Budapesti Hírlap, 1916. május-június (36. évfolyam, 121–179. szám)

1916-05-23 / 143. szám

8 BAOAFËSTI HÍRLAP (143. 62.) 1916. május 23.. fog. dönteni. A bizottság azonkívül elfogadta az áru­forgalmi bélyegről, valamint a szivar- és cigaretta­adóról szóló javaslatokat. fi hadikölcsön. — '.íz utolsó- nap. — • , Budapest, máj. 22. A most lezáródó hadiköicsön-jegyzés sikere csalhatatlan fokmérője a harcban álló magyar nem­zet erkölcsi cs anyagi erőinek, a végső győzelem hajthatatlan akarásának és hitének. Nem lehet en­nélfogva eléggé hangoztatni, hogy a kedden záruló ïicgyedik magyar hadikölcsönnek siker tekintetében legalább is meg kell- közelíteni a harmadik kölcsön­nél jegyzett két milliárdot. A hadikölcsön sikere közelebb visz a békéhez, mert minden további cro­ie szitás hiábavalóságának belátására bir ja ellenfe­leinket! A ki szereti hazáját, s eddig valamely ok­ból elmulasztotta a jegyzést, annak holnap jóvá kell tennie mulasztását. A kölcsön-jegyzés napja legyen a holnapi nap, mert nem szabad egy pillanatra sem elfelejtenünk, hogy a hadikötvény a front mögötti polgárok 'becsületlevele. Azonkívül még csak nem is áldozat, hanem a- legbiztosabb és leggyümöicsö­zőbb tökeelhelyeztjs a hadikölcsönre való jegyzés. Béke idején ugyanis a nagy kamatozásra való te­kintettel, előreláthatóan még névértéken is kapós lesz a hadikölcsön cimlete, tehát az érette fizetett árnál nagyobb összegért is cl lehet maid helyezni. Most pedig, a háború idején a kölcsönbe fektetett tőke túlnyomó része lombard-kölcsön utján, igen könnyen l'olyósit ha ló. Híreink a következekí Pápáról jelentik: Az egész vármegyében, da különösen a pápai járás kisgazdái körében feltűnően nagy érdeklődés. . észlelhető a hadjköfcsönjegyzés iránt. A rendszeresen szervezett mozgalom élén ezut­t'al is Mohácsg Lajos dr. marcalgérelyi lelkész áll, a ki egymaga közel 180.000 koronát gyűjtött A jegyzést az egész iárásban folytatják. .4 32-dik gyalogosczrcd 111-ik százada Göhlert 'Ede századparancsnok utján 8000 koronát jegyzett t) lV-ik magyar hadikölcsönre. Nuirgyutaj község lakosai Manszbarth Árpád ífö.íegyző. agitálására több mint 10.000 koronát, a görög-katolikus elemi iskoh taftulói- T-'edig loancsó Ödön Jenő tanitó buzdítására 300 koronát jegyeztek a negyedik hadikölcsönre. i Zágrábból jelentik: Az E'lső horvát takarék­pénztárnál és fiókjainál ujabban is több százezer kardiát' jegyéztek.­Pozsongiwl jelentik: A Magyar cérnagyár rt. a Hitelbanknál és más bankoknál 650.000 koronát jegyzett. . Trcncsénböl jelentik: A Trencséni kereske­delmi és iparbanknál 3,250.000, a Trencséni takarék­pénztárnál 1.500.000, a Trencséni hitelintézetnél 500.000 koronát jegyeztek. Pancsováról jelentik: Pancsova város közön­sége a negyedik hadikölcsönre az eddigi 236.000 koronán föKil a mai közgyűlésből ujabb 120.000, Összesen 356.000 koronát, a négy hadikölcsönre ed­dig 1,200.000 korinát jegyzett. A Kőbányai állami főgimnázium tanári kara és tanuló ifjúsága a Pesti magyar kereskedelmi banknál 65.000 koronát jegyzett. A siker Viszota Gyula dr. igazgató érdeme. A Budapesti Kereskedelmi Akadémia ifjúsága ßzupvän Vilmos királyi tanácsos, igazgató és Görög Samu dr. tanár vezetésével a negyedik magyar hadi­kölcsönre 105.550- koronát jegyzett a Kereskedelmi Banknál. ,4 Magyar Általános Hitelbanknál: Debrecen szab. kir. város. .1.200.000. Draskovich Iván gróf 300.000. Diniéi Laios báró 110.000, Kovács János 105.000. San Marko hercegnő 100.000. Haraoocourt Féliz "gróf 1.00.000, Hohenlohe Sarolta hercegnő 100.000. Batthyány Iván gróf 100.000. Somló Ist­ván 90.000. Bálint Lajos főesperes 80.000. Fried­länder Emil 150.000, Aron Manó és Társa 50.000, Nagydobrony község 40.000. Müller Péter 32.000, Szőke Ladányi llonu 30.000, monostorpályi Klobu­sitzky Géza 20.000 K;-t és ezenkívül is nagyon sok jegyzés. — A Magyar Általános Hitelbank által affi­liait Miskolci Hitelintézetnél, az affiliait Rozsnyói Takarékpénztár és Zálogház R. T.-nál az affiliait Tiszavidéki Hitelintézet én takarékpénztár rf.-nál Szolnokon, az affiliait Dévai takarékpénztár rész­yénytársáságngl. az affiliait Békés-Csabai takarék­pénztár egyesületnél illetve ez intézetek mindegyi­kénél több százezer korona a jegyzés. ' A Pesti ma'jyar kereskedelmi banknál: Buda­pest székesfőváros (részjegyzés) 2,020.000. Sennyey Béla báró. ujvbb jegyzésévej egviitt 600.000, Kolozs­, vár szabad királyi város oOO.OOO. Kolozs vármegye 250.000. Erdéj'vi Szent Ferenc-rend tartományi fő­-6 H«k4éc« 160.000. Majsay Pet?r 150.000, Künnle Ti-, vafij^r dr. 130.000. Fogaras vármegye 120.000, Beth­len Bálíntné grófné 115.000. Koraid Péter és fia 105.000. Szamosaivár város 100,000. Holtzer S. es fiai 100.000, Premontrei kanonokrend 100.000, ö? r vesy Kiss Líszlóné 96.000. Petrovay Ilona 58 000, Kolozsvári siketnémák és -lakok' intézete 57-500, Dirsztav Béla báró és felesége 50.000, Srappapos Cíerö dr. 50.000. Dózsa Endre alispán 48.000, Ma­gyar királyi kolozsvári 21-ik gyalogosezred 21.700, Dávir) Mihály, iskolai igazgaló 19.600 ós még igen sek kisebb-nagyobb jegyzés. — Az affiliált Kassai jelzálogbank részvénytársaság, Alföldi Tkp. Debre­cen. és az affiliált Kereskedelmi bank részvénytár­susáe. Lúgos, utján ugyancak jelentékeny összeget jegyeztek'. A Budapesti Takarékpénztár és Országos Zá­logkölcsön Részvénytársaságnál: Budapest— csztçr­g-om füzitői helyi-érdekű vasút rt. 500.000, M- F. 250.000. M. I. 100.000. Pajor Géza további 75.000, Budapest székesfőváros alapjai 68.000, Guttmann Béla (íovábbi) 50.000. Sz. H. 45.000. Reiter Károly és fia Szabadka 38.000. Hirsch Alfréd dr. 33.000, korona, azonkívül bankok és takarékpénztárak utján is tömeges jegyzés. A Magyar-Csch Iparbank Részvénytársaságnál: L". Ï. 660.000. Schwarz Simon 50.000. Schwarz Mina 50.000, Horváth János Debrecen 25.000. Singer Li­pót dr. Düsseldorf 20.000. Nits* Sándor mérnök 10.000 korona stb. NAPIHÍREK. Dörgei flrfur halála. Tegnap délután, a mikor már a nap a Tbudal oláalra szállt és a Dunaparton vasárnapi sétálók hullámzottak, fölkerestük Görgei Artúr lakását, hogy megnézzük a nagy magyar tábornokot, a mutt szá­zadnak egyik legnagyobb stratégáját, a ki két em­beröltön keresztül élt valami csodálatos, hallgatás­sal teli remeteséget, a ki kitért ar elöl. hogy azok­kal csatázzék a fórumon, a kikér; csatázott valami­kor Isaszeg alatt. A Mária Valéria-utcai csendes házon még csak cvászlobogó se feketellêtf, tôcsi, fogat nem állott a kapu előtt, csak a kapu àlatt verődött össze né­hány cseléd forma ember és halk szóval beszélgetett a tábornokról. A mikor bekanyarodtunk a lépcső­házba, még utánunk szállt a vigasztaló mondás S — Nagy időt élt szegény . . Valami asszonyféle csítitgaJJa magát ezzel, mert a halál megríkat mindenkit, a kinek kendo van a fején cs gyászos embereket lát benyitni vala­hol. A mig fölmentünk a lépcsőn (sokszor jártuk ezt az utat. , liiszeu a tábornok minden tavasszal bajt vívóit a halállal) eszünkbe jutottak a . fakó,' Színehagyott vádaskodó'«;, a miket az öregek be­széltek. Görgeinek az volt a tragédiája, hogy nem tudott beleférkőzni az emberek szivébe, fantáziájába, őt csak csodálni és bámulni lehetett. Az ész. áz akarat embere volt, a számításé, az elhatározásé, a mikhez nem tud hozzáférni 3 tömeg, a sokada­lom és a halálhír nem harangozta össze az utcát, a nao néha közömbösséggel rótta az útját, az emberek mentek a dolgaik után és legfeljebb ha a kávéház­ban beszéltek róla . . , A mikor kinyitották az előszoba ajtaját, egy nagy fekele érckoporsó torka iperedt ránk. A torka fehér volt. fehér párnával bélelt. Mintha a halál néviegye volna. Egy nagyméretű halálé. Az elő­szobában Latinovits Endre dr.. a miniszterelnök titkára fogad. Egvii öccse Gorge; Artúrnak s távirat szólította haza. Bevezet; az udvarj ebédlőszobába, 3 hol haik szóval beszelnek, a család hölgvtagiai. £s elkapunk egy szót: Artúr bácsi . », . A hógy a köztudatban élt és a hogy a histó­ria könyvéből ismerjük, el sem tudtuk képzelni, hogy Görgei valakinek Artúr bácsi lehessen, hiszen a neve ugy zakatolt mindig, mint egy hatalmas acélpörölj', a mely szikrázva csapódik az izzó vas­tömegre . . . Leülünk a nagy kerek asztalhoz. A szobában nemesliajlásu Biedennayer-butor, néhány pprcellán, a. szekrény tetején . egy Apolló-szobor. Csupa egyszerűség minden, csupa r*nd, a melyei nem tudott megbolygatni semmi. Még a bal.il sem. A szobára ráborul a felhős májust délutánok tom­pasága, a különös yilágiláshin élesek az arcok. És nézzük őket. Egyiket a másik után. Sávau Lenke, a tábornok kedvelt húga és hűséges ápolója, leül \clüiík szembe. Először egymással beszélnek asz­szonyosan, közvetetlenüj. Kerülik ezt a szót: h'»iaí. így mondják: a miu«k el kellett jönni.,. És Na Va y Lenke elkezd beszélni. Finom okos­• « sággal, a mí' y an csak nagyon nemesen érjő embe­rekben van meg. Elmondja, hogy is volt, a. mikor megjelent az; a minek el kellett jönni. Aztán- emlé» kezesek kezdenek szállonganí benne. És-beszéli: Kisleány koromban sok-sok koponya volt ná* lünk. Féltem tőlük, nyomon kisérték mindenütt. Nem tudtam megszokni soha. Később, sok esztendő után Artúr bácsi a visegrádi kertben egy koponyái ásott ki. Óvatosan emelte ki a földből, hogy még a haHöpálcika sem esett ki a fülnyilásbóL. Ott volt .történetesen Török Aurél is, a ki megvizsgálta 4 csontot. Azt mondta, hogy Nagy Lajos, vagy Má­tyás korából való. En pedig elnéztem. Feltűnt ne. kam, milyen szép, nemes. És mondom Töröknek: Gyönyörű koponya, intelligens emberé lehetett. Nera hittem volna eddig, {íogy még a csöntban is lehel intelligencia. Egy pillanat szünetet tartolt, majd igy fe­jezte be: — Nézzék meg az urai Artúr bácsit. Még 7. csontja is teli van intelligenciával . . . A mikor megnéztük a halottat, megállapítot­tuk, hogy mennyire igazat mondott a huga. A csontja, hatalmas, boltr.es homloka teli van intel­ligenciával . • , ' > ' a A nagy halott mes mindig Mária Valéria-utca 17.- szám alatt levő lakásán pihen ugyanabban $ szobában, a melvben meghalt. A ravatalt a virág és koszorú egészen elborította. A közélet kiválóságai és az ismerősök nagv számmal keresték föl a rava­ta los szobát, hogy utoljára lássák a halott tábornok arcát, kinek vonásai nyugodtak. A koporsót még ma délután 5 órakor leólmozták és éjjel szállították át a Nemzeti Muzeum előcsarnokába, a hol a diszitö munkálat befejezése után a ravatalt délj 12 órától közszemlére teszik. Csütörtökön délben újból el­zárják a múzeum cpülelél és ezen időn tu] már csak a család tagjai és meghívottak nyernek bebocsátást. A temetés délután 3 órakor kezdődik. Az egyházi szertartást* Ratfáy Sándor evangélikus lelkész végzi. A menet a Muzeum-köruton, Rákóczi-uton és a Közlemetö-utoii halad a kerepesi-uti temetőbe, a Iiol a sírnál Koznm Andor országgyűlési képviselő mónd búcsúztatót. A mai nap folyamán a következők fe. jezlék ki részvétüket: Harkányi Frigyes báró. Szé­chényi Béla eróf. Hideahéthu Imténé, Förster Gyula báró. Miklós Ödön. Feichtinger Elek báró és fele? sége. Simontsits Elemér. Berzevicza József és fele­sége. Meleghunsru részvétnyilvánitás érkezett a gyá-t szóló családhoz Paar eróf vezérezredestől is Bécs. bői. Görgei Arlur halála alkalmából.a Görgei nem^ zetség a következő gyászjelentést adta ki: A görgői- és loporci Görgey Nemzetség mély megilletődéssel jelenti, hogy nesztora és örök büsz­kesége. Göraei Artúr m agyar hazánk egykor diadal­mas? nagv hadvezére, majd sokaktól méltatlanul félreismert, de mindig szerető, hűséges, önfeláldozói fia május 21-ik napján hajnali egv órakor életének kikncenkilencedik évében: hosszas ezenvedés után elhunyt. Temetése május 25-ik napján, csütörtö; kön délután 3 órakor lesz az ágostai evangcliku^ egyház szertartása szerint a Nemzeti Muzeum csar-f nokából, s hamvai Budapesten e kerepesi-uti temet tőben tételnek nyugalomra. Csodálatos hős volt at csatában és tűrésben egyaránt. Sem az eUenségtőf kapott suiyos testi seb. sem a még fájdalmasabb lelki sebek miatt soha jajszóra nem fakadt. Ma­gasztos nvugalmát és holtig töretlen derék bátorsá­gát tiszta lelkiismeretéből és Istenbe, s nernzeta jövőjébe vetett rendületlen hitébői merítette. Lei gyen az ő halála megdicsőülés. Tállya. 1916 május 22-ik jiapján. A Görgey Nemzetség-nevében Görgey Gvula császári és királvi kamarás, szolgálatra bevo^ nuit kapitány, a Görgey Nemzetség C4 idő szerint legidősebb tagja. — (Személyi hirek.) Rosine fi Ervin bár» ő felsége személye körüli miniszter, mint Bécsböt jelentik, ma délután 4 óra 50 perckor Budapestre utazott. — Vau Péter gróf. mint Konxtantinápvlu­bói jelentik, Kóniából Anatolian át Haidarbasáh^ utazott. , , - • __ (A trónörökös kitüntetése.) ö felség« Frioues királvi herceghez a következő táviratot in«' tézte: • Unokaöcsémnek. Károly Ferenc József kir. h ér­ces altábornagy urnák, hadteste fényes vezetéséért, elsö osztályú oaskoronarendemet a hadiékitménnyel. adományoztam, örömteli megindultsággal közlöm ézt üruiel és hiegbízom önt. hogv valamennyi hő­siesen és eredményesen harcoló vezéremnek ás csa­patomnak teljes elismerésemet, legmelegebb köszö-. nelcmet és üdvözlelemel tud'ui adja. Ferenc József. A , — (Apponyi előadása.) Appoiiui Albert grófi veszprémi előadásáról ma reggel közölt részletet ludóíitás.iyikat _ egy nyomdai hiba üi'SzayarU.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék