Budapesti Hírlap, 1924. szeptember (44. évfolyam, 181–204. szám)

1924-09-28 / 203. szám

Budapesti Hiriap .92Í szeptember 28. '(203\ SzJ ia Egyesületével karöltve terjedelmes memo­randummal lépett a kormány elé. Felpa­naszolta a dohánytermelők sérelmeit s azt kéri felterjesztésében, hogy a dohány be­váltási ára hozassák arányba a termelési költségekkel, a termelők részére megfelelő összegű holdpé.iz-előlegek. valamint hosz- szabb lejáratú berendezési hitelek engedé­lyeztessenek és általában a Dohányjövedék számos, már elavult és nehézkes rendelke­zése változtassák meg a mai igényeknek megfelelően. — Magyar kereskedelmi képviselőket keres­nek. A Magyar-Francia Kereskedelmi Kamara közli, hogy francia cégek magyar képviselőket keresnek a nőikalap, kalapdiszek, toaletté- és csemcgecikkek szakmájában. Érdeklődőknek felvilágosítással szolgál a Magyar-Francia Kereskedelmi Kamara (VI., Gróf Zichy Jenő- utca 4.). — A tattersalli tókiállitás. A Budapest szé­kesfőváros Tattersall és lóvásártelep által október 11-től 15-ig rendezendő ötvennyolca- dik tenyész-, használati és Iuxusló-kiállitásra eddig bejelentett lóanyag úgy mennyiség, mint minőség tekintetében igen nagy sikert Ígér. A használati, vagyis a luxus- és igáslovakon kívül különösen a tenyészmének csoportja igen gazdag vérbeli változatosságban jelenik meg. A melegvérű tenyészménekből angol teli- és félvérek, noniusok, gidránok, lipicaiak és amerikaiak, mig a hidegvérüekből belgák, hollandiak, porshoronnok, pinzgaiak és mura­közi mének vesznek részt a kiállításon. A használati lovakat illetően darabonként 80, a tenyészméneket illetően pedig 200 millió ko­ronáig is jelentettek be árigényléseket. A szé­kesfőváros megkeresésére a kiállítás bíráló­bizottságát az OMGE lótenyész-bizottsága és a mezőgazdasági kamarák kiküldött tagjai­val egészítik ki. A bírálatot, az erre érdemes anyagnak díjazását október 13-ikán délelőtt tartják meg. Mindegyik csoportnál egy-cgy sampion-dijat is kiosztanak, miután a tenyész- lovak csoportjának a földmivelésügyi minisz­ter, a luxus- és igáslovak csoportjainak pedig a székesfőváros adományoz ilyen jelentős külső és belső becsű értéktárgy-dijakat. A bírálaton való részvételre már eddig is hét négyesfogatot, 48 hintós, jukker és igás ket­tős fogatot, 32 hátaslovat és 36 tenyészmént jelentettek be. — Döntés a külföldről visszaküldött bo­rok vámterhe dolgában. A legutóbbi mi­nisztertanács foglalkozott a vámkülföld­ről visszaérkező borok behozatalának kér­désével. Törvény szerint a vámkülföldről visszahozott áruk az esetben szállíthatók vissza vámmentesen, ha az árut változat­lanul hozták vissza és azonosságuk meg­állapítható. Tekintettel arra. hogy a kül­földi vámhatóságok bizonylatai ellenére, mely szerint a leszállított borok külföldön vámzár alatt tartattak, önmagukban az áruk azonosságát kétségtelenül nem iga­zolják, a minisztertanács úgy döntött, hogy a vámtarifa-törvény fönti rendelkezése a borra egyáltalában nem nyerhet alkalma­zást. A vámhivatalokat utasítani fogiák, hogy a térti-áruként visszaérkező borkül­deményeket vámmentesen és behozatali engedély nélkül me kezeljék, hanem a vo­natkozó konkrét kérelmeket a pénzügy- miniszterhez terjesszék fel. — Kik részesedtek a textilbchozatali kontingensekben? A külkereskedelmi mér­leg adalai szerint, júliusban és augusztusban a pamut- és gvapjuszövet-importunk feltűnően emelkedett. E körül vita indult meg, melvnek során a kereskedőik részéről azt állították, hogv a behozatali többletből a kereskedők nem részesültek. Erre vonatkozóan a m. kir. statisztikai hivatal most közli a gyapjú- és pamulszövet, valamint a tarkánszőtt, szinnvo- matos fehérített és festett pamutszövet julius- augusztus hónapi importjára vonatkozó rész­letes számszerű adatokat s arra a következte-. lésre jut, hogy a kereskedelem részesedése az importban lényegesen nagyobb volt, mint a hogyan ezt a kereskedők állították, s a mi így téves következtetések levonására szolgált alapul. ' i; Értékpapírpiac. Budapest. A mai bankközi magánforgalom teljesen üz­letfelén. Délig egyetlenegy kötést sem bonyo­lítottak le, ezért ezúttal árfolyamokat sem közlünk. Pénzt %%-al is kináltak, a nélkül,, hogv kereslet mutatkozott volna. Becs. a mai magánforgalom üzlettelen volt. 'Árak: O. Hilel 143, M. Hitel 403, Államvasut 381, Rima 119, Salgó 407, Déli Elsőbbségi 428, Krupp 167, Alpesi 347. : ! Valutapiac. Budapest. Egy aranykorona — 15.642% papirkoronával (a dollár hivatalos pénzárfo- ivama szerint). A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árai: Amszterdam 29.865—30.020, Hollandi forint 29.565—29.820, Belgrád 1073—1079, Di­nár 1053—1074, Brüsszel 3775—3785, Belga frank 3735—3765, Kopenhága 13.395—13.465, Dán korona 13.195—13.330, Krisztiánia 10.805 —10.865, Norvég korona 10.605—10.790, Lon­don 345.000—347.000, Angol font 342.000— 346.000, Páris, francia frank 4070—4100, Prága 2309—2321. Cseh korona 2289—2308, Becs, osztrák korona 108.95—109.55, Newvork 77.200—77.600, Dollár 76.700—77.260. Buka­rest, leu 397—401, Milánó 3380—3400, Lira 3360—3395, Zürik, svájci frank 14.706— 14.780, Stokholm 20.555—20.665, Svéd korona 20.305—20.465, Szófia 562—566, Leva 547—572. Zürik. Zárlat. A budapesti kifizetés ma is 0.0069-en zárult, Récs 0.0074.10, (0.0074%), Beriin 125*• (125% )fPráeti^lőwO*^ Í5..76). Bu-'­karest 2.70 (2.70), Belgrád 7.30 ( 7.35). Milánó 23.05 (23.07%), Páris 27.70 (27.65). London 2347 (2349), Newyonk 525 (525%). Amszterdam. Budapest 0.0034. Newyork. Budapest 0.0013. ára és termény. Budapest. Gabonapiac. A mai terménytőzsdén az irányzat megszilárdult és az árak emelkedtek. A búza és a rozs 5000 koronával drágult. A takarmánycikkek piaca üzlettelen volt. A mag- piacon is alig volt forgalom. Néhánv vagon fehérbab 5000—5100 koronával kelt el dunán­túli feladóállomáson. Kötöttek mákot 15.000 koronával Tiszavidéken. A cirokmag 2000. a lucerna 14—16.000, a lóhere 16—17*.000 koro­nával került forgalomba feladóállomáson ki­lónként. Kötöttek Viktória borsót 4900, ex­pressz borsót 4500—5000, nagyszemü lencsét 7500—8000, tarka napraforgót 3600, fehér napraforgót 4000, diót 7500—8000 koronával. Hivatalos árak: 76 kilós tiszavidéki búza 422.500— 427.500, egyéb 420—425.000, 78 kilós tiszavidéki búza 432.500—435.000, egyéb 427.500— 430.000. rozs 385—390.000, takar­mányárpa 380—400.000, sörárpa 450—470.000, köles 280—300.000, zab 330—350.000, tengeri 375—385.000, repce 630—650.000, korpa 225— 230.000. ; i ■ i t'Mis'p Idsztpiac. A budapesti malmok 300 koro­nával csökkentették a barnaliszlek árát, a nullásliszt árát azonban változatlanul hagy­ták. A mai lisztárak a következők: búza 0-ás 7400. 2-es 7000, 4-es 6600, 6-os 6000 korona. Takarmánypiac. Elegendő kinálat és von­tatott kereslet mellett az árak a vásár folya­mán nem változtak. Árak: rétiszéna la 150— 155, Ila 105—135, Illa csomagolásra 65—100, sarjuszéna 120, muharszéna 120—170, lucerna­széna 150—220, alomszalma 70—85, zsup- szalma 100—115 q-ként, zsupszalma 3.5—4.5 ezer K kévénként. Csikágó. Gabonapiac. Csütörtök Péntek Búza szeptemberre 132% 134% Búza decemberre 136% 138% Búza májusra 1415/, 144% Tengeri szeptemberre 106% 110% Tengeri decemberre 1207/, 106% Tengeri májusra 104% 109 Zab szeptemberre 47’/, 48% Zab decemberre 51% 52% Rozs decemberre 111 113% Rozs májusra 115 116% Newyork. Gabonapiac. Csütörtök Péntek Búza őszi vörös 150% 153 Búza őszi kemény 148% 151 %: Tengeri 122% 127% Liszt sp. w. cl. 600—650 600-650 KÉPZŐMŰVÉSZET. * (Az Ernst-Muzeum csoportkiállitása.) Két festő és egy grafikus gyűjteménye lát­ható holnaptól kezdve a nagymező-utcai szalon legújabb kiállításán. A két festő kö­zött Farkas István az érdekesebbik. Vér­beli művész, ki megalkuvás nélkül, sokszor a tetszeáősség rovására és hűen kitart esz­ménye mellett. Mindent a színnel fejez ki, bár képei formában is rendkívül határo­zottak. Túl van a naturalizmuson, de ezt nem a stilizálással, hanem a szinakcentu- sok fokozásával éri el. Másoknál sokszor ez csak külsőség. Farkas pikturájában azon- ban az erőteljesebb jellemzéssel is össze­függ. Különösen figurális képeinél figyel­hetjük meg. hogv fokozott színfoltjaival minő határozottan karakterizálja modelljét. Pasztell tájképei között is egynéhány sú­lyosabbal találkozunk. Farkas művészete természetesen még forrásban van. még nem dolgozta föl teljesen a párisi hatásokat, Manet-t és C.ézanne-t, de már most is van egvéni mondanivalója. Érdekkel várjuk en­nek a még kevéssé ismert tehetségnek tisz­tulását és továbbfejlődését. Gimes Lajos művészete szinte ellentétes az előbbivel. Kizárólag táj- és városképe­ket fest. melyeknél érezhetően tetszetős­ségre is törekszik. Pikturája ezáltal sokszor édeskéssé válik. Meglátszik, hogy impresz- szióit nem egyszer később emlékezetből dolgozza ki. mely alkalommal azok őszin­tesége csorbát szenved. Legjobbak téli táj­képei és ceruzarajzai. Ezekben Gimes jól­eső igazsággal és figyelemreméltó művészi készséggel tolmácsolja benyomásait. Torday Schillina Oszkár kellemes hatású grafikájában főleg a gondolati tartalom artisztikus kifejezésére törekszik. Rézkar­cai nem egyszer igen ötletesek, de sokszor az idegen kölcsönzések is észrevehetők a lapokon. A művész teknikai készültsége is igen komoly, inkább csak a figurálisban szorul még továbbá lelkiismeretes tanulmá­nyokra. Y. E. rmmmÉm ÉS IRODALOM. Éiefem magasra förO lángja. — Ostor Antal versei. » — Ezen a címen jelent meg egy szomorú könyv. Egy fiú versei, a ki húsz éves ko­rában meghalt. Kell-e magyarázni, mért szomorú a könyv? Egy húsz éven aluli fiú, kinek keblében egy költő lávái* izzik és forr s ki tudni látszik, hogv nem éri meg a vulkán igazi, nagy kitöréseit s e tudattól üldözve, dobálja ki magából, szinte apoka liptikus rejtelmességgel keble félelmetes tar­talmának idöelötti töredékeit. Egy fiatal barátja, Marconnag Tibor vette magára a versek kiadásának gondját s meghatott, rö­vid előszóval tesz vallomást az értékről, melvet vesztenie kellett baráti* talentumá­ban. Azt tartom, bírálni nem kell a köny­vet. A becsvágyó, nagyra törekvő, az alko­tás kin iától üldözött fiatalságnak utolsó lánglobbanásíi ezek. holott egv koszorús pálya első hainalpirkadása lehettek volna, ha a természet törvényei szerint alakulha­tott volna Östör Antal sorsa, ki delejes ha­tása alatt állt a legújabb költői iskolának és vezérének. Adv Endrének. Adv maga nem emelkedhetett fel tehetsége megtisztulá­sának magasságaiba-. Tanítványának nem adatott meg. hogv az első lépéseken túl mehessen. Az egész kötet a jajgatás és egy vezeklés benyomását teszi az olvasóra. De istenem, mit vezekeljen le egv remények­kel teljes 18—20 éves fiú! Bizonyára nem a seiát bűneit, bár csodálatosképpen első, úgyszólván bevezetése a többinek a kötet­ben igv szól: Bűnöm. Bűnöknek tékozlott raja ég rajtom s az ajkam fonnyadt, vértelen; Én soha másé nem voltam és nem volt senkim énnekem. Én cs*k önmagámé voltam. Önön karjaimba hulltam. Csókot önmagámra szórtam. Önmagamat szívtam mindig és soha-soha vakki mást. Ez a bűnöm. (Uram, bocsásd.) Fiatalnak lenni, ostromló vágyakkal, for­rongó tehetséggel és testünkben a halál csirájával: kegyetlen helyzet, melv mindent megmagyaráz. —ó. * (A Kisfaludy Társaság ülése.) A Kis­faludy Társaság október 1-én, szerdán dél­után 5 órakor tartja a nyári szünet után első felolvasóülését a Magyar Tudományos Akadémia épületében, de nem a szokott helyen, a kisteremben, a mely tatarozás alatt áll, hanem a díszteremben. A folyó ügyek előterjesztése után Vargha Gyula olvas fel néhányat újabb költeményeiből — köztük két balladát, — Császár Elemér bemutatja A művészi képzelet cimü tanul­mányát, — majd Bartókg Józsefnek Kor­vin János cimü történeti elbeszélése követ­kezik, végül pedig Sík Sándor verse Tömös címmel. — Belépőjegyeket nem adnak ki, s a társaság ez utón hívja meg az ülésre a közönséget. * (A Kisfaludy Társaság Évlapjai és az alapítók.) A Kisfaludy Társaság elnöksége közli, hogy az Évlapok legújabb — ötven- hatodik kötete — megjelent, s a társaság alapitó tagjai kellő igazolás mellett díjtala­nul átvehetik azt a Franklin-Társulat épü­letében IV., Egyetem-utca 4. I. emelet Stahl Istvánnál. * (A Magyar Röntgen-Társaság) 1924. évi közgyűlésén az 1924—25-ki működési évre tisztikarát a következőképpen alakí­totta meg: Elnök Gergő Imre dr. egyetemi magántanár, alelnök: Schöller Károly dr. igazgatófőorvos, titkár Révész Vidor dr. főorvos. , * (Szécsi Ferenc: Napraforgó.) Érdekes verses kötet ez. Hagyomány és modernség, a múlt mestereitől tanult ió forma és az újak felé kitörő kisérletezés küzd, forrong ebben a kötetben és őszintén, figyelmet éb­resztve tárja föl a költő lelkűidéi Han­gulatait néha csodálatos finomsággal szí­nezi. máskor a fenség hatalmas méreteibe tör. de ebben már nem egyenletes kifejező ereje. Felfogása, törekvése, az újnak és ré­ginek kiegyenlítésére értékes. Formai kész­sége és kifejező ereje kilengi maid a szél­sőségeket és akkor készen áll kiforrott irói egyénisége. A kötetnek szinte felét forditá- 1 sok töltik ki D’Annunzióból. Carduccdból, Ada Negribő! és más olasz költők versei­ből. ezek szép kész munkák. * (Napkelet.) A Magyar Irodalmi Társa­ság kiadásában és Tormag Cecile szerkesz­tésében megjelenő szépirodalmi folyóirat szeptember-októberi száma gazdag tarta­lommal jelent meg. Szilárd Jánosnak Ha a szerelem meghal cimü regénye vezeti be a kötetet. Berecz Dezső, Tárnái István és Kortsák Jenő novellái, Mécs László, Bar- dócz Árpád, Vargha Gyula és Reméngik Sándor versei után Szegfű Gyula 48-as em­lékeinkről, Framantik Margit fiumei emlé­keket ir. Irodalmi, művészeti és tudomá­nyos jelenségeket apróbb cikkek tárgyal­ják. A kötet ára 20.000 korona. * (Az Uj Idők uj száma.) Herczeg Fe­renc irodalmi hetilapjának, az Uj Idők-nek 40. számában folytatódik Rudolf Herzog érdekes regénye: Az élet dala. Közli a lap azonkívül Bársony István, Kálmán Jenő, Pálffyné Gulácsy Irén és Illés Endre elbe­széléseit, Lőrinczy György és Bónyi Ador­ján cikkeit, Varságh János, Szigethy Fe­renc, Szegedi István és Szathmáry István verseit, Gács Demeter heti krónikáját, szá­mos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16. * (Ságody Otmár) zeneiró: Schubert-mu- zsika címen folytatja zenetörténeti előadá- sát hétfőn délután fél 4 órakor az Urániá­ban. (Zenei bemutatásokkal). * (F. Boda István) egyet, előadó, keresk. akad. tanár a Fieud-féle álommagyaráza­tokról kezdett előadását kedden délután fél 4 órakor befejezi az Urániában. * (Vargha György dr.) tanár: A Balaton nyáron és télen címen szerdán délután fél 4 ódakor előadást tart az Urámában. * (Cholnoky Jenő dr.) egyet, tanár Ka­landos utazások cimmel uj előadássorozatot kezd az Urániában. A ciklus első előadása Svájc címen csütörtök délután fél 4 óra­kor lesz. * (Méhes Gyula dr.) tanár Tör és méreg az állatvilágban cimmel pénteken délután fél 4 órakor előadást tart az Urániában. Az előadást mozgófényképek illusztrálják. * (Ifj. Gonda Béla) az Otthon művésze­tét szombat délután fél 4 órakor befejezi az Urániában. VII., Rákóczi-ut 24 VII., Erzsébet-körut 28 V., Lipót-köruf 24 IX., Ferenc-kärut 36 Linóleum egyszínű barna, m2-ként ............. K 125 e gyszinü zöld. m2-ként.............. K 135 I nlaid Atöntött mintával, m2-ként K 160 Padlókárpit, linoleum mellett a leg­jobb padlóburkolat, békebeli minőségben, minden szélességben, a legjutányosabb árban. 50 cm. szélességben....... 27 58 cm. szélességben ....... .......K 3 1 78 cm. Szélességben....... .......K 4 1 100 cm. szélességben ..,.. 53 115 cm. szélességben ....... 61 Szőnyegek Futószönyeg kitűnő minőség­ben, különféle színekben 65 cm.........................................K 40 90 cm ..................................... K 55 F utószönyeg, príma 65 cm........................................K 45 9 0 cm........................................K 65 á gyelő, szmima utánzat 60X120 cm.................................K 75 70x140 cm.............................. K 100 Á gyelő, velour............... K 170 E bédlőszőnyegek 195X280 cm...............................K 700 Összekötők, garnitúrák és át vet ők nagy választékban. Függönyök Etamin, művészi kivitelben, tel­jes ablak, 2 szárny, 1 drapéria, rendkívüli reklámár................ K 2 50 Női és férfi gumikabátok drap és zöld szinben................. K 885 s zövet szerű kabát.......................K 695 H ócipő, női K 240, férfi.........K 295 S árcipő, női K 130, férfi.......K 145 Á rak ezer koronákban értendők!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék