Budapesti Hírlap, 1923. november (43. évfolyam, 247–271. szám)

1923-11-30 / 271. szám

r 1923 november 30. (271. ez). Budapesti Hírlap 5 — (Hajsza egy fiatal betörő után.) Ma este tíz órakor a Dalnoky Győző-utca 9. szám alatt lévő és Mezey Andor dr. ezred- orvos tulajdonában lévő ezüstmüves gyárba be akart tömi egy fiatalember. Álkulccsal próbálta kinyitni a műhely ajtaját, közben azonban zajt csapott és a házban lévő ina­sok észrevették. Fellármázták a házat és Elischer Dezső ezüstmüves-segéd el akarta fogni a betörőt. Dulakodás közben a fiatal betörő zsebkésével Elischer arcát megszórta, igy sikerült neki egérutat venni és az ut­cára kikerülni. A segédek utána eredtek és a Dob-utca sarkán, a járókelők segítségével cl is fogták. A fiatalembert átadták a leg­közelebbi rendőrőrszemnek, a ki a főkapi­tányságra kisérte. Itt kiderült, hogy a be­törő Sz. J. nevű 17 éves ezüstmüves-segéd. Saját vallomása szerint régebben Mezey üzemében dolgozott, már egy félév óta négyszer tört be a műhelybe, összesen 15 kilogram ezüstöt lopott el. Az ezüstöt több millióért eladta, a kapott pénzt pedig elmu­latta. A fiatalkorú betörőt őrizetbe vették Az üldözés közben megsebesült Elischert főnöke részesiiette első segélyben — (Amerikai) „Snow-White" fogpaszta a legjobb. Kapható: Török gyógyszertár. Király-utca 12. — (t&'yászrovat.) Mailáth György né grófné szül. Zichy Karolina grófnőt szerdán temették el a Pozsony melletti Zavaron a család ősi birtokán. A gyászszertartáson igen nagy szám­ban jelentek meg a főúri rokonság tagjai és az elhunyt tisztelői. A gyászoló közönség so­raiban voltak a Mailáth, Zichy. Wcnckherm, Pálffy, Wilczek, Chotek, Erdődy, Teleki, Har­degg, Zamoyski grófi családok számos tagja. A Szent István Társulat képviseletében Miháhifl Ákos alelnök és Erdösi Károly prelátus, vezér- igazgató jelentek meg a szertartáson. __ (Megint drágább lett az útlevél.) A be lügyminisztérium az útlevelek kiállításáért járó dijakat a következőképpen állapította meg: 1. Napszámosok, munkások, iparossegédek és inasok, cselédek és általában a szokásos nap­számot meg nem haladó keresetből élők, to­vábbá a közszolgálatban lévő alkalmazottak — ideértve a nyugdíjasokat és mindezeknek ellá­tást élvező hozzátartozóit is — részére szóló útlevelekért 4000 korona kiállítási díj és ezen­felül 1000 korona bélyegilleték (összesen 5000 korona) fizetendő. 2. Minden más foglalkozá­súak részére szóló útlevelekért 35.000 korona kiállítási dij és ezen felül 10.000 korona bé- Ivegillelék (összesen 45.000 korona) fizetendő. Ha az útlevél érvényességének tartama egy éven túl lerjed, a kiállítási dij kétszeresét, ha két éven túl terjed, háromszorosát kell fizetni. A bélyegilleték ez esetben is azonban csak egy­szeresen vonandó le. Az egy útlevélbe bejegyzett utitársak után külön dijak és'külön bélvegillc- lékek nem szedhetők. Útlevelek meghosszabbí­tása esetén a felektől e címen ugyanolyan ösz- szeq szedendő be. mintha ni útlevél kiállításéiért folyamodtak volna; az ullevélbélveg illetéke azonban a csekkszámlára nem fizetendő be, mert a bélyeg a fél állal természetben rovandó le a meghosszabbítás alkalmával. '__ (Iskolatársat Szövetségének össze­jö vetele.) A VIII. kér. Horánszky-utcai köz­ségi főreáüskolai Iskolatár ak Szövetsége ez év december 2-án. vasárnap délelőtt 10 órakor a főrcáliskola helyiségében összejövetelt tart. — (Kettős öngyilkosság-) A Nap-utca 4. számú házban levő Viktória-szállóban a személyzet átlőtt fejjel talált cgv 25 éves­nek látszó férfit és egv 29 év körüli nőt. Az öngyilkosok, a kik tegnap Németh Péter és Németh Mariska néven bérelték ki a szo­bát. ma egész nap nem mozdultak ki laká­sukból. A figyelmessé lett személyzet, a mikor az ismételt zörgetésre sem kapott választ, értesítette a rendőrséget, majd a mentőket, a kik már csak a beállott halált állapíthatták meg. A férfi ruhájának zse­bében egv kartonlapot találtak a következő szöveggel: önszántunkból, a világot meg­pAncAo calciutnos GYOSYTAPKAKU® csecssmóünell, gyermeSeHncS, felnőtte? neb Előnyei: nagy ttf érteit, gyors súlygyaz spot As, as eksigáaoti sservezet fetlfittliése. unva. halunk meg. 1923. nov. 27. A férfi­nél egv iskolai bizonvitvánvt is találtak, a melv Scherer Tibor névre szól. Nyilván­való, hogv a férfi hamis nevet irt a szálló könyvébe. A rendőrsé" az öngyilkosság ügyében oeginditotta a nyomozást. — (A londoni magyar kiküldöttek haza­térőben.) Párisból jelentik: Korányi Fri­gyes báró párisi magyar követ és E'-’xandl Károly dr. földmivelésügyi államtil r ma ideérkeztek. Kállay Tibor pénzügyminiszter és Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter előreláthatólag holnap érkeznek Párisba. — (Közlemény.) Az aranv- és ezüstbevál­tás ismét változatlanul eszközölhető. IV., Vármegyeház-utca 7. Pénztári órák 9 -5-ig. — (Izraelita istentisztelet.) A pesti izra­elita hitközség templomaiban az istentiszteletet a következő időben tartják meg: Péntejc esti istentisztelet mindenütt 4. szombat reggeli 7, szombat délelőtti a Dohány- és Csákv-ulcában V2IO, a többi helyen 9. szombat délutáni min­denütt 4, szombat esti 145, hétköznap reggeli 7 és hétköznap esti 4 órakor. — (Holnap délelőtt választják meg az iskolaigazgatókat.) Jelentettük már, hogy a főváros tanügyi bizottsága az üresedésben levő 39 községi elemi iskolai igazgatói és 15 gvógv- tornatanitói állásra vonatkozóan megejtette a jelöléseket. A ma délelőtti tanácsülésen kellett volna titkos szavazás utján az igazgatókat és torna(anitókat megválasztani, azonban a rend­kívüli nagyszámú folyóügyek tárgyalása miatt erre nem maradt elegendő idő s igv a tanács­ülést délután fél 3 órakor megszakították. Hol­nap délelölt 9 órakor folytatja a tanács a mai félbeszakított ülést, a melyen a választások is meg fognak történni. — (Félévi fogházra ítéltek egy írót.) Új­helyi Nándor iró nemrégiben A nő ura címen regényt irt,, melyben az ügyészség istenkáromlást és közszemérem ellen való vértséget látott és az irót ezekért a bűncse­lekményekért perbe is fogta. A büntetőtör- vénvszék ma zárt ülésben tárgyalta az ügyet és Újhelyi Nándort istenkáromlásért és közszemérem ellen való vétségért félévi fogházra ítélte. — (A Magyar Külpolitika) csütörtöki számában F. ü. ismerteti Bretsch, német tanár könyvét a világpolitikai eröelosztás- ról a párisi békeszerződések után. Horváth Jenő dr. egyetemi tanár folytatja érdekes tanulmányát A trianoni béke megalkotása címen. Poher Bexheft Lilly a Faubourg Saint-Germain romantikájáról irt tárcát, Bchmel Aladár dr. pedig Néhány megjegy­zés amerikai kivitelünk kérdésében címmel értekezik. Ezenkívül cikkeket találunk a magyar-román tárgyalásról, a belgrádi ta­nácskozásról, az angol birodalmi konfe­rencia eredményeiről. A heti krónika, Világ­sajtóból, Közgazdaság cimü gazdag rovatok teszik változatossá a komoly, tartalomban gazdag és megjelenésében előkelő heti­lapot. — (Megnyílt a vagyonmentő vásár.) Az Állami Arverő Csdrnokban ma nyílt meg a huszonegyedik vagyonmentő vásár. A kö­zönség három napig megtekintheti, hogy kiszemelhesse magának, a mit megvásá­rolni óhajt. Az árverés hétfőn kezdődik és attól kezdve folytatják naponta délután há­romtól estig. Válogatni való bőven akad az eladásra szánt tárgyak közt: könyv, fest­mény, üveg, porcellán, ezüstnemii, szőnyeg, bútor sokféle árváltozatban, igen dús vá­lasztékban van a kiállításon. Ennek a kará­csonyi vásárnak csak sikert kívánhat min denki, hadd járjanak jól a vevők is, az el­adók is. — (Ingyenebéd száz szegény embernek,) A délivasuli vendéglő éttermében decem­ber 2-ától száz szegénynek ingyenebédet osztanak ki, melyet az illetők naponkint déli 12 óra előtt a magukkal hozott edé­nyekben elvihetnek. A szükséges igazoló­jegyet I., Ráth György-utca 18., első eme­let 6. szám alatt adják ki. — (Sakk szimultán előadás.) Aboniji mester, olaszországi sakk körútja előtt, va sárnap, december 2-án 5 órakor, a Budai Sakkegyesületben (II., Margitpark-kávéházj tartja utolsó szimultán előadását. Vendége két szívesen látnak. Sakkot hozzanak. __ (Elfogjak egy veszedelmes tolvajt.) Ju nius óla a Lendvay-utcában és a környékén rengeteg lopás történt, a melyeket ismeretlen lettes követett el. oly módon, hogv kileste, mi­kor találja nyitva a lakások előszoba ajtaját. Besurrant a lakásba és egy-egy értéktárgyat el­lopott. A följelentésekből megállapítható volt, hogv a tolvaj szakértő, ember, mert a lopás el­követésére csak nagyon kevés ideje volt, min­dig a legértékesebb tárgyak egyikét vitte el. Tegnap sikerült a tolvajt Guttmann Árpád 20 éves rovotlraultu régiségkereskedő személyében elfogni. Hamarosan egész sereg lopást bizonyí­tottak reá, ugv hogv 13 esetet már be is ismert. Lopást követett el Budnyánszky György báró, Kandó László festőművész. Schwartz Lajosné magánzónő, Klein Miksa részvénytársasági igaz­gató, Dévényi Ignácné magánzónő, Ruzsinszky Henrik báró, erényi Ulimann Gyula, Haller György báró, Horváth Ákos nagykereskedő, özv. Popper Mámé magánzónő, a szerb követ­ség és a Mezőgazdasági Részvénytársaság helyi­ségeiből. A kár melyet Guttmann okozott, meg­haladja a 150 millió koronát. Az ellopott holmi szőnyeg, ezüsttárgy, szobor csaknem hiány nél­kül megkerült. __ (Emigránsok mint csempészek.) Bécs­bö t jelentik: A bécsi törvényszék legközelebb cgv nagv vámcsalást fog tárgyalni, melynek szereplői Böhm Vilmos, Erdélyi Mór és Ham­burger Sándor volt népbiztosok és még 67 emigráns. A fővádlott Ács Miklós volt főhad­nagy, a ki Sopronból megszökött, mikor csem­pészkedésen érték. Ács és elvtársai Bécsben nagymennyiségű gyarmat- és fűszerárut hozott forgalomba az elvámolatlan külföldre szánt szállítmányokból és mindig hamis kísérőlevél­lel igazolták, hogv az elraktározott árut már kivitték a külföldre. — A Meinl-cég üzleteiben reklámáron áru­sítják ki a meggv- és ribizke-izt. — .Szónokok, szavalók, előadó-művészek kép­zése. VIII., Déry-utca 8. szám. 1 emelet 4. —- Karácsonyi ajándéknak gondos, előre­látó feleségek és anyák nem vehetnek megfele­lőbbet és szebbet, mint Widder férfiszabó (IV., Városház-utca 20.) saját készitménvü, télen át is hordható, valódi angol gyapjúszövetből ké­szült átmeneti kabátjait és mindkét oldalán vi­selhető fregoli-raglánjait. Burberry raglán- különlegességek a tavaszra már elkészültek. (8 magyai* hüffesim — Párisi fiavas jelentés a kölcsön teltételeiről. — Párisi Havas-jelenlés szerint kilátás van rá, hogy az a terv, a melyet a népszövetség pénzügyi bizottsága Magyarország újjáépí­tése ügyében ajánl, elfogadásra fog találni. A terv kiindulási alapja, hogy Magyaror­szág kölcsönt kap, a melyért nem a hatal­mak fognak szavatolni. Erről a kérdésről Kállay Tibor magyar pénzügyminiszter már egy hete tárgyal Londonban. Valószínű hogy Magyarországtól a magyar költségve tés egyensúlyának biztosításáig jóvátétel címén csupán kisebb befizetéseket fognak követelni (?). Magyarország hivatalos kép­viselőit, úgy látszik, rendkívül kielégíti a tárgyalások lefolyása és eredménye ()). Anglia kedvező álláspontot hajlandó elfog­lalni a magyar pénzügyek ellenőrzése te­kintetében és a kis-antant is megadná hozzájárulását, feltéve, hogy bizonyos elő nyöket kapna szövetségeseivel szemben fennálló adósságai tekintetében. IRODALOM ÉS MÜVÉSZ6T. * (Magyar zeneszerző és magyar zene­művészek sikere Svájcban.) Genfből jelen­tik: Az Orchestra de la Suisse romande legutolsó zenekari hangversenyén először I szerepelt Bartók Béla Deux images, op. ! 10. cimü zenekari müve. A darabot min­den újszerűsége mellett nagy tetszéssel fo­gadták. — A berni városháza dísztermében magyar női vonósnégyes szerepelt. Tag­jai: Bárány Erzsébet, Szerémy Magda, Zipernovszky Mária és Ulbrich Hermina. A programon Csajkovszky, Dohnányi és Dvortsák müvei szerepeltek. A női ma­gyar vonósnégyesnek igen meleg sikere volt, úgy hogy közkívánatra a hangver­senyt legközelebb meg fogják ismételni. * (Az Irodalomtörténeti Társaság) e hó­nap 30-án, pénteken délután 5 órakor, a Magyar Tudományos Akadémiában Madách ünnepet tart. * (Budapest műemlékei.) A Műemlékek Országos Bizottsága előadás-sorozatának második előadása december 2-án, vasár­nap délelőtt 11 órakor lesz az Omniában. Előadó: Kursinszki Bálint dr. egyetemi ta­nár: A római kor emlékei. Belépőjegy ára 1500 korona. * (A Kőbányai Kaszinó) deoember 1-én este fél 8 órakor. Pálmay Kálmán polgáriisko- lai igazgató, Balázs Árpád zeneköltő, Sajó Sán­dor és Kárpáthy Ernő dr. közreműködésével müvészestét rendez. * (Solymossy Sándor dr.) főiskolai ta­nár Shakespeare drámai meséi cimü cik­lusának IV-ik előadását A római tragé­diák (Coriolanus, Julius Caesar, Antonius és Kleopatra) cimmel szombaton délután fél 4 órakor tartja az Urániában. * (De Amicisről, A szív szerzőjéről) tart előadást Radó Antal, a Kisfaludy-Társa- ság tagja vasárnap, december 2-án, dél­előtt 11 órakor az Urániában. * (Strausz Adolf professzor, a kiváló orientalista) a Török családi élet, A tö~ rök nő és a hárem cimmel folytatja Kelet- Európa tűzfészke cimü érdekes előadás- sorozatát, hétfőn délután fél 4 órakor az Urániában. Az előadást eredeti felvételek illusztrálják. Színház. * (Díszelőadás a Nemzeti Színházban.) 1 A kormányzó nevenapja alkalmával, de- j cember 6-án este a Nemzeti Színház dísz­előadást rendez, a melyen a kormányzó is j meg fog jelenni. Ez alkalommal a kor- j mánvzót Heckler Antal dr. egyetemi nvilvá nos rendes tanár fogja üdvözölni. Ékszereké?! óriási árakat Szelünk GELLÉ8TTESTVÉREK V., Király neca 104 — VI., Biitvä? ocoa ti * (Csergő Hugó uj darabjának, Az első hajnalnak) 11: ár utolsó próbái folynak a Renaissance Színházban. A különös mi- liőjü, nagyhatású drámához valóságos elő­tanulmányokat kellett végezni. A szerep« lök. élükön Simonyi Máriával és Törzs Jenővel, már hetek óta nemcsak a pró­bákkal, de mindenféle lélektani stúdium­mal készülnek a darabra, a mely valóban egy uj, ismeretlen világba vezeti a közön­séget, és uj, meglepő mélységeit tárja föl a színpadon. A rendezés nagyarányú mű­vészi munkáját Bérczy Ernő végzi. A be­mutató iránt rendkívüli érdeklődés mutat­kozik. Salamon Béla kél kabinetalakitása a Terézköruti Színpad szombati premierjén * (Csupa nagyhatású, mulatságos alakí­tás) teszi kiválóan élvezetessé A király vigszinházi előadását. Hegedűs és Góth, Makay Margit és Lázár Mária, Rajnai, Tam nay, Szerémy vezetik a brilliáns együttest. A királyt legközelebb pétiteken és vasár­nap adják. Nagy Endre konferál a Terézköruíi Színpad szombati premierjén * (Elssler Fanny.) A volt orosz cári ba­lett kiváló együttese csütörtökön lép föl utoljára a Király Színházban, a melynek kényes izlésii közönségét a kitűnő művész- testület és különösen Margareta Froman, Valtenia Blinova és P. Wladimiroff való­sággal elragadta. Péntektől kezdve Faragó' és Nádor Elssler Fanny ciinü, poétikus daljátékát adják Honthy Hannával, Kö­kény Ilonával, Lelkes Margittal, Rátkai- val, Latabárral, Sárossyval és Raskóval a; főszerepekben. Szenzációs a szombati megnyitó műsora Teréz-körut 4G. Telefon G5-54. * (A Magyar Szinház rikord-sikere.) Molnár Ferenc költői színjátékénak, A po­rös malomnak sorozatos előadásai való­sággal rikordot teremtettek, a mennyiben úgyszólván példa nélkül való. hogy drá­mai mü sorozatos előadásokban annyi telt házat eredményezzen, mint A vörös ma- lom előadásai. A darab, a mely már hat­vanadik előadásán túl van, most is a szín­házat zsúfolásig megtöltő lelkes közönség előtt a legnagyobb siker jegyében kerül szinre minden este. * (Csortos, Bóth Klári, Báthori Giza és Berky Lili) játsszák a főszerepeket A nagy bariton cimü, nagyérdekességü komédiá­ban. a melyet csütörtökön, szombaton é$ vasárnap megismételnek a Belvárosi Szín- házban. árban, minőségben szenzáció! ERŐS, JÓ MINŐSÉGŰ ANGIN MÉTERJE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék