Budapesti Hírlap, 1920. március (40. évfolyam, 53–78. szám)

1920-03-06 / 57. szám

10 Budapesti Hírlap »*.> 1920 március 6. meg Rtibinek _íöldmivelésügyi miniszternél, mint a párt elnökénél és fölkértek n minisztert arra, tá jé­koztassa őket arról, vájjon igáz-e, hogy a Tiszán­túlon a kormány alacsonyabb' gabonaárakat akar megszabni, mint a Tiszán inneni részeken. A kül­döttség vezetője hangsúlyozta azt, hogy a románok egyedül Törökszenlinikiósról '11 vaggon búzát vit­tek el. metermázsáját 80 koronával fizették íchör- pénzben.. 50 vaggon búza árával pedig adósak ma­radlak. mivel 12 és Jél millió korona kárt okoztak a gazdáknak. Rubinek •kijelentene, hogy a kor­mánytól távol áll a gondolat, hogy a Tiszán-lulon alacsonyabb terménybeváltő árakat léptessen éleibe. — Amerikában sem válik be az államosítás. 'A Hollamlsth Xieuwíbúreau washingtoni jelentése szé­riát az amerikai szenátus hosszas vita után cllndá- roztaé hogy a vasutakat ismét a magánüzomekrtek en­gedi ál. Az állam a vasutakat 20 hónapon át tartotta íizomben, körülbelül egy millió dollár napi deficit mel­lett. A javaslat elfogadása most 41 szavazattal 17 el­len, tehát nagy többséggel történt,-de kérdés, hagy az elnök nem fog-e vele szemben vétójogával élni. A vas­utasok szövetsége határozottan állást foglal az urneri- kái szenátus határozata' élten. — Cukrot kannak a méhészek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tagjai számára 1400 utal­ványt bocsátott ki 1700 méhész számára. Újabb utal­ványt senkinek sem állítanak ki. A kik inár községi igazolványt adtak be, a hivatalos órák alatt jelenjenek nieg'UUöi-ut 25. szám II. emelet alatt az utalvány át­vétele végett. — Mótortanfolyam a technológiai iparr-m- zenmbsn. Március 8-án, délután négy órakor, a Ma­gyar Technológiai Iparmuzeumbau nappali gáz-, ben­zin- stb. motortanfolyam kezdődik, mely négy Imiig tart. Behatás vasárnap, március 7-én, reggel kilenc ólakor. Előzetesen félkilene órakor sorszám kiosztás. Behatási díj 32 korona. — Tőkeemelés. A hivatalos lap mai száma a következő tőkeemelések engedelmezését tartalmazza: 'fnr/1/nr /'isiik- és Xcflvipriri I!.-T. 300.000 li-ról 1.5 millió Ívta, Unió Szinháznzemi és SzinMecpitő It.-T. (i . millió K-rót ’15 millió K-ra, Tiszt rLidiik cs Ka Ion a­. linziek Bccúsúrlási Központja lt.-T. 300.000 lv-ról 2 mil­lió K-ra. — Valutapiac. A budapesti valutapiac mai árai: Napóleon SMo, font 870, dollár 253, francia frank 17.7, márka 3.5, líra 14.9, rubel 3,05, léi 3.5, szokol 2.7, svájci frank 40,'dinár 7.5. Tőzsde. A budapesti tőzsde irányzata ma is a legnagyobb mértékben lanyha volt. Záróárfolyamok: Magyar Hitel 1382, Osztrák Hitel 840, Hermea 135, Agrár 1100,, Ingatlan 1130, Magyar Bank 855, Fa­bank hso: Forgalmi 040, Földbirtok 080, Jelzálog 550, Keresk. Hitel 490, Leszámítoló 805. Mcrcur 480, Ko .resk. Bank 0100, Bosuyák Agrár 830, Általános Tak. J03U, -Belvárosi 710, Lipótvárosi 335, Fővárosi 2380, Nemzeti 0S0, Központi 1890, Iparbaníc 600, Anglo 765, Terézia 750, Foneiére 1350, Franciil 640. Borsodi 2450, (bncordia 1205, Első Budapesti 3965, Gizella 1300, Vik­tória 3250, Beoc-sini 3300, Lőrinci 820, Cement 780, Északi 22-10, Szászvári 2500, Goldberger 1130, Gutt- man- 3000, István 650, Kőbányai Gőz 1100, Drascke 1750, Magnezit 4100, Általános Szén G50Ö, Kerámia 1220, Salgő 5650, Újlaki 1500, Urikány 3250, Kóburg t670,. Csáky 1020, Fegyver 1150, Ganz 9800, Ganz Vili. 2050, 'Láng 6C0, Eiplák 455, Rima 2830, Schlick (Í8Ó, 'Acél 1.360, Belga 1300, Gazdasági Gép 1900, Athenaeum 1700, Baráti 1250, Bárdi 780, Báni 1510, Brassói 2380, Chinoin 1530, Izzó 2950, Textil 1700, Papir 2000, Spó- ’tlium 880, Flóra 2500, Hazai Fa 0375, Trágya 3100, Karton 1180, Klotild 1850, Lámpa 2000, Aner 1380, 'Őstermelő 875, Repülő 740, Gunimi 30501 Vasúti Forg. 1080, Városfejlesztő 9S0. Nemzeti Fa 1350, Nasici 9000, Lidiiig 1975, Országos Fa 2330, Olaj 1930, Phübus 540, '.Szlavónia 2925, Telefon 1450, Vasvári Vili. 1140, Fiu­mei rizs 25,000, Rézbányái 1260, Adria 7000, Atlan­tira 3900, Közüti 1210, Városi 545, Déli 530, Leránts 3250, ÁBamvfisut 3375, Tröszt 1215, Miskolci Vili. 6S0, Hazai bank 743. N. Mmgvmr Külkereskedelem­Export- és importkereskedök lapja = XJ-ik évfolyam. = Szerkeszti: SÍÉBE BT GYŰ EX. Legujitits számának íobli laríaima: Cikkek í Krónika t Horthy — ITj kormány — Regeire- . ráció — Szabad forgalom Ausztriával 't X magyar-lengyel érdekek. K tőzsdei étet anarchiája. (Miért pang az értékpiac ? — A kontremin mesterkedései.— Mik a’pénzhiány okai? — A falu és a tőzsde. Bonyodalmak a papnikakereskede- letnhen. (Tenelli Sándor levele.) Széna-dzsungel. (Mi történik a svájci széna- kivitel körül?) . Mi újság az árupiacon ? (A belíöldi és kültöldi éruüzlet hírei.) Pénzügyi, ipari és mezőgazdasági hírek és riport ok. Előfizetés: egész évre 100 K, félévre 50 K. Kiadóhivatal: Budapest, IV. kér., Vátrltái-körut 16. sz. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK, SZÍNHAZAK. •Budapest, szombat, 1920. március 6. — A hatiif cg Ságban lévő ügyvédek. A budapesti Ügyvédi Kamara választmánya mai ülé­sén foglalkozott a még mindig hadifogságban lévő ügyvédek dolgával. A választmány elhatározta, hogy a hadifogoly ügyvédek érdekében külön ak­tiól is indít és csatlakozik a hadifoglyok hazaszállí­tása érdekében megindult mozgalomhoz. A kamara fölkéri a jelenleg is hadifogságban lévő ügyvédek hozzá tartozóit, hogy az adatok fölvétele végeit sür­gősen jelentkezzenek a kamara titkárságánál. — Elfogatóparancs. Az államügyészség elfo­gatóparancsot adóit ki Láng Lajos dr. 41 éves nőt­len ügyvéd, volt zászlós ellen, a ki a diktatúra alatt a. hadügyi népbizlo-ságban politikai megbízott volt és állandóan agitált a kommunizmus érdekében. Az ügyészség fölhívja a hatóságokat, hogy Láng dr.-t tartóziássák’le és kísérjék a budapesti ügyészséghez. — Százliétrendbeli gyilkosság-. A rendőrség ]elarIúzUit!|a Lukács István fuvarost, a ki mint ter­rorista Cegléden egy, Kapuváron öl, Solton tizen­négy, Dnnapatajon hatvanöt1, Kalocsán húsz, Sop­ronban hét ember kivégzésében vett részt. Az ügyet Auer Károly dr. ítélőtáblái bíró tárgyalja. — Kiczkó Kálmánt szabadlábra helyezték. Megír luk, hogy Kiczkó Kálmán dr. járásbiróf, a ki a proletárdiktatúra idején a középponti járásbíró­ságot vezette, az államügyészség rendelkezésére hc­Magyar Síemzeti Operaház : A bűvös vadász. Nemzeti Színház: IL József császár. Vígszínház : Szerelem, vására. Király Színház: Janó* vitéz. Magyar Színház: A fűzjiróba. >- Városi Színház : Az ozüstsirály. Belvárosi Szinhaz : Patika. Andrassy-uti Szinhaz: Erdély, A fenség áisiodib, stb. Danaparti Színház: Yarazshogedü. Xürnbargi baba, BaslltH és. Bastienue, A röntgenszemü eraher es A titok. IlPÓfEél2@fc LÁNYI EDE Írógép üzlete állandó nagy raktára ti., Gr. Zichy jená'-u. 39. 98—99% és vegytiszta sósav külföldi áru, kisebb-nagyobb ly n 4*. tételekben azonnali szállításra M!%. aa Schwarz Bernét fia A ppóhirdetés. lekkel ezelőtt vlör.eles letartóztatásba helyezték az­zal a váddal terhelve. hogy a kommunizmus idején izgató kijelentéseket tett. A íogházoiivos jelentést ■lett az államügyészségnek, hogy Kiczkó dr. a fogság­ban súlyosan inegbelegede'í és egészségének helyre- állítására mulhalallanul szükséges, hogy szabadlábra helyezzek. Az államügyészség e jelentés folytán íéíbeszakitolta Kiczkó dr. előzetes letartóztatását és a mai napon szabadlábra helyezte. — A Magyar Jogászegylet közgyűlése. A Magyar Jogászegylet március 14-én (vasárnap;) dél­előtt 11 órakor az ügyvédi kamara nagytermében rendes évi közgyűlését tartja. — Msnachem Jaques, a politikai nyomozó. A vörös bc'.yárvilágban Menachcm Jaques, bolgár- származású asztalossegéd politikai nyomozó volt. Az ellenforradalom k törésének napján az Aradi-utca 59. számú ház udvarán nagy • beszédet mondott, a melyben hangoztatta, hogy okosan cselekedtek a vö­rös katonák, hogy Imreit századosi megölték. Né­hány nappal később 1'öljc'onlést telt a vörös őrségen, hogy az Aradi-utca 59. számú ház lakói egytől-egyig cl'lenforradaimárok. Erre a l'üljelenésre hat vörös- katona kutatta át a házat és Gúlfalvit Mariskát, Jm- jos Ferencet és Zimmermann Lőrinccls letartóztatta. Mcnaehem Jaques izgatás, magánlaksértés és szemé­lyes szabadság megsértése miatt került a vádlottak padjára. Sürgőik Gyula dr. táblabiró elnöklésével tárgyalta ma a bíróság a bolgárszármazásu kommu­nista bűnügyéi', a tárgyalást azonban el kellett ha­lasztani, mert a bolgár tolmács nem jeleni meg. — Fényes László sajtópere. A háború első évében Fényes László hírlapíró, a ki jelenleg a Tisza-léte gyilkossági ügyben fogva van. több cikk­ben megtámadta Dénes Gv. Aladárt, a Fővárosi Mü- szerüzem vo-lt igazgatóját, a kit különböző vissza­élésekkel vádolt. Dénes Gy. Aladárt letartóztatták, a íőlárgyaláson pedig hosszabb szabadságvesztés bün­tetésre Ítélték. Az Ítélőtábla azonban Dénes Gy. Ala­dárt1 teljesen fölmentene. A fölmentő bélel után Dénes sajtópörb indított Fényes László ellen többszö­rös rágalmazás miatt. Mára fűzte ki ebben iaz ügy­ijén a tárgyalást a büntelötörvényszék egyik tanácsa Nagy Béla dr. elnöklésével. Fényes László a tárgya­lás elhalasztását kérte, mert csak öt nappal ezelőtt kapta meg a vádiratot és így nem volt elég ideje a védelemre fölkészülni. Mivel a sajlópör iratai ezidö szerint Dénes Gy. Aladár fel'folyamodására a vád­tanácsnál vannak, a törvényszék a tárgyalást' elha­lasztotta. —. Terrorista bankliivatalnok. Szipszer Sán­dor tizenkilenc éves bankhivatalnok, a ki a dikta­túra alatt a Cscrni-féle haramia-banda tagja volt, betört Forgách gróf gácsi kastélyába és egy fölbc- csülhetetlen értékű Remforandt-képet, egy , diszcs imakönyvet és egy eziis'feszületet lopott. Néhány nappal később Frigyes királyi herceg v.églesi kasté­lyába tört be, a hóimét szintén'több értékes holmit csent el, A budapesti bünt'e tő törvényszék Kuvy Jó­zsef dr. ügyész vádja alapján Szipszer Sándort ma ötödféléoi íegyházrii ilélta. Hdzasság Amerikában old iparos gyári munkás tisztességes szülök, le­ányával házasság céljából le­velezni óhait. Hozomány nem szükséges* l.’im a kiadóban.5727 Aki mielőbb lerjhcz inenni, megnősülni óhajt, lolduljon bizalom-maL Ifavidovics Ferenc intézetéhez, Erzsébet-Körút 17. es kerje; 2ÜL-cs bizalmas kimu­tatást megfelelő ajánlatokról, adatokkal, arcképekkel (igényei megemlitendök). 6763 Hazasaagközvetitesi ügybon ajánljuk Faragó Jenő legrégibb házaisági. irodáját. Xep.szinhaz- utca ^6. Telelőn. L dgjeizéstélén levelezés. 692 Hazassaguözvetitö, ki gaz­dag es előkelő l'ertikórökbe be­járatos, előkelő leányos szü­lőknek ajánlkozik. Levelek „Legdiszkrétebb ut" jeligére a kiadóba. Auonyt* mellőzve. 5770 Üzlet Csemegeüzlet lényegen be­rendezve, napi bevétele 2000 K. •15,000 koronáért eladó. Tarácsky Horn Ede-utca 8. 740 Vendéglő, régi earoküzlot, nagy lakással, napi 100 liter borfogyasztással olcsón eladó. Taracsky. Horn Ede-u. 3. 740 Vétcl-aíadás Brilliánsokat, aranyat, ezüs­töt, gyöngyöket legmagasabb árban veszek, rosti, Sémin el- weiss-utca 19.. I. emelet. 5477 Brilliántt. ezüstekszort bár­kinél drágábban veszek. Singer Egyetem-u. 11. Telefon. oo'ió Veszek, eladok úri laka*-, kas­télyborendezéseket darabon­ként is. Lázár-utca 3. 5619 Brilliáns. platina, okszereket az ailarui l'őleinbeváltohivatal legmagasabb kurzusa szerint vesz Singer ékszerész. V3I., ilöttonbiiler-utca 24. Telefon József 52—64. 5596 Brilliáns t. gyöngyöt, ara­nyat, ezüstöt, platinát rend­kívüli magas napi árban vásá­rol Berenyi ekszex'ósz, And- rássy-ut 55. Telelőn 71-74. 5721 Hamislogakat vesz Schaíavot* Eerenc íogtechnikus, lláday- utca ő.,II. 2. Kelvin-tér uaelietr. ____________________________5760 B rilliánsokat, aranyat, ezüs­töt, platinát teljes értékben veszek. EeDyő, Vilmos császár- ut 56. 701 Hamislogakat, aranyat és ezüstöt is, legmagasabb árban veszek. Wyschogrod, Tisza Kálmán-tór 13^ Levelezőlapra jövök. 748 Olitat&s Vizsgákra legsikeresebben előkészít Fővárosi Előkészítő Tanintézet, Sándor-tér 3. Eütve. 5426 Hathetes gyorsirási, gépirási táti folyamok, világnyelvek ..I lei városi" ÖzakiskoJabon. Mu- zeum-körut 23—25. 5357 Taasig' tanfolyam legjobban készít elő magánviz6gára, érett­ségire. Dijazas utólag, VII. ker._ Kiemer-utca 17. 6757 Szépségápolás Hajszalakat hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja lolelő- sóggoJ Tollak SaroitajAndrássy- ut 38. Szépségápolás, fSzemölcs- irtás. 5281 Hajfesték önh aszná latra, dr. Jutassy receptje szerint ártal­matlan és észrevehetetlen ; ie- kote, sötétbarna, világosbarna és szőke színekben. Kozmetikai gyógyintézet, Kossuth Lajos- utca 4. Postán utánvéttel* Kiadótulajdonos: Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Ujságvállalata R.-T \ Felelős szerkesztő: TORIJAI ADORJÁN. Felelő? kiadd: BÖHM ALAJOS figyrezetö igazgató Kéziratokat nem ad vissza a szerkeszíőség. Hangszer* Kifnyv Rövid ickcto külföldi zongora, jótállássá! 18,OCO korona. Stern- berg’ zongoratermében, Rá- kóczi-ut'60. 5277 Veszünk könyveket, könyv­tárakat, mindennomü régisége­ket legmagasabb áron. Kemze'ti Antikvárium, Budapest, Vilmos császár-ut 54. 5265 Valódi maliagomfabóJ, kereszt- huros legmodernebb külföldi }‘laniuór-jótállással 20,009 kor. íáternbergr zongoratermébem liakóczi-.ut 60. 5277 Könyveket, könyvtárakat ieg-« jobban vásárolok, (xoidgruber könyvantikvárius Budapesten Fő-utca 21. Telefon. 5614 Hanglemezek legutóbbi íel- vótelhől a legnagyobb válasz­tékban kaj>hatók, ócska vagy törött lemezek ellenében Hang- szőr Otthon, Fekete Mihály mesternél, József-körút 9. 5605 Hufkáxftodáss Legmagasabb árat fizetek használt ^lóxiiruhákért, Buck, Nagymező-utca 12. Telefon 184—6S. 722 Zongorák. pianinók, ujjak kedvezÖiizetéssel vásárolhatók, cserélhetők, íázerecsen-u. 83. Kerné cs. 732 Perzrfaüabát muffal iSÍ,C00ko­ronáért eledó. Jluzeum-körut 18., L 4. 5771 Zongora Kurcz es Schmidt­1'éie, röviil, fekete, kereszthuros. Harmincötezer koronáért el­adó. Wágnor, Káday-utca 18. CaMs Ziakas, Pesttől egy órányiro. öt szob3, melléképületek, nagy gyümölcsös, bérbeadó. Cim a Kiadóhivatalban. 744 Vegyes Poloskaírtast, Jakástakaritást padlóbecresztcst „Pax" válla­lattal végeztessen. Vilmos csá- gzár-ut lo. Telelőn 61»l6. 5547 Ingatlan Birtokot kisebbet, nagyobbat, es szöllőt keresek vételre. Miesko, Eerenc-körut 21. 5768 Orökberleti társaságba keresz- xe.nyek boiratkozhatnakBaros6- nál, Enycdi-utca 12, Délután. 718 Katót. Elegáns mahagóni hálószoba, szalon berendezés,consul-tükör csillár es függönyök eladok. Y1LL, József-utca 2. IL udvar, III. lépcső, Ili. emelet 10. 747 MügyüjtókPárisi bókedele- gációnb lebélyegzett lapjai sür­gősen elaőok. Borbély, Lovas- .ut 2. délután 2— 4-ig. 790 Lóistállón, kocsiszínek, egy vngv tubb napra és bérletre ki- nduk. J.ovíik takarmányozásá­ról. aj'olósáról is gondoskodunk. VIII, Német-utca IS, 742 Bctegápolá s Okleveles szülównű' Jakásiu lebetegedőket fogad. Ferenc- körut fel., I. 6. Budapest, 1920, Nyoma ott a Budapesti Hírlap nyomdájában (Vili. Rökk Szilárd-ulca i, sz,)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék