Budapesti Hírlap, 1920. március (40. évfolyam, 53–78. szám)

1920-03-06 / 57. szám

1920 március 6, Budapesti Mm(ii7. sz.) fji, Stengi Sándor és Várkonyi Bálint részére a keré* jiesi uti temető átí. számú parcellájában egy-egy első­­osztályú díszsírhelyet díjmentesen adományozott. Az át­helyezéseknél fölmerülő összes költségeket a főváros magára vállalta és elrendelte, hogy ezeket a díszsír­helyeket a tcmetőiga'zgatóság állandóan gondoztassa. Ez az áthelyezés mindeddig azért nem történhetett meg, mert a vértanuk hozzátartozóinak egy része megszál­lott területen tartózkodván, beleegyezésük ehhez az át­helyezéshez kieszközölhető nem volt, másfelől időköz­ben Dcrend Miklós dr., a két Holtán, Ernái Ödön, Eery Oszkár esendöraltábornagy, Slenkina csendőralezredes, Karácsonyi Miklós és még néhány vértanú holttestét föltalálták, a kiket a tanács szintén ebbe a martir-par­­etlliba kíván eltemettetni, feltéve, ha a hozzátarto­zók ehhez beleegyezésüket adják. TESTEDZÉS. * Labdarúgás. Szombaton délután két első­­oszlályu bajnoki mérkőzés jut dűlőre a Hungária sporttelepen. Elsőbben a Vas cs fémmunkások SC ménaössze erejét a Tc.rézuárosi Torna Clubbal, nutia a BTC mérkőzik a? Újpesti Torna Egyesület csapatával. Az első meccs sorsa nem szenved kétsé­ggel; a vasmunkások legénysége kitűnő formában \an. győzelme tehát egészen bizonyos. A BTC—UTE találkozója heves, küzdelmet ígér S nem lepne meg, ha végre megemberelnék magukat az UTE játékosai és képességüknek megfelelő eredményt tudnak elérni. Az üliöi-uti sporttelepen a második osztály Stobnc csoportjába tartozó .1 fTE—Testvériség játsza le bajnoki mérkőzését. * Mezei futóverseny. Vasárnap megindul az allolikm é;ei is. Beköszöntőül két mezei futóverseny !c. z a Margitszigeten. Délelőtt 9 órakor az Egyetértés SC rendezi ifjúsági kezdő-versenyét négy kilométer távolságon, fél 11 órakor pedig a MAC bonyolítja le szenior kezdő mezei versenyét, 4800 méter távol­ságon. NYILTTÉR. Aranyat, platinát, ezüstöt, régiséget, régi ezüst* és aranypénzt, hamis fogsorokat a legmagasabb árbanvess FRIVALDSZKY FERENC ékszerüzlet, VII., Dohány-utca 90. sz. Wferzsaszőnyeget ’„XÍm" SZolgár István Yl,„ws g. Csak 18 éven felüli férfiaknak! Nincsen többé drága ruMzMás. 11771 L&phiv&sra házhoz Popper Testvérek, VI., Szonáy-utoa 23. jövünk.. Legmagasabb árat adjuk ruha os cipóért. BrUiiánsokat, platinát, aranyat, ezüstöt legmagasabb árban vesz: Spann ékszerész, VII. kerület, Weaselényi-ntca 6 szám. Ver- és bőrbetegsége­ket gyógyító Intézete Jer fia.; es nők részére Bu­dapest, Jozset-körut 3 Í1530 Dr. MITZGER KSZERT VESZ ° 10g.“peiairon T ÖPOL3 N SZ 8RILL9 JUSSOKAT vasáriok u legmagasabb árban KORNHAUSER ARNOLD ékízerész. Budapest, Vll., Wesseknyi-utca S. platina és ezüstöt llCStí Címre tes­sék ügyelni világhírű bécsi (wieni) zeneszerző inPERÍAb-ban (RáKcczi>ut 90. szám.) saját szer* J reményeiből Hangversenyt tart,. MODEKN és AJTTIQUE LMKMS-11602 §SSíJík IMIIE alkalmi árban: K'AGY ZSIGMOyD BUDAPEST, TI., LÁZAR-UICA 3. FBMS&BSm Ma és mindennap Fityfiritty kisasszony 3 kepbetx és a kacagtató márciusi műsor. Kezdote esto íél 7 órakor " ROYAL-O^FEUM Minden este fél 7-tól viiagliirü attrakciók! Siedos nagy­szerű kutyáival, Strody a vidám kötéltáncos. Orellys kaucsuk­­emborek* JTred Lorls erőmüvészek és a szenzációs sikert ar^o^^Zerkovi^^H^mathop^rctte^O«iJ[la^ol5C9iJla^a. Royal-t&abare : 7^7 ! Hét kitűnő boliozat. szolók es daettek. Dr. Füredi-féle rendelő - intézet férd és só­­betegséget ellen, Iliül Rákóczi-ut 32.1 • reggel 9-től este 7-ig. pnn« n^uirl VIII.,Kun-utca 12. sz. alatti „XözpontiFilm* UCtllZ L/aVIU, kölcsönző és Kereskedelmi Vall." Jielyisc­fét a mai napon átvettem, ennek hitelezőit felszólítom, hogy napon belül a íentnevozotfc helyen jelentkezzenek követelé­seikért. A később jelentkezők nem vétetnek figyelembe. IlSol OLCSÓ pROTKERUESEK kaphatók HAIDE&KER SÁNDOR sodronysztfvoi-, fonat- éskerttésgyárában Budapest, VIII., Üllői-ut 48/1. sz. — Képes árjegyzőit díjtalan. — WAGNER „HANGSZER KIRÁLY'-nál : Budapest. József-körut 15.) ötvon koronától fel ­­jebb ismét kaphatok Fuvolák Gazdasági tanácsadó. A burgonya termelése. Irta Enesei Dorner Béla. Ara 33.— korona. Kapható a Budapesti Hírlap könyvosztályánál Fájós íú&ak&a készít cipőket Ger’ii Ttslolf Fia Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 4. sz. 9 ékszert, aranyat és ezüsttárgya-BfllHőnSt ^--““ffu-vesiek. SCN9LLER, IV., KecsKeméti-utca 11. Mcnhiun A BÜapyar Színház Részvénytársaság 1620. mCijllllv. évi március hó 21-én délelőtt U órakor a Király-Színház igazgatósági helyiségéből*, mint a Magyar Szín­ház R.-T. üzleti tolepén (Budapest, Vll., Kiraly-utca VJ. szám alatt) XXII. rendes bÖzgryUl&sót tartja, inelyro a részvénye­sek ezutop meghivatuak. Tárgysorozat; J. igazgatósági es fciügyelöbizottsó^i jolentés. 2. Mérleg* és nyerosóg-vcsztoseg­­ezámia megvizsgálása cs a telinöntvény megadása. 3. A nyero- 60g hovatordiiasa tárgyában hatarozathozatal. 4. A felügyelő­­bizottság dijazásáoaiT megallai*itá&a. o. Kgy igazgatosagi tag megválasztása. 6. Esetleges indítványok. — A részvények 3 nap­pal közgyűlés előtt a Magyar özinház es Kiraly-özinhaz egyesí­tett főpénztáránál (Kiraiy-u.ca71.) toendók Je. Az igazgatóság:. Mérleg-számla. Vagyon; Tolok es sieinházepülot burondo­­zések til 2.058-91, Szövotseg-utca 42. sz. ingatlan 128.824*40, Adó­sok 13.623*01 összesen 754.áG6-H2. Teher: lieszvénytőko 560. CKX)—, Jelzálogos terhek 182.b]3*&*, Atuionoti tótolok 3.350*—, Egyenleg 0.34294 összesen 7545CC82. — Ercőmenyszámla. Veszteség: Adók, kamatok és költségek 14.858-7ö. Leírások: Telek es szin­­házépíilotborendezéshöl 1*2.19099. Szövőt ség-u. 42. sz. házból 2629*00, Egyenleg 8.342 94 összesen PB.321*75. Nyereség-; Színház* bérjövedelem üü.ÜX)*—, Jlúzbcrjövodelem 5.230*—, J91b. évi nyere­ség áihozat 3.071*75 összesen 38.321*75. Bugapest, 1919. szeptem­ber 30. A felüxyftlőbizottság*. Az Igaz irat-óság. KÖZGAZDASÁG. __ Korányi báró újabb nyilatkozata. £<*• rángi Frisves báró pénzügyminiszter újra nyilatko­zott az aktuális pénzügyi kérdésekről. Nyilatkozata-* nak lényege n következő: A bankjeayfelülbélyegzést nemcsak a békeszerződés irja elő, de sürgetik a len­gyelek is és Ausztria is. mely attól tart, hogy a le* b.Hvegzel leadtunk jég v tőlünk kimegy külföldre és es akkor íjpreen őket is terheli. E tekintetben termi­­nusrüMna még egyáltalán nem lehet szó. Tény* he'HE többféle rendelettervezet fog elkészülni, ine­­közül annakidején majd azt fogják publikálni, a melyik a kiadás pillanatában az állam és a kö­zönség érdekeinek a legjobban fog megfelelni. — A pénzintézeteknek azt a kéréséi, hogy az általuk annak idején befizetett hadikölcsönelölegek egv részét utalja vissza, nem teljesítette. D(t te­kintve. hogv ezek az előlegek címletekkel nem vol­tak fedezve, azokról 600 millió erejéig pénz térje-* gyeket bocsátott rendelkezésükre, a melyekt tetszé­sük szerint használhatnak fel pénzbeszerzésre. — A nagyvagyonadó tervezett formában a mai viszonyok között idejüket múlták. Most ui dolgot kell találnunk, a mellyel ugyanazt a célt érjük el. Ellenben fontosnak és sürgősnek tartja a vagyon­kataszter felállítását s erre nézve munkálatok foly­nak. A nagy vagyonadó bármely formájával is magi kell azonban várni, a mis közgazdaságunk a sokféle megrendülés és felfordulás után legalább némileg magához tér. — Az illetékek közül különösen erősen emel­kedni fog az örökösödési illeték. Arról szó sincs, hogy ez az illeték bizonyos esetekben elérje a szán százalékot, mint azt az előző kormánv tervezte, mert a jelenlegi kormánv néni akar konfiskálni. Ellenben tény az. hogy nagyon erős progressziót ki­van alkalmazni, a felsőbb fokozatokban viszont azonban gondja lesz arra, hogv a kis- és közópv$­­gyohu embereket a lehetőségig ne terheljük meg túlságosan. — A jövedelmi adó dolgában a pénz elérték­telenedése folvtán más mértéket kell alkalmazni. Igaz. hogv a 10.000 koronás minimumot meg kell tartanunk, bár a progresszió itt kezdetben nem lesz nagyon erős. — A mi a fogyasztási adókat illeti, itt inkább az államnak a nyereségben való részesedését kívá­nom kiterjeszteni, mint ez most a szesznél és a cii* kornál van. — A magyar gazdák a s zahadke re»tsed« ■ lemért. A szabadkereskedelemért eddig csak az ipa­rosok és kereskedők küzdöttek. Most már. ugvlál­­szik. a gazdák is a szabadkereskedelem táborába kezdenek átpártolni. Erre vall a földmivelcsügvi mi­nisztérium kőnyomatosának a Gazdasági Tudósító­nak következő híre: t A háború cs az azt k3vet5 forradalom, mint ismeretes, a magyar dohánytermelést válságba sodor­ták. Ma a helyzet az, hogy a gazdák uem hajlandók továbbra i- viselni az alacsony dohánybeváltási árak terhét, az államnak azonban az eddiginél még fokozot­tabb mértékben szüksége van a dohányegyedárnság jö­vedelmére. Ennélfogva, ba a jövedék nem honorálja-* termelőknek, különösen a dohánybeváltási árak föleme­lésére irányuló, az utóbbi időben többször hangozta­tott kívánságát, gazdakörökben nem látnak más meg­oldást épp az áliamjövedolem szempontjából, mint azt, hogy a dohány termelést, a gyártást és kereskedelmet szabaddá tegyék. Ettől azt az előnyt várják, "hogy első­sorban is érvényesülni fog a szabad verseny úgy a termelés, mint a gyártás és értékesítés terén. A sza­bad verseny nyomán kifejlődik a minőségi termelés. Ezen a réven képesek leszünk a legrövidebb idő alatt külföldi import nélkül is megszüntetni a dohányjnsé­­got. Érdemessé és kaszmotbajtóvá válik a dohányter­melés úgy a termelőre, mint a munkásra nézve és meg­szűnik a nagymértékben elharapódzott csempészés. Igen nagy eredményt várnak a dohánygyártmányok és ez­által valutánk javítása tekintetében is. Végül az a szociális szempont is lebeg a termelők előtt, hogy ez­által egész termésünket a beliöldön dolgozhatván, föl* nagyban hozzájárulunk a munkanélküliség megszünte­tésére. Ez a felfogás az utóbbi időbea a gazdakozönség legszélesebb köreiben is megnyilvánul és eunek a fel­fogásnak kifejezést adott a gazdaközönség igen sok illusztris tagja is. — Nemzetközi kölcsön Németországnak. Amszterdami jelenlés szerint a legfelsőbb tanács elhatározta, hogy megengedi Németországnak nem­zetközi köLcsön fölvételét a szükséges nyersanyag és élelmiszer beszerzése céljából. A kölcsön összegét még ne® szabták meg, visszafizetése azonban el­sőbbséggel bir a Németország részéről fizetendő hadikárpótlás öszegével szemben is. Németország­nak megengedik, hogy crtékpapirjait nemcsak « szövetséges és a semleges államok, hanem Észak- és Dél-Amerika területén is forgalomba hozza. ÍN. T. I.) — A tiszántúli gabona ára ne® lesz ol­csóbb. A Tol. Tud. jelenti: A törökszentmiklósi vá­lasztókerület gazdái nevében ma kül-döltség jelenti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék