Budapesti Hírlap, 1923. február (43. évfolyam, 25–47. szám)

1923-02-25 / 45. szám

8 BUDAPESTI HÍRLAP <a. ».) r IZ feljriíJfr 2K A Petőfi-centenáríum — As angol társadalom hódolata Petőfinek. — Petőfl-ünnepségek a vi­déken. — Május 20-án less a Kiskun­félegyházái Petőfi-ilnnep. Mint Londonból jelentik, Szápáry László gróf londoni magyar királyi követ a Petőfi- cent'Snáriuir. alkalmából palotájában fé­nyes ünnepséget rendezett. A palota nagy (pompával és művészien föidiszitétt termei­ben megjelent az angol társadalom szins- java, valamint az összes követségek képvi­selői. Az ünnepség művészi programja ki­záróan magyar művészek müveiből volt összeállítva és csak magyar művészek sze­repeltek, Dohnányi Ernő Liszt és Bartók zoiigoramüveit cs saját kompozícióit adta elő, továbbá legújabb esz-moll zongora- kvintettjét, a Waldbauer—Kerpely-vonós- négyes közreműködésével. A Liszt-fcle kompozíció kivételével valamennyi darab vjd-onság volt az angol közönség számára. A közreműködő művészeket, a kik külön­ben a londoni közönségnek régóta elismert kedvencei, játékukért viharosan megtap­solták. A zenei előadások keretében a tu­lajdonképpeni Petőfi-emlckünnep az angol ízlésnek megfelelő hangulatos hódo’lás voÜt a Legnagyobb magyar költő emlékének. Torday Emil tanár az angol tudományos társulatok .szövetségének a'clnöke, emlék- beszédben festette Petőfinek, a költőnek, a szabadságharcosnak és nemzeti hősnek pályáját. Majd Vera Beringer, a híres angol művésznő, Pctőfi-köiteménycket szavalt, a melyeket Torday tanár foTditott. * A Pető fi-év szilveszteri zenitjén már túlha­ladtunk, de azért még egyre kapjuk a híre­ket a vidéki városok és községek Petöfi-ünneip- ségeiről. Minden hely, a melyhez Petőfi életé­nek valamely eseménye vagy epizódja fűződik, méltó fénnyel és lelkesedéssel emlékezik meg a költőről. Legutóbb Kunszcntmárton, Szóik- szentmárton és Soroksár rendezett Petőfi-ün- nepet. Mind a három helyen gazdag program tette emlékezetessé az tinnipet. A Petőfi-Tár- saság nevében Kunszentmártoniban és Sorok­sáron Szávay Gyula főtitkár, Szalkszentmár- tonban pedig Havas István tartott ünnepi be­szédet. Holnap, vasárnap Pápa varasa rendez Petőfi-íinnepct; itt Szávay Gyula, Lampérth Géza és Szathmáry István képviseli a társasá­got. Március 4-én Székesfehérvár, március ío-én Debrecen pietőfl-iinneipe következik, Vojnuvich Géza, illetőleg Dalia Ignác közremű­ködésével, Sopron és Szombathely áprilisban rendez Petőfi-ünnépet. A Idskunfélegyházai országos Pctőfi-ünncpet március 15-ike helyett május 20-án, pünkösd vasárnapján tartják meg. A félegyházai Pelöfi- szobor bizottság ezt legutóbb tartott ülésén azért határozta el, mert március I5-én lesz a főváros Petőfi-ünnepe és a szobor-bizottság a fővárosnak elsőbbségi jogát készséggel elis­merte. *A félegyházai ünnep elhalasztásáról a szobor-bizottság értesítette a Petöfi-Társaságot, úgyszintén Budapest és Kiskunfélegyháza vá­ros képviselőtestületét. Az aszódi főgimnázium a minap ünnepelte egykori diákjának, Petőfinek emlékezetét. Most elkészült az emlékezetére átalakított rajz­terem. Ennek ócska vályogfalára a tanulók háromévi szorgos munkával magyar stilusu kézifestésü faldiszitményeket rajzoltak, mig tanáruk, Velten Armand, a ki nyáron a rajz­tanárok versenyén a főváros diját nyerte el, két szép freskót festett Petőfi életéből. T6ST6DZÍS. * Labdarúgás. A hét elején leesett hatalmas hótömegeknek az eltakarításához idejében neki­láttak ugyan s a sporttelepeket meg is tisztí­tották, még is, a hirtelen beállott olvadás kö­vetkeztében egyik-másik mérkőzésnek a meg­tartása kétessé válik. így teljesen bizonytalan, hogy a határ-utcai pályán esedékes UTE— 111. kér. TVE meccse lebonyolítható lesz-e. A pálya talaját nevezetesen a víztömegek annyira, ■süppedékessé tették, hogy bajnoki mérkőzésre alkalmatlannak látszik s csak abban az esetben javul a helyzet, ha halnapra fagy állna be. A pályát egyébként vasárnap délelőtt folyamán megtekinti a mérkőzés vezetésére kijelölt biró s a mennyiben a meccset valóban nem lehet lejátszani rajta, még idejében közük az ■ DTE-val, hogy ne fárassza ki a csapatot hiába Újlakra. A mérkőzés egyébként az UTE pont­jainak számát gyarapítaná, jóllehet a III. kér. TVE csapata a múlt vasárnapon szenvedett kudarc után lényegesen megerősödött. Elfog­lalja a helyét ismét Szabó Jenő hátvédő, va­lamint Harrer is, a ki a legutóbb szenvedett sérüléséből már fölépült. A mostoha talajviszonyok általában a na­gyobb teknikával rendelkező csapatoknak fog­nak kedvezni. Igv az MTK-nnk kevés tartani valója vara a VAC-al szemközt, a mely az * ameriliai-uti pályára invitálta ellenfelét. A • bajnokcsapatot ez a körülmény aligha fogja irritálni, csupán közönségének lehet majd oka a méltatlankodásra, mert a pálya gyarló néző- térsége megfosztja megszokott kényelmétől. Arany-pótló szájpadlás nélküli FOGAK Amerikai korona- cs híd- rendszer MÜFOGAK mindenféle kivitelbon, legjobban és logolcsóbban írásbeli jótállással készülnek VÁMOS JENŐ foffműtermében, Vi„ Király uccu 82. X esn. I — Poghuzás, fogtömés fájdalom mentes. — Az fTC'-nek spanyolországi furájára hétfőn induló csapata búcsúzóul a Zuglói AC-al játsza le bajnoki mérkőzését. Döntetlennél jobb ered­ményre bajosan számíthatnak a zöld-fehérek hivei, mert a FTC tűrhető csatársora igen ke­mény védelmet talál magával szemközt, viszont a Zuglóiaknak gyönge csatázósora nem re­mélhet pozitív sikert az FTC energikus védel­mével szemben. Jó sporttal, érdekes küzde­lemmel kecsegtet a Törekvés—Fog. és Fém­munkások SC mérkőzése, a melyben a győzel­met főképpen a Weiss-—Hirser balszárny, valamint Úrik jő formája biztosíthatja, a Törekvésnek. A MAC a Kispesti AC ellenében mutat­hatja ki javulását. Egy pontra jogosan szá­míthat, győzelme pedig nagy lépéssel vinné előre a csapatot azon az utód, a melyen ve­szedelmes helyzetéből kimenekülhet. A MAC csapata csak a pályán mentheti meg magát, minden más irányú kísérlet sportszerűtlen s méltatlan volna az egyesülethez. A BTC—MAFC mérkőzése két gyönge ellen­felet hoz össze alkalmasint döntetlen ered­ménnyel. A MAFC belső életében erős áram­latok hullámzaraak. a melyek több neves játé­kosnak a kiválását is magukkal hozzák. A ki-, lépések mér meg is indultak s a legutóbb Havast veszítette el a műegyetemieknek a csapata. A másodosztályú bajnoki mérkőzéseknek a sorában a legjelentősebb a BEAC—-NSC meccse. A. részletes programra a következő: Első osztály: MTK—YAC (Ameritoai-ut, d. u. 3). III. kér., TVE—UTE t (Ha-tár-u.. d. u. 3), FTC—Zuglói AC (Üllői-ut, d. u. 3), BTC —MAFC (Ül!ői-ut, d. u. %2), Törekvés—Vas- és Fémmunkások SO (Halom-u. d. u. 3), MAC— KAC (Margitsziget, d. u. 3). Második osztály: UTSE—KTK (Újpest, d. u. 3), BEAC—NSC (Lóverseny-tér, d. ti. jé2), Postás—Ékszerész (Lóverseny-tér, d. u. 3), .,33“FC—Testvériség (Amerikai-ut, d. e. 11), TTC—Husiparos SC (üllői-ut, d. e. V212), BAK—VII. kér. SC (Hungária-ut, d. u. 3), KAOE—BTK (Bertalan-u., d. u. 3). , 4 A magyar válogatott csapat. A jövő vasár­napon, március 4-én zajlik le Genuában Ma­gyarország—Olaszország válogatott mérkő­zése, március 11-én pedig Lausanncban jele­nik meg a magyar válogatott csapat, hogy re- vánsot adjon Svájc reprezentativ csapatának a múlt esztendőben Budapesten telt látogatá­sáért. A mig az olaszok és a svájciak gőz­erővel készülődnek a magyar csapattal való erőpróbára, addig nálunk régi jó magyar szo­káshoz híven, azoknak az eszközöknek a ku­tatásán fáradoznak, a melyekkel a saját erőn­ket gyöngíthetjük. Ugylátszik, ezen a téren si­kert is mutathatunk föl, mert ime megtalálták a módját, miként apaszthatják a harcba in­duló játékosoknak a kedvét és a küzdő vá­gyát. A mint a múlt nyáron, a mikor váloga­tott csapatunk északi túrájára volt indulóban, most is ráakadtak arra a pontra, a honnan a mesterséges erősorvasztás folyamata megin­dulhat. Tegnap este, a Labdarugó Szövetség tanácsülésén elhangzott egy fölszólalás, a mely tiltakozott a legjobb magyar kapuvédö- nek, Platkó Ferencnek a gcnuai és lausannei mérkőzésben leendő szerepeltetése ellen. Sú­lyos vádakkal illette a fölszólaló Platkót, ha­zaárulónak és projcsszionalistának bélyegezte s a tanácsnak nem egy tagját sorakoztatta föl ellene. A hazafias érzés sugalta állítólag a föl­lépést, akadtak azonban más, a hazaszeretet és becsület érzésétől nem kevésbbé áthatott sportférfiak is az MLSz tanácsában, a kik a nemzet sportjának az érdekeit szögezték a szólamok ellen és a vádak bizonyítását köve­telték. Platkónak a fiatalember könnyelműségével elkövetett ballépéseit mindenki ismeri. A szö­vetség büntetésben is részesítette és Platkó viselte is cselekedeteinek a következményeit. Azóta azonban kivételes képességeit érvénye­sítheti a magyar sportnak a szolgálatában, részt vehet az MTK bajnoki és egyéb mérkő­zéseiben s a magyar színeket is képviselő MTK csapatában elismerést szerzett a magyar fut­ball sportnak Spanyolországban is. Senki nem emelt vétót eme szereplései ellen, most azon­ban, a mikor arról van a szó, hogy esetleg reá bízzak a magyar kapu védelmét, kiáltanak s pellengérre állítják s vele együtt lerántják a sárba egyesületét is. Egy játékosnak ilyetén módon való üldözése már igazán nem tartozik a sportnak a keretébe s igen furcsa hatást gyakorolhat azokra a széles rétegekre, a me­lyek a sportot a maga szépségeiért, vonzó tu­lajdonságaiért és a benne rejlő emberi érté­kekért karolja föl és támogatja csodálatos lel­kesedéssel. A hajsza mindenféle megnyilatko­zásában visszataszító s különösen csúnya eb­ben az esetben, a mikor már határozottan igazságtalan is. Nem is hisszük, hogy a Lab­darugó Szövetség elnöksége engedne a terror­nak cs meghajolna azok előtt a törekvések előtt, a melyek a Platkó elleni hajsza mögött jól láthatóan megmutatkoznak. A Labdarugó Szövetség a Platkó ellen el­hangzott vádakat sürgősen meg fogja vizs­gálni, részben maga az elnökség, részben fe­gyelmi-bizottsága utján s a hétfőn megejtendő vizsgálat eredményétől teszi függővé, hogy mcgengcdi-c Platkó-nok a mérkőzésben való szerepeltetését. A szövetségi kapitány már kijelölte a kettős válogatott mérkőzésnek a résztvevőit, esetle­ges változás azonban még bekövelkezhctik. A mai diszpozíciók szerint a következő játé­kotok utaznak el szerdán délután Genuába: Fehér, Platikó—Fogl II., Fogl III., Zwolen- szky—Kertész II., Baubach, . Blum—Braun, Opata, Molnár, Orth, Priboj, Hirzer, Weisz. A mennyiben még utánpótlás is szükségessé válnék, Hajós, a Törekvés játékosa utazik a csapat után. MINDEN HÖLGY! táját erdőkében írja fel a követke>.Ő cimet: S?alai Jenő speciálispaplanüzlete Badapezt, VIZ , Kertész uccu 35, I * Schlosser Svédországban. Schlosser Imre I elhagyj* Magyarországot s a jövfl hónap kö­zepétől Svédországban, mint a norrköpingi Kamraterna hivatásos trénere fog működést kifejteni. * Birkózás és boxolás. A birkózó versenye­ket rendező egyesületeknek a sorában vasár­nap a Munkás 'TE kér macának szerepet. Junior birkózóversenyt rendez egész napra terjedő programmal az FTC üllői-ijti sport­telepének a tornahelyisegében. — Debrecenben vasárnap zajlik le a küzdelem Debrecen bir­kózóbajnokságaiért a fővárosi birkózógárda legjobbjainak a részvételével. — A boxolás híveit az FTC junior boxolöversonyc frvüjti össze vasárnap este 7 órakor a régi képviselő- házban. * Vívás. A Nagy Béla vándordíjért mérköz- tiük legjobb vivőink vasárnap délután fél ő órakor a MOVE székhazában (VI., Podma- niczkv-utca). A versenyben minden résztvevő egyesületet egy vivő képvisel. A vándordíj védője Uhlyarik Jenő dr, (MOVE). * Mezei futó verseny. Vasárnap nyílik meg a mezei futóversenynek az évadja s mindjárt a beköszöntő napon két verseny is sorom­póba gyűjti az atlétákat. A Margitszigeten a MAC rendez kezdő szenioroknak mezei ver­senyt 4800 méter távolságon. A rendező egye­sület mellet az MTK, UTE. Csillaghegyi MOVE, ESC, FTC és a BEAC gárdája vesz részt a szezonnyitó versenyben s a győzelmet való­színűen a MAC fogja megszerezni. Az . egyéni győzelemre is a MA0 versenyzője, Zoltány a legjogosultabb jelölt. Jó hirck előzik meg Xagynak, a BEAC versenyzőjének a startját is. Ä másik mezei verseny a Hangár iá-sport­telep környékén zajlik le az MTK rendezésé­ben 3 kilométeres távolságon s ifjúsági kezdő atlétáknak a résztvételévfel. A konkurencia itt is élénk lesz, a mennyiben az MTK, BKAC, MTE, FTC és a Csillaghegyi MOVE indit csa­patot. a csapatgyőzelmet a BKAC fogja ki­vívni. az egyéni győzelemnek a kérdése ellen­ben teljesen nyílt. FŐVÁROSI OcyEH. — A Belváros uj elöljárója. A Magyar Országos Tudósító jelenti: A Keresztény Községi Párt belvárosi tagjai az üresedés- íren lévő IV. kerületi elöljárói állásra egy­hangúan Under Béla <!r. főjegyzőt az V. kerület helyettes elöljáróját jelölték. — Fizetési mozgalom a városi tisztvi­selők között. Ráncos homloku, gondoktól terhelt emberek járják a városháza folyo­sóit. Városi tisztviselők, valóságos élelmü- vészek, kik a mai drága világban nyomo­rúságos fizetésük mellett emberfeletti küz­delmet folytatnak a létért. A nyomorral karöltve jár az elkdseredés, melyet a fő­város tanácsa február elsején egy szigorú rendelkezésével ismét növelt azzal, hogy január elsejéig visszamenően minden tisztviselőnek levonta a kereseti adót, a mi az úgyis rosszul dotált tanácsjegyzőknél ötszáz koronát, sőt ennél is többet tett ki. Nem nagy összeg á mai világban, de egy­két napig mégis el lehet belőle tengődni. A levonás következtében előfordult az a tragikomikus eset is, hogy a január else­jén nagyobb fizetési osztályba került tiszt­viselő február elsején kevesebb fizetést kapott, mint a múlt év decemberében az alacsonyabb státusban. Az elégedetlenséget most még az is nö­veli, hogy a tanács minden előzetes beje­lentés nélkül a tisztviselői kedvezményes gázt az eddigi ár kilencszeresére emelte, a kedvezményes villámáramot az eddigi 35 fillér helyett 4 korona 20 fillérért szolgál­tatja hektovaltonként, évi 3000 hektovnt- ton túl pedig 7 koronát kell fizetni a tiszt­viselőnek egy heklovattért. A város hiva­talnokai összehasonlításokat tesznek az ő fizetésük és a főváros munkásainak jöve­delme között. Azt mondják, hogy egy tiszt­viselő átlagos havi összjövedelme — bele­értve a különmunka diját is — tiz-tizenkét ezer korona. Ezzel szemben a főváros munkaügyi bizottságának határozata értel­mében a város munkásainak létminimuma havonként iizenöiezer korona. És megesik az, hogy mig egy napszámos tizenötezer koronát, egy kőműves vagy lakatos har­mincezer koronát is keres havonként, a városi fogalmazó alig jut húszezer koro­nához. A tisztviselők sűrűn tartanak már ta­nácskozást helyzetük javítása végett és valószínű, hogy rövid időn belül memo­randummal fordulnak a tanácshoz. — A szociálpolitikai bizottság ülése. A szo­ciálpolitikai bizottság Lobmayer Jenő dr. ta­nácsos 'elnöklésével ülést tartott. A népjóléti minisztérium beküldött© a. fővároshoz a nők, gyermekek és fiatalkorúak védelméről szóló törvénytervezetet véleményezés végett.. Az ügyosztály a tervezetet áttanulmányozta s a nők, gyermekek és fiatalkorúak fokozottabb védelme érdekében több kisebb módosítást ja­vasolt. Tárgyalta ezután a bizottság a tavalyi gyermeknyaraltatásról szóló jelentést. jG.j gyermeket nyaraltattak s a jelentés szerint a gyermekek szépen gyarapodtak, « legkisebb gyarapodás , fél fcgr. volt, a legnagyobb 3.20 Elbúj csodás, küszvény és cukorbaj ese­tén a Ferenc József keserüviz javítja a gyomor és a belek működését, élénkíti az emésztést és előmozdítja az anyagcserét. kiló. Egv gyermek napi cls.mezési -költség« 100 K volt. A bizottság a jelentést tudomásul vette és felkérte az ügyosztályt, hogy az idei gyermeknyoraltatás előkészületeikéi korábban fogjon hozzá s nagyobbarányu nyaraltatást próbáljon keresztülvinni. Ez annál inkább' le­hetséges lesz, minthogy az idei költségvetésbe 10 millió van ezen a címen beállítva, — Uj építkezések a fővárosban. A főváros magánépitési albizottságának legutóbbi iilésöji a következő építési engedélyek kiadását java­solta a tanácsnak. Márton László Béke-ulca 4. (emeletráépítés), Kohner Adolf Bécsi-utca 8. (emeletráépítés), Anggalffg Károly Gyömröy- nt 8532. hrsz. (raktár és kerítés), Marton Jó- zsefné Egressy-ut 77 (családiház), özvegy Mathiász Jógsefnc VII., Névtelen-utca 1959. hrsz. (földszintes ház), Rercy István Alsó rá- kosi rétek 1997. hrsz.' (két földszintes ház). Keglcvieh György gróf Bécsikapu-tér 1. (tol­dalék), Konta Mihájyné Fürész-utca 1955.'hrsz. (földszintes ház), Kovács Jenő Gyep-utca 25. (toldalék) és Sichermann Bcrnát Alkotás-utca 39/c (földszintes ház). — A 24-ik számú jogegységi döntvény revíziója. Nagy feltűnést keltett annak idején jogászkörökben a Kúria jogegységi tanácsának 24. számú határozata, a mely­ben kimondotta, hogy a perrendtartás 413. szakaszában megállapított ama .iog. hogy a gazdasági viszonyok változása következ­tében az ítélettel megállapított járatlék. psszegföjemelés kérhető, a baleset folytan bizonyos járadékot élvezőket nem illeti meg. Vagyis a mai iogállapot az. hogy pél. dául az a gyári munkás, a ki 1913-bf.n munkaköziben jobb karját vesztette, tehát teljesen munkaképtelenig vált, az 1913- ban hozott Ítélettel megállapított rApj két korona járadékkal kénytelen beérni, mert a perrendtartás kedvezménye a fentebbi idézett kúriai hatálrozat szerint rá nem vonatkozik. Ennek a döntésnek inhumánus volta arra indította a legfőbb bíróságot, hogy a 24. számú döntést revizió végett * •Kúria teljes ülésének fóruma elé terjessze. Ez a teljes ülés. értesülésünk szerint. ápri-| lis 12-én lesz. — Szabadíábrahelyezték a Fővárosi Opc- rettszinház egyik merénylőjét.) A Fővá­rosi Opereítszinlház ellen elkövetett me-, lénylet ügyében a vád tárnics a minap 50j ezer korona óvadék ellenében szabadlábra-) helyezte az egyik letartóztatott tettest,! Balkó József rendördijnokot. Heffner Ká- loly mérnök, védője utján ma szintén kér­vényt adott be a vádtanácshoz, a melyben 60 ezer korona óvadék ellenében szabad- 1 ábrahelyezését kéri. A kérelem dolgában! a napokban dönt a vádtanác®. Hoffneren kívül már csak Hozmetz Ferenc Károly- közgazdasági egyetemi hallgató ül vizsgá­lati fogságban. —t Eszláry Károly fogva marad. A multi hónapban nagy szenzációt keltett Bszláry1 Károly bank tisztád selő merénylete, a ki! FricdwaJdszky Andrást, a Wiener Commér- zial Bank titkárát agyonlőtte, mert azt hitle. hogv ő volt az oka elbocsátásának.' Eszláry Károlyt letartóztatták és úgy a vizsgálóbíró, mint a vádtanács elrendelte j további fogva tartását. Eszláry a határoza- j tok ellen felfólyamodást jelentett be az I ítélőtábláihoz, a hol Deqré Miklós dr. kúriai j biró tanácsa ma a fclfolyamcdást ehita- ‘ eitotta. — Felmentő ítélet az árpaszáilltási ügybem Egy hetes tárgyalás után a budapesti büntető- törvényszék, mint uzsora,bíróság ma délelőtt hirdette ki ítéletét az árpaszáliitási perben, A .bíróság Bibó Kálmánt, Kánya Albertet, Hóna Szigfridet, Rudas Bélát-, Kelemen Gyulát, Szántó Ernőt, Landau Izsót, Aldor Adolfot, ifj. Deutsch Samut, Tschürl Ferencet, Weiter \ István dr.-t. Wcitschck Artur dr.-t az árdrá­gítás bűntettének vádja alól felmentette. El-. lenben Borza Ede vegyészt bűnösnek mondta ki árdrágító visszaélés vétségének kísérletében és ezért 20 ezer korona, pénzbüntetést© és 3 évi hivatalvesztésre Ítélte. A biróság Ítéleté­ben kimondta, hogy a bűnjelként lefoglalt nagymennyiségű árpa rakományok a Magyar Leszámítoló Banknak visszaad ondók. Az ítélet terjedelmes indokolásában a biróság megálla­pította, hogy Bibó Kálmán és társai törvényen kiviteli engedélyek alapján szállították ki an árpát, .legjobb tudásuk szerint jártak el, meg­feleltek a kiviteli záradék követelményeinek, és a vizsgálatot végző vegyészek is legjobb tudomásuk és szaktudásuk szerint adták meg véleményüket. A földmivelésügyi minisztérium és a tárcaközi bizottság kiviteli engedélyeinek záradékát különböző módon lehetett érteti mezni, különben is abszolút utasítást a zára, dék nem adott. A minisztérium 463 vagonrn adott kiviteli engedélyt, logikai ellenmondó^ tehát , az, hogy a minisztérium nem tudta azt, minő árpát szállítanak ki. Boronkay kir. ügyész 'semmiség! panasszal élt. BörZa Ede szintén felebbe^ett, Bibó Kálmán és társai an Ítéletben megnyugodtak. ______ • 1MH NIA/KES2TIH ÖV- és RETIKÖL- 'ff LUKACS M, KÜLÖNLEGESSEUEK ♦ IV., Kígyó ucca 5

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék