Budapesti Hírlap, 1917. október-december (37. évfolyam, 244–320. szám)

1917-12-04 / 298. szám

1917. decern!' er i lyœesîi Ielap om 5 Z.> 7 M ássák Pálma. Baugha CfusstJ, Lumniczer Manci, liih Mariettái ás Etelka grófnők, ZtcSy Lívia és Mária grófnők, 31 ott át h Erzsébet, Stefánia és Mária grófnők, Oroady Juliska bárónő, Jyissely Hanna, 31 ich a Mária Eugéni;» grófnő és még többen. (Aas Újságkiadó Tisztviselők Egyesüle-I hümegi Vilmos országgyűlési képviselő clnöklésével tegnap igazgatósági ülést tartott. Az elnök ezen illésen bejelentette, hogv ujabban Bródy Sándortól, a Nftuc.s Pester Journal társtulajdonosától 1000 korona, az Első .Magyar Eészvány-Serfözőtől 2000 és a Hermes Magyar -sít&lAnos Váltóüzlettől 1000 korona adomány érkezett. Az igazgatóság több tag özvegyének megszavazott 9600 korona év segítséget, — (Kosi halál.) Várnai/ Arvéd dr. minisz­teri segédfogalmazó, tartalékos tüzárhadnagy, októ­ber 24-én életének harmincadik évében az olasz harctéren elesett Bajtársai Heje mellett temet­ték el. — (A ruházati cikkek relsvirálása ellen.) Az Országos Kereskedő- cs Iparosszövetség vasárnap délelőtt a kereskedelmi és iparkamarában országos nagygyűlést rendezett, a mely tiltakozott a pamut­rekvirálásról szóló rendelet sérelmes intézkedései, különösen az árunak suly»ámitás alapján való át­vétele és az alacsony árak ellen. Ledermann Mór el­nök hangoztatta, liogy a rekvirálás legelsősorban a kiskereskedelmet és az ipart sújtja és ennek meg­védése legelső kötelessége a nagygyűlésnek. Felcky László dr. előadó utalt arra, hogy eredményt csak akkor lehet elérni, ha az a páratlan érdeklődés, , a mely a nagygyűlésen megnyilvánult, tettekben is ki­fejezésre fog jutni. Hölzer Sándor, Fürst László, Rcitzcr Emil, Ullmann Jákó és Gcrö Sándor felszó­lalása után Magyar Bertalan, a Népruházati Bizott­ság ügyvezető elnöke megígérte, hogy a Népruházati Bizottságban a kereskedelem cs az ipar érdekeit meg fogja védelmezni és a nagygyűlés kívánságait a bizottság és a kormány előtt támogatni fogja. Utána H vidéki küldöttségek megbízottai szólaltak fel. Ez-^ után Bródy Ernő országgyűlési képviselő elfogadásra ujánlotta a határozati javaslatot, melyben az orszá­gos nagygyűlés a pamutrendelet méltányos revízió­ját. az áru méter- és darabszámra való átvételét és a piaci ár megtérítését kéri, a rekvirálást pedig, mint a szabad kereskedelem ellen irányuló intézkedést, helyteleníti és a szabadkézből való vásárlást kivájija. A javaslatot elfogadták. A vidéki küldöttek délután ujabb értekezletre gyűltek össze és megvitatták a sé­relmes intézkedések ellen teendő további lépéseket. — (Gyászrovat.) Réti T.ina színésznő, a régi Népszínház tagja, a ki a vidéken mint népszerű Éoloraturénekesnö sok sikert aralolt, tegnap vasár­nap a lipótmezei el meg y ó gy i tóin té zetben meghalt. Temetése holnap, kedden délután három órakor lesz a rákosi temetőben. Baranski Sándor nyugalmazott kir. főmérnök hosszú munkás élet után hetvennyolc éves korában december elsején elhunyt Maglódon. Temetése de­cember 4-én lesz ugyanolt. Az elhunytban Baranski Gyula dr. fővárosi ügyvéd és Baranski László honvédszázados, festőművész édesatyjukat gyá­szolják. Seres Samu könyvkereskedő november 29-én hatvan éves korában Zilalion meghalt. Papp-Váry Pidoskát, Papp-Váry Elemér hon­védezredes leánykáját tegnap délután temették el nagy részvét melleit a kerepesi temetőben. — (Az Otthon-körből.) Az Otthon-kör vasár­nap ttákosi Jenő clnöklésével választmányi ülést tar­tott. melyen legelőbb felolvasták Kassai Ferenc dr. levelét, melyben az Otthonban történt incidens ügyé­ben teljes elégtételt nyújt. A választmány tudomásul vette és napirendre tért rajta. Jaszenovits Gyula, a kör intézője másnemű elfoglaltsága miatt bejelen­tette állásáról való lemondását, a mit a választmány elismerésének kifejezésével sajnálattal vett tudomá­sul. Keszthelyi Ernő lett ezután jelentést a kör pénz­ügyeiről. a mit a választmány örömmel vett tudo­másul. Ezután a kör belső ügyeinek végleges elinté­zésére kiküldött igazgató-választmány jelentését hallgatták meg. Rendes tagok lettek: Nagy Lajos, 'Havas Gyula, Irinyi Jenő, Mayor József, Illés László, Holländer Sándor dr.. Bálint Artúr dr., Bründl Ká­roly, Egyed Zoltán, Fabriczky Antal, Földes Artúr dr.. Garai Ferenc, Honti Nándor. Kondor Artúr, Ko­vács Arnold, Ormos Ede dr., Persián Ádám, Som Pál. Szécsen József, Székely Jenő, Székely Márton, Újhelyi Nándor dr., Vitéz Miklós dr; pártoló tagok leltek: Somló Sándor dr.. Pártos Zoltán dr.. Fazekas Imre dr.. Római Béla, Salamon Andor', Winterberg Rudolf,-Weinberger Jenő, Virág Jenő, Vértes Mar­cel. Uray Tivadar, Sebestyén Jenő, Rényi Oszkár, Renner Jenő, ifjú Pécsi Dani, Molnár Jenő dr., Man­heit Jakab, Náday Aurél, Littke Ernő. Kerpely Jenő, Jaszenovits Géza, Horvát Sándor, Ilalápy Frigyes, Grósz Alfréd, Gerő Sándor, Garamszeghy Sándor, Fekete Andor dr.. Fehér Gyula, Farkas György, Faith Alfréd dr.. Blazsnek Hugó. Ábrahám Pál. — (A Katolikus Lányok Országos Szö­vetség-e) ezidei kiállítását, melyet az Országos Kato'ikus Szövetség hadiárva mozgalma és a maga jótékony alapja javára rendez, tegnap, vasárnap délelőtt nyitotta meg. Az előkelő közönség sorában megjelent Auguszta királyi hercégasszony is leá­nyával, Zsófia kir. hercegnővel, a kiket D'Orsay Mária grófnő.. a szövetség elnöke és Zsembery Ist­ván, az Országos Katolikus Szövetség ügyvezető alelnöke fogadott. Az ünnepi megnyitó bcszédrt Buttykay P. Antal ferencrendj tartományi főnök mondotta. A királyi hercegnők másfél óra hosszat gyönyörködtek a kiállított képekben, szobrokban, iparművészeti tárgyakban, kézimunkákban. — (Az első Iió.) Ma, december 3-án hullott le Budapesten az első hó. Egész napon át kemény hi­deg volt metsző széllel és délután felhat óra Iáiban, eleinte szállingózva, majd egyre sűrűbben kezdték egymást kergetni a hópelyhek. Ez a mai nap sok jó reménység a korcsolyázóknak, de még több keserű gond a szegényeknek, kik nincsenek oly helyzetben, hogy fűtőanyaggal lássák el magukat télire. Az első hó, a mely máskor játék a fiatalságnak és nem éb­reszt sötét gondolatokat senkiben, az idén, a háború negyedik évében, a mikor már bőséges tapasztala­tunk van a háborús telek keserűségei terén, széles körökben nagyon is megokolt aggodalmat kellhet. A szénnel, fával való ellátás sokféle nehézségét meg­telézi a hóhullás és a sok bajt csak megnöveszti a hideg. Reméljük, hogy a télnek ez a mai beköszöntője nem fog hófúvással, rendellenes hideggel folytatódni és kivánjuk, hogy a ma lehullott fehér lepel a most készülő fehér békének legyen a jelképe. — (Értekezlet az egryetemi ifjúság: ellátása üg-yében.) Apponyi Albert gróf közoktatásügyi mi­niszter mára az ifjúság ellátása ügyében értekezletet hívott össze, a melyen a miniszter elnökölt és Tóth János és Nagy János államtitkárok, Tóth Lajos mi­niiszleri tanácsos, Papp Dezső népjóléti miniszteri tanácsos is részt vettek. Zsembery István ismertette az élelmezés és a lakás kérdésében tervezett lépéseket s az elsőrangú szükségleti cikkek megszerzésének mó­dozatait, egyben kérte a halóságok támogatását. Schüler Dezső a székesfőváros, Papp Dezső a nép­jóléti minisztérium, Siegcscu József az egyetem, Kiir­schák József és Tötössy Béla a műegyetem részéről szóltak hozzá a kérdéshez. Apponyi Albert gróf meg­ígérte, liogy a maga részéről mindent megtesz az ifjú­ság érdekében. — (Wötisztviselük gyiilése.) A Xöliszlvi­sclök Országos Egyesülete vasárnap délelőtt a Vi­gadó nagytermében gyűlést tartott, a melyen egy­részt tiltakoztak a telefonkezelőnőket a minap ért támadás ellen, másrészt örömüket fejezték ki az orosz békeajánlaton. A fölszólalók mindannyian a legmelegebb rCkonérzésükr.ől biztosították a kenye­rükért küzdő telcfonosnöket és elítélték azt a mó­dot, a hogyan a fölöttes hatóságok a jogos mozgal­mat elfojtani iparkodtak. •— (A hadapródjelölt halála.) Vi.r Géza hu­szonöt éves 43. gyalogezredbeli liadapródjelöltet Palace-szállóbeli lakásán halva találták. A rendőr­orvos nem tudta megállapítani a halál okát és ezért a holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe vitték. — (Dohányjegy Ausztriában.) Bécsből je­lentik nekünk: Az Achturnblait értesülése szerint az osztrák hatóságok január elsején életbe akarják léptetni a doháyjegy behozatalát. Dohányjegyet nők semmiesetre sem kaphatnak, férfiak csak akkor, ha eskü érvényességgel kijelentik, hogy ők maguk dohányosok. A heti fejkvóta 20 cigaretta vagy en­nek megfelelő szivar. — (Ellopott 40.000 korona.) Teplitzböl jelentik nekünk: Az osztrák és magyar Bank itteni fiókjának a duxi adóhivatalhoz küldölt s 200.000 korona bankjegyet tartalmazó küldeményéből a megérkezéskor 40.000 korona hiányzott, a melyet a dobozból elloptak. A rendőri nyomozás még nem járt eredménnyel. — (Teleki Pál gróf betörője.) Teleki Pál gróf tegnap eslc a József-tér 7. szám alatt levő laká­sában az egyik szobából zajt hallott. Benyitott a szo­bába. a hol egy idegen embert pillantott meg, a mint az egyik szekrény föltörésével foglalkozott. A betörő menekülni igyekezett, de a gróf elfogta. A betörőt be­vitték a főkapitányságra, a hol megállapították, hogy Révész Mihály könyvvezető és ki van tiltva Budapest­ről. Letartóztatták. — (Leleplezett árdrágítók.) A budapesti rendőrség letartóztatta Maties Tamás zombori nyug­díjas irodatisztet s Ditrichsteín Béla őrmestert, kik a Weisz Manfréd-féle gyárnak hat vasúti kocsi zsirt akartak kilónkinl harminc korona vételáron eladni. Ditrichsleint a rendőrség átadta a katonai ható­ságnak. — (Vasúti szerencsétlenség-.) Cegléd és Kecskemét közt Nyársapáti állomáson szombaton este kilenc órakor vasúti szerencsétlenség történt, a melynek néhány emberélet is áldozatul esett. A 717. számú személyvonat, a melynek a menetrend szerint éjjel 11 óra 30 perekor kell Budapestre ér­keznie, Nyársapáti állomáson nekiment egy tolató tehervonalnak. Az összeütközés, a melynek követ­keztében mindkét vonatnak több kocsija kisiklott, nagy ijedtséget kelteit a zsúfolt személyvonaton. A •ködben és sötétségijén jajveszékelés, segitségkiállás hallatszott. Az egyik összeroncsolt kocsi romjai közt három halottra akadlak. Ezek Margittai Zol­tán. a 3. gyalogezred főhadnagya, Gábor Józseí' ugyanez ezred hadnagya és ennek felesége, szüle­lelt Klein Terézia. A személyvonat személyzete kö­zül könnyebben megsebesü't Rçstosi János vonal­vezető és Rusznyák János fűtő, a tehervonat SEC« mélyzete közül pedig Ambrus János lokomolivve­zetöt, Kolányi Sárid or von átveret őt és egy kalau?t súlyosabb sebesülés ért. Az államvasutak igazgató­ságának jelentése szerint a balesetért Takács La. .ios állomási fölvigyázó hibáztatható, a ki a trher­vonatnál a tolatást megengedte a nélkül, hogv a bejárati jelzőt .Veaáf/y.'-állásba hozta volna. A siirü ködben az állomásba behaladó személyvonat sze­mélyzete a tolató vonatrészt nem vette észre. — (Tiíz.) Kohn Ileilmanu és Fiai Károly ki­rály-úti ruliaüzlctébcn ma déíelőtt tűz támadt. A tűz­oltóság gyorsan eloltotta a tüzet. — (Tolvaj inas.) A rendőrség letartóztatta Barth Emil urasági inast, a ki a gazdájától, Harkányi Frigyes bárótól körülbelül húszezer korona értékű holmit lopott. A lopott holmit részben Budapesten, részben Bécsben értékesítette. Nemzeti Eoyal-Orfenni Erzsébet-körűt 31, kezdete Í-ÓS, — Eredeti Mikulások Kertész Tódornál. hire jár, hogy az aníantszövetségesek legköze­lebb nagy diplomáciai konferenciára ülnek össze, hogy komolyan foglalkozzanak a Iiadihelyzcilcl. Az ukrán köztársság. Bern, dec. 3. A párisi Badi'o-ügynökség jelenti Péter• várról: Az ukrán Rada Kievben kikiáltotta a köztársaságot az Oroszországgal való föderáció alapján. Az nj köztársaság Kiev, Podolia, Vol­hinia, Csernizov, Poltava. .Tckalerinoszlav, Ker­son cs Tauris kormányzóságokat foglalja rnagá­ban. Az ukrán ezredek legénysége a maximalis­tákhoz csatlakoztak. Az uhráfsok és a különbéke. Bern, dee. 3. Az itteni lengyel sajtóiroda értesülése sze­rint az ukrán frontszervezetek katonai delegátu­sai az orosz kormánytól a béketárgyalás hala­déktalan megkezdését követelik. Éz azonban csak formai dolog, mert az ukránok teljesen függetlenül az orosz kormány válaszától, fölha­talmazták középponti bizottságukat, hogy béke­lárgyalást kezdjenek. Ebben az ukránok azt a kísérletét látják, liogy különbékét kössenek a középponti hatalmakkal, a mi Kaledin között nagy ellenérzést okozolt. Besszará&ia önkormányzata. Bern, dee. 3. Párisi lapjelentések szerint Kisenevben ki­kiáltották Bcsszarábia önkormányzatát. fl hadihOlGsOn. Budapest, dec. 3. Már csak tiz nap választ el a hadikölcsőnjegj­zésre szánt idő végétől; mindenki, a ki eddig bár­minő okból nem vehetett részt az aláírásban, kell hogy ez alatt eleget tegyen kötelességének. A tőkés közönség érdeklődése mostanában egyre jobban a fixkamalozásu papírok felé fordul, jól tudva, hogy a hadikölcsön egyáltalában nem jelenti a befektetett töke megkötöttségét, mert a pénzpiac nyugalmának visszatértével a kölcsönkötvény lombardirozása ré­vén a kötvénytulajdonos bármikor szabad kezet nyer az értékpiac konjunktúrájának kihasználására. A mit- a hadseregnek az ország kölcsön ad, azt kamatostól kapja vissza. Terményfölöslegeinket ma még a kettős monarkia sokmilliós hadserege fo­gyasztja, de a háború után ennek fejében külföldi pénz fog hozzánk bevándorolni. A háború rémének pusztításait magyar fával akarják a külföldön is helyreállítani. Ez sok pénzt jelent az ország gazda­sági vérkeringésére nézve. Nincs ok tehát arra. hogy a jelenlegi nagy pillanatokban bármit is elvonjunk a hadsereg elöl, hiszen a béke eljövetelével ujabb pénzforrások fognak megnyílni a magyar gazdasági élet számára. llanlos Elemér kereskedelemügyi államtitkár a hetedik hadikölcsön sikere érdekében felhívást in­tézett a postamesterekhez, a melyben buzdítja azo­kai, hogy hasonló jegyzésgyiijtő munkát fejtsenek ki, mint az előző hadikölcsönök alkalmával. A püspöki kar tagjai közül ujabban sipoki Bálás t-aios rozsnyói, Îîoromisza Tibor szatmári és Eolí '&**,­TÁVIRATOK. — Lcgujjafete hírek. — As antant nagy cüpfomácísi konferenciája. Hága, dec. 3. — A Budapesti Hirlap távirata. — A üailg News jelenti: Politikai körökben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék