Budapesti Hírlap, 1918. december (38. évfolyam, 282–306. szám)

1918-12-21 / 299. szám

1918. december 21* a fölmüvelési minisztériummal az állandó érintke­zést fentartani. Az adatok gyors összegyűjtése cél­jából az ország összes gazdatisztjei közöljék poutos címüket a Tanáccsal: Üllői-ut 23.. I. 10. — Gazdasági szövetség a volt kettős monarkia között? Becsből jelentik: A Frem- úenblalt jelenti: A legjobban értesült forrásból a következő igen érdekes közléseket vesszük: Nemrégen Franciaország a német-osztrák ál­lamhoz kérdést intézett arra nézve, hajlandó volna-e Német-Ausztria a volt Iiabsburg-mon- urkia többi államaival vámszövetséyet kötni, úgy hogy ezek az államok közös, egységes vámterü­letet alkotnának. Franciaországnak c kérdésre I Német-Ausztria elvileg igennel felelt. De válaszá­ban utalt arra, hogy ennek a tervnek végrehaj­tása nem Német-Ausztria részéről találna nehéz­ségekre, hanem a volt monarkia niás államai .vészéről. Szükséges volna ugyanis, hogy a volt Ausztria egységes vámterülete mellé egységes vámparlament is alkottassák. Azok a tapaszta­lások azonban, a melyeket annak idején Ma­gyarországgal lettek, megmutatták, hogy az ilyen kapcsolatot könnyen úgy foghatnák fel, ínint az allami szuverenitásról való részleges le­mondást. A miként eddig ez Magyarország ré­széről történt, úgy megtörténhetnék most a többi vjonan alakult állam részéről is. Ezekre a nehéz­ségekre tehát, úgymond, föl kell hivlii a figyel­met. Utal továbbá a német-osztrák válasz arra, hogy Német-Ausztria ilyen gazdasági egyesülése a volt monarkia lobbi államaival nem prejudi- káibatna a Németországhoz való politikai csat­lakozásnak és nem volna szabad, hogy ilyen es­hetőséget tárgytalanná tegyen. Ezeket a közléseket a Fremdenblatt hágai for­rása föltétlenül hiteleseknek mondja. De hozzáteszi ígyuttal, hogy mindig igen kitűnőnek bizonyult for­rásból hallotta azt is. hogy Olaszország n francia kormány terve ellen, hogy a volt monarkiúból ala­kuló államokat gazdaságilag egymáshoz csatolják, tiltakozott. Olaszország meg akarja akadályozni azt, hogy a délszlávok kapcsolatot, találjanak és a dél­szláv állam elszigetelését óhajtja elérni. Olasz rész- sói utalnak arra, hogy a volt monarkia államainak bárminő közössége semmi egyéb sem volna, mint az vlabbcni Ausztria és Magyarország újjászületése és íz hiábavalóvá tenné Olaszországnak a háború fo­lyamán tett minden erőfeszítését. Olaszországnak, a torely legfőbb hadicéljának Ausztria és Magyaror­szág széttörését tekintette, tiltakoznia kell minden olyan kísérlet ellen, a mely a volt monarkia egyes államait egymáshoz közel hozni törekszik. — A Krupp-gyár nem fizet osztalékot. Esszeui jelentés szerint a Krupp Frigyes gyárak köz­gyűlése elhatározta, hogy ez évben osztalékot nem íizet. — A készbőrközéppont feloszlatása. A borközéppontok feloszlatása ügyében már napok óta tanácskozás főijük a kereskedelmi minisztériumban. A tegnapelőtt tartóit ülésen elhatározták, hogy a nyersbörközéppont lik­vidálását fogják Garami miniszternek ajánlani. Ma a készbőrközéppont ügye került napirendre. A felszólalók túlnyomó többsége a készbőrkő- zéppont feloszlatását javasolta. Ezek után előreláthatóan mind a két középpont feloszla­tásáról kormányrendelet fog megjelenni. A bőr- ellátás föladatát a Népruházati Bizottság bőr­ipari osztálya veszi át. melynek tevékenységi körét jelentősen ki fogják bővíteni. — A doháuybeváltás. A pénzügyminiszter, tekintettél arra a körülményre, hogy több beváltó hivatal a megszálló ellenséges hadseregek által el­foglalt területen van. mint Temesvár. Csóka. Nagy- bccskerek. Bogaras, Zsombolya, Marosvásárhely és esetleg Érsekújvár, a hová a dohányt beszállítani nem lehet, mert az ellenség foglalja le magának, fel­hívta e körzetek termelőit, hogy a termést más do­hánybeváltó hivatalhoz szállítsák be. A mennyiben a beszállítás nem volna lehetséges, úgy a termelők föliogoMÜatnak arra. hogy dohányukat magánúton értékesíthessék. — Uj juérnök-szakosztályföuökök a ke­reskedelmi minisztériumban. A kereskedelmi mi­nisztérium ügykörének és személyzeti beosztásának most történt megállapít ásónál Garami Ernő minisz­ter és Műhely Kálmán államtitkár — a modern kor követelményeit kielégítendő — a mérnöki szaktudás­nak is megfelelő működési kört biztosítanak. Ugyanis az eddigi kilenc méiniök-sza'k osztályfőnökön kiviil még hét mérnököt bíztak-meg szakosztály vezetésé­vel és pedig: Éltető Ákos műszaki fölnnác-sost (áilam- épitészeli hivatalok ügyei), Kikindai Gyula műszaki főtanácsost (állami közutak föntartása), fíálil; Ist­ván műszaki főtanácsos (hídépítés), Egan E’de főfel­ügyelő (hajózás és kereskedelmi tengerészet), Malii Ferenc dr. miniszteri lenácsost (műszaki gazdasági ' j ügyek), Fekete József főigazgatót (iparoktatás) és j, ! Magyaríts Ágost miniszteri tanácsost (irari niuukás­Bqdapcsti Hírlap (299 «.) ........................................................................ ..JL—. ü gyek). A gyakorlati élet követelményeit alaposan isimerő mérnökök teret kapnak tehát arra, hogy szaktudásukat az állami szolgálatban is a köz javára érvényesíthessék. — Osztrák kurírok mint valutaron- tók. Wilcek, a züriki kereskedelmi és iparbank elnöke egy intervjubau azt a kijelentést tette, hogy u korona árfolyamhanyatlását részben az idézte elő, liogv a Devizaközéppont későn tett a hanyatlás megakadályozására intézkedéseket, , másrészt pedig óriás mennyiségű korom valutát csempésztek ki titkos utakon. A svájci bankvilág előtt — mondotta — nyílt titok volt, hogy az előző osztrák kormány hivatalos kurírjai szám­1 lálatlan milliókat csempésztek ki korona-bank­jegyekben. — Adómentes a hadik ölesönök árfolyam vesztesége. A hadikölcsönok árfolyamának eme­lése érdekében a Pénzintézetek Országos Egyesülésé­nek minap megtartott országos pénzintézeti értekez­lete lluntos Elemér dr. államtitkár javaslatára el­határozta olyan irányú rendelkezés szorgalmazását, a mely szerint a tárcájukban tartott hadikölcsönúk- nct mutatkozó köwjvszerü árfolyamveszteség a vál­lalatok áltat a: adóalapból levonható legyen, a mi áJíal a címletek piacra dobása elkerülletnék. A pénz­ügyminiszter most elrendelte, hogy a hadikölcsönö- köri szenvedett árfolyamveszteségek adómentesen le­gyenek leírhatók. L’z az intézkedés nem érinti azt a régebbi rendeletét, a mely a hadikölesönöknek beszór- zési árfolyamon való mérlegbe állítását engedel- uiezfe. — A dohánybeváltás uj rendje, A pénzügy­miniszter a termelőknek tehetőim inee akarja körív- nyiteni a dohánynak a bevalló hivatalokban való át­adását. ezért a következő rendelkezéseket léptette életbe: A termelők, a mennyiben készen vannak, do­hányukat az árhirdetményben foglalt osztályok sze­rint. a rendes módon az ez évi termésre megállapí­tott nagyobb árak mellett szolgáltatják be. Azok a termelők, a Kik nem képesek osztályoz'’5 dohányai­kat. az árhirdetmény osztályozása nélkül, pusztán csomózva és hálózva, egészséges cs nedves, vagy he­tes dohányra osztályozva szállíthatják be dohányai­kat a dohánybeváltó 'hivatalba. Az egészséges, osztá- lyozatlan, hálózott dohány ára fejében a jövedék az 1 illető körzet állagára alapján az idei nagyobb áraknak megfelelően kiszámított átlagárat fogja megfizetni, a nedves vagy beteg dohányokért pedig ez átlagár 73 százalékát. Azok a termelők, a kik csomózatlanul és a fenti két osztályra való szétválo­gatás nélkül óhajtják dohányukat a beváltó hivatal­nak áladni. a következő átlagárakat fogják kapni: Közönséges levelekért 80. kerti és muskotály leve­lekért 00. kapadoliánylevelckért 70 koronát száz kilogramonkinf. Kihányás és hasznavehetetlen hul­ladék nincs. A börze. Az értékpiacon ma egészen jelentéktelen üzlet fejlődött, A forgalom főleg a korlátértékekre szorít­kozott, a melyek közül az Urikányi, Adué. Levernie, l>u- nioa, áutimann ma is jóval a minimális árfolyamon fe-UJ cserélt gazdát. Az előfordult kötések: B.eoesini 025. Álta­lános kőszén 1U75—S5 (minimális árfolyam 1050), Salgó 83C—35 (830), Urikányi 030—49 (580), Földiek b'.'O (375), Adria 140(D-10 (1180), Uevante 810—13 (700., Déli \asut 102—03 (95). Alluimasut 773—77 (740), Du- liica 880 (775), Kariéi 2130—10 (1930), Gnltmann 720— 05 (döü), Olajipar GS5. JJéc.i'jőI jelentik: A boti zárlat, az ünnepnapok kö­zeledése és az adójavaslatok a mai tőzsdén nagyobb mér­tékű kínálatot eredményeztek. Különösen a Ilitől- és a Skoda-részvények gyengültek. Később könnyű javulás ál­lott be. A koríátérlékel; közül a felszerelési és a, petvó- leumértékek szenvedtek erősebb veszteséget, A részvény­piac irányzatától függetlenül e járadékok ismét emel­kedtek. jlcrl inból jelentik: A rifai tőzsde kifejezetten szilárd irányzatú volt, a mi annak köszönhető, hogy a munkás­Ás katonatanács tegnapi határozata, hegy a n.nwetgvrt- lést 1910 i innál' lö-érc összehívják, megfelel: a tőzsde várakozásának. Hasonlóan hatott az is, liogv a Hukr- vid'éki sztrájkiuuzgabnat ehűmitották * hogy az acélgyá­ra], szövetsége további erős áremelést határozott el, a mi a kiadások Megtérítésén kiviil a gyáraknak még nyere­séget is biztefií, A .beruházó piacon a b. dikölesöuog könnyű emelkedést értek el, inig a régi hazai kölcsönök ;• tcgiv’pi erős javulás után lemorzsolódlak. Az osztrák és ma gyár járadékok jól állottak.' A foutkülesüuük az utóbbi napok olcsóbbodásával szemben javultak. Az orosz agrárreforni. Az OMGE. ösz- szcs szakosztályai együttes előadói ülésen Fábián Béla dr. törvényszéki bíró előadást tarlóit az orosz agrárkérdésről. A bolysevikolt agrártörvénye: min­denki annyi földet kap, a melynek termékei saját és családja szükségleteinek fedezésére elégséges. Ez válságba iu'lalla az egész orosz mezőgazdasági ter­melést. A parasztok ■ csak annyit termelnek, a mennyi az ", szükségletüket kielégíti, a nem mező­gazdasági l-.rniehvscl foglalkozók: a polgárság és az ipari muiikússág éhezni kénytelen. A bolvs-evi- kok. liogv a városok lakosságát mégis élelmiszer­hez juttassák, rckvirúló vörös gárdáikkal erőszak­kal szedik el a parasztok termelvérjvniket. Ma azl akarjuk, liogv Magyarország városi lakossága a lér­meié s folytonosságának megzavarása esetén biztosan beálló éhínségnek ne legyen kitéve, egy olv agBár' törvényt kell megalkotnunk, melv egyfelől gondos­kodik 9 i>D?3S7fsűe földéi) ségénel- kielégítéséről. * II ., . . - - j másfelől biztositia a városi polgárságnak, valamin4 az ipari munkásságnak agrártermékekkel való ellá<! fását, Az előadásért Rubinek Gyula igazgató dott köszönetét az előadónak. Allatuásár. Budapesti szurómarhavásár. Budapest, dac. I 20. (Saját tudósítónktól.) Felhajtatott 206 darab élő borjú (közte 20' darab rúgott), 68 darab élő bárány. Ár< jegyzések: Elsőrendű élő borjukért 1320—1450 fillérig, kivételesen 1500 fillér, középminöségü élő borjukért 1250 —1300 fillérig, rúgott borjukért 450—600 fillérig kilogra- ■noukint, (levonás nélkül). Élő bárányokért 350 fillérig kilogxamonkiut. Az irányzat, ólénk volt. az árak ismét 30—40 fillérrel kilogramonkinf emelkedtek. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — A nagycenki hitbísouiany zárgondnok.­ság' alatt. Széchenyi Betű gróf elliunytával tudva­lévőén egyelőre gazdátlan lett a nagycenki hitbizo- mány. A liilbiromaiiy örököse Széchenyi Ödöu basat volna, de még öt esztendővel ezelőtt a soproni tör­vényszéken a Széchenyi-csatád pert indított ellene, kérve a bíróságot, hogy mondja ki, hogy a basa a4 alapító levél értelmében nem. ülhet bele a hitbizo-, wanyba, s hogy gyermekeit sem illeti meg az öröklési jog. Az alapító levél értelmében ugyanis a hitbizo- mányt az öröklésre jogosultak közül csak az örökök heti, a kj nemesi családból való katolikus növel kö» házasságot. Már pedig Széchenyi Ödöu basa. a kit m törvényes sorrendben most az örökség megilletné, olyan nővel kötött házasságot a ki sem nem nemes származású, senr katolikus. Feleségé ugyanis egy görög kereskedő leánya, s görögkeleti vallasu, s csak, közvetetlenü! a házassága előtt tért át a katolikus val­lásra. Nemes leszámlázásra már csak azért sem hivat- kozhutik, mert Görögországban nemesség egyáltalá­ban fiiucs. A nii pedig a basa gyermekeit illeti, azok közül az egyik. Bálint, a háborúban ellünk a másik pedig azért nem jöhet figyelembe, mert utólagos há­zassággal törvényesítenék. Ezeket vitaija a kereset, j ezek alapján kéri kimondani, hogv a basa, illetően egyenes leszármazol tjai érdemtelenek a hitbizo- mányra. A soproni törvényszék, mint hitbizományi bíróság ilyen körülmények közt. addig is. mig a per sorsa eldől, a hitbizományra zárgondnokságot rendelt el, s zárgondnokul Busz Dénes erdömestert és Kocsit Gyulát nevezte ki. — A progresszív ügyvédi párt választási listája. A Budapesti Ügyvédi Kamarának vasárnap tartandó rendkívüli közgyűlésén választják meg H kamara uj vezetőségét. Az ügyvédek több pártra sza­kadva éles választási küzdelmet vívnak. A progresszió ügyvédi párt a kamara vezető állásaira a következői ügyvédeket*jelölte: elnök Székely Imre, elnökhelyet­tesek Gliicktich Emil és Horváth László, főtitkár litauner Mór, titkárok Dingha Béla és Hámor Andor, ügyészek Melczer István és Nyári Jenő, pénztáros Popper Tódor, pccztárhelyeMes Tordav Gábor. Ai választás az eddigi megállapodások szerint vasárnap délután kezdődik és lart a következő napokon szer­dán 'délig. — Elmozdítás helyett bizalom. A minap egyik lapban közlemény jelent meg. a mely tudni vélte, hogv a Magyarországi Közalkalmazottak Szövet­ségének bizalmi fériiai elhatározták, hogy az egyes igazságügyi hatóságok élén álló vezetőknek, köztük a budapesti középponti járásbíróság vezetőjének: 7la- bács János kúriai bírónak az elmozdítását kívánják. A mai nap folyamán a budapesti középponti járás-, bíróság Jóiról kara és segédhivatali személyzete meg­jelent Rabács János kúriai biró elölt és őt bizalmáról biztosította. A tisztviselői karnak Andrássovics Imra dr. Ítélőtáblái biró és Sziláyui Sándor, a Középponti. Kézbesítő Hivatal vezetője voltak a szónokai. — A grófnő tolvaja. Ez év április havában Zichy Andorné grófné kárára fiatalkorú szobalányát 190.000 korona értékű ékszert lopott. A büntetötör- vényszék Vas táblubiró elnöklésével ma tárgyalta u/t ügyet. A fiatalkorú bűnöst nyolc havi fogházra itcHc.' Az Ítélet jogerős. j A hivatalos lapból.- - -Deocmber 20-án. — Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magyar mi-j uiszler Hippiv ilr.-né Kubáss Margit temesvári állami; leácyközépiakólai r. tanárt a VIII. fizetési osztályé*,' M&rtonffy Károly okleveles elemi és polgári iskolai tani-' tót tanfolügyelöségi tollnókká, Kiss Bél i dr. miniszteri számvizsgálót, limes Zoltán dr. tanfelügyelőségi tollno- kot. l'iihits János dr. miniszteri számcllenőrt, Somogyi Béni dr., Simon László dr. ér. H'ftcani János dr. minisz­teri számtiszteket, továbbá Itenltoff Antal dr. napidijas:, és Karácsonyi Elemér dr. budapesti lakost fizetéste-len npr.i-zleri segédfogalmazókká, Buszka János miniszteri s/ámtisztet pedig ideiglenes minősó.ni díjtalan miniígterij fogalmazógyakornokká nevezte ki,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék