Budapesti Hírlap, 1916. május-június (36. évfolyam, 121–179. szám)

1916-05-25 / 145. szám

8 BUDAPESTI HÍRLAP (U5, S Z.) 1916. május 25. .4 Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület­nél 500.000 koronát jegyzett: Wimi'ffen Simon gróf, Kolozsvár város. Beszterce-Naszód vármegyei zálog­kölcsön és hitelintézet. Halasi takarékpénztár, Kolozs vármegye 250^000, Kramer J. Bankház 200.000 Budapest-székesfőváros alapjai 142.000, Hajduvármegye gyámpénztári alapja, 100.000. Gör­gey Ernő Eperjes. 100.00% Debreceni ref. egyház 100.000, Oláh Mátyás István és felesége 100.000, Kovács Arturné Arad 80.000. Michl Alajos 50.000, az 52. gy. e. tiszti alapja 50.000. Budapest székes­főv. alk. segítő alapia 50.000, Hajduvármegye adó­alap 50.000. Kovács Lászlóné 50.000, G_éczy Imréné 50.000, Neikó György 50.000. Fiáth Pálné báróné 50.000 koronát. Ezenkívül is sok jegyzés történt. A Magyar B ank és Kereskedelmi Részvénytár­saságnál Groedel Hermann báró ujabb jegyzése 200.000. Községi és Körorvosok' Országos Nyugdíj­alapja 100.000. Török Dezső 100.000, Marton Ernő 100.000. Hilmayer Ignác 100.000, Preisz Ernő dr. 50.000. Rudvánszky Antal báró 50.000, Ehrenwald Imre 50.000. Hauer Rezső 50.000, Posnanszky és Strelitz 45.000. Horváth Izsó 30.000 korona stb. A Magyar Jelzálog-Hitelbanknál. Magyar Jel­zálog-Hitelbank tisztviselői és szolgái nyugdíjinté­zete 1 millió. Odescalchi herceg jószágigazgatósága 500.000. Eitz Ervin gróf 150.000, Okolicsánvi Já­nos 100.000. Tausz Gyula 100.000, Bródy testvérek 75.000. Pesti izr. fiúárvaház 50.000. Nagy Simon 40.000. Skublits Józsefné '35.000, Eitz Anna grófnő 22.000. Eitz Antoinette grófnő 22.000. Eitz Franciska grófnő 22.000 korona, stb. A „Merkur" váltóüzleti részvénytársaságnál: J. O. 250.000. Friedbauer Antal. Handler Imre, Wohl Mihály. Hirsch Sebestyén, Spieler Frigyes egyenként 200.000. Weisshut János. Grosmann Manó. Pallér Károly, Roos István, Tafler Henrik, egyenként 150.000. S. E. Tatatóvárosi ipar és ke­reskedelmi bank' rt.. G. S., Wildenauer Ferenc, Telbiss András, Grabner Frigyes, Mönich Ágost, Hal­permann Waldemar, Schweige! Károly. Grünfeld 'Ábrahám, Wiener Mór, Weisz Vilmos, egyenként 100.000 koronát, stb. A MagyOr Általános Ingatlanbank Részvény­társaságnál • Az intézet saját számláiára 500.00Ö. az intézet kezelésében levő házak lakói, számos kis 1 ételben 116.550. Jakab Dénes 55.000. Strassburgcr Mapóné 50.000. May Dávid 20.000, Weber Miklós báróné 11.000, Horváth Lipót dr. részjegyzés 10.000 korona, stb. TÁVIRATOK. — Utoesó hírek. ­A connaughti herceg OIaszoraâgban< Berlin, máj. 24. (Rendes tudósítónk távirata.) Lugánóból jelentik: A connaughti herceg, a ki jelenleg Ró­mában van, nagy erőfeszítést tesz, liogy az ola­szoknak az olasz katonai vállalkozással való elé­gedetlenségét csillapítsa. A herceg hosszabb ideig tanácskozott a királynéval és Sonninoval és azt tervezi, hogy a pápát is fölkeresi, azután pedig a királyhoz megy a főhadiszállásra. Azon­ban már most is bizonyos, hogy kudarcot val­lott az a fáradozása, hogy Olaszország részt­vegyen a párisi gazdasági tanácskozáson, mert Olaszország erről végleg lemondott. (V.) Tittoni visszahívása. Bukarest, máj. 24. (Saját tudósítónktól.) A Libertatea-nak jelentik Lugánóból: Tittonit, Olaszország párisi nagykövetét Viktor Emánuel király sürgősen a főhadiszállásra hivta. Azt beszélik, hogy Tittonit állásából visszahívják, mert valószínű, hogy kormányváltozás esetén az uj kabinetben Son­riino helyett Tittoni lesz a külügyminiszter. Az EgyesUit-ABSamok ui védöere­Javaslata. Amszterdam, máj. 24. (Saját tudósítónktól.) A Times jelenti Washingtonból: A védőorőjavaslat egy pótjavas­lata a nemzeti gárda létszámának 450.000 em­berre való emelését kívánja, Kina és Japénország. Köln, máj. 24. (Saját tudósitónktóL) A Kölnische Zeitung szerint Kopenhágába érkezett tokiói táviratok arról adnak hirt, hogy Japánország és Kina közt a viszony egy kvantungi incidens következtében, a hol Kina energikus ellenállást fejt ki Japánor­szág ama követelésével szemben, hogy ezt az in­cidenst Kvantung katonai megszállására hasz­nálja ki. E körül való diplomáciai tárgyalások alkalmával mindkét részről igen izgatott volt a hangulat. Nyilvánvaló, hogy Japánország ezt a csekély incidenst szándékosan naggyá fújja föl, hogyjünával konfliktust idézzen elő. "" Amerikai készülődés Can Domingo és Haiti elien. London, máj. 24. A Daily Mail washingtoni jelentése szerint a kormány, ugy látszik, el van készülve arra, hogy Haitiban és San Domingóban ujabb zavar lesz. Bár eddig nyolc amerikai hadihajó körül­belül 2000 tengerészkatonát szállított partra részben San Domingo, részben pedig Port au Prince kikötőiben, a tengerészetügyi kormány elrendelte, hogy további ezer tengerészkatona indittassék útnak a Tenessce páncélos cirkálón e kikötők felé. A cenzúra Németországban. Berlin, máj. 24. A birodalmi gyűlés mai ülésének 1 napirendjen a cenzúra kérdése szereuelt. A szocialisták indít­ványt adtak be az ostromállapot megszüntetése és a sajtószabadság helyreállítása érdekében. Vala­mennyi párt szónoka kifogásolta a politikai cen­zúra kezelését; különösen a háboru gazdasági céljai megvitatásának szabadságát, valamint azt követették, hogv a lapok betiltása csak a birodalmi kancellár hozzájárulásával történhessék. A haladó néppárt kép­viselői indítványt nyújtottak be, a mely felszólítja a birodalmi kancellárt, hogy még ez ülésszakon törvényjavaslatot nyújtson be aziránt, hogy a cen­sura kezelését nem katonai ügyekben polgári ható­ságokra bízzák és az ezért való felelősséget a biro­dalmi'kancellár vállalja. NAPIHÍREK. Görgei Arfur. — Tisza István gróf levele. — A részvétiratok soróban özvegy Görgey Istvánnéhoz ma megérkezett Tisza István gróf miniszterelnök levele is, mely messze hangzó méltatása Görgei Artúrnak. A miniszterelnök levele igy szól: Nagyságos Asszonyom! Fogadja, kérem, Gör­gei Artúr elhunyta alkalmából igaz részvétemnek s az elhunyt nagy ember emléke iránt érzett mélysé­ges tiszteletemnek kifejezését. Nagy ember volt Görgei Artúr ugy a cselek­vés órájában, mint a nemes büszkeséggel elviselt, néma szenvedés hosszú évtizedeiben. Küzdött mint egy oroszlán: a midőn a küzdelem folytatásának célta­lan voltáról meggyőződött, habozás nélkül vette magára a befejezés egész ódiumát és tűrte egyetlen jajszó nélkül a félrevezetett nemzet átkait és gyűlö­letét Végzete a Habsburg-birodalom és a magyar nemzet között évszázadokon át vajúdott világtörté­nelmi probléma ütközőpontjára helyezte. Egymásra törtek azok az erők. a melyeknek az őket környező ellenségekkel szemben vállvetett küzdelemben egy­mást kellene támogatniok. Ez a harc tette híressé és élte delén ez kény­szerítő tétlenségre azt a férfiút, a kinél király és nemzet együttes szolgálatára senki sem lett volna alkalmasabb. A ki minden izében arra lett volna hi­vatva, hogy egy hosszú, láüdásos életen át bocsássa a királyával egyesült nemzet rendelkezésére fényes tulajdonságait. A mai győzelmes világháború lélekemelő, di­csőségteljes napjaiban hatványozott erővel érezzük, mennyi becses erőt emésztettek l'öl a mult küzdel­mei s adunk hálát az isteni gondviselésnek és mind­azoknak, a kik a király és nemzet közötti végleges béke áldásainak részesévé tették a nemzetet. Ezt a békét; erős lelke egész hevével üdvözölte Görgei Artúr is s ha nem vehette is ki részét a ki­egyezés alapján megindult áldásos munkából, meg­engedto a Gondviselés, hogv megérje a személyét környező félreértések eloszlását, az igazság diada­lát s mint. az egész nemzet hálás tiszteletétől kör­nyezett nagy aggastyán fejezze be életét. Legyen áldott emlékezete. Tisza István. Görgei a ravatalon. Az éijel szállították át Görgei Artúr koporsó­ját a Nemzeti Muzeum előcsarnokába, a hol az el­hunyt tábornok méltó pompával környezve fekszik' ravatalán. Kedden egész nap, az é.i folvamán és ma délelőtt Supka Géza dr. régiségtávi őr vezetésével számos munkáskéz szorgoskodott az előkészítés munkáján, a falaknak és az oszlopoknak gyászszö­vettel való bevonásán. A cyáss retet színét enyhíti a ravatalos terem nagyméretű növénydisze. a babér-t és pálmafák és egyéb délszaki növények Ízlésesen elrendezett csoporti«. Teljesen feketébe van borítva a tágas kupolacsarnok bejárója és délszaki növények erdeje közölt jutni be a ravatalos terembe, a mely­ben a mennyezetről egy fátyollal borított villlámos ív-Iámra terjeszt világosságot. A csarnok közepén:* lépcsősoros görögstilü szarkofágon pihen a koporsó, rajta a család koszorúi. A koporsó lábánál egy vi­tézségi éremmel kitüntetett 48-as zászló van kite­rítve. mellette egy 48-as tábornoki kalap és egy keresztbefektetett 48-as lovassági pallós. A ravatal mellett fekete bársonvvánkoson Görgei első és má­sodik osztályú vitézségi érmeit helyezték el. A ra­vatal lépcsőjén szép rendben helyezték' el a rokon­ság. a kormány, a főváros és a tisztelők tömegének' koszorúit. Négy sarkán hatalmas amforákban bor­szeszlángok lobognak. Tegnap és mi igen sok ko­szorú érkezett, de még egvre hozzák a virágot és a pálmaágat koszorúba fonva Görgei ravatalára. Dél­ben 12 órakor nyitották meg a muzeum kapuit és este 7-ig igen sokan tekintették meg a koporsót. Holnap, csütörtökön a közönséget 9 órától újból be­bocsátják a ravatalhoz, déli 12 óráig: ekkor a teme­tésre való előkészületek miatt elzárják. E'zen időn tul már csak a családtagokat és a meghívottakat bocsátják be. — (Adakozás.) A mai napon a következői adományok érkeztek hozzánk: Háborúban rokkanttá lett katonáink ré­szére: Nagy András, Nagyvárad 50 korona. —> À Hadsegitö Hivatal részére: Horváth István és fe­lesége 40 korona. — A Sárospatakot oltalmazó Liga részére: Györffy Balázs ügyvéd. Kecskeinét 20 ko­rona, Láng Erzsébet, Kispest 10 korona. — Hábo­rúban világtalanná lett hőseink részére: Papp V. Anna. Budapest 20 korona. — Háborúban elesett hőseink özvegyei és árvái részérc: Az okiandi unitá­rius hívek adománya 17 korona 28 fillér. — A Kárpáti falvak fölépítésére: Az okiandi unitárius hí­vek adománya 5 korona. — A Nemzet Háza részére: Láng Erzsébet, Kispest 5 korona. — .4 48-as honvé­dek részére: G var d'an Károly, Marcali 1 doboz szivarvég. — ("Személyi hirek.) Seréniii Béla gróf volt földmivelésügyi miniszter, a kit HültI tanár a bal­lábon hirtelen támadt visszérgyuladás miatt tiz nap előtt megoperált, meggyógyult és putnoki birtokárai utazott. — Szccscn Miklós gróf magyarországi ud­varnagy családjával Tordaszentlászlóra utazott. — CA király és a Dunántuli Közművelő­dési Egyesület.) Dunántuli Közművelődési Egye­sület negyedszázados fönnállása alkalmából meg-' tartott veszprémi diszülésből hódoló táviratot kül­dött ő felségéhez, melyre a kabinetiroda utján ma érkezett meg a királv válasza Rákosi Jenőhöz, a D. K. E. elnökéhez. A válasz igv szól: ö császári és Apostoli királyi Felsége a Dunán­tuli Közművelődési Egyesület e hónap 21-én Vesz­prémben Hornia Károly báró biboros püspök ur Ö Eminenciá.ia védőségével tartott jubiláris közgyű­léséből Méltóságod által előterjesztet! hódolatot és .iókivánatokat. valamint dicsőségesen küzdő hadai­ról való megemlékezést élénk megelégedéssel fo­gadta s a Dunántuli Közművelődési Egyesületnek hü és hazafias érzelmei eme meleg megnyilatkozá­sáért legkegyelmesebben szives köszönetét 'küldeni méltóztatik. Legfelsőbb parancsra : Daruváru. — (Apponyi születésenapja.) Megírtuk, liogy Apponvi Albert grófot hetvenedik születésenapja al­kalmából hi vei és barátai ünnepelni fogják. Ebből az alkalomból a bolgár V örös Kereszt országos bi­zottsága szombat délben üdvözli Apponvi Albert grófot, mint a bizottság elnökét. — (A református egyetemes konvent ülése.) Á református egyetemes konvent ma dél­előtt tiz órakor folytatta Degenfeld József gróf és Kenessen ©éla dr. püspök elnöklésével fegnap meg­kezdett tanácskozásait. Mindenekelőtt a közös protestáns bizottság tagjait választották meg titkos szavazás utján, azután a könyvtárbizottság jelentését terjesztette elő Antal Géza dr.. majd Benedek Zsolt dr. konvent! titkár olvasta fel az énekügyi bizottság és az 1848. évi XX. törvénycikk végrehajtása ügyében kiküldött bizottság előterjesztését, valamint á lelkészi nyugdij­íntézeti végrehajtó bizottság jelentéseit, a konventi tanácskozások során azután Boér Elek dr. az er­délyi református egyházkerület főgondnok'a, mint előadó, bemutatta a közjogi bizottság előterjeszté­seit. Ezek során tudomásul vette a konvent a mi­niszterelnöknek átiratát, melyben arról értesítette ar. egyetemes konventet, hogy fölkérte a kultuszmi­nisztert arra. hogv minden olyan ügyre vonatko­zóan, melyre nézve ezt az 1848: XX. törvénycikk kilátásba helyezte, a református egyetemes konvent előzetesen meghaltgattassék. Előterjesztést tett a konvent a kultuszminiszternek' az iránt, hogy vala­mint az állami tanítóknak megengedte, hogy a taní­tói kongrua-illetmények tekintetében felmerülhető riiás kérdésekben a közigazgatási bíróság előtt panaszt emelhet, épien ugy adassék meg ez a jog

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék