Budapesti Hírlap, 1920. március (40. évfolyam, 53–78. szám)

1920-03-06 / 57. szám

8 1920 mircius 6. feleiknek. Ezért Szcszlér Hugó dr. vendöríö'anácsos Adlet Zsigutondot és Deák Miksát, a kinek házasság­­közve'itése már sok dolgot adott a rendőrhatóságok­nak és különben iparengedelemmel sem rendelke­zik, külön-kiilön 30 napi elzárásra cs ezer-ezer ko­rona pénzbüntetésre itelté. Ezenkívül a rendőrfőta­­nácsos előterjesztést teli a belügyminiszternek, hogy a két árdrágító kereskedői, mint alkalmatlan ide­áéul a főváros területéről távolítsák cl és internál­ják. A belügyminiszter az előterjesztésnek tinómban helgladolt és mind a kél elítéltet íöltebezésükre való tekintet nélkül már ma internú'kísi helyükre kísérik. Az árdrágítás ügyében hozott ítéletet csak a fölleb­­bezés eldöntése után hajtják végre. — (A halálra gázolt rendőr családja.) A vasúti összekötő hídon .Váttérőik Károly rendőrt, a Ki ott szolgálatot teljesített, miut már jelentettük, egy vonat elgázolta és a szerencsétlen ember .a kerék alatt meghalt. Matternik huszonhat éve szolgált a rend­őrségen, mindig kötelességtudó, buzgó ember volt, a ki­nek halálával családja most a legnagyobb nyomorú­ságban maradt, vissza. A szerencsétlenül járt rendőr családja, felesége és őt gyermek, kik közti! a legfia­talabb négy éves, a Zuglő-utca 53. számú házban la­kik, « a, kenyérkeresőjük hirtelen elhunytával minden támogatás nélkül a legsziikösebb viszonyok közé ke­rült. A rendőrség körében mozgalom indult, hogy a család nyomorúságát valamiképpen enyhítsék, de min­den valószínűség szerint 'találkoznak jólelkfi emberek, a kiket a család szerencsétlensége megindít és jóté­konyságukat nem tagadják meg tőle. — (Alkalmatlan idegenek.) Tegnap áz alkal­matlan idegenekre ismét razziát tartott a rendőrség r. VI. és VÍI. kerületekben és ez alkalommal előállí­tottak ötvennégy embert. Ezek közül tizenhét fiatal­korút a dunai kapitánysághoz, a VI. kerületi kapi­tánysághoz tizenhárom, a VII. kerületi kapitánysághoz tíz, a' toloncházba pedig tizennégy személyt kisértek.-— (Elfogott betörők.) Még december hónap­ban történt, hogy JBöhtn Hugó Andráss,v-ut 61. számú házban levő ékszerüzletébe betörték és 150.000 korona értékű ékszert elloptak. Az. •Emcsa-detektiVcsoport nyo­mozásának akkor sikerült az ellopott ékszer egyrészét az orgazdáknál megtalálni és a rendőrség le is tartóz­tatta ezeket a vevőket Holeniann Aladár okleveles mér­nök cs Blazsovits Mária személyében, a kiknél 80.000 korona értékű ezüstnemüt és ékszert találtak. Meg­állapította1'a nyomozás akkor azt is, hogy a betörők egyike liitzenbúrger József harmincegy éves disylet­­festő, rovottraultu betörő, a. ki faragó festőművész up­­• Ven 1* szerepel, csalásokat követett el és novemberben a gyüjtőíogházból, a hová betörés miatt került, meg­­. ézökött. A betörőt azonban 'elfogni nem sikerült Feb­ruár 28-ról 29-re forduló éjszaka Bökmhöz újra betör­tek. Megírtuk akkor, hogy egy pince boltozatát tör­ték'át a betörök és úgy hatoltak be az üzletbe, a hon­imén 300.000 korona értékű ezüstnemüt & ékszert lop­tak cl. A nyomozás újra az Emesz-csoporthoz került és most sikerült a tetteseket a keresett Litzenburrjar József, továbbá Kcllovszky Gyula huszonkilenc éves péksegéd és IVölj Rezső harmincegy \ éves pékségéi! sze­mélyében elfogni. De sikerült a Festetich-iitca 7. számú ház első emelet 14. számú lakásában özvegy Kellovszky Lajosáénál, a kinél Litzenbm-gcr Lóbyai Jenő álnéven lakott, az ellopott ezüstnemüt csaknem hiánytalanul megtalálni. A még hiányzó részt pedig, a melyet a betörők Lacndler Sándor . Vas-utca 15. számú házban levő ékszerésznek adtak el 30.000 koronáért, a detek­tívek ott találták meg. A rendőrség a három betörőt letartóztatta. Beismerték, hogy újabb betörésre is ké­szültek, még pedig egy bankba akartok betörni, a hol kasszafurás utján óhajtottak pénzhez jutni. Ehhez már ■föl is készültek, oxygénes fúrógépeket és egyéb szer­számot szereztek be,' a melyet lakásukon megtaláltak. TÁVIRATOK. Besszarábía — Romániáé. Paris, márc. 5. Az Éclair jelenti London­ból: A miniszteri konferencia hír szerint — elhatározta, hogy Besszarábiát népszavazás nél­kül Romániának Héli oda. (M. ?’. 1.) Orosz bizottság Berlinben. Becs, márc. 5. (A Ál. T. I. mctgánjelen­­tésc.) Berlinből táviratozzak: A Lokalanzcigcr értesülése szerint ma hattetyu bizottság érkezik Oroszországból Berlinbe, hogy összeköttetésbe lépjen a német .munkássággal a gazdasági össze­köttetés megkezdése végett. Konstantinápoly sorsa. London, márc. 5. Ltoyd George kijelen­tette az alsóházban, hogy az Egyesült-Államok kormánya nem utasította vissza véglegesen a Konstantin áp oly ra vonal kozó mandátumot, csak ideiglenesen vonult vissza a török-kérdés meg­oldásában való részvételétől. (M. T. I.) Balta ur képviseli Angliát Oroszországban. London, márc. 5. Az angol kormány Bal­­■fátírt küldi ki a szövetségeseknek Oroszországba kiküldéndö politikai és gazdasági bizottságába Anglia képviseletében. (M. T. I.J TÜDÖfWY ÉS IRDBAL8P1. * (Az Uránia Tudományos Társaság) ideig­lenes választmány tegnap délután Lukács György nyugalmazott miniszter elnöklésével ülést tartott a Munkácsy-utcai főgimnáziumban. Az értekezlet célja a Társaság újjászervezésének megbeszélése és a közgyűlés előkészítése volt. Finály Gábor dr. fő­gimnázium! igazgató, a Társaság főtitkára, beszá­molt a Társaság működéséről és előlerjeszlefte az alapszabály módosítására vonatkozó indítványt, a mely az eddig működött szükkörü igazgatótanács helyett választmányra kívánja bízni a Társaság irányítását. Az ideiglenes választmány aiz indít­ványt. 3 mely a tagok nagyobb számának nyújt al­kalmat a Társaság kultúra is munkájában való ak­tív részvételre, elfogadta és elhatározta, hogy a hus­­vct után tartandó közgyűlés elé terjeszti. Elhatá­rozta az ideiglenes választmány azt is, hogy a Tar­­sásáé Uránia című folyóiratát az 1920. évben is kiadja. (A Szent István-Akadémia felolvasó­ülése.) A Mayyar Kurír jelend: A Szent .István- Ákadémia I. osztálya pénteken délután ülést tar­tott a Szent István-Társulat kistermében, 3 melyen Hám Antal rendes tag tartotta meg székfoglalóját. Az előadó a gyászmise történetével foglalkozott. SZIHHÁZ ÉS Zm.£ * (Ismét emelik az Operaház Iiíyáráit.) Áz Operaház igazgatósága a színház fönwtási költ­ségeinek (úgy a személyi, miirt a dologi* kiadások­nak) nagymértékű emelkedése kövcjkeJpében kény­telen a helyárakat ismét fölemelni. . AJf uj helyárak kedden, március 9-én, lépnek cletbej# * (Hangversenyek.) Friedmqfin Ignác, mióta utoljára hallottuk, már kevésbbé modoros, játéka tbztultabb, komolyabb lelt, külsőségek, olcsó hálá­sok keresése helyett inkább a müvek szellemébe való elmélyedésre törekszik. Chopin puha, lágy tó­nusait, jellegzetes ritmusai!, édcsbus hangulatait valóban igen finoman tolmácsolta. Skrjábin mihez, balkézre irt prcliidjét és Debussy Granadái éjszaká­ját mogkapóan érdekes pasz teliben szólaltatta meg. Az egész est örvendetes bizonysága, hogy Friedmann Ignác művészete szolidabbá, tartalmasabbá vált. Mig a Vigadóban zsúfolt széksorok tapsoltak a népszerű lengyel zongorásnak, addig a Zeneakadémián Frie­­denthal István zongorázott. Nevezett ifjúnak semmi­féle jogcíme nincs még a nyilvános, szereplésre. * (A Madách Színház Ugye.) Ismeretes, hogv a Madách Színház kilakoltatásának ügyében azt a bírói Ítéletet hozták, hogy a Madách Színház­nak március 31-én kell kiköltöznie a Zeneakadémia épületéből.- Ezt a határozatot most a lakásügyek miniszteri biztosa ugv változtatta meg. hogy a Ma­dách Színháznak három napon belül kell elhagynia a Zeneakadémia kistermét. A színház vasárnap este tartja utolsó előadását, a mikor Korcsmáros Nándor Veszedelmes ember cimü darabja kerül színre. A társulat már talált egv másik színházi helyiséget, meg is kezdte a költözködést, de egv miniszteri ren­delet folytán egyetlen eav díszletet sem engednek el­vinni a színházból. A Zeneakadémia épületét rend­őrség tartja megszállva és megakadályozza a költöz­ködést. Ezért egy. a társaság tagjaiból alakult kül­döttség ment föl Haller miniszterhez és kérte, hogy tegye lehetővé a társulat elhelyezkedését és működé­sének megkezdését. * (A magyar színészet sorsa a Felvidéken.) Pozsonyból jelentik: a csehek eddig azt'hangoztat­lak, hogy a megszállott területen az úgynevezett ki­sebbségek. tehát a magvarok is szabadon fejleszlbe­­tik kultúrájúkat. Ennek bizonyítására fölhozlak, hogy a magyar színház. Pozsonyban és Kassán aka­dálytalanul játszhat. Ugylátszik. hogv a csehek most már másként gondolkoznak. Megalakult ugyanis a cseh nemzeti szinházegyesület. a mely az egész Fel­vidék részére kizárólagos jogot kapott a kor­mánylót a színház-ügyek vezetésére és az összes kon­cessziókra, minden tekintet nélkül arra. hogv mi­iven nyelven folynak valahol az előadások. Bella Melód dr. pozsonyi zsupánnál több felvidéki zsupán és polgármester, valamint a -prágai kormány kép­viselőinek részvételével ebben az ügyben értekezlet volt, a melyen elhatározták, hogv a magvar szinielö­­adásokra az egész tótföld területén csak eau szín­igazgató kaphat játszási engedelmeí, még pedig vagy a pozsonyi, vagv a kassai igazgató. A rendel­kezés az egész Felvidéken nagy megdöbbenést kel­tett. mert nem tekintve y Sérelmes határozat kifeje­zett politikai tendenciáját, ismét egész sereg magyar színész marad kenyér nélkül. A pozsonyi színházra vonatkozóan úgy dön'öflek. hogy a cseh-tót fzinház négy hónapra, a magyar és a német színház három hónapra kap játszási engedelmel és a magyar és né­met színészek működése csupán vendégszereplésnek minő üthető. A határozat 1920. dee. 31-éig marad érvényben. A pozsonyi színház társulatára és igaz­gatójára vonatkozóan még nem döntöttek, de való­színűen rövid időn belül a pcz.-cnvi színházra is ni pályázatot Hirdet a zsupán. Színház. * (Bemutató a Buuaparti Színházban.) Szombaton, március 6-án, este nyolc órakor Vcér Imre két drámája, a Röntgenszemü ember és a Titok kerülnek bemutatóra. Szinrekerül ezenkívül Mozart operája, a Bastien és Bastieiwe, továbbá Offenbach operája, a Varázshegedü. * (A Cigánygrófná szereplői.) Martos Fe­renc és Vincze Zsigmond Cigánygrófné cimii. nagy érdeklődéssel várt operettjében a Király Színház népszerű gárdája kiváló szerephez jutott. Fedúk Sári egy különcködő grófnőt. Lábass Juci egy mo­dern pesti cigányleányt játszik. Ráikai a cigány­­prímás érdekes szerepét, Nádor pedig a. világfi ma­gyar gróf szerepét adja, Tamás Benő. a színház uj ingja. a hilbizományra vadászó öreg grófot szemé­lyesig, Szirmai egy iszákos jogtanácsost, Latabár és Iliász jöizü cigányfigurákat játszanak. A darabhoz a- Király Színház valóságos cigánybandát is szerződ­tetett. Kuriiia Simi zenekarát. A partitúra hegedű­szólót a színház hangversenymestere. Pillitz Imre iátsza. A darabot Stoll Károly rendezi, a zenei részt n szerző, Vincze Zsigmond tanítja be. Kabaré. * (Az Apolló-Kabaréban.) Fedák .Sári és Rctsahetjui Kálmán vendégföllcpésével vasárnap délután fél 3 órakor mérsékelt helyárakkal előadás lesz. A nagysikerű ui műsor a bemutalóc’.öadás szereplőivel kerül sziiiTe. Jegy csekély számban még váltható. Variété. * (A Télikert.) Pénz, pénz. pénz cimü ope­rettje c-stéröl-estére fokozódó érdeklődés mellett ke­rül szinre. A főszereplő Tisza Karoia, Antal Erzsi, Harmos Kató'. Stella, Sugár. Ligeti, Latabár. Simái; és Sáfrány kitűnő játékáért zugó tapsot kap a kö­zönségtől. A darab előadása pont 7 órakor kezdő­dik. az ideiében való megjelenés kívánatos. Az ope­rett után bárom elösrendü variete-szám következik. Fiim-stinhái. * (A Mozgókép-Otthon) Auguszta főher­cegnő és József Ferenc királyi herceg megnézte a Mozgókép-Otthonban a városszerte dicsért M.ni­­chcili filmet.' A jeles filmművész ifi. Dumas Sándor Claadius mester felesége cimii regénye után ké­szült pompás filmen’ rSgyogtatja művészeiét. a mely á hercegi vendégeket is elragadta. Jól mulattak az előkelő vendégek a Befagyott szeretem cimü vig­­játékon is. A nagysikerű Menichelii-film és a kí­sérő műsor már csak szombaton és vasárnap van a- Mozgókép-Otthon műsorán. Az előadás fél Ö, fél 7 és tfél 9 órakor kezdődik. Hangverseny. * (Friedmann Ignác) második zongoraest­jét ma. szombaton, hat árakor, a harmadik cáriét (Chopin-est) pedig vasárnap, pontosan négy ómkor 'tartja meg. (Harmónia.); I KÉPZŐMŰVÉSZE * (Vastag-h Géza kiállításának megnyi­tása.) Vgstagh Géza kiállítása rendezetlen várja a március 7-én, vasárnap délelőtt 11 órára kitűzött ünnepi megnyitást. A Műcsarnokban ehhez ha­sonló nagyarányú gyűjteményes kiállítás eddig csak a, Lolz Károlyt* és Székely Bertalané volt. Az . el­hunyt művész müvei az össze termeket lefoglalják. A Képzőművészeti Társulatr a magántulajdonban levő kiválóbb alkotásokat is -bekérte, úgy, hogy 1350 kép tárja elénk Vastagh Géza kiválóságát. A nagy termekben a művész nagyobb vásznait, jelesebb Ccsetmüveit helyezték el. Kiegészítése ennek a gyűjteménynek körülbelül 400 darab pasztell, a me­lyeket » művész a berlini, a síeli ingen! és a buda­pesti áUalkertben készített. Külön termet foglalnak le a művészi algíri tunuhnányutjának tájjkép-vtázlatal és három termel a vegyes vázlatok tesznek elevenné. A kiállítás iránt rendkívül nagy -az érdeklődés, a művész özvegye Angliából már két ajánlatot kapott az egész kiállítás megvételére. * (A Magyar Képzőművészek Nemzeti Szö­vetségének) vezetősége fölkéri az összes tagokai, hogv március 9-én, kedden, délután a Szövetség Gerlóczv-uíca 11. szám alatti helyiségében saját ér­dekükben okvetellenül jelenjenek meg. F0VAR0S[ ÜGYEK. — Busáth János tanácsos visszaérkezejj badságáról és átvette hivatalát. — Az ellen-forradalmárok sírja. A fiorxsós tanácsa tegnapi ülésében foglalkozott Sontor/yf^^tván nemzetgyűlési képviselőnek azzal az interpellációjával, hogy a proletárdiktatúra alatt meghalt ellepfcrrada!­­márok miért nem kapják meg az őket megillető sír­helyet. A tanáqs az .interpellációval kapcsolatban meg­állapítja, hogy a november 5-éu tartott ülésében fog­lalkozott. az ellenforradalmi vértanuk ügyével s a pro­letárdiktatúra alatt vértanúhalált haltak: Dobsa Mik­lós, Herexeg Géza, Lemberkocits Jenő, Nikolcnyi De-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék