Budapesti Hírlap, 1916. július-augusztus (36. évfolyam, 181–242. szám)

1916-08-03 / 214. szám

12 BUDAPESTI HÍRLAP (214. SZ.) 1916. augusztus 3. lejárt — valószínűen figyelembe fogják venni. Vi­szont László Gvula főhadnagy. a kinek Gaál En­drével való konfliktusát már ismertettük, Papp Róbert ügvvéd utján az 1914. 4. t.-c. í. szakaszába ütköző rágalmazás vétsége miatt följelentést tett a járásbíróságon a kulturtanácsos ellen. * (Az Iparművészeti Iskola évkönyve.) À minap jelent meg Nádler Róbert igazgató szerkesz­tésében az Iparművészeti Iskola évkönyve. A beve­zetés reámutat arra a fontos feladatra, mely a kul­tura minden faktorára s igy az Iparművészeti Isko­lára is vár a háborút befejező békekötés után. A részletes beszámoló adataiból fölemlítjük, hogy eb­ben az évben negyvennégyen kaptak szak- és képe­sítő oklevelet. Élénken résztvettek a növendékek különböző iparművészeti pályázatokon és ügyessé­güket számos dij és elismerő okmány igazolja. A háború az iskola létszámában hatalmas rést ütött: a háború kitörése óta a növendékek közül százötven vonult be katonai szolgálatra, s közülöfk huszonegy adózott fiatal életével a hazának. Az intézet tanárai és egyéb alkalmazottai közül pedig eltűntek, illetve hadifogságba estek nyolcan. Az évkönyvet a növen­dékek java munkáiról készült sikerült reprodukciók élénkítik. • (Walter Bruno elhagryja Miinkhent.) Münkhenből jelentik: Walter Bruno, az idevaló ud­vari Operaház főzeneigazgatója megválik állásától, melyet három év előtt foglalt el. .Waltert, ki karmes­teri pályafutását Magyarországon kezdte meg. vidé­ken Mahler Gusztáv fedezte föl s szerződtette a bécsi udvari Operaház. 1913-ban Mottl Feból halála után,* meghívták a fiatal karmestert Münkhenbe az elár­vult díszes pozíció betöltésére. Walter megfelelt a beléje helyezett bizalomnak: vezetése alatt csak emelkedett a münkheni operaelőadások színvonala. Távozásának személyes oka van. összeveszett az intendánssal, Frankenstein Kelemen báróval, a Bu­dapesten is szinre kei-ült Rahab cimü egyfölvonásos opera szerzőjével. Walter Bruno Budapesten is di­rigált, a Népopera Mozart estéin. 1912-ben emleget­Œ3 fjy <e> «öl H1 csak a Yes psrcellánpuder Yes krém Yes szappan az a szer, mely az arcnak örökifjueágot kölcsönöz, a kezet bársonyos simára, a bőrt hófehérré változtatja. Amerikai gyártmány Yes porcellán-puder ára . 3 — és 5 — K Yes krém ára ....... 3.— K Yes szappan ára 3.—K K* Kapható mindenütt! igg ; Főraktár Magyarország és Ausztria részérő Erényi Bé&a Ola^g gyéoi^irs Budapest, VII., Hárs/ 1 j-körut 5. sein», ték a Magyar Királyi Operaház igazgatójául, de az­tán Balling Mihályt hivták meg. * (Etnografia.) Az Etnografia legújabb szá­mában a következő cikkek jelentek meg: Hermann Antal: Rudolf királyfi a mondában, Lambrecht Kál­mán: Herman Ottó, az ethnograpbus. Erdélyi Lajos: A székelyek eredete nyelvjárásaik alapján, Szegedg Rezső: Mátyás királlyá választása a délszláv nép­költészetben. Trócsányi Zoltán: Szibéria szamojédjai között, Szendre y Zsigmond: Szalont ai jeles napok, Győrffy István: Babonás hiedelmek és szokások a feketekőrösvölgyi magyaroknál. Seprődi János: Házasító dalok. * (Novellás kötetek.) Böszörményi Zoltán a termékeny írók kőié tartozik. Verses kötetei után most A halál elébe cimü novellás kötettel lép a kö­zönség elé. Elbeszélés sorozata magán viseli a fiatal költő két jellemző tulajdonságát: a komor témák iránt való hajlandóságát, valamint képzelőtehetségé­nek színpompás erejét. A sorsüldözötteknek, az em­beri társadalom tévedt szerecsétleneinek tragédiáját rajzolja egy-egy novellájában megkapó erővel s fő­képp a lelki élet megfestéséhez talál olykor fény­erős, ellentétdus színeket. Egy-egy humoros elbeszé­lése kellemesen szakitja meg témáinak komorsá­gát. Lélekben és írásban nagyon rokon vele Böször­ményi Géza, a ki Örök találkozás cimmel adott ki egy kötetre való figyelemreméltó elbeszélést. Mind­két kötet megrendelhető könyvkiadóhivatalunkban. Az előbbinek ára három korona, az utóbbié két korona. * (Magyar Figyelő.) A turáni kérdéssel fog­lalkozik Felvinczi Takács Zoltán a Magyar Figyelő legújabb számában. Gajda Béla: Nemzetiségeink nyelve^ a középiskolákban cimü tanulmánya mellett ott találjuk Varga Kálmán értekezését a búzáról, a háborúval való kapcsolatban. Ifj. Mikszáth Kálmán: Görgey Artúrról közöl portrészerü tanulmányt. Barabás Albert konstantinápolyi levelében a béke problémájával foglalkozik. Újhelyi Nándor elbeszé­lése. továbbá a följegyzések rovata egészítik még ki a Magyar Figyelő augusztus elseji számát. * (Operabemutató Varsóban.) A varsói len­gyel színházban a minap mutatták be A lakodalom cimü uj operát, melynek szövegét Wiszpinszku Ist­ván. zenéjét Rostworowszki Móric irta. Az újdonság szövege és muzsikája egyaránt sikerült népies munka. A kritika a két fiatal költőtől még sokat remél. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Osztrák reixráti képviselők hazaáru­lást pöre. Bécsből jelentik: A bécsi hadosztálybiró­ság julius 30-án Kreuz ezredes elnöklésével 14 napi tárgyalás után befejezte a Choc Vencel, Buriwat Fe­renc. Wojna János és Netolicki József reixráti kép­viselők ellen a Btkv. 61. szakaszába ütköző haza­árulásban való bünrészesség miatt folyamatba tett biinper nyilvános tárgyalását, A biinper tárgyalását Charwath Fülöp dr. alezredes hadbíró vezette. A cs. kir. katonai ügyészség által lefolytatott vizsgálat alapjául a nevezett hatóság által lefoglalt ama föl­jegyzések szolgáltak, a melyek a hazaárulás "vádja alatt álló és külföldre menekült Massarik T. J. ta­nártól származnak és a melyek az utóbbinak a vád­lottakkal folyt tanácskozásaira vonatkoznak. A vádat Korec Pál dr. katonai ügyészi helyettes kép­viselte. Védő Ambros dr. olmülzi ügyvéd volt. A le­folytatolt tárgyalás után a hadosztálybiróság a vád­lottakat bűnösöknek mondotta ki és Cliocot 6 évi, Buriwalt 5 évi, Wojnál és Netolickit egy-egy évi súlyos, szigorított börtönre ítélte. A védő semmiségi panaszt és fölebbezést jelentelt be az Ítélet ellen. — A pozsonyi nagy pör. Pozsonyból jelen­tik: Az Ivánka-por mai tárgyalásának kezdetén az elnök kihirdette, hogy az Ivánka védői részéről be­terjesztett indítványt, bogy Jerzabeczkyt és Krugot még egyszer idézzék meg, a törvényszék elutasítja. Ezután folytatják llly György szakértő kihallgatá­sát. Előadja, hogy milyen hatással van a marhákra a szeszgyári vagy cukorgyári moslékkal való etetés, azután, hogy miféle módon lehet a marhát sóval etetni. Az etetési módok közül a leghatásosabb, ha a marhák szájába szórják a sót, vagy gombóc alak­jában adják be. Szólott a fokozott sózás sulynövelő hatásúról. A fokozott sózással elérhető súlytöbblet a marha súlyúnak 6-—8.5 százalékút leszi ki. A foko­zott sózás, a lulolelés ós tulítat-is csak akkor van ártalmára a marhának, ha azt hosszabb időn át folytatják, lizután statisztikai adatokat sorol föl arra nézve, hogy a vasúton szállított vagy lábán hajtott marha bizonyos távolságoknál mennyit vé­szit a súlyából, A sulyveszteség a nagyobb távolsá­gokkal emelkedik. Ezután áttér a takarmányozási kérdésére. Előadja, hogy az a marha, a mely meleg takarmányhoz van szokva, nem fogadja el a hideg takarmányt Külső jelekből nem igen lehet megálla­pítani, három-négy óra múlva sem, hogy a marha tul van-e etetve vagy sem, ezt csak közvetetten az etetés után lehet meghatározni, mert később a tü­netek elenyésznek. Miután a szakértő még néhány; hozzáintézett kérdésre válaszolt, az elnök a tárgya­lást berekeszti. A holnap délelőtt kilenc órakor kez­dődő tárgyaláson folytatják a szakértői kihallgatá­sokat. LÓVERSENY. X A bádeni Ugetőverseny. A mai- bádení ugetőverseny hetedik napjának eredménye, mint nekünk Bécsből jelentik, a következő: I. Háromévesek versenye. 1400 korona. 2000 méi ter. Kottingbrunni ménes fpin. Binvolo (Benyon) első. Arieta második, August harmadik. Indult még: Zolát a, Carnegie, Armino, Attila R., Misko, Mena. Tot. : 10:34. Helyre : 20:32, 30 és 50. II. •Eladók versenye. 1400 korona. 2400 méter. Km dolfshofi ist. 4é. pk. Pénzes (Bauer) ebső, Greif másoi dik, Messenger Bay harmadik. Indult még: Böhmerwald, Napamasszony, Mirvana, Zecbmeister, Doritha. Tot.j 10:38. Helyre: 20:26, 68 és 6'6. III. Klauseni dij. 1500 korona. 2100 méter. Tau­szig és Feyer 5é. pm. Harold (Heisfeld) első, Éljen mái sodik, Silver diri harmadik. Indult még: Juliette, Mar­gie, Karoline, Lovász, Gracieuse, Kisleány. Tot.: 10:36. Helyre: 20:34, 60 és 32. IV. Ügetósport Klub verseny. 1000 korona. 2100 méter. Blechner L. 6é. ph. Junker (Wallenstein), első, Schate második. Furfangos harmadik. Indult még: Latham, Non plus ultra, Gladiole. Tot.: 10:26. Helyre s 20:26, 48 és 52. V. llühleni dij. 1800 korona. 2400 méter. Wolai ménes stpk. Merry Chimes (Ederer) első, Sybille máso­dik, Jó-jó harmadik. Indult még: Frauenthalerin, Erich, Bessie the Great, Medea, Hires, Custozza. Tot.; 10:20, Helyre: 20:26, 34 é3 48. V/. Nemzetközi hendikep. 2000 korona. 2100 mé­ter. Hauser L. 9é. pm. Ernest Acctell (Seager) első, Ba­ronward King második, Gleichklang harmadik. Indult még: Hubertus, Ada, Lord C-aid, Hauteur. Tot.: 10:22, Helyre: 20:26, 33 és 34. VII. Gie»shübli dij. 1600 korona. 2400 méU?r. Pessl J. 5é. pm. Young (Kovács) első, Ezerjó második, Hohenau harmadik. Indult még: Katona, Extrái, Nelson, Lausbub. Tot.: 10:106. Helyre: 20:26, 28 éa 26. )( A káposztásmeg-yeri verseny. A népszer rüségében napról-napra öregbedő megyeri pályán holnap is jó sporttal kinálja a program a közönsé­get. Szépséghibája a napnak most az akadályverseny, lesz, a melyben Deru kedvezőbb súlyviszonyok mel­lett ismét összetalálkozik Furcsával, a program többi számában azonban annyi résztvevő lesz, mint volt az előző napokban. A nyári-dijban a most már envhébben elbírált Britundor juthat győzelemre Adriával és Darával szemközt A sulukiegyenlitó; versenyben Harlekin és Foanyél, a gátversenyben Aranyos és Kirkilisse, a ligeti sulvkiegyenlitó ver­senyben Mostantól és Kabala, az akadályversenyben Deru. az eladóversenyben Bosh és Panama a je-i löltünk. )( A bécsi futtatás. Bécsi híradás szerint teg* nap mintegy nyolcvan telivér elhagyta a Freude­naut. A hir karakterizálja a helyzetet, előre is rávilá-. gitván a hátralevő három nap várható sportjára* Már a holnap dűlőre jutó tizenegyedik nap program­ján is érezhető, hogy a végére jár az eseményekben olv gazdag és élénkség dolgában oly páratlanul si­került Kottingbrunni miting. Mint a nap főfutásá* ban. a szemmeringi-diiban. éppen ugy a program többi számában is kevés rés7tvevő várható. Csak ta­lán a nyeretlen kétévesek versenye fog népesebb tár­saságot vonzani. A szemmeringi-diiban Meander, Habanera. Lora és Boston részvételét jelzik. A esd­szár-diiban produkált jó futása alapján Meandert illeti a papirsánsz, a favorit mégis Boston lesz. mert istállója bizonyára támogatni fogja a fogadásával. A győzelem kérdése nyilván e két ló között log eldőlni, alkalmasint Meander javára. A nyeret­len kétévesek versenyében Giraffe részvétele eseté­ben nem kell sokáig kutatni a nyertes után. Mel­lette Buffalo és Colibri jöhet számításba, ha azonban őszi Kornél Berkenyéje is pályára lép. ezt várjuk a győzteshez legközelebb. Az atzgersdorfi-dii aátver­senyben Swank és Osiris, a kétévesek sulykiegyen­litő versenyében Rohatyn és Attaché, az eladók sulvkiegyenlitó versenyében Rigoletto és Dynast, az akadályversenyben Tradition és Tövis, a nyeretlenek sulukiegyenlitő versenyében Skoda és Kronos a je-, löltünk. Hisztériánál és sok női betegségnél, kiváltkép olyanoknál, melyek a lassú és elég­telen székelés folytán rosszabbodnak, a termé­szetes Ferenc Józef-keserüviz kellemes házi hashajtószer, mely gyakran már kis mennyiség­ben is, biztosan használ s a bántalmakat jelen­tékenyen csökkenti. Kehrer dr., a heidelbergi egyetemen a nőgyógyitás tanára kijelenti, hogy a Ferenc József-vizet sok esetben alkalmazta s mindannyiszor meggyőződést szerzett nyomban beálló hatásáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék