Budapesti Hírlap, 1922. december (42. évfolyam, 275–298. szám)

1922-12-16 / 287. szám

1922 (december 16. 7 ^OSAPESTÍ ülflLAP (267. aj iRODRLOH ÉS BŰVÉSZET. — Arany-, ezüst-, platinabt’vá'ttás IV., Vár­megye-utca 7. — Sicriuekabátok Evetovics szűcsnél Erzsébet-tér 8.1. e. i — Karácsonyi kiállítás Kertész Tódornál Kristóf-tér. — Kanári 3000-től. AHatkereskcdc-s, Kaplony-utca 1­— Magyarország legelőkelőbb aöl fodrászt érmében külföldi művészi szakerők működnek. Belvárosi Vöt Fodráizterem, IV., Váci-utca 27/29. Telefon: 88—68. ■— Si és szánkő Skabánál, VI., Vilmos császár-ut 83. — Egy palack Hunyadi János minden háztartás legszükségesebb kelléke. Már számtalan esetben egy-egy pohár Hunyadi János-kenevüvie nagyobb betegségek elejét yette. TÁVIRATOK. Visszahívták a párisi angol nagykövetet. Pária, dec. lő. Hardinge lord párisi angol nagykövet ma átnyújtotta visszahívó levelét Mitle- rand köztársasági elnöknek. Zimmermann megérkezel! Eéístoe. Bécs, dec. 15. Zimmermann dr.. a népszövet­ség főbiztosa ma este ide érkezett. Kormányválság fenyeget Csehországban. Prága, dec. 15. Az állami tisztviselők fizetés- rendezésére vonatkozó javaslat tárgyalásával kap­csolatosan a kormány helyzete kezd válságossá válni, minthogy a bizottságok hozzájárultak ugyan a javaslathoz, de teljes ülésben a többség ingadozó lett. Nevezetesen a nemzeti szocialisták balszámya fordul a javaslat ellen s ha valóban a javaslat ellen fog szavazni, a javaslattal a karmáim is megbukik. A szavazást ma éjszakára várják. Merénylet az angol belügyi államtitkár elten. «— Arzénikummal megmérgezett cukorkákat küldtek neki. — London, dec. 15. Azt jelentik, hogy W. C. Bridgeman belügyi államtitkárt arzénikummal meg­mérgezett cukorkákkal, a melyeket postán küldtek teg neki, meg akarták ölni. fíz angol csapatok végleg kivonultak Írországból. Paris, dec. 15. (Havas.) A Maün jeleqft Lon­donból. hogy a britt csapatok tegnap a lakosság ujjongása körben végleg elhagyták Dublint. i Mussolini Rómába érkezett. Róma, dec. 15. Mussolini ma este ide érke­zett. A pályaudvaron az angol nagykövettel tanács­kozott. Délután miniszteri tanácskozáson előterjesz­tette a londoni olasz memorandumot. Elnapolták az angol parlament ütéseit. London, dec. 15. Az angol parlament üléseit ma február 13-ig elnapolták. A berekeszti) királyi szózatot a felsőházban a brit kancellár, az alsóház­ban pedig az elnök olvasta föl. R bolgár kormány megszünteti a szófiai cári követséget. Bécs, dec. 15. (Saját tudósítónktól.) Szófiai jelentés szerint a bolgár minisztérium a Szófiában székelő orosz cári követségnek a Bulgáriában való tartózkodás jogát január 1-től kezdve felmondotta. Trocklj a vöröshaösereg feladatáról. Belgrád, dec. 15. Trockij, a vörös hadsereg vezérkarának jubileumi ünnepélyén, a következő beszédet mondotta a vörös hadseregről: — A vörös hadseregről sokan azt hiszik, hogy az a régi cári hadseregtől csak elnevezésében külön­bözek. Nagy tévedés. A vörös hadsereget kizárólag a világforradedom céljának kivívására alakítottuk. Sokan úgy látják, hogy a vörös hadsereg Oroszor­szág nemzeti feladataiért küzd, erről azonban mi nem tehetünk. .4 tévedés maggarázaia az, hogy az orosz feladatok részben összeesnek a vörös inter- nacionále feladataival. A vörös hadsereg feladatai azonban sokkal szélesebb körűek. Főfeladata biz­tosítani a vörös uralmat Oroszországban, a mig a rádió hirt nem ad arról, hogy a proletdrforradalom győzött a világ összes fővárosaiban. Kétségtelen, hogy háborús korszak felé közeledünk. A burzsoá kapi­talista Európa nem fogja átadni hatalmát harc nélkül. , ^ -porAsthmalin tt6ry.vt<v») Amerikai TjlO LJlAAJllLttl, Mindenütt kapható! ^í4**kU*Torók József R. T, gyóffy«iert*r«,B udapestíVliKirily tj. 1 * (Egy fiatal hegedűművész.) Jövő kedden, e hónap 19-én lesz második hangversenye a Vigadó­ban egy eleddig ismeretlen fiatal orosz hegedűsnek. A múlt hónap végén volt az első hangversenye. Persze, senki sem ismerte, nem is sokan érdeklőd­tek művészete iránt. De a kik ott voltak, azok meg­hódoltak a fiatal orosz ember hegedűjének, ki bűvös szerszámát mint menekült a bolysevista. világból hozta hozzánk. Módunkban van az ifjú művészről és művészetéről a legilletckcsebb tekintély: Hubai] •Jenő bírálatát közölni, mely igv szól: , A hangversenyévad áradatában alkalmam volt egy fiatal orosz hegedűművészt meghallgatni. Neve: Andié de Prang, a ki november 29-én adta első hangversenyét a Vigadóbán. Magas termetű, dús haj^atu. érdekes kinézésű fiatal ember, a ki szeré­nyen megjelenik az emelvényen. Mindjárt az első hangokkal, melyek a hegedüljéből ömlenek. lebilin­cseli a közönséget. A pétervári konzervatórium hír­neves Igazgatójának, Glazunovnak versenyművét adta elő. Széles csengő hanggal, a teknikai részek könnyed legyőzésével játszotta végig a hatásokban gazdag müvet. A közönség érdeklődése folyton fo­kozódott iránta $ hangversenyének vegén már lelke­sedéssel ünnepelte az ifiu művészt. Azt hallom, hogy ő már mint gyermek keltett feltűnést hegedű iá téká­val Egy évig a párisi konzervatóriumnak növen­déke. művészi kiképeztetését pedig a jelenleg New- yorkban elő cs működő hírneves hazánkfiának, Auer Lipótnak köszöni. Hazáját, Oroszországot el kellett hagynia a bolysevikiek uralma mialt. Budapestre jött, ismerve a mi fővárosunk művészi fontosságát, közönségünk finomult ízlését és helyes Ítéletét. Itt akarja megkezdeni pályafutását, és e nagytehetségü előkelő ízlésű ifjú művésznek bizonyára épp úgy, mint sok évvel ezelőtt Jan Kubcliknek. sikerülni fog meghódítani a magyar közönséget, és igv Budapest lesz kiinduló pontja művészi emelkedésének és to­vábbi nagy sikereinek. * (A Népszínház harmadik díszelőadása.) A fővárosi árvaházak karácsonyfája javára december 17-én, vasárnap, délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban megtartandó harmadik népszínházi dísz­előadás iránt a főváros közönsége részéről, a jóté­konycélra való tekintettel, igen nagy az érdeklődés. A színházi jegyirodákban az összes jegyek elfogy­tak már és jegy csak korlátolt számban kapható még, kizárólag a Városi Színház jegypénztáránál. * (Bemutató az Ándrássy-uti Színházban.) Ma este uj műsort mutatott be az Andrássy-uti Szín­ház és Ernőd Tamás, a kis színház művészeti veze­tője ezúttal is a legfinomabb ízléssel, irodalmi stí­lussal válogatta ö.ssze műsorának darabjait- Az est középpontjában Törzs Jenő vendégszereplése volt, a ki Kayssler Frigyesnek A gong cimü kis drámájá­ban lépett föl. A darab a hipnózis feszült lég kőié­ben játszódik le és Törzs az ő nagyszerű művészeté­nek minden húrját megpendítette. Németh Juliska és Gellért Lajos szerepelt még az erősen grand- guignolsZerü drámában, a melyet ez a kitűnő triász nagy sikerre tudott vinni. A műsor másik kima­gasló eseménye Molnár Ferenc és Hehai Jenő régi. kedves karácsonyi játéka, a melyhez Szirmai Albert szerzett bájos muzsikát: A ferencvárosi angyal. A régi, tizenötesztendős, poétikus játék ma is frissen, üdén hatott és a boldog békeidőt varázsolta a szi­vünkbe. A címszerepben Ilosvay Rózsi kecses és üde volt, mellette Bársony István és Vaszary Piroska igyekeztek visszahozni a régi jó idők boldog kará­csonyi hangulatát A gazdag műsor élén Harsányt. Zsolt pompás tréfája áll: Tessék kilépni, a mely­ben Ihász, Hegedűs Tibor, Székely és Vig Miklós alkotnak mulatságos együttest. Zilahy Lajos Bo­szorkánykonyha cimü kis vígjátékéval szerepelt, a melyben Bánóczyné Ilona. Bársony, Vaszaru Pi­roska és Szegő Eledre kacagtatták a közönséget. Új­helyi Nándor a Tetemrehivás cimü bohózata a de­rültség jegyében fejezi be a pompás műsort, a me­lyet még több tréfa és magánszám is tarkit, ezek közül különösen Kökény Ilona, Ilosvay Rózsi dalai, Békeffy László konferansza és Vaszary Piroska si­került színésznő-utánzatai arattak nagy tetszést. * (Vizesopp-mese.) Nemesre M. Márta asszony, a magyar gyermeknevelés és oktatás egyik kiváló mű­velője Visssepp-mese cimmol kis mesekönyvet irt, a mely Petrovics Emil rajzaival díszítve értékesen egészíti ki a karácsonyi könyvpiac gyermekirodalmát. Öt mese van a könyvben: Vizcsepp-mese, A furcsa gyár, Béka-mese, A néma madár, Mese a számoló manókákról. Mindeaik élénk és élvezetes, a gyermek gondolkodásához és, érdek­lődéséhez szabott mese, a mely azonfelül észrevétlenül s kis olvasó természetrajzi, földrajzi vagy számtani ismereteit gyarapítja. A merev iskolai módszert mind­jobban kiszorító játszva-oktatásnak égyik_ jó segítője ez a mesekönyv, a mely szórakoztat is, tanít is. Azok a pedagógusok, a kik gyermektanulmányi alapon a gyer­mek fogalmi körihez és érzelmi világihoz alkalmazkodva folytatják nevelő munkájukat, bizonyara szívesen f°* gadják Nemesi\é M. Mária meieköny vét, a mely a ,,Tarka Könyvek" kiadásában jelent meg és a Budapesti Hírlap könyvozBtdlyibwi is (VlLLjjJózief-körut 5-) kapható. • * (Magyar Élet.) Most jelent meg ennek az uj folyóiratunknak a negyedik száma. A mily sokat* ígérő volt az első három szám, épp oly tartalmas a legújabb szám is. Angyal Pál vezető cikkében megújhodásunk kulcsát a tekintély helyreállításá­ban és műveltségünk fejlesztésében látja. A füzet legérdekesebb cikkét azonban Tisza György gróf irta „A közigazgatási reform főkérdéseiről" s a re­form főszempontjaid az önkormányzat erősítését, a közigazgatás egyöntetűvé tevését és a törvényható­sági bizottságok uj összeállítását vallja. Figyelemre* méltó megállapítása, hogy a közigazgatás államo­sítása a reformban épp az önkormányzat megerő­sítése folytán másodrendű szerepet kap. Buday Barna a földreformról ir a politikában, ifj. Mik­száth Kálmán „Gürgei élete" címmel készülő mü­véből mutat be egy részletet, Ambrus Zoltán az ifjúsági színi előadásokról értekezik. Nagy Miklós Erdély autonómiájának a lehetőségét fejtegeti. No­vella, versek, a megszállott területek eseményeiről szóló krónika s igen gondosan szerkesztett közgaz­dasági, művészeti, sport- és könyvismertető rovat teszik teljessé a Magyar Élet legújabb számát, mely­nek előfizetési ára félévre 960 korona. Szerkesztő­sége és kiadóhivatala Rökk Szilárd-utca 4. szám alatt van, * (Előadás a ráiiióalitivitásról.) .Ucr.de Jenő, aa ismert n«víi tdcasáayes Író, vasárnap, december 17-ént délután 5 órakor előadást bárt a raiióaklivitásrót a magyar zsidó főikkel*; hallgatók egyesületében (Rákóczi­ul; lt). Az egyesület vendégeket szív éren lát. * (PetoS-aímaiíuk.) A Petőfi-cenlennárium bibliográfiájának egyik értékes terméke a most meg­jelent PetŐft-almanak, a mellyel a Magyar Nemzeti Szövetség örvendezteti meg az olvasóközönséget. A változatos tartalmi! almanakban az irodalom külön- gőző terrénumain otthonos 18 Írónk szól a maga módján Petőfiről. A sort Percnyi Zsigmond báró szép ajánlósorai után Rákosi Jenő nyitja meg Petőfi cimü tanulmányával, a melyet lapunk tárcarovatá­ban teljes terjedelemben közlünk. Majd sorra követ­keznek Pékár Gyula, Riedl Frigyes („Petőfi" cimü munkájának a költő tökéletes jeíiemrajzát adó rész­letével), Reviczky Gyula („Petőfi szobra előtt" cimü ódájával), Kállay Miklós. Schöpflin Aladár, Bay Dóra, Váradi Antal, Gárdonyi Géza (Petőfit és Szendrey, Júliát jellemző két kedves epizóddal), Sajó Sándor, Paulini Béla, Baráti Lajos, Varga Béla, Ferenczi Zoltán, Kosztolányi Dezső, Sikabongi Antal, Ábrá­nyi Emil, Haraszti Emil, a kik egy-egy tanulmány­nyal, költeménnyel, biográfiái vagy léíekrajzi adat­tal róják le hódolatukat a költőfejedelemnek. Maga Petőfi is megszólal az emlékezetének szentelt kötet­ben. Ott találjuk a Nemzeti dalt, a március 15-én. a szabad sajtón kinyomott első példány hű máso­latában és Petőfi első nyomtatásban megjelent ver­sét, A borozó-t. A kötetben együtt levő tanulmá­nyokat és költeményeket Varga Béla, az almnnak szerkesztője ügyesen és nagy szakértelemmel állí­totta össze, úgy hogy a látszóan széttagolt, sokszínű műben Petőfi — a költő és az ember* — összhang- zatos képként áll előttünk. A könyvet elöl Petőfi arcképe disziti, a szöveg között pedig Szendrey Jú­lia portréját és még néhány illusztráló mellékletet találunk. Nagy hasznát látjuk a kötet végén levő Petőfl-kalcndáriumnak, a mely kronológikus sor­rendbe foglalva sorolja föl Petőfi életének neveze­tes eseményeit. Harangiig Jenő festőművész neme­sen egyszerű rajzával a címlapon, csinos, tetszetős külsőben indul útjára az uj Petőfi-kiadvány, a mely­nek árát 400 koronában állapította meg a Nemzeti Szövetség. Kapható a Budapesti Hírlap könyves­boltjában. * (Forgács Anna szavalóestje,) Angyal László negedümüvész közreműködésével, ma fél 0 órakor a Zeneakadémia kamaratermében. Jegy az I. eme­leti esti pénztárnál. (Koncert.) * (Mesedélután) lesz hétfőn délután fél 4 óra­kor az Urániában. >j * (A kutya sportszerű tenyészétésérő!) és föl­neveléséről tart előadást Ilosvay Lajos Károly, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének igaz­gatója, kedden délután fél 4 órakor az Urániában. Színház. * (A Kis cukrászda házi főpróbáját) pénteken délelőtt intim hallgatóság jelenlétében tartották meg a Vígszínházban. Heltai Jenő vigjátéka ezúttal már teljes szépségében és kedvességében bontakozott ki, készen voltak már az uj öltözékek és a fényes dísz­letek is, a melyek stilszerü keretét adják a lebilin­cselő cselekménynek. A szombati bemutatót ponto­san félnyolckor kezdik és később érkezők csak az első felvonás végeztével léphetnek be a nézőtérre. * (A Várszínházban vasárnap délután) mér­sékelt helyárakkal az Igtói diákok, este a Ggimesi vadvirág kerül műsorra. * (Szép Heléna minden este.) Az ötvenedik előadása küszöbén álló Szép Heléna minden este szinrekerül a jövő héten, valamint a jövő vasár­nap délután, fél 3 órakor, esti helyárakkal a Blaha Lujza Színházban, mindannyiszor Péchy Erzsivel a címszerepben. Vasárnap, karácsony előestéjén, nin­csen előadás. A Szép Heléna előadását ismételik, mindkét karácsony estén is. Most vasárnap és kará­csony másnapján,- kedden, délután a Fi-Fi, kará­csony első napján, hétfőn, délután a Lift bárónő van müs.oron, 3 órakor, mérsékelt hely-árakkal*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék