Budapesti Hírlap, 1920. március (40. évfolyam, 53–78. szám)

1920-03-16 / 65. szám

/ 1920 március 16. Budapesti Hírlap (65. sz.) SZÍNHÁZ ÉS ZENE. * (A Nemzeti Zenedéből.) Minthogy a Nem- teli Zenede átszervezési munkálatai befejeződtek •z intézet vezetését átvette Szc-ndu Árpád, a kormány állal kinevezett elnökigazgató, a régi ügyvezelöséget felmentették. Ez alkalomból Hallét István vallás- és közoktatásügyi miniszter az alábbi leiratot intézte Diósi Béla dr.. Haraszti Emil dr. és Kern Aurél ügyvezetőkhöz: Önöket a Nemzeti Zenede ideiglenes ügyvezetői teendőinek ellátása alól ezennel fölmentem. Midőn írről önöket fölmentvényképp értesi em, megállapí­tom, hogy a Nemzeti Zenede vagyonát megfelelő gon­dossággal és a takarékossági szempontok figyelem­bevételével kezelték, az ezzel kapcsolatos számadá­sok teljesen rendben találtattak, miért is önöket a Nemzeti Zenede vagyonkezeléséből esetleg támaszt­ható mindennemű anyagi felelősség alól ezennel mentesítem. Egyben az intézmény ideiglenes vezeté­sének szakavatott ellátása, pedagógiai és művészi újjászervezése érdekében kifejtett, lelkes önaetlen működésűkért önöknek meleg köszönetemet fejezem ki. Különös megelégedéssel vettem tudomást a ta- nácskormánv uralma alatt tanúsított hazafias maga­tartásukról s hogy ezzel az intézet érdekeit a kár- oktatásügyi népbiztosság kommunista jendelkezé- seivel szemben is megvédtek. Budapest, 1920. már­cius 11. Haller. * (Hangversenyek.) Sas-Szántó Lili. a déllé Séd le olasz énekmódszernek legavatottabb magyar művelője rendezett tegnap dalestet. A művésznő áriákat és dalokat énekelt, pompásan képzett hang­ján » bel kanfo stílusának sok finomsága tökéletesen szólalt meg. Ez a metódus az emberi hangol a maiga természetes szépségében, menten minden mesterkélt fortélyosságtól, érvényesíti. A közönség gyönyör­ködve hallgatta Sas Szántó Lili produkcióit. — Ma este Vera (Wassermann) Ilona kisasszony énekelt. Korai volt még ez a föllépés, mert a kisasszonynak semmiféle olyan kvalitása nincsen még. a mely megokolná tenné a nyilvánosság elé való kiván- kozását. Színház. * (A Király Színház) már árusítja a Ci- üánwófné március 22—28-ig tartandó előadására a jegyeket, jeléül annak, hogy a'közönség érdeklődése igen nagy- A bemutató, úgyszintén a második és a harmadik előadás szakadatlan sora volt az ün­neplésnek, a melyből a zeneszerzőnek és a szerep­lőknek egyformán kijutott. * (Magyar Szinház.) Tizenkét táblás ház tap­solt eddig Kardos Andor Éva és a férfiak c. szinjátó- kának, a melynek előadását, a nagy érdeklődésre való tekintettel, pénteken és vasárnap este is meg­ismétlik. * (A Vígszínházban) a Nagyvilági nő leg­közelebbi előadása szerdán és pénteken lesz. Hol­nap, kedden, a Szerelem vására kerül színre Varsá­nyi Irénnel és Csortos Gyulával a vezető szerepben. * (A Városi Színházban) szerdán Faaszt, Gounod nagy operája, kerül színre Adier Adelina és Gábor József föllépésével. Az operát Márkus De­zső vezényli. A hét többi estéjén az Ezüst sirályt adják. * (Az Operaházban.) szerdán, március 17-én, Tristán és Izolde kerül színre. Brangéne szerepét Némethy Ella, Melóiét Palló Imre és a pásztorfiu szerepéi Szügyi Kálmán először énekli. Izolde Se­bők Sári, Trisztán Burián Károly. Kurneval Rózsa. Marke király Venczell lesz. A pénteken, március 19-én előadásra kerülő Faust dalműben Margit szerepét Pallay Matild először játsza. * (Az Andrássy-uti Színház műsora.) Még nem volt műsora a meleg sikerekhez szokott And­rássy-uti Színháznak, a mely változatosság és fő­képpen humor dolgában olyan gazdagnak ígérkezett volna, mint a csütörtökön bemutatásra kerülő uj műsor. A számos darabon és tréfán kívül egy kis operett is szinrekerül. A Lacika házasodik timii ope­rett fordulatos és kacagtató szövegét Zúgon István, muzsikáját pedig Pallós Tivadar irta. A főszerepet Baross Géza és a szinház uj tagja, Kabós Gyula, továbbá Nagy Magda játsza. A műsor egyik érdekes­sége, hogy Hosvay Rózsi hosszú szünet után újra fellép régi sikereinek színhelyén. Szólóján kívül a Bébi cimü kis színdarabban, a melyet Színi Gyula dolgozott át magjai- színpadra, játsza a főszerepet. Partnere Abonyi Tivadar. Nagy sikerre számíthat Egyed Zoltánnak a Szerződés cimü finom és iro­dalmi értékekben bővelkedő vígjáték*, a melynek női főszerepét Kökény Ilona, a férfiszerepeket pedig Abonyt. Torday és Somiár játsza. Ugyancsak Kö­kény Ilona adja az Adóbevallás cimü kis francia bohózat női főszerepét. Ennél elmésebb darab évek óla nem került színre kabarc-szinpadon. A darab­ban Boross Géza és Bársony István játszik két gro­teszk finánc-figurát. Hárout mulatságos tréfa kerül meg színre az uj műsorban: Nagy Endre, Paulini Béla és Zágon István szerzeménye. Kökény, llosvay, Rajna, Boross és Bánóczi uj szólókat adnak elő. í * (Táncest.) Vasárnap rendezte Pallai Anna tánc- és pantomimikai iskolája második előadását. A növendékek nagy tetszés mellett adták elö az ügyesen kigondolt pantomimikai jeleneteket. Di­cséret illeti meg Gábor Margitot. Misley Pannit és Kemény Melinda bárónét, továbbá Kindlow Jánost, az egyetlen i'érfiszereplöt. Kabaré. * (Beregi Oszkár föllépése) az Intim Ka-; barépan nenícsaik művészi, hanem társadalmi ese­mény is. Beregi rajongói a március 17-iki bemu­lató jegyeit valósággal elkapkodták. Az igazgatóság intézkedett, hogy tiz napra előre lehessen váltani jegyet ugy a pénztárnál (Teréy-körut 46.), mint a jegyirodákban. Kémterél Olajfestményeit nevesebb mesterek müveire kedvező ________________________|feltételek mellett kicseréli M ŰVÉSZET14 művészi vállalKozás BUDAPEST, VI., KIRÁLY-UTCA 82. IV. 4. 9T TESTEDZÉS. Hangverseny. * (Hangverseny Budapest szegényeinek megsegítésére.) Az Erzsébetvárosi Kaszinó jól sikerült hangversenyt rendezett a Huszár Károly volt miniszterelnök állal Budapest szegényeiért in­dított akcció javára. A gazdag műsor kiemelkedő száma volt Hajdú Hona, Rózsa Lajos és Vcnczel Béla éneke, a melyet a közönség nagy tetszéssel fo­gadót'. A hangversenyen még Mészáros Margit énekmüvésznő. Győző Lajos, a Vígszínház tagja és Borsód]/ Béla hegedűművész vett részt teljes siker­rel. A hangverseny tekintélyes összeget juttatott a nemes célra. HVIbTTÉR. Brfllláns, platina. ékszereket az állami főiembe váltóhivatal legmagasabb kurzusa szerint vesz: VIL, Rottenbiller-ntca 24. Telefon József 52—64. SIHPER ékszerész, TÖerzsaszőnyeget * SÉÍ Sftolgáv ZJsiván -­árban Vilmos csisxer-ut 5. ékszert, aranyat és ezüsttárgya­kat Brilliáns. sabbnapi árban veszek. SCHILLER, IV., KecsKeméti-utca 11. B Kereskedőktől és magáníelektől veszünk rilliáns, platina, gyöngy arany és ezüst ékszereket, min- nnnn n Király- denklnel magasabb árat fizetünk: C u E n llf ntoa 50 WAGNER-Hangszer'hlrály^-nál (Budapest, Józsei-körut 15.) Hanglemeznjdonságok 70 K-tol feljebb ismét kaphatók. f Brilliámt VLICHTMAN Te gyöngyöt, aranyat, plati­nát, regi ékszereket leg­magasabb árban veszek, ékszerész, Rákőczi-nt 34. Telelőn; József 113—18. sz. , MODERN és ANTIQUE LUKAS­11602 BERENDEZÉSEK alkalmi árban: NAGY ZS1GMOND, BUDAPEST, TI., LÁZÁR-UTCA 3. BRILLIAHSOKAT platina és ezüstöt vásáriok a legmagasabb árban 11636 NORNHfiUSER ARNOLO ékszerész, Budapest, VIJ„ WcsseJenyi-ntca 8. Címre tes­sék ügyelni Dr. MITZGER Ver- és bőrbetegsége­ket gyógyító intézete íertiok es nők részére Bu­dapest, Jozseí-körut 3 11536 RÁDIÓ, ex., MESTER-UTCA 9. ES CWB 6 TERPENTINSS “ 1 CIPŐKRÉM 1 ^ a eipSS legjobban óvja, m a leggazdaságosabb, £ => a legtartósabb fényt ad. 22 jisos Mindenütt kapható. jÜ RÁDIÓ, iX.t MESTER-UTCA 9. CKABOFORM­me^zünteH KENOCS VJSŐL KAPHATÓ. VIS2KETEGSÉGET, SCMORT, a i iszki , szag- ÖTVART, RŰHÜSSEGET. ha»,"’.>Jhato“‘ is 10, 15 és 30 koronás- dobozokban. 21025 Bed5rz8öle6 utánra válb StíABOFORPÍPUDER ára 6 kor. Kapható minden g\ ogy^zeyfarban. — Főraktár j Török J.gyógyszertára,Budapesten,Kiraty-n i2 * A vasárnapi mérkőzés. Esős időben, mclyreázotí' pályán, mindamellett nagy érdeklődés^ tői kísérve zajlottak le vasárnap a bajnoki mérkő­zések. Az üllöi-uti sporttelepen mintegy nyolcezer főnyi közönség nézte végig a Kispesti Atlétikai Club­nak a Ferencvárosi Torna Cluö-bal vivőit mérkőzé­sét, a mely a bajnokság második helyének sorsát volt hivatott végérvényesen eldönteni. A KAC 2/0 (0:0) arányban legyőzle ellenfelét s ennék következ­tében a második helyet biztosította a maga szá­mára. A két csapat mérkőzése kitünően indult, de a második félidőben, a biró ferdo ilélkezósei miatt, nemcsak elromlott, de csaknem nagy botrányba is sülyedf. Az tőr én! ugyanis, hogy a inig a KAC-nak elnézett a biró egy szabályellenességet, (a kapu előtt fellökték a FTG egyik támadásban levő csatáz óját), addig a FTC-ot a legsúlyosabb büntetéssel — 11-es­sél — sújtotta egy ártatlannak mondható szabály­talanságért (egyik hátvédöje véletlenül ‘kézzel érin­tette a labdát a kapu előtt.) A 11-est a KAC góllá értékesítette, a FTC játékosainak zöme pedig elke­seredésében elhagyta a Játék térséget'. A közönség egy része ezalatt tüntetett a biró ellen s ugy lát­szott. hogy fölborul a rend. Közben sikerült rávenni a ferencvárosiakat1 a visszatérésre. Pataki azonban hajthatatlan inradt; a FTC 10 játékossal folytatta a küzdelmet. Az egyenlőtlen harcban jezután még egy gólt szerzett a KAC. A meccs befejeztével a hara­gos FTC.-hívők berontottak a pályára, de a játéko­sok megvédelmez'ék a szorongatott bírót minden bántalmazástól. A nap, az üllöi-uti pályán történtektől elte­kintve, zavartalanul folyt le, általában a favorit- rsapat jutott a győzelemhez s meglepetést csak az keltet!', hogy a MTK nehezen tudott megbiribózni a III. kér. TVE csapatával. A BAK végre megérdemelt győzelemhez jutott a MAC ellenéiben, győzött a Tö­rekvés is, de a csapat már is fonnahanya!ilóst árult el. Az LITE szerencsés körülmények között és az új­pesti közönség terrorjának segítségével legyőzte a „33“ FC-ot. Az Újpesti Törekvés győzelme a MAFC csapatán azért érdekes, mert az újpesti egyesületi csaknem egészen uj, ifjúsági játékosokból összeállí­tott csapatot álliott ki. A mérkőzések eredménye ez volt : (Első ősz* lály.) KAC—FTC (2:0) (0:0). Üllöi-uti pálya. Biró: Vértes Imre. Első gólját 11-esből érte el a RAG Eisenhoffer révén; a második gólt Krebs lőtte. MTK—III. kér. TVE 2:0 (2:0). Hungária-uU pálya. Biró; Ujváry Ödön. A MTK-ban játszott Ker­tész II. is, Orth is, mégis a második félidőben gyatra teljesi'ményt adott. Az első gólt Winkter, a máso­dikat Orth lőtte. BTC—Vas- és Fémmunkások SC 1:1 (i:0)« Hungária-U'í pálya. Biró; Szűz Hugó. Tartalmatlan játékot produkált a két csapat. A BTC gólját Kollár lőtte 11-esből. Koffler egyemlitetib ki. Törekvés—NSC 2:1 (2;1). Üllöi-uti pálya. Biró? Gcrő Ferenc. A Törekvés két gólját Lottka és Úrik lőtte, a NSC-ot Szegedy juttatta góljához 11-esből. UTE—„33“ FC 1:0 (0:0). Népszigeti pálya, Biró: Nyúl Dezső. A „33“ FG volt a többet támadó fél. Uj összeállításban szereplő csatázósora be fog válni. A győztes gólt Simon lőtte. BAK—MAC 3:0 (2:0). Margitsziget, Bíró: Schiller Gyula. A BAK felsőbbséges győzelmet ara­tott a gyöngén operáló atlétákon. Az első góljához 11-esből jutott a BAK Gulyás révén. 0 lőtte a har­madik gólt is, a második gól pedig Gácsy szerze­mény é volt. _ . 4 UTSE—MAFC 2:0 (l:Ö). Népszigeti Bíró: Fe- héru Ákos. Török juttatta góljaihoz a győztes csa­patot. Kár páti csoport. UMTE—BEVV 3:2 (2:0). BEA C. —Acél TE 9:0 (4:0). KAOE—Máv 4:0 (3:0). MLK —FSC 3:1 (2:0). ELAC—BTK 1:0 (1:0). Térhálóm —JSC 0.0. BSE—NTG 0:0. ETC—OTE mérkőzése a vörösvári-uti pálya rossz állapota miatt elmaradt, Stobbe-csoport. URAK—Husiparosök 2:0 (0:0)< Testvériség—Zuglói AG 3:1 (1:0). VÁC—JAC 4:0 (1:0). VII. kerület SC—FIÁK 6:2 (3:1). Ékszerész SC—Megyeri SC 5:1 (2:1). Előre TK—Föv. TK. 2:0 (0:0). Wekerte-telepi SC—Pénzintézet 2:0, 0). MTE—ÉMTK 4:0 (1:0). *~ST?í€T íütóverseny. A Magyar Testgyakorlók I$irc ’vafeámap délelőtt a Hungária-Sporllelep környékén mezei futóversenyt rendezett ifjúsági lés szenior-junior versenyzők részére. Az ifjúsági ver­seny a várakozásnak megfelelően a FTC győzelmét hozta, a szenior verseny eredménye azonban meg­lepetés volt. A győzelmet ugyanis Korének János szerezte meg, mig a favorit Benedek János föladta a küzdelmet. A részletes eredmény a következő;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék