Budapesti Hírlap, 1924. november (44. évfolyam, 232–256. szám)

1924-11-27 / 253. szám

■ 1924 november 27. '(253. sz.J — (A Királyi Magyar Jatt-Klub díjki­osztó vacsorája.) A nyári sportszezonnak sokáig emlékezetes eseményei maradnak a Királyi Magyar Jatt-Klub ezidei h a la ton - földvári versenyei, melyek nemzetközi vo­natkozásban is jelentős szerepet játszottak, mert lényeges lépéssel vitték előre a ma­gyar vitorlás sportot A versenyekben tud­valévőén nz osztrákok is resztvettek és bár vereséget szenvedtek, nagy elismeréssel hó­doltak nemcsak versenyzőinknek, de fő­képpen hajóépítő iparunknak, mely méltóan felveszi a versenyt a külföld produktumai­val. A nyári versenyek ünnepies díjkiosz­tása szombaton folyt le a Hungária-szálló piros termében barátságos vacsora kereté­ben, melyen Iklódy Szabó János szép be­szédben utalt arra, hogy a versenyek sport­szerű sikerein kívül igen értékes eredmé­nyeként állapíthatjuk meg, hogy alkalmat nyújtott a szomszédos Ausztriával való sportbarátságunk megerősítésére. A dija kát, melyeket Forgách Balázs gróf, Gálos Kálmán, Gráf Ferenc, Heitz svájci ezredes, az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat, a Királyi Magyar Jatt-Klub, Heinrich Tibor, Kandó László, Kienast Ferenc, Palugyay Ferencné, Pozsonyi, Sebők Sándor stb. aján­lónak feí, Gordon Róbert vicekommodore osztotta kj Riemst Ferencné és Klöss ve- zertitkár közreműködésével. Külön dijat ajánlott föl Gálos Kálmán kormányíőtaná csps a legjobb magyar hajóknak, mert szemléltetni kívánta a hajóépités fejlettsé­gét az utóbbi években. Dijakat nyertek a következő hajótulajdonosok: Gálos Kál mán, Gráf Ferenc, Heinrich Tibor. Kandó László, Kienast Ferenc. Mihálkovics Tiva­dar dr., Sebök Sándor. A dijkosztás végez­tével a fiatalság táncba kezdett s záróóráig a legvidámabb hangulatban tartett a mu­latság. — (Ifjabb Horthy István párbaja.) If­jabb Horthy István, a kormányzó fia ta­valy kardpárbajt vívott ifjabb Kégly György földbirtokossal. A párbaj során, a melyre összeszólalkozás szolgált okul, mindkét fél könnyebben megsérült. A bu­dapesti büntetőtörvényszéken Vásárhelyi Béla dr. Ítélőtáblái bíró clnöklésével ma vonták kérdőre a párbajozókat és ifjabb Horthy Istvánt négy napi, Kégly Györgyöt pedig két napi államfogházra Ítélték, ügy az ügyész, mint a vádlottak az Ítéletben megnyugodtak. — (Házasság.) Néhai Marthon László földbirtokos és felesége Skublics Margit leá­nyát, Marciitot a zalaegerszegi plébániatemp­lomban e hónap 17-én vezette oltárhoz Szalag László kir. táblabiró és felesége Mojzer Ilona fia. Gyula, Zalavánnegye másodfőjegyzője. — (A főváros a temetkezési monopó­liumáért.) Megírtuk, hogy a még meg nem váltott temetkezési magánvállalatok és a temetést •monopolizáló fővárosi temetkezési üzem közt elkeseredett harc folyik, a mely­nek a kegyeletet sértő elfajulásai bortrán- koztatják meg a temetőben a közönséget. Említést tétiünk részint a kerepesi-uti. ré­szint a rákoskeresztúri temetőben tegnap lefolyt sajnálatos esetekről, a mikor is a fővárosi üzem megibizattai megzavarták a Trom Aladár magánvállalkozó által ren­dezett temetéseket. Ma ugyanezzel a vállal­kozóval a kerepesi-uti temetőben még ke­ményebb összeütközésre került sor. Pesti Jenő újságírót akarta Trom eltemetni, de a fővárosi üzem karhatalommal eltávolí­totta Trom ikoliottaskocsiját. Szent Mihály lován vitette a vállalkozó a sirhoz a ko­porsót. A főváros illetékes ügyosztálya a tegnapi csét miatt kihágásért följelentette a X. kerületi elöljáróságon Trom Aladárt és a niai eset miatt további megtorló in­tézkedéseket igér. — (A birodalmi elnök reggelit adott Eekcner dr. tiszteletére.) Berlinből jelen­tik: A birodalmi elnöki ma a Z. ft. III. parancsnokának, Eckener drnak tiszteletére reggelit adott, a méfyen több miniszter, valamint az ipari, kereskedelmi és pénz­ügyi világ és a sajtó vezető személyisége vettek részt. A birodalmi elnök beszédé­ben Eckener drnak szives szavakkal tol­mácsolta a német birodalom üdvözletéi nagy szolgálatáért. A birodalom ebben a légi útban a német teknikai tudás, a tör­hetetlen német akarat és a jövőben való nemzeti bízatom kifejezését látja. Ennek a hajónak á megépítése és szerencsés átke­lése nemzeti cselekvés volt. Eckener dr. válaszában azt a reményét fejezte ki, hogy az amerikai és a német nép közötti jóvi­szony a két ország barátságára fog vezetni. — (Az FTC és BTC bajnoki mérkőzése.) Az üllői-uti pályán ma délután lefolyt baj­noki mérkőzés során az FTC 2:0 (2:0) arányban legyőzte a BTC csapatát. Az első gólt tizenegyesből Kohut. a másodikat Pa­taki lőtte. — (A Magyar Jogászegyesület közgyű­lése.) A Magyar Jogászegyesület november 30-án, vasárnap délelőtt tizenegy óraikor a budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében rendes évi közgyűlést tart. A napirend le- tárgyalása után Winkler János dr. pécsi egyetemi tanár a királyi ítélőtábla fejlődé­séről tart fölolv ásást. November 29-én este hat órakor a pénzügyi szakosztálynak vita­ülése lesz a mérlegvalódiság helyreáW tá­járól. — (A németalföldi ü«*vvivő bucsukihall. gatása.) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó ma fogadta bucsukihallga- táson Jonkheer Michicls van Verduynen németalföldi ügyvivőt, a ki követi minőség­ben Buenosz-Aireszbc távozik. A kor­mányzó átadta a követnek a magyar ér­demkereszt II. osztályát, vendégül látta őt villásreggelin és meleg szavakkal vett tőle búcsút. — (Fáj az igazság.) Bukarestből jelen­tik: A lapok közlik az igazságügy miniszter- nek az igazságügyi hatóságokhoz intézel! körrendeletét, a mely ezeket mondja: A bécsi román követség arról értesitette a külügyminisztériumot, hogy az ottani sajtó az ellenünk irányuló propagandának uj formáját alkalmazza. A bécsi lapok vala­mennyi ránk nézve kedvezőtlen hirt a leg­nagyobb részletességgel közlik. Ezeket a híreket, a melyek rablásokról, visszaélések­ről, megvesztegetésekről szólnak, a mi fő­városi sajtónkból reprodukálják, a mely túlságos nagy terjedelemben foglalkozik az ilyen természetű hírekkel. A mi lapjaink ezzel alkalmat adunk külföldi ellenségeink­nek, hogy rosszhiszemű propagandát foly­tassanak a banditiznm: és a visszaélések témái utján. Az említett minisztérium in­tervenciójára kérem, tegyenek intézkedése­ket. hogy a jövőben ne közöljék a sajtó képviselőivel az olyan liireket. a melyeket országunk szempontjából kedvezőtlen mó­don interpretálhatnak. Hasonló intézkedé­seket tett a belügyminiszter a közigazgatási és rendőrhatóságoknál. A rendeletét a mi­niszter helyett Ispasiti minisztériumi fő­igazgató irta alá. Az Universul a rendelettel foglalkozva azt Írja, hogy ehhez fölösleges minden kommentár. Az Adeverul azt írja, hogy ez a rendelet nem más, mint burkolt cenzúra. Az ilyen intézkedések struccpoli­tikára vallanak, mert az országot nem azzal kell megvédeni a rossz hírekkel szemben, hogy elhallgatják a nagy visszaéléseket és csalásokat, hanem azzal, ha megbüntetik a bűnösöket. — (Alakulógyülés alakulás nélkül.) Ál­lás- és munkanélküli köz- és magántisztvi­selőket ma délelőttre a régi képviselőházba gyűlésre hívták össze, hogy országos szö­vetségbe tömörüljenek. A gyűlést Payka Vilmos nyug. főszámtanácsos öt társával együtt hívta össze, azonban a szövetség megalakulására nem került sor. A mintegy száz főnyi érdekelt az elnöki megnyitó után kifogásolta az előterjesztett alapszabá­lyok helyességét s különösen azt, hogy a munkanélküliektől 60 aranyfillérnyi havi tagdijat szándékoznak szedni, s hogy az el­helyezkedett tisztviselők 10 aranykoronát legyenek kötelesek a szövetségnek fizetni. Beható és izgalmas vita után, melyben az összehívó vezetőség jóhiszeműségét is két­ségbevonták, az elnöknek azzal a kijelenté­sével, hogy megállapodásra a gyűlés részt­vevői semmiesetre sem tudnak jutni, az ülést befejezettnek nyilvánította, úgy hogy a közönség határozathozatal nélkül szétosz­lott. A résztvevők eltávozásuk folyamán élesen bírálták az összehívók meddő mun­káját. — (Ingyen kapja) azonnal rendes elő­fizetőként a Budapesti Hírlapot, vagy a S Órai lijságot, ha Kellermann Pál bélyeg­nagykereskedő Budapest, V., Csáky-utca 49. címre 5000 darab használt, hibátlan leáz­tatott levélbélyeget (lehet hivatalos, vala­mint bür.tetésbélyeg is) küld havonta. Ne­vezett bélyegkereskedö bélyeggyüjteménye- ket is, külön megállapodás szerint legna­gyobb értékelés mellett készpénz ráfizetés­sel átvesz. — (Verekedés egy mulatóhelyen.) Ma éjszaka három óra tájban véres verekedés volt a Rákóczi-uti Tabarin mulatóban, a hol egy öttagú társaság összeszólalkozott Biró Pál artistával. Az összetűzés Benkö dr. orvos és Biró Pál között támadt, de csakha­mar szinte általánossá vált a verekedés, a melynek folyamán többen megsérültek és a mulatóhely egyik hatalmas tükrét betörték. A verekedésnek a rendőri beavatkozás ve­tett véget. A könnyű sebesülteket a házban lakó orvos kötözte be. Az ügynek a VII. ke­rületi kapitányságon lesz folytatása, a hol botrányokozás cimen az ügy szereplői ellen az eljárást megindították. — (Repülőgépen Londonból Indiába.) Berlinből jelentik: Sir Sefton Braticker al­tábornagy, a ki Londonból repülőgépen út­ban van Indiába, tegnap folytatta útját Berlinből Varsóba. Az altábornagy Angiin és India között a légi ut lehetőségeit tanul­mányozza, még pedig a következő utirány- nyal: London—Berlin—Varsó—Bukarest— Konstantinápoly—Francia Siria—Irak— India. E mellett előkészíti azt az értekezle­tet, a melyet januárban fognak tartani az indiai kormány bevonásával. — (A szesz uj ára.) Az Országos Szesz- értókesitő Részvénytársaság közli, hogy a szesz alapárát december 1-től további in­tézkedésig hektoliterfokonként a követke- I zőképpen állapították meg: Általános szer­rel való megdenaturálás és ipari felhasz­nálás céljára szolgáló adómentes szesz 13.000, ecetgyártáshoz szükséges adómen­tes és adóköteles ipari szesz 19.000, fo­gyasztási célokra szolgáló adóköteles szesz 28.000 korona. — (A végvárakról tart előadást Lam- perth Géza dr. a Pátria-klubban.) A nagy- közönség alig ismeri a régi magyar végvá­rak életét. Pedig ezekben a hatalmas vá­rakban rendkívül élénk, izgalmas volt az élet és a legtöbbje történelmet csinált Ma­gyarországon. A végvárak keletkezéséről, ciciéről előadást tart a Pátria Klubban no­vember 29-én, szombaton este fél 9 órakor Lamperth Géza dr., a kinek írásai eddig is mindenkor nagy örömet szereztek a közön­ségnek. Külön érdekessége az előadásnak az, hogy a végvárak vitézi életéből fennma­radt virágénekeket és katonadalokat Mol­nár Imre dr., a kiváló énekes felolvasás közben előadja. A szombat esti előadás a klub tagjai és vendégei számára díjtalan. — (A Z. R. III. keresztelője.) Washing­tonból táviratozzak: A Z. ft. III. Boiling- field i>en csak nagynehezen tudott leszállói. A keresztelő-szertartásra egybegyült előke­lőségek — élükön az elnökkel — már főbb mint egy óra hosszat várakoztak, de a lég­hajó a szűk repülőtéren még mindig siker­telenül kísérletezett leszállással. Végül is a léghajó tisztjei elhatározták, hogy a hé­lium-töltés egy részét kiengedik. így az­után negyedóra hijján kétórás késéssel, 4 óra 30 perekor föleiét ért a Z. R. III. Az elnök felesége nyomban ezután megtartotta a keresztelőt és a léghajónak a Los-Ange- les nevet adta. Coolidgené közben több postagalambot bocsátott szárnyra a béke kiképzéséül. — (Gyászrovat.) Szerdán reggel exhumál­ták és tették a főváros által adományozott uj diszsirhdvbe Iléthci Fadgyas Gyulának, a szabadságharc vitéz főhadnagyának hamvait a kerepesi-uti temetőben. Réthei Fadgyas Gvula még tizenhatodik életévét sem érte cl, mikor beállt a honvédseregbe és azután Görgey had­seregében küzdött mint főhadnagy. Részt vett Budavár ostromában is. Később mint pest- városi tanácsi fogalmazó, majd mint gyakorló- ügyvéd jelentős szerepet játszott a főváros életében. Uj sirbatélele szép ünnepség kereté­ben ment végbe. Becsből jelenítik: Woljgrabcr Celesztin dr., volt udvari hitszónok, egyetemi tanár és is­mert teológiai író 76 éves korában ma meg­halt. Özv. Mihálka Gyulámé szül. Gergelyt Aloizia 82 éves korában. Veresegyházán meghalt. Kurta-pataki Kovács Irén, menyasszony ko­rában, rövid szenvedés után Budapesten meg­halt. Zürikből jelentik: Burghardt Ágoston, a svájci nemzeti bank igazgatóságának elnöke, ötvenhét éves korában meghalt. — (Családi-est az Otthon-körben.) Az Otthon irók és hírlapírók köre szombaton, november 29-én. családi estét rendez. A va­csora fél 10. a tánc 11 órakor kezdődik. A táncot a Waldmann-féie jazzband kiséri. Belépődíj nincs. Asztalokat a terem korlá­tolt befogadóképességére való tekintettel legkésőbb péntek estig lehet a kör titkári hivatalában előjegyezni. — Vasbutorok Haidekkernél, Üllői-ut 48/1. — (Az Országos Közegészségügyi Egye­sület) Gerlóczy Zsigmond dr. elnöklésével felolvasó ülést tartott, a melyen Láng Menyhért dr. idegovos, a Barcsay-utcai fő­gimnázium iskolaorvosa tartott előadást .4z ifiukori hisztériáról címen. Tüzetesen ismertette ezt az újabban valósággal jár- ványszerüen fellépő betegségét, melyet nem annyira öröklés okoz. mint kedvezőtlen külső körülmények és sok esetben dull csa­ládi édet. A betegség egyedüli orvossága a gyermek testi és lelki ápolása, valamint le­hetőleg elkülönítése a betegséget provokáló körülményektől. Az előadást Gerióczy dr. elnök és Végh János dr. székesfővárosi fő­orvos meleg szavakkal méltányolták. — (Erdélyért.) Az erdélyi hölgyekből ala­kult Szilágyi Erzsébet női kör december 2-án este 7 órakor műsoros tea-esfét rendez a Népies Irodalmi Társaság Vilmos osászár-ut 55. I. emeleti helyiségében. Az erdélyiek ösz- szetartásáért és Erdélyért dolgozó nők min­den hónap első keddjén ismétlik meg tea­estéiket. Ez első estén Gáspár Jenő irő, a Petőfi Társaság tagja, költeményeit olvassa fel. Rexa Dezső író a Lángészről tart érdekes előadást. Palló Imre operaházi tag énekel, Tárnay Alajos zeneszerző zongorajátéka és Kedelmkovics Anna operaénekesnő előadása fogja meghitté tenni az estét. Belépődíj nincs. Tea-jegy személvenként tizezer korona. Ven­dégeket szívesen látnak. — (A Szent István-este.) A Szent István Bajtársi Szövetség közli, hogv a Geltért-szálló- ban megtartandó Szent István-este rendezőbi­zottsága a Gellérl-9záíló félemeleti kis szalon­jában délelőtt 10—1-ig és délután 4—8-ig per- manenciában van és kéri a meghívottakat, hogv jegyeiket előre váltsák meg. — (A II. kerületi Iparos Kör) novem­ber 30-án, (vasárnap) este 548 óraikor saját helyiségében (II., Batthyány-tér 4.) ünnepi estét rendez, a melynek programja ez: 1. Ma­gyar Hiszekegy, énekli a II. kér. Iparoskor dalárdája. 2. Négy legjelesebb iparosinas­nak felszabadulása alkalmából való kitünte­tése. 3. Szombathy Kálmán nv- őrnagy elő­adása: A teknika a hadi szolgálatban. 4. Him­nusz. A műsort társasvacsora követi. — (Szeméremsértő regény.) A budapesti b iin le tőt orvén y s zék Újhelyi Nándor irónaik Mikor a lányból asszony lesz cimü regé­nyét elkobozta és a szerző ellen szemérem ellen való vétségért eljárást indított. A törvényszék Újhelyi Nándort háromhónapi fogházra ítélte. A királyi tábla ma az első bíróság Ítéletét jóváhagyja. __ (A menekült diákság mozgalma.) F elkérlek bennünket a következei sorok közzé­tételére: A magyar egyetemi és főiskolai hall­gatók országos területi szövetsége mint a megszállott területrészek menekült ifjúságá­nak középponti irányitó szerve a Felvidékről menekült egyetemi és főiskolai hallgatóik egyesületének akciójával, a mely szerint a ne­vezett egyesület ifjúsága közéleti kiváló egyé­niségekhez és tényezőkhöz fordult a megszál­lóit területi ifjúság hivatásának miként való betöltésére vonatkozó szives tanácsaikért. Út­mutatásaikért és segítségükért — a maga: részéről teljes mérvben elfogadja és azzal magát mindenben azonosítja, öhlschlaeger Andor szövetségi elnök és Vankay János szív vetségi főtitkár. Budapes, 1921. november 26. —. (Előadás a kispolgári mozgalomról.) A Kispolgárok Városi Pártia ma esti vacsorá­ján Dóczi Sámuel dr. ügyvéd ismertette azokat az intézkedéseket, a melyeket a külföldi kor­mányok és törvényhozások a dolgozó kispol­gárság érdekében a háború alalt és azóta tet­tek. Különösen azokra a jelenségekre muta­tott rá. hogy a müveit nyugati országokban a kormányok mennyire előmozdítják a kisipar és kiskereskedelem érdekeit, s különböző in­tézményekkel és törvényekkel növelik a pol­gárság e rétegének hitelképességét és kultur- nivóját. Az előadásért B. Virágh Géza elnök mondott köszönetét Dóczinak. II egy megi Kiss Pál. Szakács Andor nemzetgyűlési képviselők és P. Ábruhám Dezső beszéltek még az est folyamán.-r- (Evangélikus táncest.) A deáktéri és fasori evang. ifjúsági Luther Körök 22-én (Ste tartói iák a fasori ev. főgimnázium disz- termében első együttes kultur-estjüket. Az est műsorát a Lutherániu vogytskara nyi­totta meg a Hiszekegy eléneklésével. Utána Ilitterich Ödön dr. főigazgató mondott meg­nyitó beszédet, majd Mikolik Lenke éne­kelt, Bakó László, a Nemzeti Színház műi vésze szavalt, Búza Gábor hegedült. Nádosy. Reinhardt István énekeli cs Petri Endre zongorázott. A műsor után tánc követke­zeit, melyet három pár nyitott meg. Az esten a kővetkező hölgyek jelentek meg: Asszonyok: Hittrich Ödönné drné, Mikolik1 Kálmánná, Kemény Lajosné, Kirst Emilné, Kaszás Gyuláné, Török Adorjánná drné, Végli Mérlonné, Stühmer Frigyesné, Csicsó Lajosné, Szőllőssy Istvánná, Bánfalvy Edéné, Kováts Istvánná, Payer Jenőné, Harkányi Józseíné, Szabó Józscfné, Grüskovnyák Istvánná, Hege­dűs Istvánná drné, Bcnyó Vilmosáé, Prokop Agostné, Szalágyi Egyedné, Stirling Ferencné, Friedrich Jakabné, Krisán Keresztélyné, Ud- vary Józsefné, Postpichil Ferencné, Hciszler Ferencné, F’cldc Istvánnné, Sonnenfeld Hen- rikné, Kollár Aladárné, Gyulay Manóné, Eger Zsigmondné, Ttrotzer Jakabné, Baky Mihályné, Kónyi Lajosné, Markovits Ferencné, Szila Im- réné, Hajnal Dezsőné, Fürst Viktorné, Stolz Gézáné, Búza Jánosné, Kiss Gyuláné, Kornay Gyuláné, Reinhardt Józsefné, Daut Rezsőné, Knuth Károlyné, Szayer Lajosné, Hudák Jó­zsefné, Borics Györgyné, Bakay Jenőné dr., Baky Józsefné dr., Tóth Jenőné dr. Leányok: Hittrich Erzsi, Mikolik Lenke, Hegedűs Lea, Molnár Ida, Reinhardt Gizi és Olgi, Marschall Mili, Végh Gizi, Turchányi Tünde, Wolff Ilus, Szőllőssy Györgyi, Daub- ner Sári és Erzsi, Bánfalvy Valéria, Payer Ilonka és Margit, Jahn Angi, Daut Hédy, Hemml Juliska, Grüskovnyák Ali, Vágó Magda, Prokop Éva, Szilágyi Edith, Tinschmidl Ida, Friedrich Ilonka, Fodor Márta, Krisán Vilma, Borics Irénke, Horváth Irénke, Markovits Mar­git, Heiszler Piroska, Pfeiffer Mária és Idus, Rámán Anna, Truxa Anna, Gyulay Erzsi, Stir­ling Manci, Kovács Dalma, Marienthal Irén, Eger Gitta, Kaszás Etelka, Trotzer Kató, Faragó Aranka, Bacsek Böske, Riesz Angyal és Sári, Belmann Elza, Benkö Gizella, Szayer Irina, Kónyi Jolán, Petro Annus, Poleokovils Manci, Szita Manyi, Hausz Lili, Fiircdy Klári, Aczél Anna, Bagi Rózsika, Heiszler Besszi. Fürst Mária, Czégcly Ibi, Fürdős Manci, Kornay Hedvig, Grosz Manci, Hudák Malvin cs Ili. — (Az árváknak.) \ balalonarácsi Erzsé- bet-Szcretetház igazgatósága felhívja a közön­ség figyelmét az intézetben gondozás alatt álló árva gyermekek karácsonyára. A kará­csonyfa és a szokásos ajándékok beszerzése a mai árviszonyok mellett csak ugv lehetséges, ha a szükséges összeget a társadalom jó szive összeadja. Az igazgatóság kéri. hogy az ado­mányozók szíveskedjenek adományaikat köz-, vetetlenül az intézet igazgatóságának beküldeni. — (Fölakasztotta magát az utcán.) Az éjszaka a Váczi-ut és Taksony-utca sarkán a kerítésre fölaka^totta magát egy 55—60 év körüli koldus külsejű ismeretlen férfi. Holtan akadtak rá. Meinl [SSflOPMáPP teakeverékei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék