Budapesti Hírlap, 1919. december (39. évfolyam, 128–152. szám)

1919-12-14 / 139. szám

1919 december 14 (139 sz.) 0 Ssinhfis. * (Darabváltczás az Operabázban.) Az Operaházban a vasárnapra hirdetett Bolygó hol­landi előadása Farkas Sándor betegsége miatt el­marad és e helyett a Lohengrin kerti! színre Anthes György - vendégföllépésével. Szereplötárgai: Medeh Anna, Hafelbeck Olga, Rózsa Lajos, Palló Imre és K ál 77? á^^Jszkár. (A Vigrszlrűiázban) a jövő szombaton lesz a Jelelem vására bemutatója. Ennek az előadás- n.jiAp jsaMétoléi a Vígszínház, igazgatósága a nem- :eíl hadsereg karácsonyára ajánlotta föl. A be­mutatóig, hétfőn és pénteken a Vcngerkákat, ked­den a Legszebb kaland-ot, szerdán az A mikor az asszon!! idcges-i. csütörtökön pedig az Ördög-öl játsszák. Szombaton délután a Csillagssétixü kirúly- Icáng LeíüI színre. jj/* f Bemutató a Maűáeü-Szinházbart,) A loJhagvoM^rdekladés előzi meg Újhelyi Nándor című pompás komédiájának csütörtöki bemutatóját. A darab főszerepeit Péchg Blanka i ? Nagy Adorján, a Nemzeti Színház tehetséges tagja, iáisza. kivülök foglalkoztatja a darab a színház ki­tűnő együttesét is. A darab kiállítása, diszletezése. valamint a ruhák feltűnést fognak kelteni. Holnap, vasárnap este fél 7 órakor, az t .000.000.000 bemuta­tójáig' minden este. az öngyilkosok. 1794 és az Állomásfőnök van műsoron a Madách-Szinház-ban PcchuB*»nka és Várkonyi Mihálv fellépésével. (A János vitéz) pénteki fölujitását nagy érdjTludés előzi meg. Az első hírre a repriz összes if a\\i clkfljtek. úgy hogy a Király-Szinház pénztára már a második és harmadik előadás jegyeit is áru- s'iíja. A fölujitás a legnagyobb valószínűség szerint azt .jelenti, hogy u darab ismét hosszú ideig betölli a játékrendet. Vasárnap délután a Pillangó főhad- r.ugg-ol adják, a jövő vasárnap délután pedig a népszerű'ársang tündére kerül színre először mér­sékel i^felvárakkal. (A Magyar Színház) jövő heíi műsorát a rfratlan sikerű Sasfiók tölti be, a melynek előadá- saiNsáÜíasfÖoan elővételben kelnek el az összes je­gyek. Hoinap, vasárnap délután a Szókimondó asz- szonyság, a jövő vasárnap déluián pedig a War- renné mestersége van műsoron, mind a két előadás Tt helyárakkal. (A színházak heti műsora,) Operaház: ífő: nincs előadás. — Kedd: SZeviltai borbély. — erda: Togin. -— Csütörtök: Jancsi és Juliska. Ba- Péntek: Trubadúr. — Szombat: Bolvgó hollandi. -— Vasárnap: Szöktetés a szerálvból. Nemzeti Színház.- Hétfő: Fekete lovas. — Kedd: III. Rikárd. — Szerda: Fekete lóvas. — Csü­törtök: Császár és komédiás. — Péptpk:, Fekete Ipr vas. — Szómból ? Ré?i ló világ.'— Vasárnap délután; Fösvény, este; Fekete lovas. Vígszínház: Hétfő'- Vemgerkák. —* Kedd: A leg­szebb kaland. — Szerda: A mikor az asszony ideges. — Csütörtök: Az ördög. — Péntek: Vengerlcák. — Szombat délután: A csiltagszemü királyleánv. este: Szerelem vására. — Vasárnap délután: A mikor az asszónv ideges, este: Szerelem vására. Városi Színház: Hétfő: Százszorszép. Kedd: Százszorszép. — Szerda: Százszorszép. — Csijtörtök: Százszorszép. — Péntek: Travfata. — Szombat dél­után: Kukkants hercegnő- este: Százszorszép. — Va­sárnap délután: Hoffmarm meséi, este: Százszorszép. Király Színház: Hétfő: A farsang tündére. — Kedd-' A farsang tündére. — Szerda: A farsang tün­dére. — Csütörtök: A farsang tündére. — Péntek: János vitéz (repriz). — Szombat: János vitéz. — Va­sárnap délután: A farsang türdére. este: János vitéz. Magyar Színház: Egész héten minden este a Sasfiók, vasárnap délután: Warrenné mestersége. Belvárosi Színház: Hétfő. kedd. csütörtök, pén­tek és vasárnap este: Rózsa. Szerda, szombat este és vasárnap délután: Tériké. Andrássy-utí Színház: Egész héten minden este és vasárnap délután az uj műsor. Madách-Szinház: Hétfő. kedd. szerda: öngyil­kosok. ÁUomásfőnök. 1704. Csütörtök (eíSsadr). pén'ek. szombat, vasárnap: l.OOO’OOO.OOO. Kezdete fél 7 órakor. Dumaparti Színház: Egész héten minden este: A gavallér. Komédiás. Utolsó éjszaka. Láthatatlan asszony. .*■ yr Kabaré. * (Az Apolló-Kabaré) uagjtker^nm^ra, a mely napról-napra fokozódó érdekioffl^msalett ke­rül színre, vasárnap délu án fél 3 órakor mérsékelt heiyáru előadás keretében kerül bemutatásra. * (Az Intim-Kabaréban.) ma. vasárnap, két előadás lesz. A délutáni előadás fél 3 órakor kezdő­dd; mérsékeli hely árakkal. Színre kerül a teljes mű­sor: Dinamit, Jó éjszakát, Trükkember, tréfák, szó­lók. Jegyek előre válthatók a pénztárnál, (Teréz- körut 46.) CFiím-ssfnhSz. * (A Royai-Apollö) A imraffhasftjjucjmen egy i. , • lilű filmet mutat be hétfői uj műsorának ke­r.‘:i ! A pompás film az amerikai kinematográfia egyik lerhravurosabb és legszebb alkotása. * (Az Omnia) hétfői uj műsorának A bestia című szenzációs majomfilm és Az ősök kincse című kiváló Mia May-vigjáték két nagyszabású újdonsága. Hencsvsrseny* * fSteiner Ferenc) íámaraénekes^lecember 10-én. a jövő' pénteken. tarVyd^g^ixiiíreTyén Schu­bert. Strauss és Wo'.f legszebb dalait énekli. Hang­versenyének diszos közönsége lesz. (Méry.) * (A Skala hang'varsenyei.) Manowarde Jó­zsef, a bécsi opera kiváló énekese december 18-án tartandó hangversenyén Schubert-, Brahms-, Löwe-, Wolf- és Mahler-dalokat ad elő. A Wolf—Ferrari-kamaraszimfónia december 21-il>i bemutatkozása a legközelebbi zenei esemény, Sfitzner zongoraötöse és a műsor többi száma is új­donság. A december 28-án tartandó Schubcrt-koncerten Székelyhídi", Mosshammer, Linz Márta, Kotányi Kelly, Anclauer Piroska és Fleischer Antal, a Win- terreisét. Göthc-dalokat. Ave Máriát (hegedű—hárfa), a Momcnt musicalt, a hárfa—zongoraszonátát, slb. adja elő. A jegyek ára 5. 10. 15 korona. A Skala-hangverscnyek jegyeit Bárd, a Szín­házi Élet, A Nap, Fiehlner (Eskü-itt 4.), a Zeneaka­démia és a Skala árusítja. . ... , * (Rdzsavölg-yi hang-versenyei.) A Wald­bauer—Kernel[/-vonósnégyes hangversenye január 1-én este 7 órakor. \ , • , . ­H&ndel: Messiása decepiber 25.-én. Szólisták: Sámson, Bazilidesz, Székelyhídi-, Kálmán. Vezényel: Lichtenberg. * (Hangtszerkiállitás.) nyílt meg a Rákóczi­id 60. szám alatt levő Zenepalotában. Szemnek és fülnek gyönyörűsége telik a szebbnél-szebb muzsi­kában, a mely káprázatos tündérvilág illúzióját kelti. A hangszerkiállitáson a legnemesebb, legked­vesebb karácsonyi ajándékok vásárolhatók úgy a felnőttek, mini a gyermekek részére. * ("Elhalasztott hangverseny.) A Szózat de­cember 14-én délutánra hirdetett hangversenyét köz­bejött teknikai akadályok miatt bizonytalan illőre halasztották. szót az isazi. megértő művészi'ízlésnek. A katolikus klérus nem nvusodhalik bele- hogy az emberiség gondolatvilágának nagy evolúciója, mely válságba juttatta a hitet világszerte, reánvom.ia tagadó szelle­mének bélvegét a hitélet gyakorlásához szükséges épületekre és tárgyakra is. Vissza kell áilitaniok egy­ház és művészet között az érintkezésnek azt a belső melegét, melynek a I középkorban és a reneszánsz ideién az egvházmüvészeték nagv felvirágzásukat köszönhették, s a mi ezzel egvet jelent, módot kell adni ok a gyakran parlagon heverő maevar erőknek, hogv tehetségüket és képességüket e művészeti ág u.iiáfeilcszléséniek szolgálatéba állíthassák. A kiállítás kísérlet lévén a maga nemében, me,- Ivet a Nemzeti Szalon ezentúl évente megismételni szándékozik, nem ilélheliük meg amiatt sem. hogy anvaaa nem egységes. Mert részben reflroszpektiv jel­lege van. a nélkül azonban, hogv az elhurjyt nagyok­nak. a minők Zichu Mihálv. Székelu Bertalan. Lötz Károlv, Fesztu Árpád. Roskovics Ignác. Hegedűs Árpád. Bihari Sándor és Hegedűs László legjobb dolgait adna. — részben pedig számos olv mü lát­ható a kiállításon, a melv tárgyánál fogva csak némi erőUetettségael hozható kapcsolatba az úgynevezett egvházmüveszettel. Dísze a kiállításnak két elsőrendű Munkácsy- kép és Zemplénül Tivadarnak mély és Őszinte érzés- léi vibráló sorozata. Az élő nagyjaink között ott lát­juk Benczúr Gvula. Körősföi Kriesch Aladár. Nagy Sándor. Zala György. Stróbl Alajos .és Hervai János munkáit s több-kevesebb figyelmet érdemlő alkotás­sal szerepeinek még Vágó Pál. féder Gvula. Tury Gyula. Nádlcr Róbert. Béli Vörös Ernő. Balló Ede, Batjer Ágost. Edvi Illés Aladár> Kacziánv Ödön, Eary József. Gáncsér Nándor. Geiger Rikárd. Révész- Ferrvman Ferénc. Spánuik Kornél. Hervai Ilona, Jaschik Álmos. Pállua Celesztin. Sándomé Donáth Sarolta. Érdekes, modernizáló törekvésével szinte egyedül áll Leidenfrost Sándor. (v. e.) X TESTEDZÉS.'-*w#E BszSiiítsenyt. A legfényesebb siker jegyében zajlott le ma délután' a MOVE első uszóversenye. A Rudas-fürdő födött uszócsarnoka zsúfolásig megtelt közönség­gel. a melynek soraiban helyet foglalt L’E&caille, a Duna-bizoltság vezérlikára és Domaillc, a legfőbb gazdasági tanács brit delegációjának az elnöke, oíl volt továbbá Gömbös Gyula, a MOVE elnöke. Ge­rendán György dr., a Testnevelési Tanács elnöke, számos katonatiszt és még több ismert nevű sport- férfiú. Javában folyt már a verseny s éppen a hölgyek mérkőzésénél tartottak, mikor megérkezett Horthy Miklós fővezér szárnysegédének a kíséreté­ben. A zenekar a Himnusszal, a közönség pedig néma főhajtással üdvözölte Horthy Miklóst. A fő­vezér igen nagy figyelemmel nézte végig a versenye­ket s gyakran mosolyogva adott kifejezést tetszé­sének. Röser Edvin. a M'USz nevében megköszönte a fővezérnek, hogy kitüntető látogatásával meg­tisztelte a versenyt s ezáltal pártolásába vette aa uszósportot, mire Horthy Miklós igy válaszolt: Nagyon szívesen jöttem el. csak azt sajnálom, hogy magam is nem szállhatok a vízbe. Elmondotta az­után Rösernek. hogy Pólában sűrűn volt tanúja úszó versenyeknek, a melyekben rendesen a német származású matrózok arattak győzelmet. Egyszer azonban egy Kenyeres- nevű magyar fiú győzedel­meskedett s oz az ő magyar szivének jól esett. A verseny előfutamait már pénteken lebonyo­lították s igy ma a döntő mérkőzéseken volt a sor. A miting bővelkedett izgalmas versenyekben, a mii kifejezésre juttat egyébként, hogy két szám záródott holtversennyel. Külön eseménye'volt a versenynek Hatmay Zoltán részvétele a nemzeti hadsereg tagjai részére föntartolt 5X40 méteres stafétában. A győ­zelmet Hatmay Zoltán csapata szerezte meg. A verseny rendező gárdáját Béleli Bruckncr. Alajos irányította. A részletes eredmény a következő: 60 méteres gyorsuszás kezdőknek. 1. Krause János (BTLE) 47 mp. 2. Czellc László (II.' kér. TVE). 3. Szigeti Ferenc (NSC). Eiöuerseny. -100 méter. 1. Holtversenyben Eperiessy Béla (MAC) 78 mp. hátrány és Horváth Gyula (III. kér.) 65 mp. hátrány, 6 p. 55.2 mp. Főverseny. 100 méter. 1. Kenyéri Alajos (MATC). 1 p. 05 mp. 2. Lajta Nándor (NSC). Jynior vegyes staféta. 4XŐ0 méter. 1. MAC 3 p. 14.2 mp. 2. UTE. 3. MAFC. Gyorsuszás 00 méter. (Katonák részére.) 1, Zuna Kálmán káplár 44.6 mp. 2. Schartner Ágost. Junior oldaluszás. 80 méter, 1. Holtverseny­ben Temesváry Endre (MAC) és Schlenker Antal (NSC) 4 ®. 01,4 mp. TD80HÁRY és IRODALOM. /'MA Bfiliszáth-Almaa&k) az 1920. évre. Hcr- c-íjj Ferenc szerkesztésében megjelent: A könyv az elősfrü ‘"Tisza István gróf emlékezetének áldoz, kiadván azt a jellemrajzot, a melyet Mikszáth Kálmán tizenhat évvel ezelőtt a T. Ház cimü cikksorozatban irt Tisza Istvánról, az akkor még ifin vezérről. Az 1920-as al- manakban novellát találunk a következő szerzők­től: Hcrczeg Ferenc, Surányi Mik'ős, Lövik Károly, Kádár Lehel, Pékár Gyufa/ Molníf* Ferenc, Csathó Kálmán. Kozma Andor. Bársony István. Mikszáth Albert, Szoínaházy István. Lőrinczv György, Bethlen Margit grófnő, Szödösi Zsigmond, Szederkényi Anna, UjheávrjíÜíffor. Mag-yar Pedagógiai Társaság) de- cemb^Jő-án, kedden délután 5 órakor, a Nemzeti Muzeum^TftlilWiájági termében fötoloasóülést tart. a tnelven Fináczy Ernő dr- elnök Négy hónap a ma­gyar közoktatás történetéből címmel tart megnyitó- elöadáfir A (A Tudományos Akadémia) második osz- fíihKVlí'cember 15-én- hétfőn délután 5 órakor föl- oIvasoifW<^í)íí-*r melynek fő tárgya Gombóc: Zol­tán tanulmánya a csuoas nyelvről. ütnmMmi. lifáílllés. A NinnftPP'BBHmaban ma megnyílt cauházmü- vészeti kiállítás érdekes kísérlet annak a bizonyítá­sára. hogy a művészeinek nincsen olyan terrénuma, a melyen a megvár művészek ösereiü alkotóképes­sége sikerrel fel ne vehetné a versenyt a kiiföld meg­felelő termékeivel. Kísérlet* mert akkor, a mikor az egvházmüvészet fejlődése az utolsó évszázadban vi­lágszerte hanyatló irányzatot mutat, a melyen nem változtatott egyes zseniális művészeknek, mint • pél­dául Uh dórok elszigetelt reformtörekvése sem. en­nek a bizonyos fokig hevenyészett kiállításnak nem lehet feladata kijelölni azt az utat, a melyen az újjá­születni óhajtó egyházmii veszetnek haladnia kell. Viszont, ha azok. a kik a hit világával összefüggő, sőt liturgikus tárgyú művészeti tárgyak beszerzésére szániolatian milliókkal adóztak eddig az országot se­lejtes áruval elárasztó külföldnek, ezentúl a magyar művészekhez fordulnak, s ezzel lehetővé teszik, hogy a művi cinek ez az ága szervesen belekapcsolódjék a metkmagvar művészeti törekvésekbe, a kiállí­tás teljesítette feladatát. Éppen ezért ez a kiállítás nemcsak a nagykö­zönségnek szól. Szól az irányító egyházi hatóságok­nak is. a molvek leginkább hibázlak abban, hogy az újabb időkben szerte az országban épült templomok belső díszítése és felszerelése kérdésében az építtető egyházközség a legritkább esetben juttatott döntő

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék