Budapesti Hírlap, 1922. december (42. évfolyam, 275–298. szám)

1922-12-07 / 280. szám

1922 december 7. 7 * (Nemzeti Színház.')' A' Nemzett ~ Színházban ma este-az egyetemi és főiskolai, egyesületek rende­zésében jótékonycélu díszelőadás volt. Az előadást az egyetemi énekkarok vezették be a Hiszekegy- el- éneklésével.^A fehérsapkás iiatalembefek zengő ka­rának lelkesedéssel tapsolt a színháznak esliruhába öltözött közönsége és lelkesedéssel, fogadták Pékár Gyulának prológusát is, a mely a nemzeti- akarat fennmaradásának gondolatával foglalkozott. A pro­lógus után a színház tagjai a Rang és módot játszot­ták el a Nemzeti Színház nívójának tőlük megszo­kott művészettel. Az előadáson megjelent Horthy Miklós kormányzó egész1 családjával és a kormány tagjai közül ott láttuk Bethlen István gróf minisz­terelnököt, Vass József népjóléti minisztert és tár­sadalmi életünknek számos kitűnőségét. Az előadás, a melyet az egyetemi ifjak énekkara a Szózat el- éneklésével fejezett be, igen jelentős ’ összeggel já­rult hozzá a kormányzó diáknyomor-enyhitő akció­jának a javára. ^ * * (Hangversenyek.) A Filharmonikusok ezút­tal Kása György hattételes szvitjét mutatták be. Az ifjú Kosa György határozott talentum, de egyelőre még annyira'Bartók hatása alatt áll, hogy egyéni­ségről, de még eredetiségről való törekvésről sem beszélhetünk nála, A hat tételnek. Irat különböző cime vám. melyeknek azonban semmi köze a tarta­lomhoz. Két hangulat vonul végig rajtuk. Egy gro­teszk és egy busongó. Mind a kettő a Fából faragott királyfi színeiből van szőve. Teknikájuk és egész meg- csinálásuk meglepő .biztosságra vall.' A közönség az újdonságot szívesen fogadta s a szerzőt többször a do- liogóra hívta. Az est vendége Hoehh Alfréd volt. aki Gsajkovszky b-möll versenyében Lhevinne után is tudott érdeklődést kelteni. Beethoven Pásztor-szim­fóniája és a Dohnányi Ernő varázsversemye alatt , csodálatos szépségének egész teljeségében hatott. — Hdger maiin Laura művészete fölött annyira eljárt az idő. hogv nem lenne szabad a nyilvánosság elé lépnie.'— Kentner Lajos a tehetségesebb zongorá- sok közül való> de egyelőre még tanulnia kell. — Albert Erzsi orgánuma és énekkulturája értékes, nagyszámú közönség élvezettel hallgatta produk­cióit. — Wehner Gézának, a komoly készültségü ér­demes orglpnamüvésznek hangversenyén megint makrancoskodott az Akadémia orgonája. Ideje volna már egyszer rendbehozni. * (Gycnes László ünneplése.) A Rang és mód mai díszelőadását használták fel a Nemzeti Színház igazgatósága és tagjai, hogy Gyenes Lászlónak, a ki tiltakozott és elzárkózott minden nuilvános ünneplés elől, nethiven esztendős tagsági jubileuma alkalmá­ból jókívánságaikat tolmácsoljak..Elsőnek ifj. Wtas- sics Gyula báró főigazgató köszöntötte Gvenest és meleg szavakkal méltatta művészi pályáját. Majd felolvasta a kormányzó elismeréséről szóló dekrétu­mot, valamint Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz­ter elismerő és üdvözlő levelét Hevesi Sándor igaz­gató a színház nevében üdvözölte azután nagy érde­meihez méltón, Mihály ff y Károly pedig pályatársai nevében köszöntötte nagy szeretettel Gyenest, a ki meghatott szavakban mondott köszönetét a csendes és mégis oly bensőséges jubileumért. Itt említjük meg, hogv a kormányzó a- kultusz­miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Gyenes Lászlónak, a Nemzeti Színház művészének és örökös tagjárak a Nemzeti Színháziban a magyar színmű­vészet érdekében négy évtizeden át kifejtett ered- ménydus működésért elismerése tudtul adassék. * (A Petőfl-Társaság ünnepe a Várszínházban.) A Petőfl-Társaság és a budai tudósok. Írók. művé­szek Hollós Mátyás-Társasága Horthy Miklós kor­mányzó védöségével a Petőfi-centennárium budai nagy ünnepéül 1922. évi december 10-én a budai Várszínházban, az ünnepi Pefő/i-szinjáték szinreho- zásával, irodalmi és művészeti matinéval egybekö­tött ümnepies nagygyűlést tart. Az ünnepek rendje: I. Matiné a Várszínházban délelőtt fél 11 órakor. 1. ünnepnyitó: Pékár Gyula, a Petőfl-Társaság el­nöke, 2. Budai prológ, költemény: Szávai! Gyula, a Petőfl-Társaság főtitkára, 3. Titkári jelentés: Peterdi Sándor, a Hollós Mátyás-TÍársaság titkára. 4. Petőfi- költemények: Grill Lola előadómüvésznő. 5. Petőfi- dalok: Budai Dalárda, karnagy: Szeoheő Sándor, 6. Petőfi és Buda: Morván Győző, a Hollós Mátyás- Társaság elnöke, 7. Petőfi-költemények: Czalcó Pál, a Várszínház igazgatója, 8. Petőfi-dalok: Németiig- Ella. a m. ldr. Opera művésznője. 9. Petőfi-nóták: Szappanos Gerő. tárogatómüvész. 10. Petőli-karda- lok: Budai Dalárda. II. A Pefő/i-ünnepi színjáték bemutatója esti 7 órakor. A Petőfl-Társaság meg­bízásából Szávai] Gyula és Géczy István által irt ünnepi Petőfi-szinjáték bemutatója az ünnep előesté­jén. december 9-én és díszelőadás december 10-én a rendes esti hét órai kezdettel. * (A Magyarhoni Földtani Társulat) ma dél­után tartott ülésén Pálffy Móric dr., a társulat el­nöke, a velencei hegységben fölfedezett mágnesvas­érc előfordulásról, Telegdi. Róth - Károly dr. pedig a Dunántúlon előforduló alumininm-ércről érte­kezett. . A o4Í? tn o -porAsthmalin (törv. védve) Amerikai Ad illllld Mindenütt kaphatói FőraktárTörSk József R. T. gyógyszertáré,B udapest,VI,KiréJr-ti. 1 Budapesti Hírlap m «.) * (Dalok és mesék) címen, két rövid érteke­zést csatolva hozzá, egy kis füzetet' adott ki Thirr'mg Gusztáváé Waisbecker Irén. A dalok és mesék mind az irredenta lelkes tendenciáját szolgálják, vala- minfhoáv az írónő maga ennek a szent eszmének, mint Nyugatmagyarország rajongó szülöttje, egyik legbuzgóbb és igen hivatott hirdetőié, kinek csa­ládja a Kőszegen a proletárdiktatúra által kivégzett Waisbecker-csahídban mártírt is adott, a hazának. Az értekezések a Próza-dalról és a Tanító-meséről szólnak s finom esztétikai érzékről és tárgyismere­tétől támogatott alapos gondolkozásról tesznek tanú­ságot. * (Iparművészek karácsonyi vására) nyílik meg holnap, pénteken a Ferenc Józsel-rakodópart 12. szám alatt. A kiállítás naponta reggel 10-töl este 8-ig tekinthető meg. * (Szent István-könyvek.) A katolikus kultúra ápolása és mélyítése céljából a Szént István-Társu- lat megindította a Szent istván-könyvek sorozatát. A karácsonyi könyvpiacon egyszerre tizenkét kötet jelent meg a Szent István-könyvek közül, melyek a vallástudomány, történelmin, irodalom köréből val­lók s ezúttal jórészben olyan kérdéseket ölelnek fel, melyek a modern ember vallási és lelki világát érdeklik. Zubriczky Aladár dr. Jézus élete és a val­lástörténet cimen bevilágít India, Perzsia, Bábylon, a hellenizmus hitvilágába, s a Jézus-mithosz körbe. Wolkenberg Alajos dr. két müvet is ad, mindkettő a mai kor Istent kereső emberiségének való. A ieozó- fla és ántropozófia ismertetését és bírálatát tartal­mazza az egyik mii. Á másik Az okkultizmus és spiritizmus múltját és jelentét tárgyalja. Balanji György dr. A szerzetesség történetei irta meg, arra vetve fősulyt, hogy a szerzeté'si eszmény kialakulá­sát és idönkipti változásait tárja fel. Alszeghy Zsolt dr. A XIX. század magyar irodalmát irta meg. Miskolczy István dr. Magyarország az Anjouk korá­ban cimen érdekes korrajzot irt, a mely ma sok vonatkozásában aktuális és tanulságos. A sorozat­ban két kötet a lelki élet kalauza akar lenni. Palau—Timkó: Krisztus utján cimü müve mintegy folytatása Kempis Tamás Krisztus követésének. Quadrupani-Babura dr. Útmutatás jámbor telkek számára cimü munkája negyven kiadást ért meg Olaszországban. Prohászka Ottokár Elbeszélései és útirajzai egy külön kötetet tesznek ki. Legérdeke­sebb a római Collegium GermanicOrHungaricumról szóló emlékézései. A Szent István-könyvek kiállí­tása rendkívül ízléses. Egy-egy kötet 350 korona. Megrendelhető a Budapesti Hírlap kiadóhivatala utján. * (Költők és kémek.) Nagy magyár költőknek a titkos rendőri levéltárakban fölfedezett kéziratai­ról lesz előadás december 8-án, pénteken, délelőtt az Uránia Színházban. Tábori Kornél mutatja be a szenzációs irodalmi anyagot és kiváló művésznők szavalják, illetve éneklik el a kiadatlan verseket és a gyönyörű zenéjét dalokat. * (Gáspár Ferenc dr.) Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel cimen uj előadás-sorozatot kezd az Urániában. A ciklus első előadása szombaton délután fél 4 órakor lesz, Az oceávélet örömei és gyötrelmei címmel. Szinház. * (Izgalmasan érdekíeszitő dráma) a Csábitó, a Vígszínház amerikai szenzációs darabja. Régen láttak színpadon oly tökéletes émberábrázolást, mint Gombaszögi Frida, Hegedűs és Rajnai játéka a Csá­bitó főszerepeiben. A Vígszínházban csütörtökön is a Csábítót adják. * (Péntek délutáni előadások az Unió szín­házaiban.) A pénteki ünnep délutánján a Király- tSzinházban Offenbach kerül színre D'Arrigóval a címszerepben, a Magyar Színházban .4 púpos Boldi­zsár, a Belvárosi Színházban A gazdag lány, az Andrássy-uti Színházban a Síró és nevető király- kisasszony, l.-ső osztály, Szeretlek stb., a Blaha I.ujza-Szinházban a Lili bárónő. Az előadások kez­dete 3 óra, kivéve az Andrássy-uti Színházat, a hol a kezdet fél 4 órakor van. Az összes itt felsorolt délutáni előadások helyárai mérsékeltek. * (Herczeg Ferenc nagyszerű vigjátéka,) a Kék róka kerül színre pénteken este a Vígszínházban. Varsányi Irén, Gompaszögi Ella, Hegedűs, Tanay és Lukács játsszák a világhírű vígjáték szerepeit. * (Pénteken, december 15-én,) lesz az Andrássy-uti Szinház uj műsorának bemutatója. Az uj műsor főeseménye Törzs Jénő vendégjátéka, T’riedrich Kaysslcr nagyhatású dramolettjében, A gong-bán, Németh Juliskával és Gellért Lajossal együtt. Másik irodalmi és művészi érdekességé a műsornak Heltai Jenő—Molnár Ferenc—Szirmai Albert gyönyörű karácsonyi játéka, A ferencvárosi angyal, Ilosvay Rózsival a főszerepben. Kökény Ilona és Kabos Gyula . Újhelyi Nándor Vizpróba cimü mulatságos bohózatában, Bánóczyné és Bár­sony Zitahy Lajos Boszorkánykonyha cimü jóizü vigjátékában játszanak. Harsányi Zsolt és Békeffy László kitűnő tréfái, Ilo'svay Rózsi, Kökénél Ilona, Ürmössy Anikó, Békeffy és Sátossi magánszámai egészítik ki a nagysikerűnek iáérkező műsort. Szer­dáig a népszerű novemberi miisor kerül szénre min­den este. * (Papa.) Hosszabb pihentetés után szomba­ton este ismét szinrekerül a Vígszínház játékrend­jének egyik legmulatságosabb vigjátéka, a Papa. Régi szerepeiket megtartották Góth és Góthné Ker­tész Ella, Szerémy, Vendrey, Molnár Aranka. Uj szereplők: Lukács Pál, a ki Jeant adja, Füzes Anna, a ki Colettet, és Pártos Gusztáv, a ki Charneuilt játssza. * (Az Uránia kétfilmes műsora — Sikoly «z éjszakában és Milliomos szegénylegény — holnap utoljára 5, 7 és 9 órakor.) Hangverseny. * (Beethoven kamarazene-est) a Teológiai Aka­démián (IX., Ráday-utca 28.) december 8-án, pénte­ken, este fél 8 órakor. Műsorán az Es-dur fuvóshe- test, továbbá egy vonósnégyest és zongoratriót ad elő a Foglár—rLeheti—Hugonnai—Mamisberg-vonós- négves társaság, operaházi tagok közreműködésével. Bevezető előadást Lajtfia László dr. tart. Jegyek kaphatók a pénztárnál. Á jövedelem a Lorántffy- Kollégiumé. * (Kabos Ilona,) az ismert zongoraművésznő, december 19-én. Műsor: Bach—Busoni, Beethoven, Brahms—Hándel, Debussy. Rachmaninoff, Liszt. (Fodor.) * (Keéri Szántó Imre) december 14-iki esté­jén C7iop;n-miiveket játszik. (Koncert.) * (A Lehner-vonósnégyes) két kamaraestéje iránt, a mely december 21-én és 23-án lesz, óriás az érdeklődés. XVeiner Leó pályadij-nyertes vonós­négyesét ez alkalommal Budapesten először játsz- száií. (Fodor.) ■ * (Mayr Rikárd) kámaraénekes ballada- és dalestje december 11-én fél 9 órakor a Vigadóban. (Koncert.) * (Orbán Gábor dr.) szavalóestje, Medek és Tarnay közreműködésével, december 8-án fél 9 órakor a Zeneakadémiában. (Koncert.) * (Wilke Charlotte,) a fenomenális táncmü- vésznő, Angyal László közreműködésével december: 17-én este fél 6 órakor a Vigadóban. (Fodor.) Kabaré. * (Őszinte nagy sikere) van esténkint a nép­szerű Intim Kabaré decemberi műsorának. Mindenki dicséri a pompás darabokat és a kiváló, nívós elő­adást. Filmszínház. A Komn-szinház mai premierje. — A- orkán, az igaz szerelem története. — Ha egy szenzáció Amerikában, a szenzációk világában is annyira kimagaslik, hogv mindenki csak arról beszél Newyorkban, ar.nak egészen rend­kívüli dolognak kell lenni. Ilyen bir előzte meg Az orkán cimü müvét az Universal Film Coip.-nak. Ért­hető tehát az a láz, a mi a filmszakmát magával ra­gadta annak hírére, hogy Az orkán, megérkezik. Föl- csigázott várakozással néztük is Az orkán intim házi- próba játis kijelenthetjük, hogv minden rárakozásun, kát túlszárnyalta az, a mit láttunk. Az. a mi ezt a filmet a modern filmművészetnek legkimagaslóbb müvévé avatja, röviden összefoglalva, az. hogy a színtiszta művészetet a legraflünáltabb módon egybe­olvasztja. olyan hatásokkal, a melyek alól senki sem vonhatja ki magát és egybekapcsolja oly frap­páns cselekménnyel- a melyek megfogják az ember lelkét. Az orkán szánt végig a sziveken. Az orkán söpör végig a ' természetben, hólavina pozdorjává töri az erdőket és ebben a világiban ott vannak az emberek, élnek és szeretnek forró vérrel és még eddig nem látott élet-halálharcot vívnak egy gyö­nyörű leányért, a ki leírhatatlan szépsége mellett, acélos idegzetű és acélból látszanunk lenni az izmai is. Viharzó folyón szédületes bravúrral, törékeny lé- lekvesztön oly hőstetteteket visz véghez, a melynek láttára a néző szive összeszorul és eláll az ember lélekzetc. Majd leírhatatlan- perzselő lángtengeren vágnak utat maguknak szerelemtől ittas férfiak és' "|i « 1923 ► . Budapesti Hírlap . egy negyédevre 560 Koronával elő­fizetett vagy elQózet, ingyen Kapja Karácsonyra az 1923. évi Kincses Ralendáriomot. •*. v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék