkas Aladár flarcas-ter 10. 1OS306 5 haHqvcrsenyeriiek. Nyilvános matángMiIom is penzió Franz Scholz, Graz, Grazbachgasse 39. I—Vili. osztály, állami érvényességű érettségi bizonyítványok Jíitünó-penzió, eajáfe ház, marsokolt dijázás. Prospektus ingyen T&xnlól a tranev kdzepen is fölvétetnek. —■ A legjobb Alkalom a nemos nyelv elsajátítására. 136*070 Csali egyszer az életben! 50.009 hálópokréc darabja 2 kor. 39 fillér. A balkán kivitelre szánva, do a be­állott liadiáliapot miatt visszatartva, valódi brünni himalaya-pamntból, tehát üti való tartós, borzasztó me­leg ős a tőire nélkülözhetvén leb. 2iX) cm. bosszú os ISO cm. B'/.óios, csíkos vagy kockás, pomps színes özegolylyel, csak igen rövid, ideig az előállítási ár föléért 2.90 K-ert adat­nak el darabonként Ezen tóü há.ó- pokrócok dupla árt érnek és csak a meridig a készlet tárt a következő feltűnő o cső árban kaphatók ná!unk# 1 dirsk teli kiWpkrtaak ci óra csak 2.00 K » „ . , n „ 8.23 K ® » » r> » » t> 10*— ^ Egyedüli árusítás utánvétellel 156123 ITT/2., Hiess- gasse13-444 M. Swoboda Wien, Ä’iir. v. tela szál- 's okidat képet ktinsójcgjjeékel tvtg&cn Uiild• jük meg mindem kinek, a ki kant- csomjru szép s jó kSmjvel:ct akar kiválasztani. If/ kavácsonypa f INÖYRN Hithez a karácsonyhoz a könyv illik le a jobban mini aján­dék. Minden ízlést cl lehet találni, mindenkinek gyönyö­rűségét lehet szerezni a jó könyvvel. A könyv nemcsak olcsóbb, de kedvesebb is mint sok más drága ajándék. Nevezetesebb újdonságaink az idei karácsonyra: m Apor Dezső és Nagy Bélát Hires feltalálók A legnagyobb nevein maga az éld, a legerősebb inozyalőerő a Uarriér felé az akarat, s a leg­jobban megedzi az embert minden baj, veszede­lem ellen a küzdelem. Ez a könyv az élet, az akarat, 8 az előremenőd bibliája. Példákon, életküzdelmok tanulságain, szegény gyermekek világhírű karrierjén, a tudás, kitartás győzelmének ragyogó sikerein ta­nulja meg az ißn- és felnőtt, hogyan lehet együtt és egyszerre a maga javáért, 8 mindnyájunk haladá­sáért dolgoznia.. A _ kulet több mint 20 világhírű fel­találó történetét mondja cl regényszerU érdekesség­gel, s közel 200 kén díszíti a nagy alakú pompás lekötésű miivel. Ára ......... & kor. F ényes László: A szerbiai harcztérről Az egész ország Ulekzelv issza fojtva, dohogó szívvel leste napról-napra Fényes László csodálatos erejű leírásait, dicsőséges szerbiai hadjáratunkról. Ezek az írások irodalmunknak Ugművészibb alkotásai, a legszebb históriai dokumentumaink, tegye hát cl mindenki legdrágább, legkedvesebb könyvei közé. -ii’tf..........ii,,u...» <•<!..im.. 4.$ kor. 1914 ^ KorlSi Until regény. Újhelyi Nándor: sí Ezt a világtörténelmi évei egyik eredetiségével s meg­lepő tehetségével feltűnt iróemberünk, egy hatalmas kompozíciója regény középpontjává tette. Valóságos irodalmi csemege ez a regény, s finom raj-okban elsőül adja meg a társadalom, emberek és lelkei: átalakulását a háború egészséges, vadság ár ak érin­tésére. Ára ............................................... 3 kor €■& fül. B enedek uj mesekönyvei: E rije} T71f3<\plcÍÍfiV'L> 4. °ddg r.gszeub meséiből, ÍUZL lULÖCtxUUy P összegyűjtőt le Benedek E\ A világirodalom lerpmgyy.erübh mcsegijüjlése nemi csak azért bír nagy értékkel, mert ezzel igazán u leggyönyörűbb, s a legtökéletesebb m sók kerülnek a ✓ magyar gyermekek kezébe, lumen, veri észre vét- / yjjí#) lenül is végtelenül sokai tanul belülit, ,, y jfjyjj. - gyermek, mikor n mesékben. íjj világokai ismerhet meg. Szép diszkötésben ára €> / ' Magyar népmesék és mnndnk Kl*ehb ouenrrWh munauti nek illa Benedek Elek. st Pompásnál ponwá- sabh kis mesék és történetek kacagtatjuk meg kicsi­nyeinket ebben a könyv­ben, a melyet igen érdekes képek is tarkítanak, sse Fagyon s kötésben ára 2 II 4Qf. Ajánl­juk még képes köny­veinket, ifjú sági iratainkat, diszm' Ivei n kot, ima­könyveinket és gyűj­teményes vállalatainkat, amelyek bármely könyv ke­reskedésben meg-cndelliciök. Athenaeum r.t. Budapest, hl., Rdkíszi-űt 51. rendeljék meg bizalommal — hosszabb elmaradásnál is —• a fájdalom, nélkül biztosan ható, veszélytelen, az egészségre ár­talmatlan Jas*árt Marcona! Special Taát* mely a legjobb morényzotből készített külön preparált szer, — az L-ao erősségű ára 0.50 korona, a II-ik erősségű ára 8.50 korona, pontos használati utasítással. üreönlord Laboratorium Boriin, Magyarorszag részére egyedüli elárusító Gero J. Triest 43^/B. — Óvakodjunk az utánzatoktól! 186060 HÍJ! IMRE Mifffyáxtó, nyerges 6s börönüö3 Szigeti Lajos utóda Budapestp Vili., K3uzeu9?i*köi*ut iO. szápn. Ajánlja a legjobb anyagból készülj kocsizó-, lő- ás oy©-‘ ra^szerszémait, mindennemii utazási és Bpoztoifckokofr, T ríslekoz tiszteknek n-v eres szerrel kölcsön Is szó!-, gálok. — Árle-yzík ingyen cs bérraeníve. ooo Hálóköntös . . Reggeli kabát. Reggeli öltöny. Férfi télikabát. Férfi téliöltöny Fiú télikabát . Fiú téliöltöny . Szövet-breecbes udv. szállító Budapest, IV., Váci-utca 6. sz. ■ • 16 K \ • • 30 K i . 52 |{ ( JS f i£! • • 45 K 1 .2. ■ ' • 36 K 5 • • 24 K [ -ö • » 18 K ) • • 32 K / cs. és ki r TMidyt'shalykqyáraR Korúd tórs\|^lS OrOé. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék