Budapesti Hírlap, 1920. augusztus (40. évfolyam, 182–206. szám)

1920-08-27 / 203. szám

Budapesti Hibup (203.«.) 1920 augusztus 27 —I (Fölemelték a tisztviselők drágaság! segélyét.) a kormány a hivatalos lap mai számá­ban íTggjelen t nwadelfltével a közszolgái a lbaji: átló ■tisztviselők 'pregyéh alkalmazóiak részére az eddigi havi 490 korona helyett magasabb összegű ^rága­sági segélyt állapított meg. A segély nagysága az uj megállapitás szerint az egyes osztályokban külön­böző és pedig a II—IV. osztályban 900 K. az V— VII. osztályban 850 K. a Vili-—XI. osztályban 800 K és az egyéb kategóriákban 750, 700. 6g0. illetve 500 K. Az állaihrendőrségi tisztviselők drágasági se­gélyéi az, ott rendszeresített fizetési osztályok szérir.t szintén fölemelték. A miniszterek, valamint a nem­zeti hadsereg és a csendőrség tagjai nem részesül­nek az uj drágasági segélyben. A nagyobb összegű segély augusztus l-l'ől kezdve jár. —Jf (Nyaralásból hazatérő gyermekek.) A MOViE$gyermeknyaraltatás>ú'n.ak vezetősége kéri a szülőket, • btjgT"gyermekeiket 27-én este 11 óra 15 perckor Szétszórd (Tolnamegye) felől, 28-án délután, 2 órakor Mezőcsát felől, este 0 óra 15 perckor Dom­bóvár (Tolnamegye), este 0 órakor Magyaróvár felöl és .este 6 órakor a Somogyipegye felöl jövő vo­natnál várják meg. —AJános Andort letartóztatták.) A buda­pesti haíosztálybiróságon a minap Tisza István gyü- 1 p-nin itol'iiiiirTT***V~n mint tanút hallgatták ki János Andor tartalékos tüzéri'öbadnagyot. A hallgatóság kő. zött ült egy detektív, a ki visszaemlékezett arra, hogy a királyi' ügyészség hónapokkal ezelőtt elfogató­parancsot adott ki János Andor ellen. A delektiy a kihallgatás után elő is állította János Andort a vizs­gálóbíróhoz. a ki megállapította, hogy ő az a János Andor, a kit sajtó utján elkövetett izgatás bűntetté­ért köröznek. A vizsgálóbíró elrendelte János Andor letartóztatását és végzését a vádtanács is jóváhagyta. — (Telket kapnak a hős katonák.) A kor­mányzó imciativájára legközelebb megtörténik a vitézi reájuk'adományozása. Azok a katonák, a kik arany vitézség: érmet érdemeltek ki, paraszt hit- bizomány jellegű földet fognak kapni a földbirtok- reform keretében donácjóképpen. A donáció joga az államfőé lesz és az első adományozások még ezen a héten megtörténnek. L-t (A Magyar Műszaki Akadémia) alapítá­sának í előkészítése ügyében a minap Budapes­ten érÍNi£5Íjít volt. melyen ödönfi. László mér­nök ismertette az akadémia célját és szervezetét. Az uj intézet célja lenne, hogy az ország műszaki férfiait egy táborba tömöritve, a műszaki tudomá­nyok gyakorlati eredményeit tagjai utján terjessze és az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság és az emberi foglalkozás minden ágában hasznosítsa. Az uj aka­démia alapításának időszerűsége mellett szól az a körülmény is, hogy országunk mai megcsonkított állapotában a kultúra minden ágában. így a műszaki tudományok terén is igazolnunk kell, hogy a ma­gyarság vezető szerepre van hivatva. —a (Hollandiából hazatérő gyermekvonat.) Az ápfilis hó 7-én elindult gyermekek' augusztus 28-án,íszoünbaion. reggel 8 és 10 óra között érkez­nek pályaudvarra. A' szülők gyermekeik át­vétele céljaiból a jelzett időben a keleti pályaudvar érkezési oldalán jelenjenek' meg és ott az Országos Gyermekvédő Liga ügyeletes tisztviselőjénél jelent­kezzenek, a ki az átvétel módozatairól a szükséges föl vil ágos Másokat megadj a. — (Katonai tanfolyam a hadifogságból visz- ezatért tanulók, részére.) A hadifogságból legutóbb hazaérkezett ;VII. és VIII. osztályú volt gimnáziumi kutonatanulók ft-szére a VII. kerületi Barcsay-utcai fő­gimnáziumban katonai előkészítő tanfolyamot tartanak, ha legutóbb huszonötén jelentkeznek. A .tanfolyam szeptember elsején kezdődik és részvételre az okmá­nyok bemutatása mellett azonnal, de legkésőbb szep­tember 5-ig lehet jelentkezni. —tiA hadügyi népbiztos titkárnője.) Láza­dás bünfettéért állott ma törvényt a budapesti btin- tetötörvényszék egyik itéíőtianácsa előtt Fonyó Sári, buszonkiledN^im . IU ii^ánbivntalnoknő, -a ki a diktatúra aáatt Szántó hadügyi népbiztos titkárnője volt. Március 21-én. Fonyó Sári vezetésével támadták meg vörös hara­miák a tőzsde-épületet s több Írógépet loptak el az iro­dákból. Fonyó Sári tagja volt az ötszázas katona- és munkástanácsnak is és a mikor augusztus elsején Kun Béla, bejelentette, hogy kénytelen félreálláni, Fonyó Sári magából kikelve kiáltotta: Utánam, kommunisták.' A ‘törvényszék Lehoczky Miklós dr. ügyész vádbeszéde után Fonyó Sárit hat esztendei fegyházra Ítélte. —J (Lóverseny.) Az alagi mitingnek ma lezaj­lott ut/isóelötti napján futották le a Kettős ivadekver- eenyt. lfti»«***S'ózt)tt ebben a futásban Festetlek her­ceg nagyhírű Pacificje, a mén azonban csak a második helyet tudta okkupálni Mamlpsz mögött. Kasa nagy stílusban .nyerte a maglódi-dijat, az állvány-díjban pe­dig az eddig csak rövidebb távolságon szerepeit Búr- kus II aratott győzelmet, végig vezetve. A részletes eredmény a következő: I. Maglódi-dij. 20.000 K, 1000 méter. 1. Basa, 2. Lúrifári, 3. -Gyere velem. Tót.: ti0: 12. — II. Kétéves nyeretlenek versenye. 20.000 K, ,3 000 méter. 1. Lazzaronc, 2. Tullius, 3. Ráckor. Tót.: 30:20. Helyre: 10:10, 11, 10. — III. Kettős ivadék­verseny. 30.000 K, 1000 méter. 1. Mamlasz, 2. Pacific, 2. Királyka. Tót.: 10:50. Helyre: 10:20, 17. — IV. Allvány-dij. 30.000 K. 2400 méter. 1. Biirkus II, 2. Töl- fi ke> 3. ■Yinlapit:/. Tót.: 10:98. Helyre: 10:27, 29, 25. •— ,y. Kétévesek . hendikepje. 15.000 K, 9000 méter. 1. Carlylc, 2. Szattyán, 3. Auréllá. ToL: 10:71. Helyre: 10:15, 13, 12. — VI. Vfelter-hendikep. 15.000 K, 900 méter. 1. Czttdar, 2. Napkirály, 3. Pandora. — Drótfonatok olcsón és legjobb minőségben Haidecker Sándor gyárosnál Bpest, Üllői-ut 48/1. Árjegyzék ingyen. SZÍNHÁZ és zene. I* (Budai Szinkör.) Ci/rano de Berycrac kerül szinn\ma .este a Budai Színkörben a címszerepben Bihari Ákossal. — Holnap, szombaton cs vasárnap este Debrecenbe kéne menni van műsoron, mig va­sárnap délután mérsékelt helyárakkal Jókai szín­müve, az Aranyember kerül színre. H (Beírás.) Guihi Soináné cnekiskoláiában a Leirata*, ' ^szeptember elsején kezdődik. Beiratkozni lehet naponía két és négy óra között. Rákóczi- tér 6. III. * tíntim Kabaré.) A pompás megnyitó mű­sor a kegyes Intim Kabaréban szombat este felnyolc órakor K&zttődik. Jegy fiz napra előre váltható a pénztárnál és a jegyirodákban. * (Apolló.) Az Apolló Kabaré szeptember 1-én. szaftján kezdi uj évadját pompás műsorral. A régi kipróbált gárdán kívül az igazgatóság szerződ­tette Szőllössy Rózsit és Sólyom Jankát, a két kiváló kabamlizőzt. továbbá Virányi Sáfidort. Sándor Jó­zsefet és Molnár Józsefei. A kabaré uj zenei vezé­rlőin Losonczy Dezső, az ismert zeneszerző. Pénztár­nyitás. augusztus 28-án. f (A Mozgókép-Otthon bemutatója.) A Kor­vin-fjl»ig.Yár remeke, A sárim árnyék cimii ötfelvo- násos Nwtandregény és egy amerikai filmszenzáció, Az unoka szerepelnek a holnapi premier műsorán. Az elővételi .pénztár délelőtt féltizenegytől félegyig és délután háromtól ötig van nyitva. KÖZGflZBASáG. —i A tőzsdei liainisliir-terjesztők ellen. A Magyar ITiniruti Iroda- vezetősége átjratot intézett a hintáin*és értéktőzsde tanácsához, a melyben, utalással arra, hogy a tőzsdén a Magyar Távirati Iro­dára való hivatkozással ismételten hamis árfolyamokat terjesztettek, a tőzsdetanács segítségét kéri ahhoz, hogy ezeknek az üzclmcknek részeseit kinyomozhassa és elle­nük a megtorló lépéseket megtehesse. Egyúttal felhívja a Magyar Távirati Iroda az érdekeltek ügyeimét arra, hogy közgazdasági híranyaga megfelelő előfizetés mel­lett bárkinek rendelkezésére ált. Budapesti tőzsde. A mai értékpapirforga- lom lanyha irányzattal indult és az árfolyamok teg­naphoz Vtépe^az egész vonalon visszaestek. A va- lutapiacim az összes értékek szintén gyenge nívón keltek. Értékpapírok záróár folyama: Magyar Hitel ÍGŐO, Osztrák Hitel 875, Kereskedelmi 14ank 0625, Magyar Bank 870, Leszámitolóbacik 770, Magyar-Olasz Bank 391, Jelzálogbank 460, Hazai Bauk 079, Ingatlanbank 1060, Forgalmi Bank 500. ITermes 430, Mercur 415, Ipárbank 555/ Kereskedelmi Hitelbank 400, Bosnyák Agrárbank 778, Földbiriokbnnk 950, Anglo Bank 060, Hazai Taka­rék 19.975, Magyar Alt. Takarék 1045, Magyar Orsz. Közpömti 1870, Egyesült Fővárosi 2020, Belvárosi 725, Lipótvárosi 294, Magyar Ált, Biztosító 19.500, Pannó­nia 4000, C'ancordia 1870, Első Budapesti 3460, Gizella 1060, Viktória 5100, Hungária 1840, Borsod-Miskolci 2460, Beocsini 4^50, Tégla ég Cement 1170, J&szíik- magyarországi 2640, Fsztorgom-Szászyári 2800, Felső­magyarországi Kohó 3200, István 560, Magnezit 4730, Magyar Ált. Szén 7380, Kerámia 1100, Salgótarjáni 6075, Újlaki 1400, Urikány 4520, Kóbtirg 2500, Fegy­vergyár 1390, Gainz-Dantibius 15.500, Ganz Villamos 3100, Kaszab 1040, Láng 795, Lipták 335, Rimamurányi 3180, Schlick 755, Csáky 1025, Acél 1800, Magyar-Belga 1110, Adria 12.450. AUantica,4900,■ Eevante 4100,.Közúti 1360, Városi 520, Bur 430, Déli Vasút 714, Allamyasut 3400, Tröszt 1260, Athenaeum 2090, Baráti 1320, Brassói 3775, Chinoin 2290, Danica 4400, Egyesült Izzófény 2050, Magyar Papír 2450, Spódium 1820, Feltett 3000, Flóra 2600, Goldberger 1340, Guttman 41S0, Fatermelő 5700, Hungária Műtrágya 3100, Kiötild 2200, Magyar Cukor 10.975, Lámpa 2300, Aueír 1750, Qummi 2925, Magyar Vasutforgalnii 1140, Nasici 12.250, Országos Fa 1990, Olajmüvek 2930, Főbusz 435, Szlavónia 3400, ístühmer 4100. őstermelők 1005, Marosvásárhelyi 1380, Nemzeti Fa 1700, Lichtig 1470, Telefon 1575, Bóui 1655, Győri Textil 1510, Magyar Erdőipar 1440, Rézbányái 2220, Viktória Bútor 1375, Szikra 2080, Városfejlesztő 1050, Krouberger Faipar 1500. ' Valuták: Márka 4.92—4.75, líra 11.75—11.—/osz­trák korona 0.93—0.90, rubel 3.08—3.—, lei 5.20—4.90, szokol 3.83—3.75, francia frank 16—14.70, svájci frank 40—38.50. dinár 9.10—8.90, font 842—825, arany 842— 825, dollár 236.50—220.—, bécsi kifizetés 93.50—98.50. A znriki devizapiac mai jegyzései: Budapest 2.70, Berlin 12.65, Hollandia 193, Kewyork 606, London 21.77, Paris 42.90, Mila.no 28.50. Brüsszel 45.50, Kopenhága SS, Stokhoim 121, Krisztiánja 88, Madrid 91, Buenosz- Airesz 225, Belgrád 23, Zágráb 5.80, Bécs 2.73. Prága 10.70, Osztrák bélyegzőit bankjegy 2.80. (MTI.) Kiadótulajdonos : Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Ujságváilalata R.-T Felelős szerkesztő: TOKDAI ADOBJÁK, felelős kiadó: £ OHM ALAJOS ügyvezető igazgató Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztősé. SZÍNHAZAK. Budapest, péntek, 1920 augusztus 27. Vígszínház: Trilbv (kezdete 7 óra). Magyar Színház: A névtelen asszony (kezdete 7 óra). Király Színház: Cigánygrófné (kezdete 7 óra). Belvárosi Színház: Politikusok (kezdete 7 óra). Budai Szinkör: Cyrano de Bergerac (kezdete ■yj7 óra). Andrássy-uti Színház: Kaukázusi herceg, Próbáld meg Aladár, Apuka vadászni megy, Ripacsok stb. (kez­dete ti8 óra). Budapesti Színház: Madame Boceacio (kezdete 7 óra). Skala Színház: Lysistrata (kezdete 7 óra). Fővárosi Orfeum: „A Vészjel“ és a kísérő műsor (kez< dete 148 óra.) nribTTÉR. t1amisfogai(at, bármely* hirdetett árnál MENDELSOHM, ékszerész, Ferenc-körut 1. sz. ~~ f&fÍSSi Ma és mindennap a fényes megnyitó • miisor! ff vendégjátéka „A vészjei“ c. amerikai tor­0 ’QgtP«> ténetben, — Kezdote este 8 órakor. KARBID. LÁMPÁK BÁRDI JÓZSEFE, 1*653 Meghívó a „Budapest-Kahányai Casino-ÉpQlei Rész* vény társaságinak 1920 évi szeptember hó 5-ón. délelőtt 11 órakor a „Kőbányai-Citsino“ üléstermében (Kőbánya, Jászberényi-ut 7.) tartandó XX. és XXI. rendes telisére Napirend: 1. Az igazgatóság jelentésének tárgyalása. 2. Az 1919. és 1920. évi mérleg és felügyelő-bizott­sági jelentésnek előterjesztése; az igazgatóság és fel­ügyelő-bizottság részére az 1919. és 1920. évre meg­adandó íelmeutvény iránti határozathozatal. 3. Az 1919. évi tiszta haszon hovaforditása iránti határozathozatal. 4. Az 1920. évi veszteség elszámolása feletti ha­tározathozatal. 5. Alapszabályszerüleg kilépett nyolc igazgatós ági tag helyének választás utján való betöltése. 6. A felügyelő-bizottság alapszabályszerü megvá­lasztása. 7. Az alapszabályok 31. §-nak módosítása. A részvények a Kőbányai Takarékpénztár r.-t.-nál (Jászberényi-ut 4.) alapszabályaink 17. §. értelmében legkésőbb 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt, vagyis bezárólag 1920. évi augusztus 27-én délelőtt 12 óráig letehstők. 30089 Budapest^ 1920. julius hó 29. Az igazgatóság.' .ff •a a teljesen megbízható és valóban értékes kozmetikai gyárt* mányofcnak, amelyok az „Elida* névnek tiszteletére válnak: az ,,Elrda-hajápo!ás“ borítékban (Shampoon) az „Elida-hajápoiás" folyékony és az„Elida kátrányos hajápolás11 folyékony Mindhárom kiváló fejmosószer, mely megóv s fej­korpa képződéstől és erősiti a fejbőrt. Sábái. Megkaptam, jól vagyok, várlak nagyon, ölei csókol. 8054 Házasságokat előkelő körök" ben diszkrétén közvetít Faragó Jenő irodája, Népszin ház-utca 16. Telefon. Cógjolzestelcnlove- Ibzó?. 7027 Jövendőbelijét fcltaláJja201-es bizalmas kimutatásban, adatok­kal, arcképekkel. Davidovics, Erzsóbet-körut 17. (igényei ínogemlitondők. 7021 Nagy raktár transzport-, rak­tári- és söröshordókból Adler & Sohn, hordó gyár, borkeres- kedós, likőr-, gyumölcskivonat- és pezsgőgyártás, "Wien, 1IL, Kasumotskygas60 27. Teloton 3570. Sürgönyeim; Adlersohn, ÁVicn. 8C38 Használt hordót keresek meg­vételre, esetleg bérbe vagy köl­csön, úgy, hogy a kölcsönadó­nak elővételi jogot adnék napi áron, olgyei Molnár Pál, Gyón* ■ 1227 Belvárosi Tanintézet, Areres PáJne-u. 42. Előkészít javitó-és magánvizsgára. 7000 Továbbképző-tanfolyamra be­iratüozas naponta 8ebes Erzsé­bet leányiskolájában, VIII., GyuJái Pál-ntca 6. Telefon. 7026 Fővárosi Gabelsbcrger Szak­intézet gyorsírást, gépírást tanít Erzsébet-közut 28. Pénzcsoport vásárolni szán­dékozik házat, birtokot, villát. Bővebbetparago ingatlan adás­vételi irodája, XÍópszinház-utca ld ________ 702? B irtokot, házat, vilJát, telket, miolőtt eladni vagy venni óhajt,, ajánljuk saját érdekében, hogy keresse fel Earagó Jenő ingat­lan adásvételi irodáját, Nópszin- ház-utca 16. Telelőn. (Alapitta- tott 191ft) 7l27 Veszek viselt íéiilruhát. Gyár­utca 6. tízabóüzlet. Telefon 93-53. 8047 Viselt férüruhát, -fehérneműt lakására jövök venni. Erőst, Magdolna-utca 44, Telefon Jó- 7007 zso? 45—67. Klinikai nagy gyakorlattal hölgyeket fogad. Monkhártné, KiráJy-utca szaznyolc, 1211 Földbirtokot vagy szőllőt, iő- várostól legfeljebb 50 kilométer­nyire, őOűOöO—1.600.060 összegig vennék. Ügynökök dijaztatnak. Leveleim „iCisbirtok1* J^ockner. Semmelweis-u* 4. 8050 Zongorát, pianinót legolcsóbb bán vásárolhat Sternberg zenepalotájában; Rákó©zi-ut60.' 7011 UJ angol, iranciá, olasz, német tanfolyamok kezdődnek elsején á fteform nyelviskolában, bem- mohveia-utca 19. 8053^ Nagy könyvszekrény Váci-utca 51. II. 6. eladó. 1 1214. Budapest, 1920, Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában (Vili., Rökk Szilárd-utca 4, szám). C

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék