Budapesti Hírlap, 1922. augusztus (42. évfolyam, 173–196. szám)

1922-08-26 / 194. szám

1922 augusztus 26. 6 Bbbapesti Hírlap <im.bo TESTEDZÉS. * Nemzetközi usz6verseny. Holnap, szombaton, délután kezdődik a Császárftirdöben a III. leér. Vivő- és Tornaegyesiitet két napos nemzetközi uszóversenye, a me­lyen az uszósport legkiválóbb magyar reprezentánsai mellett starthoz áll a briinni Piovaty és Balázs, továbbá a brémai Eitner és Owerham, úgyszintén a sziléziai Freudenberger. A nemzetközi konkurrencia érdekessé teszi már az első nap programját is, a, mely a következő: 50 m. mellúszás (neveztek: Piovaty, Sípos, Barta, Wenk), 400 m. mellúszás (Piovaty, Barta, Wenk, Agulár, Borosi), 150 jardos hátuszás (Eitner, Owerham, Báliké, Barta, Illavacsek), 50 m. gyorsuszás (Eitner, Balázs, Kenyéri, •Turnovszky, Wenk, Schlenker), 1200 m. úszás (Freuden- berger, Eperjessy, Serény, Gáborffy, Keserű), 5X70 mé­teres gyorsuszó staféta (MAFC, NSC, MTK, VÁC, III. kér. TVE), 3X100 méteres gyorsuszó staféta (MAFC, NSC, MTK, VÁC, III. kér. TVE), műugrás (Klinke, Ba­lázs, Nagy, Szalay.) A szombati nap programját vizipéló- mérkőzés fejezi be. Előbb a MAFC és a NBC játszanak ;az I. osztályú bajnokságért, majd a III. leér. TVE a BKAC csapatával barátságos mérkőzésre ál] ki. rA verseny (pontosan 5 érakor kezdődik. \ * Ifjúsági atXStilrai verseny. Szombaton délután B. Magyar Testgyakorlók Köre ifjúsági atlétikai versenyt [rendez a Hungária-uti sporttelepen. A jó formában levő 'ifjúsági atléták küzdelme több rikordjavitást hozhat. A régi rikord megdöntését hozhatja Magyar és Vándort [találkozása a távolugrásban, úgyszintén Vándort és Mm- teái összecsapása a gátfutásban. Rikordjavitó formában indul Magyar a hármasugrásban, Dimszt a diszkoszdobás­ban és Balázs a 100 méteres síkfutásban, a staféta-ver­senyekben (4X100 méter és 4X.200 méter) a MTK sta- (íétacsapatai indulnak a legtöbb eséllyel. A verseny 3 órakor kezdődik. * Hlutazott a válogatott csapat. Ma reggel a bécsi gyorsvonattal a keleti pályaudvarról elindult Lip­csébe a magyar válogatott csapat. A játékosok, a ikik- faiek névsorát mai számunkban közöltük, kivétel nélkül 1 pontosan megjelentek a pályaudvaron s igy a magyar [csapat a már közölt összeállításban áll ki vasárnap Kö- !zépnémetország válogatottjai ellen. * A németországi tenniszverseny. A németor­fcza'gi tenniszverseny eredményei a következők1 :• iVewet- \>rszág bajnoksága, férfi egyes. Döntőbe került : Freudheim és Bahe, a kik a végső küzdelmet Hamburgban fogják folytatni, mert az eső félbeszakította mérkőzésüket 6:2, 0:6, 7:8-nál. Második: Kreutzer. Harmadik: KerUng Béla (Magyarország) és Kleinschrot. j. Női egyes: első Friedliebenné, második Heppaelmé, harmadik Várady Ili (Budapest) és Alvarez kisasszony. I Férfi páros bajnokság: Első Freudheim és Kreu- Izer, második Galvao és Bpitz. Kizárásos egyesverseny. Hamburg bajnoksága. [Első Göncz Lajos, második Flóhr, harmadik Mackkcuthun •és Bchomhurg. ',,, ■­bŐSESSSEHV. * ; • j )( A budapesti ügetőversenyek mai második [Alapjának eredménye: I. Csécsej ménes; Tanagra (2) felső, Jola (6) második, Grivoletto t2%) harma­dik. Totalizatőr: 10:28, 10:17, 75. — II. Baik jGy.; Schach (1%: reá) első, Pancsi (3) második, iiVeréb (3) harmadik. Tót.: 10:18, 10:10, 10, 10. :— III- [Csécsei ménes: Therese (2 reá) első, Kaca (3) második, iiRézangyal (4) harmadik. Tót.: 10:15, 10:13, 23. — IV. Marion-istálló: Meernisoe (3) első, Ármány (2%) máso- ildik, Lenke (3) harmadik. Tót.: 10:65, 10:33, 43. — V. Mr. Dollár: Wachniann (2 reá) első, Wapiti (D/j) nrís°- dik, Impresszárió (2) haimadik. Tót.: 10:11, 10:11, 12. — VI. Deák S.: Jobban (iy4 reá) első, Regaüa média (3) második, Róbert (1%) harmadik. Tót.: 10:19, 10:14. — VII. Szalachy: Mirabella (1%) első, Aladár (1%) má­sodik, Keszkenő (3) harmadik. Tót.: 10:29, 10:14, 14. VIII. Danitsits: Kiingöslánya—Mária (21/h) első, Duna— Léda III. (1%) második, Cinka Panna—Daphne (10) harmadik. Tot.: 10:41, 10:19, 13. KÖZGAZDASÁG. Zürikben Budapest 0.31, Berlin 0.29, Prága IS.60. A korona mai züriki megnyitó árfolyamában, bizonyos fokig érvényesült a márka tegnapi ka­tasztrofális siilyedésének Itatása. Tegnapi 0.3Í-es délutáni jegyzéséből ugyanis három pontot vesztve, 0.28-on indult a korona. Később megfordult az irányzat és sikerült árfolyamveszteségét behozva, zárlatig' még egy ponttal meg is iavitani tegnapi jegyzését. Ez az egypontos nyereség1 a délutáni for­galomban azonban elveszett. A márka 0-26-tal tegnapi mélypontja alatt in­dult, zárlatig pedig tov ábbi egy pontot vesztett. Dél­után azonban négypontos árnyereséggel, 0.29-ig emelkedett. Ma egy éve a korona 1,.52 és félen és a márka 6.95-ön állott Zürikben. Ez év január elején a korona 0.85-ilg és a márka pedig 2.82-ig süllyedt. A két fizetőeszköz lemorzsolódása a külföldi piacon, azóta megállási nélkül tart. Különösen július eleje óta veit feltűnően erős lendületet pz árfolyamha­nyatlás, a mikortól kezdve a sülyedés mértékét ille­tőleg a márka a koronát is túlszárnyalta. Julius 1-én ugyanis Zürikben a berlini kifizetés 1.33-al, a buda­pesti pedig) 0-51-el jegyzett. Összehasonlítva ezeket a jegyzéseket, az év elején jegyzett árfolyamokkal, megállapítható', hogy a márka több mint száz szá­zalékkal hanyatlott, a mivel szemben a korona ár­folyamvesztesége harmincöt százalék csupán. A mai jegyzése a márkának pedig már alig egytizedét teszi az év első napján jegyzett kurzusának, míg a ko­rona árfolyamvesztesége ugyanezen idő alatt kereken százhuszonöt százalékos. Érdekes, hogy a budapesti Devt-ukőzépvst.nt nem hefolyásoltatja magát a nemzetközi pénzpiac értékelésétől és ma is paritáson jóval felül jegyzi a márkát. A hivatalos árfolyamok szerint a márka ma 120—135 között áll. A saját pénzünknek ilyen áfáértekelése szöges elleniéiben áll azzal a feladat­tal. a melyet, a Devizaközéppont szolgálni hivatott. Annál inkább feltűnő a Devizaközéppontnak ez a márkatulértékelése, mert Berlin levonta a züriki jegyzés következésein és ma már 108-al jegyezte a magvar koronát. A züriki jegyzésben feltűnő a szokol állandó és erőteljes: javulása. Ma eau éve a prágai kifizetés a berlinivel majdnem egyvonalban heten állott. Ez a kurzus ez év elejéig alig hatvan ponttá) javult. Csak ez év tavaszán kezdődött meg a szokol erős emelkedése, a mi szoros összefüggésben áll a cseh pénzügyi kormánynak valutapolitikai programjával. Ennek a lényege, hogy a szokolf Zürikben ióyal a buszon felüli árfolyamra kell emelni, a mely utad kényszerkölcsön alkalmazásával a belföldön forga­lomban levő pénzmennyiség csökkentése és ezzel kapcsolatban az aranyérfékü fedezetű bankrend­szerre való áttérés következnék frank alapéul. A művelet, első fázisa immár befejezése felé közeledik, mert a szokol ma már 18.80-on áll. Mennyiben fog. sikerülni a további célkitűzések megvalósítása, azt ma áttekinteni nem lehel. A cseh valutapolitika eddigi eredményei azonban mindenesetre kedvező előjelekül szolgálhatnak. Egv azonban bizonyos, a hogy a márka elér­téktelenedése súlyos gazdasági válsággal jár Német­országba,n» úgy a szokol drágulása sem marad be­folyás nélkül a cseh gazdasági életre. Különösen az ipari termelés az, mely igen súlyos válsággal küzd. Nincs nap, hogy a külföldi távirati anyag ne adna bárt a cseh iparvállalatok nehéz helyzetéről. Üzem- korlátozások. üzemszüneteltetések és » vállalatok telepeinek áthelyezése szinte naponkint előfordul. — A forgalomba hozott gabona fedezi a szük­ségletet. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Közélel- inező Tanács által e hónap 22-én kiküldött albizott­ság, megvizsgálván a folyó termelési évben forga­lomba hozott gabonamennyiséget, megállapította, hogy az eddig forgalomba hozott búza és rozsmeny- nyiség a szükséglettel arányban van. A forgalomba hozott mennyiségnél csupán a főváros és a vidék között mutatkozik eltolódás a vidék javára, mert a budapesti malmok egyelőre tartózkodóan viselked­nek a vásárlás terén. — Az Osztrák-Magyar Bank és a váltófovr galom. Becsből jelentik: Az Osztrák-Magyar Bank közlif Az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának az osztrák üzlet­viteli részről augusztus 24-én tartott ülésén főleg a jegy intézet váltótárcájának állandó, az utóbbi időben rohamom növekedésével foglalkoztak. A főtanács egyöntetüleg arra a nézetre jutott, hogy a váltók vizsgálatánál már bosz- szabb idő óta gyakorolt rigorózus eljárást fönn kell tar­tani s a körülmények szerint a kétségtelenül legitim szükséglet kielégítésének szem előtt tartásával szigorítani kell. Főleg hangoztatták, hogy nem lehet a bankvezetőség föladata fokozni a bankjegyforgalmat azért, Fogy a ma­gángazdálkodásnak lehetővé tegye a mobil aktivák (devi­zák, valuták és értékek) megtartását. Tudomásul vették a bankvezetőségnek azt a szándékát is, hogy a hitelké- rök igényeit a benyújtott váltók teljes borítása mellett is csak akkor elégítse ki, ha azok bebizonyítják, hogy pénzszükségletüket nem tudják más részről, főleg a meg­jelölt aktivák folyóvátételével fedezni. — A Devizaközéppont árfolyam-megállapi' tásai. Illetékes helyen kapott fölhatalmazás alapján kö­zöljük, hogy a Devizaközéppont a külföldi fizetési eszkö­zök adásvételére vonatkozóan naponta kétszer állapit meg árfolyamokat: az egyiket a reggeli érákban a váltó-, üzleti forgalom számára, a másikat a napi fölajánlások és igénylések, valamint a külföldi tőzsdei változások figye­lembevételével a déli kléringbcn a devizaközépponti ta­gokkal és bizományosokkal való elszámolás céljaira. A pénzügyminisztérium a Pénzintézeti Középponttal és a Devizaközéppont vezetőségével egyetértve a Magyar Táv­irati Irodát bízta meg, hogy mind a reggeli, mind a déli hivatalos árfolyamokat a sajtóval, a devizaközépponti ta­B eENYŰFRASY. — REGÉNY, -k Irta LE6ÉNY ELEfHÉR. 47 ,5 A mise beharangozó verse elhangzott: a to­‘üotíyban. Az ősz, sánta Gergő, a lti a petróleumliám- ’jpék elhunyta óta a harangozói tisztet viselte, most lépett ki a toronyájtón. A jó barátok is leléptek az aszfalt pereméről, jEogy átvágva az utón, bementenek a misére, melyet [az apátplébános most kezdett meg a főoltárnál. Máir a küszöbön voltak, mikor a lejtős Kör­mendi-utca mélyéről valami kürtféle harsogás érte ‘a fülüket. Tóth visszatartotta barátját. — Ejnye, te, ■várjuk meg őket. Huszárok! — Ugyan, már ne nevettesd ki magadat. Ez ható tülkölése, barátom! De azért ő is követte a vas­utast. a ki az utcasarokra sietett, hogy jobban ‘szemlélődhessék. A vasárnapi őgyelgők is mind [ebbe az irányba tódultak. Zalán szeg közönsége rit­kán látott gépkocsit ^ A napsugár zuhanásában már jó távol izzóan [ íénylefitek a jármű uj, ragyogó rlé'zlámpásai. A vörös ) lakktest pedig eleven büs szülében tüzelt a déli 'Világos ságban. jk‘ Bordóvörös bársony-szirmú rózsák záporát hul­latta a kocsi belsejébe Anna marna búcsúzáékor. Mint illatos virágágy közepében', usv ültek a rózsák [lejáró] t fejei között, Pál és Micheliné, if _ Az ifjú asszonyon lila selyem ütiköpeny volt ps komor autósgemiiveg, a melv csodálkozó mosolyra [ingerelte a kiváncsi zaiánszegieket. Galambszürke ikeztyü) e öltöztetett kis ökk avatott kézzel kóimi- nyozta az autót. jt A tömeg ámító tisztelettel köszöntötte őket, ®!agy. Sanyi, a kj egészen előre furakodqtt, széles & mély kalaplevétellel üdvözölte a takarék uj igazga­tósági tagját. III. Pál szives leereszkedéssel fogadta a küszö- néjsekefc. Nyúlánk, karcsú tagjain bő*- kockás angol útimba redősödött és fehér porköpeny terült a Vállára. A fiatal Holnapyné oda sem figyelt a kiváncsi vidéki népre. ‘Álma, vágya már mérföldekkel előbbre száguldott.. Most a start gyönyörűségei elfoglalták minden pillanatát. Mégis, mikor a templom elé értek, meglassi- dotta az autó gördütését. Ebben a sZerilcgyházban kötöttek frigyet édes, szeretett Páljával. Betekintett a tömjénfüstös homályba, a hol a pap fehér selyem, aranyos palástjában éppen áldozott. Eszébe jutott eev másik egy régibb temelőm, mely álmaiban drágán élőén mindig jelen volt: a Norte-Dame. Sokszor ma,-a eiúlt látta hajnali félálomban a zömök, évszázadok napjától, esőjétől, szelétől meg­fakult tornyokat. S most ‘furcsa, csodálatos hirtclen- ségü beteljesedéssel sebeskerekii autón, a Notre- Dame felé száguldanak. Keresztet vetett és suttogva mondta a templom homályának: — Elviszem az üdvözleteit a Notre-Damenek, kedves kicsi templom! . , , __ Menjünk Michelinem! — sürgette Pál — M ár egészen körülállották az autót a kisváros ren­dületlen bámészkodói. A fiatal asszony fölocsudott. Hatalmasat kür­tőit, hogy a kiváncsiak gyűrűje ijedten oldódott föl. Sebes sördiiléssel vágtatott az autó ki az, alacsony házak közül, sárga, borzas tarlók között, messze me­zőkre. Micheliné mámorosán élvezte a gyorsaság ritmikus szélhultámzását és hálával telt meg ia szive egy rég elhalt ember iránt. ^ Aláír sokszor visszatért benne a? a kérdés, hogy. vájjon kinek is köszönhetik életsorsuk ilyen irigy­lendő magasbatörését. Most mintha megtalálta volna rá a csalhatat­lan feleletet. Leó, a halhatatlan, szemű ember állott egyszerre belső szeme előtt, úgy, a hogy őt álmában, a végrendelet olvasása után látta. Aranyos szőke, oroszlánlfejii hatalmas férfi, a ki sóvárogva tárta ki karját a ki nem élt élet felé. És eb)>en a pillanatban valami rejtelmes jelzés mozdult a szive alatt. Csodálatos és félreérthetetlen volt ez az érzésjel. Michelinének eszébe jutott az a különös áram­lás a dereka körül, a melyet akkor észlelt, mikor először állott szemben a velencei tükrös ággyal. Majd félelmes ijedsége a nászéjszakán, mikor először pihent le a pompás, művészi alkotásit ágyban. Újból átérezfe a villamos kar ölelő szorítását és a huHmázó mozgást, a mely a tükrös ágyat meg­remegtette. Hatalmas csodaként és döbbenettel állapította! me.gt, hogy ifjú testében fakadó éleibimbö eredetét egy 100 év előtt elmúlt embernek köszönheti. — Páll? — szerette volna szivetrepesztően és lelketrázóan kiáltani, — én egy halhatatlan akarat alázatos eszköze vagyok! Pedig én csak a te kis asz- szonyod akarok lenni! — De ez a felkiáltás csak belük a lelke négy fala között hangzott el. Mintha a szem, az ágy elöl thatatlan kék sugara fénylett volna reá és hallgatást, némaságot parancsolt volna neki. Érezte, Hogy most vissza kell pillantania.; Micheliné hátraforditotta a tekintetét. — Az álomban látott aranysörényü fej jelent meg a nap kán rázó sugaraiban és a kék szemek enyhültén, bátorítóan rámosolyogtak. Az asszonyt különös nyugalom erősítette meg. Az autó szélsebe­sen száguldott velük. ... / Vége, '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék