Budapesti Hírlap, 1918. február (38. évfolyam, 27–50. szám)

1918-02-24 / 47. szám

1918. február 24. löBAPISTI HmÄP <47. sa.) 7 deti .magyar regény. Történetei színmüveinek • pe­dig még az éleiében lapsolt az egész ország. Dugonics működésének nagy érdeme, hogy megértette korát, megtalálta a módot, miképpen koll nemzete szivéhez szólnia. Éhben számos na- • gyobb írónál szerencsésebb, még pedig azért, mert . állandó összékőtletésben tudja magát larluni a nem­zet közérzésével. Az Etelka alakjában a magyar honleány típu­sát festette meg. Kazinczy írja, hogy a regény meg­jelenése után majdnem minden ajizülöt! leányt aa azelőtt soha uem hallott Etelka névre kereszteltek. Dugonics működését ma már nem a müveiről, hanem a nemzetre való hatásáról kell meg'télnünk; ex a mórlék pedig nagyjaink közé állit ia őt Dugo­nics szivében ott cg a népiem nemzeti toaiie, mely írói működőiében csiszolatlanul nyilatkozik ugyan, de mégis kezdő hulláma annak az Iránynak, a mely később hatalmassá fejlődve, költészetünk legreme­kebb alkotásait hozta léire. Vasárnap, február 24-én délelőtt tizenegy óra­kor a Dugonics-Társasáé a kulturpalotában Szalag József dr. elnöklésével diszgyiilést tart. Déli tizenkét órakor a társaság tagjai testületileg kivonulnak a Dugonics-szoborhoz, a melyet az elnök beszéd kise­relében megkoszorúz. Ugyanott elszavalják az ifjú­sági pályanyerles Dugonics-ódát. Délután négy óra­kor Dugonics-emlékürniep a városháza dísztermé­ben, az ünnepi beszédút Balassa Ármin mondja. S;. Sziaethy Vilmos alkalmi költeményéi Almássy En­dre, a szegedi szinliáz igazgatója szavalja,. Balanni Győrgv piarista pedig székfoglalóját tartja Dugonics András emlékezete el mm cl. A szegediek büszkék a varas naKV fiára. Szülő­házát emléktáblával jelölték, a sirját vörö3 márvány­oszloppal. a szobrát a város egyik legszebb terén állították, fok nevéről az Irodalmi társulatukat nevez­ték el. melynek üléstermét Dugonics-képek diszitik. Az éleirajzát Prönay Antal dr. kegyesrendi tanár irta. még' irodaíosnlörtjaeli becsű pályakoszoruzotl an ûben. u. a. — (Időjárás.) A meteorológiai ifitúzcl ai Îi5- ,'votkezC jelsiiíúst adta ki: .-.-. .. : .Hazánkbaa « hőmérséklet tevűbb emelkedett és 7Íőrniál;s. fjlé került, jir.^imtsiua. 14 C. .tok volt pij­kvenioáá, mlnimtlmá — 6 C. fok Marosvásárhelyein. ! <Üaapadék, a ir.elv 'a hegyek tűzött többnyire ' hó volt, iÖlöa&áéa.;.az oróság nyugati felében esett, a hol egy eb helyeken a 10 nün,-t is meghaladta," Az idő különben • Váltóiét ûfty. Iféhiiyj külföldi áflomcs reggeli hőmérséklete: Géee 6 C. fok, Lemberg 1 C. fok, Berlin 7 O. fçk, Brüsszel 3 C. fok, Szerajevó 2 C. fok, Szófia — 4 C. íok. ídáprojfnföU: Húg vájtozékoay és többnyire . csapadékos icI5 várható. Később hísülyouís valószínű. Távirali próy:iő3ia: Változékony, aok liclj ült . elapadók, kéaöbb liiivïaebb. — (AdaJcozáaO A mai napon a körclkesö adományok érkeztek hozzánk: A háborúban világtalanná lett hőseink részérc: Bénák lm rené torontultordai község földmives gyer­mekeivel műkedvelő e'őadást rendezett s ennek tiszta jövedelme 400 korona. Pilis község elöljáró­sága 25 korona 70 fÚ'ér, N. N., Pozsony 20 korona. Állami tanítónőképző igazgatósága. Szabadka 8 kor. Zrinyi Miklós szobrának fölállítására: Zseny József. Budapest 100 korona, Bóth Bé'a. Csurgó 30 korona. Saguly József, Óbecse 10 korona. Platlhy Zsigmond. Bazin 10 korona. A háborúban elesett hőseink árvái részére: Krug Teréz, Budapest 20 korona. A háborúban rokkanttá lett hőseink részére: Kovák Sándorné dr.-né, Budapest 10 korona. — (Személyi hirek.) Szurmay Sándor báró honvédelmi miniszter, a ki néhány aap óla beteges­kedett, ma teljesen fölépülve megjeleni a képviselő­házban, a hol szivei) fogadásban részesítették. — Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter ma délben a keleti pályaudvarról rövid üdülésre a tengermd­Jékre utazik. Üdülését néhány nap óta tarló influen­zája teszi szükségessé. — (Albrekt Ferenc királyi herceg- kitün­tetése.) A király Albrekt Ferenc királyi herceget, Frigyes királyi herceg üát, a? 1. tiroli császári va­dászezred főhadnagyát, az ellenséggel szemben ta­núsított vitéz magatartása elismeréseül a vaskorona­rend S. osztályával tűntette ki, a hadiékitménnyel ts a kardokkal. — (Auguszta herceg-as3zeny és Konrád herceg a csipkekiállHáson.) Az Auguszta-a'ap­:iak a Városligeti-fasor 18/a alatt rendezett hímzés-, csipke-, párna- és legyezökiál'ilását ma dé'után meglátogatta Auguszta kir. hercegasszony és öccse, Konrád bajor herceg, kiket Lónyay Sándorné, az »lap ügyvezető igazgatója, a hölgybwoitság és Ma­renzi Ferenc gróf lovassági tábornok fogadtak. A hercegasszonyï Lónyay Sándorné, Ullmann Gyu­láné és Schwarz Félixné, Konrád hercegei pedig Keglevich Béláné grófné, Vojnich Sándorné bá­róné és Lánczy Leóné vezette végig a termeken. A ' vendégek a legnagyobb érdeklődéssel nézték meg a fölhalmozott értékes és nagy mübecsü tárgyakat. — (Oiinadoz&ányozás.) A király a vallás­és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Bárczy Elek, miniszteri segcdfogalmazónak a miniszteri fo­galmazói cimet adományoz la. — (Kitüntetés.) A királ.v Heichwein Iiároly dr. udvari tanácsosnak, horvát-szlavon-da'mát or­szágos .. egésiségügyi főnöknek, saját ku-oiére valu nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hü és ki­váló szolgá'ata elismeréséül a Ferenc Józs&í-rand középkeresztjet adományozta. — (Uj osöálytauiácso».) A király a pénz­ügyminiszter előterjesztésére Vargha Imre dr. mi­niszteri tjíkárí, a közigazgatási birúség pénzügyi osztályának elnöki titkárát .miniszteri osztálytaná­csossá nevezte ki. — (Tábori tüpap mint közjogi tanár.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ploskál-Te.mpis Rudolf dr. tábor; főpap, kadétiskolai tanárnak a bu­dapesti tudományegyetem iogi és államtudományi karán a magyar közjogból egvetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagy óan tudomásul vette és ebben a minőségében megerősítette. A megerősítést a hivatalos lap egy'k közeli száma hozza. — Az uj egyetemi magántanár, a ki egyébként a kalocsai fő­cgvházroogve áldozópapja, a jogtudomány torén ér­tékas irodalmi munkásságot fejtett ki és annak ide­ién József Ferenc királyi herceget 5 készitelte elő a jogi alapvizsgálatokra. — (Váo kultmbáza..) Vác városában évek óla a szerény viszonyokhoz mérten kiváló eredmény­nyel működik a Váci Muzeum-Egyesület, a melv sok­kal nagyobb térre terjeszti ki hasznos munkáját mini a mekkorára a nevéből következtethetni lehet. Tragor Ignác dr. takarékpénztári vezérigazgató szün­telen munkálkodása fejlesztelte naggyá és erőssé ezt az egyesületül, a mely nem csak a régi város tör­ténetét kutatja, az értékes régiségeket gyűjti össze, a legnemesebb értelemben vett „lokál-palriotizmusl" ápolja, de ismerettcr.'eszlö és irodalmi gvü'ések, föl­olvasások rendczésévcí is terjesztője a műveltségnek. ' Most Bauer Imre dr. nyugalmazott egvetemi tanár, az Akadémia tiszteleti tagja Paj/neveMe-Gasparik­utcal szép ari házát ennek a derék egyesülőinek aján­dékozta. Ez az ajándék, a mely megteremti Vác igazi Kultúrházát, elismerése a nevezett egyesület közhasznú és sikeres munkájának és egyszersmind dicsérete az ajándékozó tudós prcí'esüzor őnzetlen­; ségének. — (Uj apái.V A király a vallás, és közök ül tás­. ügyi miniszter előterjesztésére Schlager Árpád gö­döllői espéresp'ébánosnak a kobláni címzetes apát­ságot adománvozta. — (A gyónlak kegyelete.) A G y óni Ifjúság , önképző Kőre e hónap folyamán Gyóni-emlékünnc­pet rendezett. melyet közk'vánatra meg kellett is­mételnie. A jobbára iparos és földmives ifjúkból alakult kör nevében Györu Bé'a, az ifjak elnöke, az esték jövedelméből tíOO koronut elküldött Gyóni Gcza hamvainak hazahozatalára. Szolár Ferenc dr. tanárnak, ki az összege' lapunk gyűjtéséhez adta. Megható a költő szülőfalujának ragaszkodása. Ezekbe a romlatlan lelkekbe mélyen belevésődölt Gyóni Géza alakja még abban az időben, mikor ünnepi alkalmakkor szavalt, vagy a templomban, mint legátus prédikált nek'k .— (KHtintetés a halál után.) Cserháti Je­nőnek. néhai Cserhá'i Sándor fiának, tartalékos fő­hadnagynak a 41. gyalogezredben, a két szignum láudisznak és katonai érdemkereszt és Károly­keresztnek a tulajdonosa, ki Vaskutynál hősi halált halt. a királv kiváló vitéz magatartásáért a tiszli arany vitézségi érmet adományozta. — (Házasság'.) Petrőczi Pelróczvs Miklós dr. tartalékos főorvos, petrúczi Petróczy I.ajos cs. és kir. kamarás, nyugalmazott be'ügyminiszteri osz­tálytanácsos ós felesége, jekkel- 6s margitfaivej Jckkelfalusi) Malvin lia Budapesten eljegyezte mar­czinfalví Drisnyey Ilermint, marczinfahi Drisnyey László budapesti I— ill. kerületi kir. járásbiró és néhai felesége, ivádi fvúdy Margit leányát Nemcsszeghí Ncmesszcghy Lász'ó csendőrszá­zadcs. szombathely] szárnypárancsnok eljegyezte Kühár Irén két Mezővirról. Platschek Andor tartalékos főhadnagy elje­gyezte Ensfet Ilyt Budobesten. — (Tartalékos tisztek aírtlválása.) Szurmay Sándor báró honvédelmi min'szter rendelete szerint a háborj aïatt a katonaállományú t szlek hiva'ásos állományába való áthelyezésnél czen'ul csak azrk a tartalékos tisztek és tisztjelöltek jöhetnek tekin­le'ibe, a kik az egyévi önkéntesi tényleges szolgála­tot 1913—1911-ben, vagy később kezdték meg. Csak azokkal a pályázókkal tesznek kivételt, a kik. nek a hivatásos katon.1tis.2fek állományába való át­helyezése kiváló alkalmasságuk és érdemeik alapján különösen kívánatos és iénylegesitésük határozott nyereséget jelent. — (Äfövekszlk a,z egyetemi hallgatók saá-iaa.) Az egyetem Lvesztúrájának jelentése sze­rint a beirás utolsó határnaniáig a budapesti tudo­mányegyetem fakultásaira 3930 hallga'ó iratkozott be. A mult év ugvane félévében a beiratkozottak száma 2670 volt. A hallgatók számának növekedése tehát 1*00. A beiratkozott hallgatók közül több. mint 1000 katona. — (Zcidl Vencelt letartóztatták.) Sok em­ber h'sonvos clégté'ellel fogja olvasni aït a hírt, a melv elmondja, hogy Zcidl Vencelt, az árdrágítá­sai révén szeles körökbea ..előnyösen" ismert fővá­rosi bizottsági tagot ma délelőtt a nyolcadik kei il­leti kapitányságon letartóztatták és kiszál'ito'ták a toloncházba. a hol meg kellett kezdenie három hó­napi elzárásra szóló büntetését. Egy k árdrágításáért a főkapitány itél e volt ennyire Zeidlt és a belügy­miniszter. a kihez a többszörös árdrágító fölebbezett, jóváhagyta az Ítéletet, a me'yel ma végrehajtottak. Zcidl Vencel, a dúsgazdag fővárosi bizottsági tag, a k'nek áruszállító kocsijait és szép lovait az egésü városban ismerik, bőségesen rászolgált erre a három hónapi pihenésre. — (A ruhaellátás szervezése.) A ruhaellá­tás ügyében Szterényi József miniszter elnöklésével a kereskedelmi minisztériumban ma ankét volt, a melyen a textilipar és kereskedelem, a cipőipar érdekeltjei, továbbá a munkás- é§ fogyasztási szervezetek képviselői vettek részi. Először Giess­wein Sándor, a Népruliázaii Bizottság elnöke kérte a minisztert, hogy az eredményes működéshez szük­séges eszközöket adja meg a bizottság részére. Ma­gyar Bertalan, a Képruházali Bizottság ügyvezető ­alelnöke javasolta, hogy a bizottság által már kért népruházati árubesfzerző-részvénytársasáe mieiöbb megalakiItassák s hegy az ausztriai teitilforgalom mielőbbi helyreállítása ügyében a kormány tegye meg » szükséges Intézkedéseket és létesítsen olyan állandó szervet, akár kormánybiztos?, alkár más in­téző formájában, a ki a megfelelő hatáskörrel föl­ruházva az ügyeket nehézkes adminisztráció nélkül közvetetlenül és gyorsan Intézheti Drucker Mór, Vikár Béla, Gyárfás Gyula az EÖtvös-léri állami konfekcionáló-műhely megszüntetését kértük. Le­dermann Mór szerint be keflene hozni a jegyrend­szert s az ócska ruhák kötelező beszolgáltatását. A Népruházali Bizottság funkciójánál a kereskedelem­nek nincs meg a kellő érvényesülése. A középponto­kat mint közbenső intézményeket ki 'kellene kap­csolni, mert azok az árut drágítják. Fürst László szerint a Népruházati Bizottság nem működött ed­dig kereskedelmi szellemben, hanem középponlsze­rüen. Külföldi, gyárosok nem szívesen tárgyalnak középpontszerö intézményekkel,, hanem inkább ke­reskedőkkel. Hosszabb vita után az elnöklő minisz­ter abban, foglalta össze az érdekeltek kíván­ságait, hogy szükségesnek tartják egy népruházatl részvénytársaság megalakítását, továbbá egy külön kormánybiztos kiküldését, a ki a Pamut-. Gyapju­és Cipőközéppoiitok fö'ött állana. 0 maga azonban csak a miniszternek lenne alárendelve. Az elöler­jesztett tervezet szerint a Népruháaati Bizottság ha­táskörébe csupán a munkások, magántisztviselők, köztisztviselők és kereskedelmi alka'mazotlak fel­ruházása tartoznék. A társadalom többi osztályait pedig ugy kívánják az uzsorával szemben megvé­deni. hogy az árakat maximálják. Miulán az utób­biak ruhaellátását a Népruháza'i Bizottság nem tudja ellenőrizni. A fölszólalók ruha- és cipőjegy kibocsátását tartanák szükségesnek. De ilyen jegyet csak ócska ruha beszolgáltatása ellenében adna ki a Ncpruhá­zaii Bizoilság. Kijelentette a miniszter, hogy as óhajtott szervezetet az ipar, kereskedelem, a fo­gyasztók és a munkásság belevonásával életbe fogja léptetni. Behatóan kíván foglalkozni azokkal a ja­vaslatokkal , a melyek a rekvirálásra és « jegyrend­sreiTC avatkoznak. Az ócska anyaigokat gyűjteni kefcl, ha ez nem vezetne eredményre, be lehetne hozni a Kiajánlást sót a háztartási fölös anyagok rekvirálását is. — (A fiatalkorúak erkölcsi romlása el" len.) Pest vármegye Közgyűlésén, mint annak idején megírtuk, panaszos fölszólalások hangzottak el a fiatalkorúak és gvermekek egyre terjodő erkölcsi zûl'ésérôl. Patay Tibor dr. fö :spáo azóta á pestme­gvei főtisztviselőkkel egvütt szabályrcndelet-terveze­tet kész teti, a ruelyet ma az állandó választmány el­fogadott. A szabályrendeletnek egvik föelve a meg­előző intézkedés. Hogv a fiata'koruak és gvermekek cgvre terjedő erkölcsi zûl'ésél megakadályozzák. . a szabályrendelet a tizenhat évnél fiatalabbak védelmét mond in ki a szeszesital, dohányiás. mózi, erkölcsié­len olvasmány stb. egészség- és erkölcsrontó hatása ellen. Sz'goru büntetést szab a szabályrendelet rkár a szülőkre, akár az üzlettulajdonosokra, ha a fialal­koruaknak módot nyújtanak a tilos dolgokhoz raP> hozzájutásra- At ellenőrzést elsősorban a szűlőkro

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék