Budapesti Hírlap, 1916. május-június (36. évfolyam, 121–179. szám)

1916-05-28 / 148. szám

16 BUDAPESTS Him* a«. 1916. május 28. lapocka, oldalas és tarja 7 korona 80 fillér, karaj 8 korona 80 fillér, fej cs láb 3 korona 60 fillér. — A főváros kecskét ad el. Megírtuk; hogy a főváros néhány száz darab fejős kecskét szerzett be. a melyeket a polgárságnak ad el. Az eladás ma kezdődött meg. A. ki tejelő kecskét akar venni, je­lentkezzék a községi lóhusüzem igazgatóságánál (IX., Gubacsi-ut 6. sertésközvágóhid), a melv a kecskék eladását naponkint délelőtt 10—12-ig és délután 4—6-ig eszközli. Kecskére csak a főváros­ián lakók tarthatnak igényt. A kecske ára tejelő­képessége szerint 150, 160,és 170 korona. Az eladás eredményétől függ majd, hogy a főváros az akciót tnilven mértékben folytatja. — Ingatlanforgalom. Az elmúlt héten a fő­Városban az ingatlanok forgalma a következő volt: A pesti oldalon: Kramer Gyula és felesége V., Csanádv-utca 16. számú háza 335.000 koronáért Gottlieb Adolf és feleségére; Redlich Sándor VI.. Le­íhel-tér 4—5., Kartâcs-utça 37., Figyelő-utca .4—6. számú házai 106.200 koronáért -Miklósi M. Miklós­nére; Németh József VI.. Babér-utca 81. számú há­zának felérésze kiskorú Németh József és testvéreire (öröklés); Horváth János VI., Szent László-ut 51. számú házának felerésze özvegy Horváth Jánosnéra (öröklés) ; Dórits Márkné és birtoköstársiai VI., Szondy-utca 82. számú háza 148.000 koronáért Szé­csi Kálmán dr. és feleségére; Pallik Margit VI., Kmetty-utca 29. számú háza 130.895 korona 98 fil­léréit Teltsch Árminnéra; Domónyi Briill Mór és birtokostársai VI., Andrássy-ut 43. számú háza 655.000 koronáért Soliwarcz Lajosra; Hasenauer Ri­kárd Károly báró és Kristóf Frigyesné VI.. Rózsa­utca 63. számú háza 176.000 koronáért Steinbreuer Rupertre és Jánosnéra; özvegy Csányi Agostonné VI., Andrássy-ut 115, számú háza 300.000 koronáért ma­Tóti Fürst Lászlónéra; Töpfnér Jánosné VII., Gyar­ínat-utca 5. számú háza 110:í!00 koronáért Készler Ferencre és' feleségére, Nonn Ferenc VIL, Thököly­Ut r23. sz. Iiáza özv. Nonn F.-néra, (közsz. és öröks.y ugyanannak .VII., Török-körön fekvő 2539. hely­rajzi számú ingatlana Rem'aszeder Józsefre és bir­tokostársaira (öröklés) ; Molnár Ödön és felesége VII., Izabella-utca 34. számú házá 54Ö.000 koronáért Schreier Bélára és feleségére; Reich Mór és felesége VII.. Kertész-utca 32. számú háza Nap-nyomda rt.­ra (igazolás) ; Mérő János VII., Király-utca 25. sz. háza 574.000 koronáért Bal!a Henrik és feleségére; Merkel Lajosaié VIII.. Vas-utca 7. számú 'háza Mer­kel Lajosra (öröklés); Hornyák István és felesége Vili., Illés-utca 26. számú haza 60.000 koronáért a /magyar'királyi kincstárra; Csicsay Erzsébet 'IX., Ra­'^íelder-utea 21. számú háza 52.000 koronáért Lé­nárd G. Gusztávra és feleségére; Nyári . András X-„ Kalocsai-utca 3. számú háza Piss Pálnéra és birto­kostársaira (öröklés). A budai oldalon : Jurnitscher Ervinné I., Kelen­földön fekvS 13534. és 13622/13623. helyrajzi számú ingatlanának 14''84. része Jurnitscher Oszkár dr.-ra -és birtokostársaira (öröklés): Fernbacíh János I., Is­tenhegyen fekvő 9790/1. c. hrsz. ingatlanának fele­része kiskorú Fernbach Árpádra (öröklés); Orosz János I.. Istenhegyen fekvő 9816/3. b. hrsz. ingatlana 13.780 koronáért Kompolthy Ottóra, Werkner Ri­kárd és birtokostársai I., Istenhegyen fekvő 9154., 9155/2., 9156. hrsz. ingatlana 15.000 koronáért Ari­drássy Gézáné grófnéra; Csukás Károly és felesége 1.. Mártonhegyen fekvő 10311/1., 10311/2. hrsz. in­gatlana 18.000 koronáért Znabovits Ferencre; Fein­silber Róbert I., Farkasvölgyben fekvő 10690., 10694.. 10696/1.. 10696/2. hrsz. ingatlana 39.600 ko­ronáért a budapesti baptista hitközségre; Glalz Osz­kár Ï., Nyéken fekvő 7238/1., 7239 /l.. 7239/2. hrsz. ingatlanának egyötöd részé 6000 koronáért Chalél Vilmosáéra; Schulcz Jakab I., Kútvölgyben fekvő 9021—1. hrsz. ingatlanának negyedrésze Schulcz Ja­kabnéra (egyezség) ; ifjú Mihályi Józsefné IL. Baty­thyány-utca 21. szánni házának felerésze kiskorú Mihályi Józsefre és birlokastársaira (öröklés) ; Csil­lag Máténé II., Fő-utca 44. számú, háza 102.500 ko­ronáért Glauber Ignácra és feleségére; BenyoVszky István II.. Lövőház-Utca 10. számú házának felerésze és Vitéz-utca 6. számú házának egynyolcadrésze Be­, nyovszky Irénre és Imrére (öröklés) ; özvegy Papi Istvánné II., Törökvészdülőben fekvő 6901. hrsz. ï ingatlanának háromnegyedrésze Papi Kálmánra (öröklés); Heltai Ferencné dr.-né II.. Oszlop-utca 24. számú háza 300.000 koronáért Donner Gyulára és feleségére; Steiner Simon dr. II., Retek-utca 28. sz. háza 53.200 koronáért Szokolay Kornélra; Ferencz Zsigmond és felesége II., Törökvészdülőben fekvő 6589/4. hrsz. ingatlana Zádor Félixre és feleségére 25.000 koronáért; Kautzmann Jánosné II.. Török­vészdülőben fekvő 6625/1.. 6625/2. hrsz. ingatlaná­nak egynyolcadrésze Kautzmann Irmára és Vik­tóriára (öröklés) ; Raab Márton és birtokostársai III..' Csatárka-dűlőben fekvő 5473. hrsz. ingatlana ^000 koronáért Lugmayer József dr.-ra; Herhoff József III., Bécsi-ut 80. számú házának felerésze özvegy Herhoff Józsefnére és kiskorú Herhoff Te­rézre (öröklés); Zwinger Anna III., Pálvölgyben fekvő 53255. hrsz. ingatlanának felerészt) Wiszt Györgyre, (ajándék); Oszwald József III., Pálvölgy ­ben fekvő 5339. hrsz. ingatlana 1360 koronáért Radó Jakabra; Ernst Samu III., Határ-utca 8. számú háza •860.000. koronáért Berger Râlça <é& feleségére. NVILTTER.*) Legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölés, csuz, köszvény óe _ egyéb m6ghülési hajóknak A raktárakban, ólommal /árt I fniorobirt) üvegekben 2.Ö0 koronáért kapható. — Kell H 200S| készítménye kérendő. Állam számviteli államvizsgára felelősséggel gyorsan előkészítek urakat, hölgyeket és vidé­kieket is vidékiebnek speciális jegyzeteimet előre kiküldőm, ezen jegyzeteket (Írásbelire példatárral és bevezetésekkel Î) csekély .kolcsöndij ellenében kikölcsönzöm. (Vizsgák kétheten­ként). Értekezés d. u. á—6. Kérjen prospektust. Szontagh Donát, Budapest, I., Alkotás-n. 7/B. I. 3. 25€0 21 BiilyoyszHyufedl leanyneuelfl inlézef a nyarat JS^esaayéiSSasiaE^m. 2326 (a Tá+rában) tölti. Növendékek korlátolt számban felvétet­nek. Értesítés: Epést. VI., Bnly ovszky-u. 10. Telef. I71-9a Dr. Véosey SZANATÓRIUMA ÉS U3ZGYÓGYIHTÉZETE Semmering. 900 m. a teng. szine felett, természeti, étrendi gyógyintézet, minden legújabb gyógymód, nagy napos pikenőcsarnokok, átalányárak. 2024 *í E rovatban foglaltakért nem vállal felelős­séget a szerkesztőség. RODRBOH ES I4UVESZET. Bahsay mm Cörgelről. Baksay Sándor, a boldogemlékii refor­mátus püspök és lelkes szárnyalású költő megénekelte a magyar szabadságharc láng­elme jü vezérét. De az ódalendületü s be­fejező strófájával fölmagasztosuló költeményt, aj melyei többi mini husz évvel ezelőtt (Î1893) irt, nem adta ki, hanem föntartotta arra a megrendítő pillahalra, a mikor a hős tá­bornok örökre lehunyja szemét s örök pihenőre tér. A gondviselés azonban ilyképp rendelke­zett, liogy előbb szólította magához — az örök költészet csöndes birodalmába — Baksayt", a tá­bornok hatalmas tölgyszervezete túlélte a költő életfáját. De erre az esetre is gondolt Baksay s meghagyta unokaöccsének^ Baksay Lászlónak, liogy . ha ő hamarább talál meghalni, mint Gör­gei, akkor a tábornok halálakor juttassa el a verset Rákosi Jenőhöz, a Budapesti Hírlap­bail való közlés céljából. A költő unokaöccse — Bak­say László királyi járásbirő Dunavecsén — hal­hatatlan nevű nagybátyja rendelkezésének meg­felelően elküldötte a költeményt, a melyet alább közlünk. Êz a költői megnyilatkozás egy fenséges és megrázó tanúságtétel Görgei Ar­túr nagysága és az.őt megillető nemzeti kegyelet babérkoszorúja mellett, Görgeihez. — 1893 május 21...— Irta Baksau Sándor. Én is egy bokornak Éneklője voltam. Én is egy szobornak Egv csonka szobornak Cserkoszcrut fontam. Az égi madárnak Elmondtam énekem, HaMja meg. vigye el Ott énekelje cl Budai ünnepen! Énekelje halkan. Énekelje éjjel. Élö meg ne értse, Csak a szobor érce És társai széjjel. Alkonyi szellőbe Koszorúm vetettem, A szobor fejére Koszorúmat félve Tegye le helyettem. . Ejtse sötét éjjel. Még a boW se lássa. Legfeljebb a felhő. Felhőben szülemlő Csiliägdk futása. Srellő."- madár repül. Éjfélben leszállnak Szunnyadó falára Alvó piacára A budai várnak. Ébrednek a dalra. Serkennek a lelkek. Ott a holt vitézek A tátongó rések Köve közt figyelnek. De a koszorúra Felzugnak a csontok. Tiltó kezük éled Tiltó szavuk éget: „Tépd össze a lombot!" Ébred az angyal is. Vergődik a szárnya, Fájdalmas haraggal Fenyegető hanggal A koszorút vágja: ..Nincs e csonka törzsön Koszorúnak helye. Zászlaja, szablyája , < a , Acél karja, válla . , , , De hol van a feje? Hagyjátok most nekem A csonka bajnokot. De koszorúzzátok. A hol találjátok. A vérző homlokot! Te madárka repülj A hatvani rétig. Tápió-sömlyéktől Isaszegi nyéktől A váci vidékig! IIa meg nem találod Nagy-Sarló fenyérin Fent a Vág foKónál. Vagy lent a Sajónál Elmehetsz a vérin. Szellő, te sietve Szállj alá keletre; Ott a Maros partja Ott tört bele kardja Hajnau szivébe Szive közepébe." A madár fölrebben Tova is száll sebten. Szellő is süvöHöz Egvre élesebben. Országra-világra Járnak minden helyet Föl a Vág folyóig Vissza a Sajóig ...» Nem lelik a fejet. Hajnalra leszállnak E'gv sötét oromra, Hol a Duna álnok Örvénye irigyen Ásít feí a romra. Ott búsan a lombot Levelekre tépik. Ugy sincs hová tenni Ugy sincs nyoma semmi — Hullatják a szépit. Visegrádi várnak Kövéről-kövére — örvénv. nosza nveld el — — Forgó szél. sodord cl — A levelek szállnak. Halkan alá szállnak. De nem az örvénybe: Magános kőszálinak — Lám ott van a völgyben —­Gyűlnek a fejére. Fejedre te bátrak Legbátrabbjainak Feledett vezére, Fejednek az égre A végtele.nségre Kiáltó sebére. * (Opera- és dalest az Urániában.) A Vö-:. rös Kereszt Egyesület a budapesti pálvaudvarokon működő üdülőhelyek támogatására opera- és .dal­estét rendezett az Urániában. A szinpad és a néző­TÉL,Ifí£RT Nagymoxö-U. 22-24. Teleion 167—25. Kezdete a/ tÖ órakor. 9-kor ^y^E-fáS ? PÄotT ftli 8 Cjviry Károly, üzalontai Ferike, Fürstin Swiatopolk, Loa Saidl. — */.12-töl l-i g parkott-táncok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék