Budapesti Hírlap, 1915. szeptember-október (35. évfolyam, 243–303. szám)

1915-10-29 / 301. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP ( 296 . S Z. ) 1915. október 24. 200.000, Magyar Kerámiái gyár r.-t. Budapest 50.000, Schossberger Henrik cég és vállalatai 600.000, Duna Biztosító Társaság Budapest 500.000, Fuchs Márk igazgató Budapest 50.000. Nemzeti óragyár Szent­Gotthárd 100.000, Borosjenői Jeney Istvánné Buda­pest 100.000, Lelbach László dr. Cservenka 100.000, Schuhmacher Frigyesné Bácsbokod 10.100, Brüll Alfréd Budapest 100.000, Török Gyula dr. és neje Budapest 25.000. Reirhard Zsigmond dr. kúriai biró Budapest 15.000, TCrö>k Lajos dr. egyetemi tanár Budapest 20.000. Lévxiy József dr. Budapest 15.000 korona. Kalonai kitüntetés. Budapest, okt. 28. A király, mint a hivatalos lap mai száma közli, a katonai érdemkereszt 2. osztályát adományozta a hadiékitménnyel: egy hadosztálynak az ellenséggel szemben való kiváló cs eredményes vezetése elisme­réséül: Sujaric Lukas altábornagynak; a vaskorona­rend 3. osztályát a hadiékitménnyel: az ellenséggel szemben tanusitott vitéz és eredményes magatartásuk elismeréseül: Klemm Henrik. Repper Ferenc ezrede­seknek, továbbá schöndortí Schönner Odilo őrnagy­nak, az ellenséggel szemben teljesitett kilünő szolgá­lata elismeréséül: Schneider Rezső hadmérnöki törzsbeli századosnak; a Ferenc József-rend lovag­keresztjét a katonai érdemkereszt szalagján: az el­lenséggel szemben teljesített kitűnő és önfeláldozó szolgálatuk elismeréséül : telekfalvai Karácson Ist­ván 2. osztályú fötörzsorvosnak, Schlesinger Vilmos törzsorvosnak, Sura József, Klein Rikárd, Lukasie­wicz Broniszláv ezredorvosoknak, továbbá Plahl Frigyes ezredorvosnak, az ellenséggel szemben tel­jesitett kitűnő szolgálata elismeréséül: Metlicska Győző alhadblztosnak. A katonai érdemkereszt 3. osztályát adomá nyozta a király a hadiékitménnyel : az ellenséggel szemben tanusitott viléz magatartásuk e'ismeréséül : Lapcevic Sándor alezredesnek, Seits Brúnó őrnagy­nak, perstorffi Schramm-Schiessl Nándor báró szá­zadosnak, Lickl Károly tartalékos századosnak, Volf Gusztáv főhadnagynak, Jarosil Adolf, Hilde­brand Rezső, Malke Ernő tartalékos főhadnagyok­nak. továbbá Langer Rezső tartalékos erődit. főhad­nagynak, Seidler József, Schubert Károly hadna­gyoknak, továbbá Spata Ferenc, tiborcszegi Tiborcz Elemér, Mazelle Erhard, Vedernjak Albert, Mössla­clier János tartalékos hadnagyoknak, az ellenséggel szemben repülői minőségben tanúsított vitéz maga­tartásuk elismeréséül: auringi Steinner-Göltl Jenő századosnak, Calogovic János főhadnagynak, az el­lenséggel szemben teljesitett kitűnő szo gálatuk elis­meréséül: Dvvorschak Lipót főhadnagynak, Miczek Henrik tartalékos főhadnagynak, Dembsher Emii századosnak, Farfogiia János vezérkari, Mühlberger Róbert századosoknak, az ellenséggel szemben ta­núsított vitéz magatartásuk elismeréséül: Graf An­tal, Klieber Ádám részére, továbbá a lelkészi érdem­kereszt 2. osztá yát a fehér-vörös szalagon: az ellen­séggel szemben teljesitett kitűnő és önfeláldozó szol­gálatuk elismeréséül: Krepel János róm. kat. táb. lelkésznek, Balean Szilárd gör.-kat. táb. leikésznek. Megparancsolta a király, hogy: a legfelső di­csérő elismerést újból tudtul adják: az ellenséggel szemben tanusitott vitéz magatartásáért: Hutzler Ferenc tart. hadnagynak; nz ellenséggel' szemben teLiesi ett kilünő szolgálatáért: Necak Izsák főhad­nagynak; továbbá megparancsolta, hogy : a legfelső dicsérő elismerést tudtul adják: az ellenséggel szem­ben tanusitott vitéz magalurtásukért: Keizar Adolf, M cin dl Román, Símig Ernő századosoknak. Salmer Henrik. Beyer Vilmos, andenhovei Norman Károly főhadnagyoknak, Korún Milán, Kellermann János. Várnav Bertalan. Dockat Adolf, Sommernitz Róberu Hevesi Lajos. Paier József túrt. főhadnagyoknak, továbbá: Heissel Róbert dr. főhadnagynak; Giller Ernő, Köhler Erik hadnagyoknak. * A király megengedte, hogy az alább megneve­zettek a német császár áltat nekik adományozott ki­tüntetéseket elfogadják és viseljék és pedig: a vas­kereszti. oszlúluát: brlogi Puhalío Pál táborszer­nagy; hiuterbachi Kirchbach Kárelv báró lovassági tábornok; livnoi Hadfy Imre és Goiginaer Lajos at­tábornagyok; sponda'ungai Metz Rezső lovag vezérőrnagy; Huber József hadmérnöki törzsbeli ezredes; és Ghelleri Henrik százados. a vaskereszt II. osztályát: Csanády Frigyes, Trollmann Ignác, Hordt Tivadar. Schenk Alfréd, bacsánvi Csicserics Miksa, Sellner Ödön és Zanantoni Ede altábornagvok. pilisi Korii'haber Adolf nyug. al­tábornagy; Willerding Rezső lovag. Revmann Hugó, Abe'e von und zu Lilienberg Alberl báró, banner­feldi Obauer Rezső, péterfalvi Molnár Dezső, iwani­nai Iwanski Artúr, Müller Bikárd, Keki Rikárd, Gru­ber Rikárd lovag, Schaible Ernő és Maag Ede ve­zérőrnagyok, Balassa Béla. GaÜnelH Vilmos báró, szepes-etelvári Grimm Lajos, Günste Károly, mar. chaui Kraminer Gusziáv, Larisch Gvula. Merizzi Erik, Novotnv Ádám és Ziller Károly vezérkari, Rotter Gusztáv tüzérs. törzsbeli, Vitorelli Gusztáv, Kick Ottó, Lutschonri'ia József. Merten Ede. Brunfaut Sándor. Pfister Károlv, Hartmann Gusztáv, Rustier Mihály, szigeti Halper Marcell, Hippel Károly, Fischer Gusz­táv. Prev Zsigmond, Rehwald Károly, Haas János, Watterich Albert, Kronstätti Bolzano Henrik, boreoi Bordolo János lovag, Latinik Fereríc, Schleinitz Gvőző báró. Lauer Miksa. Vonbank Henrik, Seei Fi­scher Ágost, Lercher János, Schaumburg-Lippe Fri­gyes herceg, Anker Lipót, Riedl Lajos, Blaha Ágost, Romer János lovag, Svoboda Nándor, Poríenschlag­Ledennayr Ferenc, Radl Nándor, Marussig Ágost ez­redesek, Bilinek Hugó nvug. ezredes. Roodenfélsi Heinz Ferenc, Slameczka Valter, Klinger Nándor, bebrinagorn jai Lemesic József, mor. genfeldi Morbitzer István'. Koller Aurél, Kowarzyk Vendelin, Erler Alajos. Schubert Vümos, Broudre Károly, Tschan Lajos, Morva-Lieszkoi Mierka Emil, Bezchleba Ferenc, Hackenschmidt János, Müller Gusztáv alezredesek, Becher Miksa, Malyevacz Ernő, niesiolowicei Niesolowski-Gawin János lovag, Bazar Hugó, Schmidt János, Walter Károlv, Povse Vilmos, Thannabaur Emi-1. Hübner János. Wertich Vilmos, Tittelbach Ferenc, Fössl Frigyes, Handel-Mazzetti Rezső báró. Schöndorr, i Schönner Odilo. Broser Gusztáv. Mvsz Frigyes, Rachnitz Kurt, Marchart Ferenc. Slavik Károly. Costa Antal. Bergler Ede lo­vag, Harasek Ferenc, Eichler Alfréd, Plischke József, Eisí-Adelsfeld Oszkár. Hess Bódog őrnagyok, Kant­ner János nyug. őrnagy; Böhm Valter, Bolschwing Vilmos báró, Brambring Vilmos, ehrenbergi Gayer Jenő báró, nordhofi Grabscheidt Gusztáv, Heiterer­Schaller János lovag, stronstorífi Hirsch Jenő, Johrí Konrád, Klein József, Maresch Ottó, Levnaic-Iwánski Alfréd, Parzer János és Sipos Károlv. Keppelmüller Bertold, Theisz János, Kautsky Jaroszlav, Schredt Ármin, Melczer Aladár, szo'.yofi Nagy Gyula. Urban' János, Kabilka Károlv, Matuschka Alfréd, Then Fe­renc, Wlatavskv Ferenc. Fiedler Ottó, Demoulin Hugó, Valenta Günter és Vavrcik János, Büttner Sándor. Hauska,Károly, Fritsch Győző, wielki-scibori Rvlski Szaniszló lovag, Werner Károlv, Ginzel Nán­dor, Korner Bódog, Merten Mór. Felinaui Pelz Gusz­táv lovag. Wallek Gvőző, Wolf József. Janitti Albert, Böhm János, Straic Szilárd, Gundelfingen Gedeon, Popescu István, Baudisch Peregrin. Savner Vince, Guttiwurtzky Miksa. Mischke Henrik, Wokurka Emil, Till Hugó, svábóci é s tótfalui Sváby Rezső, Kiss János, Hutschenreiter Valter, Büttighaus Ká­roly, Loger János, rubensleini és kobachi Gasleiger Rikárd. Martinék Rezső, Skolaud Flórián, Mensi Zdenko, Neumann Alfréd, Pokorny Rezső, Werner Alfréd, Nauman Lajos. Tucek Jaromir lovag, Hel­mich-Jermy Alfréd. Riebesam Rezső, Schulze Ri­kárd, Osoisobie Károly, Hudec Rezső. Nawratil Zsigmond. Frank Rikárd, Császár Jenő, Geltsch Brúnó, Hufnagel Győző, Schwenzner Adolf, Fleisch­ner Hugó, Iwanyszyn Tivadar századosok; továbbá: IloíTmann Leó tart. százados, erdődi Páltfy András gróf, Dengel Ágost. Kremsner Fridolin, sztárai és nagymihályi Sztárag gróf szolg.-kiv. visz.-beli száza­dos. parancsőrliszt. Felkel Ferenc, Sykora Oszkár, Sztojkow Milorad. Ballasko Alfréd, Siwy Rezső, Zötl Ottó. Letalik Ármin. Obst Kamiílo. Gantzstuckh Béla, Rüll Rikárd, remeíe-poganyesti és tolcsvai Sebastiani-Korányi Adolf, Christoph Valter. Fetter Rikárd, Laifr Rikárd, Holub Ernő, Seder Nándor, Klimosch Antal, Langer Oszkár, Klun Lucián. Parthe Antal, Heger József főhadnagyok, Pietsch János, Katinka János, traisseneggi Krassl Rezső lovag, Schneider József. Hohenauer Artúr. Karger József tart. főhadnagyok. Nikolits Zsárko. Stech Károly, Wystrcil Lajos hadnagyok, Pietrov Ede, kisvárdai Borovicsényi Aladár, karwini Korvinszy Károly báró, Hora Frigyes. Hansalek Ferenc, Berger József, Tro­jan Leó, Vághy István tart. hadnagyok. Bánffy gróf népf. hadnagy, Zadurowicz Boguszláv dr. lovag 2. oszt. főtörzsorvos és Szarewski Marián dr. törzs­orvos. Közgazdasági íáyirafQíi. Gabonapiac. Newyork, okt. 28. (Gabonatőzsde.) Buza helyben II. 12-2 c. (22.62 K), I. 111% c. (20.61 K), decemberre 106% c. (10.78 K). Liszt, Spring Cleare -185. Gabona fuvardíj Liverpoolba 20, Londonba 20. Csikágó, okt. 28. (Gabonatőzsde.) Buza decem­berre 991/2 c. (18.38 K>., májusra 101=4 c. (13,80 K). Tengeri decemberre 58% c. (11.58 K), májusra- 59 és öt­nyolcad c. (11.80 K). Értékpiac. London, okt. 23. (Értéktőzsde.) Kcnzotok 65 1/,,. Japán,70%. Kanada Pac. 1S6%. Union Pac. 145%. Uni­ted Steel 91%. Rio Tinto 52 :/ s- Ezüst 23 l s/„. Magánleszá­mitoló-kamatláb 4 U/ 1 0. — Chartered 9.2. Goldfiels 1%. Eandmines 4y s. De Beers 10%. PáTis, okt. 28. (Értéktőzsde.) Francia járadék 60, orosz 8,.90, spanyol 87.10, töiök 60.70, Bio Tintj 1485, Tula 1160, De Beers 288, Eandmines 114.0. Newyork, okt. 28. (Értéktőzsde.) Váltó Berlinre 81"/,, váltó Párisra 598, váltó Londonra (60 napra) 459%, Cable Transfers 452, ezüst 48'/,. Äruk és tsrmenyak. Disznózsír és szalonna. Csikágó, okt. 28. Zsir októberre 8.55, januárra 8.97. Sertéshús októberre 13.35, januárra 16.07. Borda októberre 9.25, januárra 8.95. Szalonna helyben 9.25—• 10.12. Sertés, könnyű 6.55—7.50, nehéz 6.35—7.65. Ho­zatal a nyugatra 85.000, Csikágóba 24.000 darab. Iiiverpool, okt. 28. Zsir készáru 537 8. Newyork, okt. 28. Zsir, Witkox 10.30. Hohe & Brethers 10.30. Neutialard 14, (Chic.) 13 és ötnyolcad. Oleo (medium) 11, (choise) 13%. Western Steam 8.97. Cukor. Newyork, okt. 28. Cukor, Centrifugai 4.26. Kávé. Newyork, okt. 28. Kávé helyben 7 és háromnyol­cad, decemberre 6.60, januárra 6.61, márciusra 6.6-1 Olaj. London, okt. 28. (Olaj.) Repceolaj készáru 39, három hónapra 40. Gyapotmagolaj készáru 33.6. Lenolaj készáru 30%, három hónapra 31.3. Terpentin készáru 40.9, három hónapra 41.3. Amszterdam, okt. 28. Lenolaj helyben 39%, novemberre 39, decemberre 38 s/ 8, januárra 38. Hull, okt. 28. Lenolaj készáru 28, három hónapra 28.6. Gyapotmagolaj készáru 31.6, három hónapra 31.9 Liverpool, okt. 28. Gyapotmagolaj készáru 38.6, három hónapra 39. Pálmaolaj készáru 32. Newyork, okt. 28. Gyapotmagolaj készáru 7.80, helyben 7.80. Newyork, okt. 28. Terpentin helyben 57, Savanna t. helyben 54. Gyapot. Liverpool, okt. 28. Gyapot. Forgalom 10.000, behozatal 33.400. Midiing helyben 7.15, amerikai és bra­zíliai 5, egyiptomi 10 ponttal alacsonyabb. Október­novemberre 7.01, január—februárra 7.01, március— áprilisra 7.01, május—juniusra 6.99; egyiptomi novem­berre 9.64, januárra 9.93. Alexandria, okt. 28. Gyapot novemberre 18.10, januárra 18.23. Newyork, okt. 28. Gyapot helyben 12.15, decem­berre 12.04. Neworleans, okt. 28. Gyapot 11.93. Faggyú. Newyork, okt. 28. Faggyú 8%. Fém. London, okt. 28. (Fémek.) Réz készáru 72, három hónapra 72%; ón készáru 154%, három hónapra 154%; ólom készáru 25%; horgany készáru 72, három hónapra 65; higany készáru 16%—16%. Glasgov, okt. 28.. (Vaspiac.) Nyersvas készáru 67.8, három hónapra 68. Newyork, okt. 28. Vas 16%—16%, ón 33%. Anfantos hírük. Néha kellemes napot akar nekünk szerezni « véletlen, s csaik ugy ontja a keményen megcenzurá­zott svájci, hollandi levelet, antantos hírekkel. Hírei­vel a megrökönyödésnek és tarkósimogatásnak, hogy szinte hallja az ember, mint sopánkodnak melléje bizonyos külügyminiszterek, „ejnye, ejnye, ha mi ezt igy előre tudtuk volna . . ." Hát .persze, Az itt a baj. hogy a dolgokat nem lehet előre látni. Sok minden történnék akkor más­kél.'. nem csuk a háboru. Most aztán megvan, a mit akartak. Groteszk önbizalmaik szinte nevetséges lenne, ha nem fizetnők magunk is drágán. A lecke fád, veréseik nyoma sajog, megalázott lelkük szé­gyenben ég. Most már nincs egyéb fegyverük, mint kifogyhatatlan áikozódások ellenünk, és mint minden vesztő játékos, futnak a pénzük után. De ezzel már nem lehet a végeredményt soká kitolniolk. Párisban például, — irja egy barátunk, — johb híján azon szórakoznak az emberek, hogy mi­lyen elmésen parírozta ki Hamilton tábornok, mi­kor Szalonikiban partra szállott, a görög hatóságok első tiltakozását. Arra a kérdésre, hogy mily célból érkezett a görög királyi kikötőbe, az angol generális igy íeleit : — Itt fogok tarlózkodni. mert tetszik nekem az &nök országa. A klimu nagyszerű . . . És hogy annál zavartalanabbul élvezhesse a klimát. még aznap éjjel nehéz hajóágyukat vontatta* tott föl Szaloniki ellen a várost környékező legfőbb szlratégiai pontokra. „Tessék erre most ugrálni", mondják rá vigan a franciák, anélkül hogy számba­vennék, van-e más megoldás is. mint a mit ők el­képzelnek. Mi azt hisszülk. van, anélkül, hogy Gö­rögországnak össze kellene lövetnie legbecsesebb vá­rosait. Néhj többet ér az ész. mint az erő . . . A Le Journal egy vidám kis rajzát is beküld­ték nekünk. Meredek hasadék szélén ijedten véde­kezik az őt leugrásra késztető német ellen és re­megve pislog le a völgybe Bolgár Ferdinand. A vé­res szakadékból türelmetlenül szól fel hozzá a lövő­árok parancsnoka: „jössz-e már Ferdi?", mire fog­vacogva felel a kérdezeti: „de hátha kitöröm a nya­kam? ..." A raiz jó és szivből iön a nvaktörß &>-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék