Budapesti Hírlap, 1921. május (41. évfolyam, 94–116. szám)

1921-05-15 / 105. szám

megnyílt Nemzeti Színházzal Os a magyar szinját- S2a>» je esel ia>nrl a kóí rzinpadrój hirdetlek leí'kesca nemzeti uye.raak szépségét és rnagycrositóitáik a fővárosnak akkor még nagyrészt németajkú, de már mattyar érzelmű közönségét, A szerző néhány ta­láló szóval jellemzi a Faulay-gúrda híres férfi: agjait. és kiváló művésznőit. Külön fejezetben emlé­kezik meg egyik legtehetségesebb színészünk­ről, a korán elhunyt Halmi Ferencről, az első magyar operett-színészről, nemkülönben a ma­gyar népszínmű csillagairól, Lilalia Lujzáról cs Ta- mássy-ról. Végül szól a Várszínház változatos reper­toárjának operaelőadásairól és a magvar színpadi } énekművészet úttörőire,. Szász Károly szinesen, ér- I dekesen, a nemzeti kultúra tradícióiért való rajon- 1 gással megirt. tanulságos könyvecskéjét ajánljuk a ! szinházkedvelő közönség figyelmébe. (K. N. dr.) * (Jegenyék a szélben.) Ezzel a címmel Komáromi Jánosnaik ui regénye jelent meg a 'könyvpiacon. Komáromi a fiatalabb gárdának azok | közül az iiró művészei közül való, a kit a közön-ég már. első köteteinek megjelenése után meleg von­zódással a szivébe zárt. Legújabb müve kisebb ter­jedelmű regény, a mely eddigi munkáinál is sze­rencsésebb, mórtékifccn egyesíti azokat az írói kva­litásokat. a melyeknek Komáromi eddigi sikereit köszönhette. Azt a szeretet, a mellyel regényeinek alakjait megformálja, az iró átplántálja az olvasóba is s csaik fokozza érdek! ödói-ünket. hogy a két fő hős szerelmi regényének hátteréül egyik fontos tár­sadalmi prob emunkat festi oda unom ecsetkezeléssel. Tarján László, a meuruzeles ur. a főbíró, Drabik Menyus. Koczák János, a liegyzőné megannyi az életből ellesett tősgyökeres magyar- alakok, s a szö­vegben helyenként feciiH'anó jóizü humor csak szí­nesebbé teszi Komárominak amúgy is folyamatos, élvezetes stílusát A könyvet a Magyarság adta ki. * (A Milliók Könyve jubilál.) Századik számához ért el a ..Millióik Könyve" címen isimert és rendkívül népszerű regénysorozat. Megindulása irodalmi és kulturális esemény volt; mert példátla­nul olcsó áron adott egy irodalmi színvonalon álló, teljess regényt. A Milliók Könyve századik számához allig öt esztendő alatt jutott el. A századaik számmal: Herczeg Ferenc ragyogó, szellemes, fordulatos, ér­dekes és vidóirn regénye a Huszti Huszt kerül 10 koronáért a magyar olvasóközönség kezébe. * LKlttenberg-er Kálmán) hírneves afrikai utazónk május 17-én kedden d. .u fél 4 órákor Vadászkutatás, pénteken d. u. fél 4 óraikor pedig Átlát}ogás címmel harmadik afrikai expedíciójának érdekes élményeit adja elő az Urániában. * (Cholnoky Jenő dr.) egyetemi tanár A régi és a mai Ausztriáról tart előadást csütörtökön d. u. fél 4 órakor az Urániában. Sslnhás. * (A Nemzeti Színház) Jókai szobrának le­leplezése napján ünnepi előadási rendez. Ezen az estén Jókai Szigetvári vértanuk cimü szinmüve szerepel a színpadon. A pünkösd utáni - héten a Nemzeti Színház két ui sikere két-kói estét fog’al le a műsorból. Szerdán és pénteken Clémenceau, ked­den és csütörtökön pedig a Tanner John házassága ikerül színre. Harmadiknak csatlakozik ezekhez A vén bakancsos és fia a huszár, a melv ui szerep- osztással a következő hétfőn van műsoron. Vasár­nap délután A tudós nők. este II. József császár egészíti ki a műsort. * IVigszinliázban) a Piros bugyelláris, a Hattyú és a Gyémántköszörüs vállalkoznak a jövő hét műsorán. A Piros bugyellárist hétfőn, szerdán, pénteken és a jövő vasárnap adják minden alka­lommal az ünnepi előadás jeles szereposztásában, * (A Városi Színház) jövő hetének mindegyik estéjét a Szerencsetánc, a színház szenzációs újdon­sága foglalja le. Pünkösd vasárnapján délután A isidónöt adják, pünkösdhétfőn d. u. a Karmen kerül színre, a jövő vasárnap délutánra a Fauszt-ot tűz­ték műsorra. * (31-32-33-34-35.) A Renaissance Színház nagy vigjátéksikrének a Pesti asszony jövő heti elő­adásainak a sorát jelezik ezek a számok, a melyek a-z áprilisi bemutató óta a telt házak szakadatlan sorát is jelentik. A Pesti asszony jövő heti előadá­saira is már ma kezdi árusítani a jegyeket a Re­naissance Színház elővételi' pénztára. '"ittgwerseny. * (Az Operaházi tag-ok együttes estéje.) Kedden lesz az Operaházi tagok együttes estéje, Sándor Erzsi, Tihanyi, Anday, Farkas, Szügyi. Zá- vodszky és Komáromy föllépésével. Műsoron Rigo- lettó, Karmen. Aida. Lanimermóri Lucia, Mester­dalnokok. Don Juan. (Ská)$.) * (Rózsavölgyi haagvci^enyel.) Haydn: Évszakok oratóriumának ismétlése május 18-án. A Fodor-zeneiskola zenekari hangversenye május 23-án, Kerner István vezényletiével, Zech Aglája bárónő és Bucsár Déla rángó ra­Poiosüalrtást garanciával $e?*saii$áste festést Tel : 81-OA végez „PUK44 WSsügiat i estéje május 26-án a Szcnly-ösztond'ijalap javara. ,1 zonaoranerstny fejlődése harmadik est má­jus 28-án. Vezényel: L:ufi rabc-rg. A május 17-ér? hirdetett Csajkovszky-est el­marad. A jegyei-:.-; visszaváltják. * (A Harmónia hangversenyei.) Cerui .Ali ma olasz énekesnő május 15-re hirdetett una- és dalestéjét 25-én 8 óraikor taxija meg. Koncz János negyedik szóló-estéje pünkösd­hétfőn. (Jegy hétfőn is kapható.) Műsoron a többi közűt;: Lalo: spanyol szimfóniája és Handol a-doir szoná úja. Dux Cíiaire-nók, a berlini Gperalház világszerte ünnepelt primadonnájánalk egyetlen ária- és daleS- tóje május 27-én. Gróf Mikilós hegedűművész másodék szólóes­téjét május 25-éin 6 órakor tartja meg. Winterri Rudolfot sikerüli június 1-ne meg­nyernünk. Ezen az estén legújabb szenzációs mutat­ványait fogja produkálni. * Olvassa a Színházi Világot! Kabaré. * (Az Apolló -Kabaré uj műsora.) Herczeg Ferenc hatalmas tümdűlkiő drámája és Márkus E’miliának. a ki ebben a drámában pompás alakí­tásra kapó t alkalmat, vendégjá.óka nemcsak a május 17-én. kedden bemutatásra kerülő uj műsor, de az egész idei évad eseményének ígérkezik. Rózsa­hegyi Kálmán az Apó ió-Kabaré másik kitűnő ven­dége Berky Lilivel és Virányi Sándorral. Harsányi Zsoltnak .4 színész nem ember cimü szenzációs vig- játókában lép föl. Nagyon vidám perceket Ígér Balázs Sándor Lavina cimü. kis komédiája ((jásza Faragó Sári, Hollós Bora, Győri Maiiild, Szentiványi, Molnár és Hajdú) és finom humora apróság Újhelyi Nándor Gyöngyvirág cimü kis vigjáiéka. a melyben Virányi, Mihályi Vilcsi és Szentiványi játszanak. Mihály István és Vincze Zsigmond pompás operet­tet. irtak Zozó címmel, a melyben Szőllősi Rózsi, Gázon, Újvári, Pártos. Győri. Mihályi és Molnár kaplak hálás szerepet. Két tréfa (Békeffi: Interjú. játszák Békeffi és Moinár és A kártyás, jálszák Ha- raszthy és Herczeg) egésziti ki a műsort A magán- számok közölt különös figyelemre méltó Gázon há­rom kuruc hangulatú, t ár ofíatókis érettel előadandó dala, a melynek zenéjét Nádor Mihály irta Ernőd Tamás verseire. Berky Lili. Szőlíősi Rózsi, Mihályi Vilcsi. Pál Piroska, Török. Mihály. Csendes, Har­sányi és Ernőd, dala-R énekelik Losonczi és Pallós zenéjével. Békeffi konferál. * (Az Intim Kábáig) rendkívül mulatságos műsorát már csaik ezen a héten játsza a kitűnő mű­vészgárda. mert a jövő héten uj évadzáró műsor kerül színre. * (A Cclosszeuxubaa) (Délutáni Kabaré) pünkösd vasárnapján és hétfőjén két előadás lesz fél 4 és í’él 6 órai kezdéssel. Színre kerül a pompás májusi műsor keretében a Fekete Párduc című dráma Törzs Jenővel a négyes főszerepben. Jegy a jegyirodákban és a Colcsszeum pénztáránál kap­ható. Variété. * (Bemutató a Jardin de Parisban.) A fő­város egyik legkedvesebb szórakozóhelye, a Jardin de Paris szombaton este kezdte meg évadját. Zsú­folt ház élvezte az első műsort a melynek kicmel- kccő száma Fenyvesi Emil vendégjátéka. A Vígszín­ház művésze ifj. Radó Antal Luciáin cimü izgalmas granigignóljában egyik legkiválóbb alakítását nyúj­totta társa Benedek Margit, egy fiatal leányt rajzolt meg kitünően. Forró Pál és Vincze Zsigmond mu­latságos operettjét Nagy Endre ós Karinthy tréfáit sürü taps ős kacagás között hallgatták, s a szerep­lők Abonyi, Nyáry, Dezső ff y, D'Arrigó, Cobor, Balő, Máhr egyenlő mértékben osztoztak az őszinte siker­ben. Sokat mulatott a publikum Boross magánszá­mláin. Békeffy időszerű konferenszain, Víg Miklós kupiéin. A Tabarinban egy uj attrakció, a Jazz- banda teremtett világvárosi hangulatot és a hircs berlini táccospár, Lissac és Hardt mellett az itthoni táncművészek uj táncai arattak nagy sikert. Film-színház. *( Elssler Fanny), a történelmi hirességii táncosnő regénye filmen az Uránia szombati bemu­tatóján nagy sikert aratott. Ma, vasárnap az Uránia előadásai Vb 4, %(♦, %8 és %10 órakor kezdődnek. * (Sóthék) este hat órakor is föllépnek a' F.cnalssance Színházban. Ok jálszák az uj filmrcvü keretében a Hamar, egy asszonyt! cimü nagyon ka-j cagtató egyföivonásos főszerepeit. Ezenkívül GáclV Lilla, Sólyom Janka, Sárossi Mihály magánszámai, j A sálán hegedűje cimü fantasztikus filimjáték, IVe- qener Pállal és Lildia Salmonowa-\d 1 a főszerepek-; ben és egy tnuiaUaíó filmbohózat gazdagítja az uj! programot. * (3ig--BiIl-Barry a Royal-Apollóban és az: Omniában.) Az utóévad legnagyobb fikneseménye,; — a mely méltán vetekedik a Burlingtoni jaguár,i a Cinabar és a Xa-Xa páratlan teknikájával és fflrii-! vészi• teijesi'menyével. — Big-B'dl-Barry kerül a; jövő hóién színre a Royal-Apollóban és az Omniá-] bgn. Három héten át az izgalmas és hajmeresztő! artistabravurok. lovaska andek és ismeretlen trük­kök kifogyhatatlan sorozata lesz a film cselekménye: és a főszerepekben két utólérhetedenül ügyes ar­tista, Edith Johnson és Wi-iiam Duncan (utóbbit már jói ismeri a pesti közönség) jeleskedik. A Big- Bill-BarrU a legújabb amerikai filmalkotások közé tartózik és a Vitagrafnuk k ói ség tetemül legmeglepőb­ben sikerűit kaiandoríilmje. Az első résznek Az arany menyasszony a cime., Megelőzi ezt a darabot egy pompás amerikai humoros film. Ar előadások mindennap úgy a Royal-Apollóban. mint az Omniá- ban 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Jegy Bárdná! is kapható. *• # * (A „Fehér páva" az Omniában és a Ti­voliban.) Németország idei filmíermelésének egyik legnagyobb sikert e’crt darabja a Fehér páva. a me­lyet E. A. Dupont rendezett és melynek főszerepeit a kitűnő Hans Miercndorf és a népszerű Brit He- gesa, a berlini Itofoper príma ballerinája -játszák. Kalandos történet ez a darab, telve izgalmas és mű­vészi részletekkel, mintha egy nagy viharos szere mi regény kelné életre a vásznon. Az Omniában a Big- BiU-Barru előtt kerül színre ez a film, a Tivoliban pedig elsőrangú humoros filmek egészjáik l.i a ki­tűnő német drámát. Az előadások a Tivoliban hét-j küznapekon 5, %7 és %9 órakor, vasárnapon és1 ünnepnapon 4, %6, %8 és 9 órakor kezdődnek. * (Pompás uj műsor) kerül bemutatásra pünkösdhétfőn a Kert Moziban. A híres Albertinivel a főszerepben az Ég és föld között cimü filmalko­tásnál érdekesebb, izgalmasabb filmet régen látott a budapesti közönség. Az elejétől végéig eleven cse- lekményü, mozgalmas fi’tnmünek, a mely tele van attrakciókkal, minden bizonnyal olyan sikere lesz, hogy sokáig fog a közönség emlékeze'ében maradni. A műsort a „Select restaurant“ cimü nagyarányú amerikai vígjáték egésziti ki. Az előadások fél 8 és 9 óra után kezdődnek. Telefon: 11—47. * (Amerikai újítással próbálkozik a Kort Mozi.) Szavazással akarja eldönteni, hogy a kö­zönség a legközelebbi műsorok egyikén milyen fil­met óhajt iátni. így tehát mindenki (maga választ­hatja ki kedvenc filmjét. Szavazólapok a szavazás módjának részleteivel a pénztáraknál díjmentesen kaphatók. * (Mozgókép Otthon.) A mai nagy amerikai bemutató két páratlan amerikai újdonságot hoz. A világhírű Priscilla Dean A vadmacska (5 fö’v.) cimü amerikai regény főszerepében felülmúlhatatlan alakítást nyújt. A női világot az is érdekelni fogja hogy egy tucat mesébe illő ruhában látja a világ­hírű fiYndivát. A Fehér dáma (5 fölv.) cimü film­ben ugyancsak egy bájos, nálunk még ismeretlen amerikai fiLmmüvésznő, Louise Lovely játsza a fő­szerepet. A Fehér dáma egyébként kiválóan érdekes tartalmával fogja a közönséget lebilincselni. A mai' és holnapi előadások: 144, ?46, 7, 9 órakor kez­dődnek. * (A színházak heti műsora.) Magyar Királyi Operaház: Vasárnap: Hunyadi László. Hétfő: Hoffmanu meséi. Kedden nincsen előadj. Szerda: A parasztbe- esület, S'ylvia. Csütörtök: A nürnbergi mesterdalnokok. Péntek: Lakiné. Szombat: Pillangó kisasszony. Vasár­nap : Sámson és Delíla. Nemzeti Színház: Vasárnap délután: A három testőr, este: A nagyur. Hétfő délután: A vén bakan­csos és fia. a huszár,, este: Bizánc. Kedd és csütörtök: Tanner John házassága. Szerda és péntek: Clemenoeau. Szombat: A szigetvári vértanuk. Vasárnap délután: A tudós nők, este: II. József császár. Vígszínház: Vasárnap délután: A kék róka, este: A gyémántköszörüs. Hétfő délután: A hattyú, este: A piros bugyelláris. Kedd és szombat: A gyémántköszö- rüs. Szerda, péntek és vasárnap este: A piros bugyel­láris. Csütörtök és vasárnap délután: A hattyú. Magyar Szinház: Vasárnap délután: A sasfiók, este: A nagyságos asszony táneosa. Hétfő délután: A kis lord, este: Búzavirág. Kedd, csütörtök és vasárnap este: Búzavirág. Szerda, péntek és szombat: A nagysá­gos asszony táncosa. Vasárnap délután: A sasfiók. Renaissance Szinház: Vasárnap, hétfő, kedd, IV2 Ü I-. É E» kívánt méretben kgr.-kónt 3 80 K Méhraj ...................... 1200 K II Hannemann-rács nógy­4 2-es vándorkaptár2£C0 K zetmótere................... 350 K 4 2-os átmenetiván- „Vulkán* füstölógóp ... 500 IC dorkaptár .......2400 K || Szalmakas ....................... <8 K é s minden egyéb méhészeti felszerelést leszállított áron szállít, árlapot ingyen küld : BOCZONÁD1 méhészete, újpest. Széohenyl-u. 7. Tel. 75-CI. Közlekedés: Nyugatitól 55-ö« villamossal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék