Budapesti Hírlap, 1922. január (42. évfolyam, 1–25. szám)

1922-01-06 / 5. szám

1922 Január 6. Budapesti Hírlap (5 82.) 7 — (A Magyar Vadászok Országos Szövet­sége a pénzügyminiszter előtt.) A Magyar Vadá­szok Orsz. Szövetsége Windiscligrütz Lajos herceg vezetésével küldőt Iségben járult a pénzügyminiszter elé. A küldöt'ség szónoka kifejtette, hogy a vadászat és fegyveradótörvény egynéhány rende kezését inó- dosiló 1921 :X. te. pénzügyi rendelkezése a vadá­szat pusztulására veze', továbbá azt kérte, hogy a jövőben a vadászatot érintő törvényjavaslatok elő­készítő tárgya ásónál az országos vadászati egyesü­letek véleményét is meghallgassák. — (A délszláv állam párisi követe.) Pá­rtiból táviratozzak, hogy a délszláv állaim párisi követét* Spalajkovicsoí nevezték ki. (MTI.) — (Stíllel- Bertalan űr. temetése.) A pesti izr. hitközség Szabolcs-utcai kórházának oszlopos előcsarnokából ma temet.ók el StiHer Bertalan dr. egyetemi tm-árt A temetésen a kormány képvisele­tében Tóth Lajos dr. államtitkár, az Orvos Szövet­ség képviseletében Dűli inger Gyula dr. udv. taná­csos, az Orv,* Jtlgvesűie. képviseletében Bókán Ár­pád dr. udv. tanácsos, a pesti ize. hitközség elöljá­rósága képviseletében Lederer Sándor dr. és Feleki Iícia dr. elnökbe-yeiíesek. Ehrlich G. Gusztáv, Eulenberg Salamon dr. udv. tanácsos. Ledermann Mór elöljárók és Gábor Gyula dr. főtikár jelentek meg. A Pesti Kevra Katusát jásiosá Engc'l Gyula elöljáró és Endrei S. Henrik dr. titkár képviselte. A pesti izr. hitközség kórháza vezérlő-bizo ásása Löw Sámuel dr. főorvos vezetésével, a pesti izr. hitköz­ség kórháza igazgatósága és orvosi 'kara Benedikt Henrik dr. tanár, igazgató-főorvos, a Pesti Kevra Kadisa Szeretet-kórházának orvosi kara pedig Far­kas Dániel dr. főorvos vezetésével jelent meg. Az Országos Izr. Ösztöndijegyesü letet Baumgarlen Sán­dor dr. nvug. közigazgatási biró. az egyesület egyik elnöke képviselte. Ott volt Baríóku nvug. államtit­kár, Fríedrich dr., Sarbó dr. és Török Lajos dr. egészségügyi főtanácsosok. Temesvári! Rezső dr. udv. tanácsos, Rózsa Félix. Schuschna Henrik és Fleischmann Hugó dr. főorvosok és az orvosi kar számos kitűnősége. Lazarus Adolf és Grünwald Sá­muel főkántorok és a gy ászkar zsolozsmái után He­vesi Simon főrabbi méltatta a megboldogultnak el­évülhetetlen érdemeit. melyeket a tudomány s az emberszeretet terén s a hitközség kórházának magas színvonalra emelése körül nemcsak a zsidóság, de az egész magvar nemzet körében szerzett. Utána Lederer Sándor dr. búcsúztatta a halottat a pesti izr. hitközség elöljárósága nevében, — Az ő nagy tudásának, az ő nagy lelkiisme­retességének köszönhető. — mondta a többi közt — hogy kórházunk kiivivta magának az orvosi szakkö­rök nagy és méltó elismerését és az ö emberszere- tetének. az ő nemes emberi gondolkodásának kö­szönhető. hogv kórházunk, a zsidó kórház az emberi irgalmas jóságot jelképező fogalommá lön. Valóban, büszikén és bátran írhatnék kórházunk homlokza­tára a próféta szavait: ..Nem egv Isten teremtett-e valamennyiünket? Nem testvérék vagyunk-e vala­mennyien?" Hiszen az a több mint 100.000 bejáró beteg, a ki évente itt mióotudást keres és a kiknek több mint fele keresztén!!, az, a mint e kórház kü­szöbét átlépd, az itt többé nem zsidó és nem keresz­tén!]. hanem csupán ember, a mi szenvedő testvé­rünk. a ki itt gyógyulást keres és talál. Stiller Ber­talan' alapozta és fejlesztette ilyenné kórházunkat. Majd Benedikt Henrik dr. a hitközség kórháza nevében, Schuschna Henrik dr. a megboldogult egykori tanítványai nevében s végül Emst orvos­tanhallgató a Zsidó Főiskolád Hallgatók Országos Szövetsége nevében búcsúzott a megboldogulttól, mire a menet elindult a rákoskeresztúri temető felé, a hol a koporsót a családi sírboltba helyezték. __ (Az első Marks-lábaJs Budapesten.) A) h áború előtt kétkedve fogadták egy-egy hazatért kivándorlónak meséjét egy bizonyos gummálábról, a mely alatt mülábat kellett érteni és a mely az európait szakkörök figyelmét sem tudta komolyan fölkelteni. Huszonöt esztendeje működött már az amerikai Marks-Gesetlschaft és egyre tökéletesítette gyártmányait, a melyek valósággal megváltást hoz­tak az amerikai ipari üzemekben és bányákban sze­rencsétlenül járt munkásoknak és bányászoknak, a kik a fiyár gunvmdlábain zavartalanul folytathatták mesterségüket. A millióikat csonkává tett világhábo­rúnak kellett elkövetkezni, hogy a newyorki Marks- Gesetlschaft mülábon járó képviselői elszéledjenek a világ minden országában. Érthető tehát, hogy a mikor a nyár folyamán Budapestre érkezett az ame­rikai gyárnak egyik mü’ábas reprezentánsa, való­ságos forradalmat jelenteti a körünkben tízezrével szenvedő mü’ábasok és a műszerészek között. A legnagyobb csodálatot keltette, hogy az amerikai ur gummilábifejes, fatoku, pehelykönnyű műhibával nemcsak tökéletesen, zajtalanul és egyenesen járt, Gessler K, L­Altvater Triple Sec ■ Cordial Tokaj Cherry Brandy J hanem húsz éve csupán kisebb javításokon keresz­tülment lábával kerékpározóit, lovagolt, létrát má­szott, és asztalról ugrott le. Egyik legrégibb és nemzetközi viszonylatban is eismert orvosi műszer- gyárosunké, a Rákóczi-ut 19. sz'm alatt levö Szikla D. cégé az érdem, hoey az európai középponttól j megnyerte ennek a csoda művégtagnak képviseletét ) és hazánk részére a Marks-gyár egyedüli gyártási | jogát biztosítva, a gyárnak egyik legkiválóbb műveze­tőjének vezetésével c lábak elkészítésére Is ,teien- dezkedetí. Hónapokig far'oít készülődések után az első lábak elkészültek és a budapesti gyártás im­már zavartalanul folyik. A mülábak 8—10 naP alatt készülnek eL E'érkeze’t tehát az alkonya az utcán kattogó és sípoló lábbal, botjára támaszkodó, mü- íábas rokkantnak. Láttunk olyan mülábasokat, a k ke' messzi ül fö’ismertünk már bicegéséről és a gépének zakatolásáról. Ma azonban már, mint az I első Marks-láhak boldog tulajdonosai, bot nélkül 1 járkálnak reggellől-estig a legcsekélyebb fájdalom nélkül, könnyen és egyenesen. A rég rendszerű protézisek tengelyének, rugó- és anyacsavarjainak folytonos javi'gatása nem keseríti többé a sérülle. ket, mert a Marks-láhak kemény és göröngyös tál a- | jón egyaránt puha és teljesen zajtalan járást biz­tosítanak. A gummilábaknafc egyik legfőbb előnye, hogy úgy az a’szár, mint a coműrámputáltak mülábai hokalzület nélkül készülnek és az egész lábfej a famag körül a legfinomabb gummiból készült. In­nen a népszerű gummiláb elnevezése s. A támasztó felület ’s ;el jesen eltér a régi rendszertől és a leg­kisebb fájdalmat is kizárja. A láb alkatrészei ugy- szóH-án eipusztithatatlanok és évtizedekig használ- ha’ók. — Fóehy Erzsi szépségszappan előkelő közönség ideálja. — (Incidens Bulgáriában az nj helyesírás miatt.) Szófiából jelentik: A bolgár kormány még júniusban a régi bolgár betűsor három betűjének k hagyásával (örvénybe iktatta az uj helyesírást A szófiai egyetem rektora a törvény ellenére a régi helyesírás szerint nyomatott ki egy beszédek A köz­oktatásügyi miniszter magyaráza’ot kért ebben az ügyben a rektortól, de mivel a válasz nem volt laeiégilő, a miniszter a kormány pecsétjével lezá- rat’a az egyetem kveszturáját és titkári hivatalát. Az egyetemi tanács tiltakozással fordult a min sz- terhez és kimondta, hogyha a pecséteket huszon­négy órán belül el nem távolitják, a rektor maya foQja feltöretni a lezárt heyiséyeket. A miniszter le is vétette a pecséteket, a lapoknak azonban a cenzúra nem engedte meg, hogy az üggyel foglal­kozzanak. — (A polgári iskolai tanárok fizetése.) Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület január C-án. délelőtt 10 órakor az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola dísztermében (I., Győri-ut 13.) rendkívüli közgyűlést tart. a melynek egyedüli tárgya: a fizetésrendezés. — (Karácsonyfa a szabadban.) Egy er­délyi barátunk írja nekünk a követkézökot: Egy erdélyi csonka család a mostani időkhöz méltó, eredeti módon ünnepelte meg a karácsony-estét. Lakóvillájuk kertjében egy élő fenyőfái öltöztettek fel a szokásos karácsonyi dísszel és gyertyákkal. Cukor ás sütemény helyett azonban a fenyőágakat madáreledellel rakták meg, a mit máskor a cinkék, vörösbegyek és verebek a villaablakok párkányain szoktak megkapni. A meggyujlolt gyertyák im­bolygó fénye elvilágilott a közeli temetőig, hol a családi sírboltban nyugosznak a család elveszhet!; boldogságai: egy ragyogó ifjúságában elhunyt fiatal asszony, egy huszárfőhadnagy, egy titeérhadinagy (a háború áldozatai). Bizonyára nekik szólt első­sorban az édesanya és a fiatal özvegy karácsonyi kivilágítása és megemlékezése. Szólt talán a távoli családfőnek is, a ki ,,expatriá!va“ immár a harma­dik karácsonyt töltötte távol családjától. Szólóit közvetellenül az égi madaraknak s mindenékfelett „az isteni örök igazságnak". — (Kezét megkérik), ha Hyvarion liliomtejszap- pant használ. Török József gyógy tár a, Kirá’y-utca 12. — (Folyammérnöki hivatal Baján.) A fö<d- mivelésügyi miniszter a délszláv fönnhatóság alá került zombori magyar kir. folyammérnöká h’va. tál hjlyébe Baján szervezett folyammémöki hiva­talt, a melynek vezetésével ide glenesen Böröcz Mi­hály királyi főmérnököt biz’a meg. Az uj hivatal j a zombori h vatal hatáskörébe tartozott és a meg- ! szállás alól fölszabadult országrészeknek ás a Duma- szakasznak folyammérnöki teendőit látja el. — (Harc a betörővel.) Ma este Gallovics Fri­gyes nyugalmazott ezredes midőn Ferenc-kőrut S0- szám alatt lévő lakásához ért. észrevette, hosv laká­sát feltörték és világosság szűrődik ki az ablakon. A szekrényajtók tárva-nyitva voltak és különböző ru­hadarabok hevertek szanaszét. Az egyik szobában efiv idegen alak állott, revolverrel a kezében. Az ezredes nem veszte'te el lélekjelenlétét, brokra kelt a betö­rővel, kit a házbeliek segítségével sikerült ártalmat­i lanná tennie. A rablott pénzt és ékszereket mcrta'ál- j fák nála. A rendőrségen megállapították, hogv a bc- | törő Birgmaier György, munkanélküli géplakatos. ! Vallomásában azt mondotta, hogv a nyomor kény- i szeri tette a betörésre. A rendőrség letartóztatta. — (Károlyi Mihály gráf gyermekeinek tat- tásdija.) Károlyi Miliályné grófné képviseletében Nagy György dr.’ még 1920-ban a középponti járásbírósághoz, mint zárlati bírósághoz, kérvényt adott be, a melyben kérte, hogy Károlyi három gyermekének tartásdijat álla­pítsanak meg. A járásbíróság annak idején meg is ítélte a tartásdijat, de úgy a törvényszék, mint a Kúria megmá­sította az elsőfokú bíróság Ítéletét és Károlyini kérvényét elutasította. A felsőbíróságon azzal okolták meg az eluta­sítást, hogy a kiskorúak törvényes gyámja az apa, tehát Károlyiné nem járhat el gyermekei képviseletében. Nagy György dr. ezek után Károlyi Mihály gróf képviseletében megismételte kérését. Most azonban a járásbíróság is el­utasította azzal a megokolással, hogy a gyermekek az apjukkal együtt külföldön tartózkodnak. — (Legkényesebb) igényeket csak a terpen- lines Pyram elégíti ká. — (Szász Zoltánt szabadonbocsátották.) Szász Zoltán és társai ügyében a büntető törvényszék tudvalévőén fehruár 21-re tűzte ki a főtárgyalást. Vámbéri! Rlisztem dr. és Erdélyi Sándor dx. védők ma azzal a kéréssel fordultak Nagy Béla dr. tanács, elnökhöz, hogy Szász Zoltánt kaució mellett bocsássa szabadon. A törvényszék ma hozta meg a döntését, a mely szerint elrendelte Szász Zoltán szabadonbo- csátását arra az esetre, ha 200.00° korona óvadékot tesz le. A védők az óvadékot letették, mire Szász Zoltánt szabadonbocsátották. — (Előadás a gyermek testi fejlődéséről.) Ma délután 6 órakor kezdte meg a Magyar Gyermekta­nulmányi Társaság ez évi előadássorozatát a fővárosi könyvtárban. Barlucs Lajos dr. egyetemi magántanár a gyermek testi fejlődésének törvényeit és főbb jelensé­geit ismertette. — (Schlosser Imre profess zionátus tréner lett.) Már régebben beszélik sportkörökben, hoey Schlosser Imre. a magyar labdarugósport büszkeségé szakit az erkölcsi d.csőséaet hozó amiatőrsóggel és já- tékimüvészetét. gazdag tapasztalatait és lelkesedését mint pmfesszionáfcus tréner, a fuüballjáték tanításá­val. az ui sportgeneráció nevelésével kamatoztatja. Schlosser valóban komolyan foglalkozott ezzel a terv* vei, tárgyait is néhánv budapesti egyesülettel és az itt járt svéd válogatott játékosok utján érintkezésbe lépett) a svéd futbailkörökkel is. Ma azután a Magvar Atlétikai Klub bejelentette a Labdarugó Szövetség­nek, hogv Schlosser Imrét havi tize2er korona fize­téssel professzionátus trénernek szerződtette. Ezzel bezárult egy tüneményes sportkarrier első fejezete, a futball pályák zöld gyepéről eltűnt a legnépszerűbb magyar játékos, a ki a nemzetek nemes vetélkedésé­ben hetvenötször képviselte becsülettel a magvar szí­neket De Schlosser Imre Csak a küzdőtérről, mint amatőr játékos tűnik el a szemünk elől. hogy tudásá­val a háttériből irányítsa a magyar labdurugősportot a fejlődésben előrehaladó utián. — (Kik a védői as éjféli riport álarcosbál­nak?) A budapesti napilapok rendőri rovatvezetői ja­nuár 15-én, vasárnap este nagyarányú álarcosbált ren­deznek és mint ismeretes, az álarcosbálnak Éjféli Riport a Vigadóban címet adták. A riporterek szenzációs megle­petésekben gazdag báljának védőségét Klebcltberg Kuné gróf belügyminiszter, Rákosi Jenő, Nádosy Imre dr. or­szágos főkapitány, llarinovich Jenő Budapest főkapi­tánya, Hoitsy Pél, az Otthon Kör elnöke és Márkus Miksa a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke vál­lalták. Az előkelő álarcos bálon csak meghívottak vehet­nek részt. A meghívók nagy részét már elküldte a ren- dezöbizottaág, de ha akadnak olyanok, a kik meghívóra reflektálnak és a meghívót eddig még nem kapták meg, szíveskedjenek címüket bejelenteni a Budapesti Újságírók Egyesületében (Rákóczi-ut 10. L emelet. Telefon: József 103—28.) az álarcosbál rendezői irodájában. — (A hadviselt közszolgálati alkalma­zottak helyzete.) A hadviselt közszolgálati alkal­mazottak küldöttsége kérésié fel ma a nemzetgyű­lési pártokat. Azt kértéík, hassanak oda a párlok, hogy az ügyükben hozott nemzietgyülési határoza­tokat mielőbb hajtsák végre. A nemzeti demokrata- jpárt nevében Benedek János, a kisgazdapárt részé­ről Meskó Zoltán kijelentette, hogy becsületbeli kö­telességüknek tartják a hadviselt közalkalmazottak ügyének támogatását. — (A hordóhitelesitő hivatalok működésé­nek meghosszabbítása.) Hegyeshalmy Lajos kereske­delmi miniszter a hordóhitelesitő hivatalok további mű­ködését, minthogy ezeket a hivatalokat több helyen még nem alakították át hordéjelző-hivatalokká, junius 30-ig bezárólag meghosszabbította. — (A miskolci diákok Ug’ye.) Miskolcról táviratozzak, a Magyar Kurírnak: A katolikus fő­gimnázium verekedő diákjainak ügye egyre nagyobb hullámokat ver. Szerdán délelőtt hirdették ki a diákok előtt a minisztérium ismeretes i!életét. A szülők köTében mozgalom indult meg, hogy a kul­tuszminisztert küldöttségben kérjék föl Ítéletének megválloztatására. Szerdán délután a főgimnázium tanári kara kereste föl Mázg Engelbert dr. tanke­rületi főigazgatót, a helyi lapokban lett nyilatko­zataival kapcsolatosan. A főigazgató válaszából ki­tűnik, hogy a kultuszminiszter intencióinak meg­felelően ama tanárok elten, a kik a zsidó diákok védekezését egyoldalúan mérlegelték ezek javára és GUSY COC Utánozzák! . V____________________J i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék