Budapesti Hírlap, 1924. december (44. évfolyam, 257–279. szám)

1924-12-13 / 266. szám

1924 December 13. 7266. sz.) Budapesti Hírlap 9 * (A Szent István Akadémia együttes ülése.) A Szent István Akadémia pénteken délután együttes ülést tartott, a melyen be. mutatták a budapesti és pécsi tudomány- egyetemek tanácsának Fraknái Vilmos c. püspök tiszteleti tag elhunyta alkalmából a Szent István Akadémiához eljuttatott részvét!rátát. Ezután Fraknói Vilmos vég­rendeletéről tettek jelentést, a ki tudva­lévőén egyedüli örökösévé a Szent István Akadémiát tette. Bejelentették még, hogy uercegprimás pénzadományon kívül megajándékozta a Szent Ist­ván Akadémiát a jubileuma alkal­mából saját költségén mindössze 200 pél­dányban .....:e!ent.etett Monumenta ”•—/«>­siae Strigoniensis III. kötetének cgv pél­dányával. Ezután a jövő évben tartandó ünnepi ülések rendjét állapították meg és elhatározták, hogy külön ünnepi együttes ülésen ünnepük meg századik évfordulóját Vörösmarty Mihály Zalán futása megjele­nésének, nemkülönben a Tudományos Akadémia megalapításának centenáriumát. Jókai szültésének százados évfordulóját ünnepi osztáiyülés keretében fogják meg­ülni. — A főtitkár ezután bejelentette, hogy a Szent István Akadémia I. osztályá­ban négy rendes és egy tiszteleti, 11. osz­tályában két rendes és egy tiszteleti, III. osztályában két rendes és egy tiszteleti, végre IV. osztályában három rendes és három tiszteleti tagság üresedett meg, a mely helyekre a tagok ez év december 31-ig terjeszthetik elő jelöléseiket. — Az együt­tes ülés után a Szent István Akadémia IV. osztálya tartotta meg felolvasó ülését és ennek keretében Szabó Zoltán r. tag olvasta fel Cephalaria fajok földrajzi eltér jedése cimü értekezését. * (Herendi porcelMnok.) Farkasházi Zsigmond az újraéledt herendi porcellán- gyár igazgatója a Váci-utca 3. szám alatti üzlethelyiségében mutatja be az ő művészi vezetése alatt álló gyár legújabb termékeit. Asztalneműk, díszedények és figurák lát­hatok a kiállításon, többnyire régi minták­nak kitűnő másolatai, melyek az eredeti példányoknak minden báját, artisztikumát híven megőrzik. A régi porcellánok gyűj­tői bizonyára nem fognak örülni azón, hogy kincseikről megtévesztően hü máso. latok készülnek, viszont a kitűnő s'tilusu, Ízlést nevelő, régi porcellánok méltók arra, hogy művészi másolataik a selejtes gyártmányokat kiszorítsák. * (A feministák. Egyesületének) a nők iskoláztatásának kérdéséről szedő előadás-cik­lusa során dec. 15-én, hétfőn, d. u. 6 órakor az Országos Iparegyesületben (Zichy Jenő-utca 4. szám) Sebestyénné Stettina Hona a nők ipari képzéséről, Györgyi Kálmán a nők ipar. művészeti képzéséről, Baróthiné Stegmüller Mária pedig a gazdasági és háztartási képzés­ről tart előadást. * (Műterem-kiállítás.) Kövesdy Géza festőművész a népszínház-utcai áll. felső ipar­iskolában levő műtermében (Népszinház-utca 4—Í0., II. era. 64. sz. terem) kiállítást rendez legújabb képesből. A kiállítás hétfőn délután léd 5 órakor nyílik meg és egv hétig marad nyitva. Megtekinthető kedden, szerdán, vasár­nap és hétfőn délelőtt 11—1 óráig, továbbá vasárnap kivételével egész héten minden nap délután 5—7 óráiig. * (Edvi Illés Aladár) műtermében (L, Fürj utca 32.) 55 akvarellből álló kiállítást rendezett. A képek nagy része a művész lus- singrandei és felsőmagyarországi tanul- mányutján készült. A nívós kiállítás kará­csonyig látható, naponta 11—7 óráig. * (Pályázat irredenta nemzeti dal vagy in­duló vers szövegére.) A Magyar Nemzeti Sző. vétség soniogymegyei köre pályázatot hirdet egy somogyi vonatkozású irredenta nemzeti dal vagy induló verses formájú szövegére. A pályázat határideje 1925 február 1. A legjobb­nak talált szöveg megzenésítését Angyal ErrfB dr. zeneszerző vállalta. A pályázatban részt, vett összes müvek kiadásának, sokszorosítá­sának, terjesztésének és eladásának joga a Magyar Nemzeti Szövetség somogymesyei kő. rét illeti. A pályamunkák díjazását az elnök­ség fogja meghatározni a kör anyagi helyze. léhez és az esetleges támogatásokhoz képest. A pályázatok jeligés borítékkal a kör igazga­tójához, Krieger Pál dr. árvaszéki ülnökhöz juttatandók el a ■ fenti határidőig. * (Pásztor Árpád: Amerika Kanadám! i Panamáig.) A hat világrész című, rendki- I vüli népszerűségre emelkedett földrajzi I könyvsorozat, a mely Halász Gyula szer- j lisztesében és a Világirodalom könyv­kiadóvállalat kiállításában két évvel ezelőtt indult meg, egyik legújabb kötetében Pásztor Árpádnak, a rendkívül sokoldalú magyár írónak amerikai útirajzait adja olvasói kezébe. Pásztor Árpád 1908-tól 1924-ig ötször járta be Amerikát, mert — mint előszavában mondja — ez a világ legérdekesebb múzeuma; holnap már nem az, a mi ma és ma már egészein más, mint tegnap volt: az örökös mozgás világa. Pásztor Árpád ebben a folyton változó világban gyűjtött benyomásokat, sietve fogta azokat föl gyors meglátásu szemé­vel és hirtelen rögzítette fogékony elméjé­ben, hogy azután leírhassa úgy, a hogyan meglátta, megérezte. Nem az Amerikát já­rók megszokott receptjét követi, nem az amerikai kuriózumokat keresi, hanem meg­figyeli az amerikai embert családja köré­ben, hivatalában, munkája közben, szóra­kozásainál, hogy — mint maga mondja — embereket mutathasson embereknek. És hogy Pásztor Árpádnak sikerül belelátni Amerika leikébe és hogy meg is tudja ne­künk mutatni az amerikaiak lelki világát. Prefer szón. néztük a tavat, melvet rózsaszínű pírra] festett be a búcsúzó napsugár és megbámultuk a Mont-Blanc fenséges, ko­mor. hófehér alakját. Az csili szürkületben visszaindultunk Aix-be és tudtuk, hogy ezt a napot a míg élünk, elfelejteni néni fogjuk. A hallban ióéjszakát mondtunk egymás­nak: Ásta hosszú tekintetet vetett rám és puha kezecskéjét sokáig a kezemben tartot­tam bucsu-kézszoritás fejében. Azután be­mentem a dohányzóba, mert azt hittem, ott rábukkanok Shawra, de nem volt ott és a portástól megtudtam, hogy fejfájásról panaszkodott és korán felment szobájába. Beültem hát egy kényelmes karosszékbe ts szivarra gyújtottam. El voltam telve a cso­daszép nap emlékével és éreztem, hogy nem tudnék aludni; inkább idelenn akar­tam eltölteni az időt. Egv félórája üllielh-ru ott boldog ábrándozásban, mikor cgv pin­cér jelent meg és levelet adott kezembe. Felszakitottam és ezt olvastam benne: — Jól sejtettem; veszedelemben vagyunk. Vigyázzon magára, ne közeledjék hozzánk, tegyen ugv. mintha nem ösmerne bennün­ket. Ezt a levelet égesse el. Ásta. A levél kellemetlenül érintett. Megint fej­tetőre estem, egyenest bele a titokzatos­ságba. melyről olvan iól esett egv kicsit megfeledkezni és melybe már belefáradtam. Nem mozdultam, nem volt kedvem a le­fekvésre. Még vagv egv negyedóra hosszat ültem a hallban, cigarettázva, gondolkozva, mikor egv magas sápadt, elegáns, fekete körszakállas francia ur jefenit meg a főbe­járatnál kabátján a becsületrend piros sza­lagját viselte. Körülnézett, kikérdezte a portást, azután egyenest felém tartott és kifogástalan angol nyelven szólított meg. : Becsásson meg, ha zavarom, uram, de ugv hiszem Kemball Lionel úrhoz van sze­rencsém? — Kemball a nevem. — Fontos beszédem volna uraságoddal; kérem, jöjjön velem olyan helyre, a hol négyszemközt lehetünk. A hall szomszédságában volt egv csendes kis szalon, oda benyitottunk és leültünk, mire az elegáns francia barátságos mosoly­gással megszólalt: — Mielőtt bármit mondanék, be kell mu­tatkoznom. Tramu Viktor vagyok, a ,,Bri­gade Mobile“ első divíziójának parancs noka Parisból. Azért jöttem, hogy egyné­hány kérdést intézzek uraságodhoz utitár- sajt. Harvey Shaw urat és Seymour Ásta kisasszonyt illetően. — A nevezettek nem utitársaim. hanem barátaim — mondtam neheztelő hangon. — Annál jobb, urain, annál jobb! — mondta Tramu ur és gyengéden simogatta fényesre kefélt szakállát. — Annál biztosab­ban megadhatja az információt, melyre szükségem van. — És ugyan mi felől informálhatnám én uraság ódat? — Shaw ur és Seymour kisasszony uta­zásáról. annak céljáról és főleg arról, hogy hol van Shawnak az állítandó lakása? Nem feleltem, eszembe jutott Ásta intő levélkéje. Nekem semmiről sem szabad tudnom. A szoba közepén álltam, összefont ■ karral és farkasszemet néztem Tramu ur- j ral, a ki gyanakodó, vizsga pillantással mé- I regelet t. — Ha szabad kérdeznem, milyen jogon j vallat engem uraságod? — kérdeztem az­után. Tramu ur még mindig mosolygott. (Folyt, köv.) azt istenáldotta tehetségének köszönheti, a melyben egyesülve van a megfigyelő tudós éleslátása, a riporter élénk felfogása és a belletrista művészete. Ha Pásztor Árpád könyvére találó kifejezést keresünk, talán azt mondhatnánk, hogy irodalmi értékű riportoknak a gyűjteménye, a melyek ér­dekesek, színesek, mélyen járók; tanítanak, szórakoztatnak és gyönyörködtetnek. A ki­tűnő szerző eléri, a mit könyvével célul tűzött ki: az olvasónak, a mikor végig­olvasta a könyvet, a szivében, a lelkében, az agyában megmarad Amerika hangulata. (k. n.) (Angol lobogó alatt a föld körül.) A hat világrész című értékes könyvsorozat együk legújabb kötete a tizenhatodik szá­zad leghíresebb tengerészének, az angol Francis Drahe-nek tengeri kalandozásait ismerteti korlarsainak és ubitársainak le­írásaiban. Drahe. — a ki a tengernagyi méltóságig emelkedett, — hírét, nevét, népszerűségét olyan vállalkozásoknak kö­szönhette, a melyek mai szemmel nézve, nem a legszebb szűrben tüntetik föl a ki­váló tengerészt, de akkoriban höstztt- számba mentek. Mert Drahe tengeri ut­jai közben éppen úgy foglalkozott rab- szolgakereskedéssel, mint kalózkodással, rablóhadjáratai azonban főként a spanyo­lok ellen irányultak, a kikkel ebbein az időben kezdte meg Anglia véres tusáját a tengeri hegemóniáért. Drahe-nek már ezek a kalózharcok is nagy népszerűséget bizto­sítottak hazájában. De még inkább meg- nőtt a becsülete, a mikor öt kis hajójával körülhajózta a földet s először jelentette meg valamennyi világtengeren a szárnyait bontogató tengeri nagyhatalom, Anglia lo­bogóját. Drahe ezzel a nagyszerű vállalko­zásával. — a melyért lovagi rangot ka­pott Erzsébet királynétól — a nagy föld­rajzi utazók és felfedezők sorában is elő­kelő helyet vívott ki magának, úgy hogy megérdemli az utókor érdeklődését és el­ismerését. Hazájának történelmében pedig beirta örökre a nevét hősiességével, amely- lyel 1588. julius 31-én megfutamodásra késztette a spanyolok „győzhetetlen arma­dáját.“ Egy későbbi hadjárata, a melyet a spanyolok nyugatindiai gyarmata ellen indított, nem járt sikerrel s ez a vállalko­zás egyúttal utolsó ténykedése volt a hős angol tengernagynak, mert 1596. január 28-án Ny ugat-India partjai közelében a ha­jóján meghalt és tetemét ólomkoporsóban a tengerbe sülyesztették. Drahe földkörüli útját Francis Fletcher, Drahe vezérhajójának lelkésze irta le, elő­ször 1628-ban Londonban megjelent mü- véjjen. Majd ugyanezt az utat más megvi­lágításban elbeszélte Nuna da Silva por­tugál kormányzó is. a kit Drahe Santiago- | ból erőszakkal vitt magával a Magal- haes-szoroson át Mexikóig. Drahe utolsó útját egy másik szemtanú, Magnarde be­széli el 1595-ben megjelent müvében, vé­gül Drahe fiatalkori útját nagybátyjának és gyámolitójának, John Hawkinsnak — a kinek expedíciójában Drahe részt vett — leírásából ismerjük. Ezeket a Draheról és útjairól szóló egykori érdekes leírásokat foglalja össze a könyv Baktay Emil ki­tűnő fordításában. Halász Gyula gondos szerkesztése és a Világirodalom könyv- kiadóvállalat jeles tipográfiai készsége ezen a szén köteten is meglátszik, (k n.) * (Magyar írás.) Raith Tivadar lapjának, az uj művészetért harcoló Magyar írásnak karácsonyi száma bő tartalommal jelent meg. Az uj színpadi lehetőségekről Fernand Leger (Pavis) ír, a művészet mai válságáról Bo- romisza Tibor. Czigány Dezső. Egrit . József. Ferenczy Benjámin, Kmctty János. Mártiy Ödön. Pátzay Pál. Szobotka Imre, Walleshau- j sen Zsigmond és Bor Pál nyilatkoznak. Ver­sekkel Bányai Kőinél. Dobogó Lajos, Strém István, Szalai Imre. Sükösd Ferenc Simon j Andor, József Attila és Sándor Kálmán, novel- ! Iával Raith Tivadar képviselik az ui irodal­mat. A lapot, a melyet Fernand Leger díszlet- tervei és balatoni pá szí ormunké k reproduk­ciói ékesítenek, gazdag és változatos szemle- j rovat fejezi be. A terjedelmes szám ára 18.000 : korona * (Műszaki Évkönyv.) Ifj. fíonda Béla szer­kesztésében uj Műszaki Évkönyv jelenik meg a napokban. A gondosan összeválogatott épí­tészeti és mérnöki naptár.részen felül pálya­mutatót is közöl a műegyetemi hallgatók szá­mára, a melyhez Schimanek Emil műegyetem! rektor irt meleg ajánlást. A mérnöki, gépész- mérnöki, elektroteknikai, építészeti és vegyé­szeti táblázatok s egyéb hasznos tudnivalók mellett az Évkönyvbe rendkívül érdekes cik­keket és tanulmányokat Írtak: Buday Béla államtitkár, Hédi Jenő postai műszaki igaz­gató, Sándy Gyula és Sigmond Elek műegye­temi tanárok. Az Évkönyv Németh József ki­adásában jelenik meg. * (Cholnoky Jenő dr.) egyetemi tanár az Egyesült-Államok népéről (Kalandos utazások XIV.) tart előadást vasárnap, 14-én délelőtt 11 órakor az Urániában. * (Újhelyi Nándor) nagyszerű előadása .4 miről beszélnek és a miről hallgatnak vasárnap 8 órakor kezdődik a Zeneakadé­mián, minthogy a rendőrség végleg enge­délyezte. Kende Mária és Lukács Hedvig működnek közre. (Corvin). Színház. * (A Kamara-Színház legközelebbi be« mutatója) a jövő héten lesz, a mikor há­rom magyar szerző három egyfelvonásosa kerül színre: Nyáry Andor Kunyhó előtt, Thury Lajos örzse néni és Vitéz Miklós Tiszta dolog cimü egyfelvonásosa. A három darab, a melyek mindegyike a magyar falu életéből vette tárgyát, a következő fősze­replőkkel kerül színre: Rákosi Szidi, So­mogyi Erzsi, Gömöry Vilma, Nagy Teréz, Rózsahegyi Kálmán, Atmássy Endre, Ga- ramszeghy Sándor és Pethes Sándor. * (Kabarék kabaréja a Renaissance Szín­házban.) A Budapesti Színészek Szövetsége jóléti intézményei javára szombaton éjjel 11 órakor, a Renaissance Színházban ren­dezendő monstre-kabaré műsorán a művé­szek közül Bársony István, Békeffy László, Boross Géza, Dénes György, Fekete Pál, Gárdonyi Lajos, Gázon Gyula, Kincses László, Kiss Ferenc, Köváry Gyula, Ma- tány Antal, Pártos Gusztáv, Pethes Sándor, Radó Sándor, Szentiványi Kálmán és Szőke Szakáll lépnek fel a legkitűnőbb kabarészámokban. Jegyeket a Renaissance Színház pénztára árusít. * (A Cigány rcprize a Városi Színház­ban.) Szombaton, december 13-án, a Cigány, Szigligeti Ede énekes népszínműve kerül szinTe uj betanulással először a Városi Színházban. * Forgács Rózsi Kamaraszínházában) (VL, Révay-u. 18.) 14-én délután fél 4 óra­kor kerül bemutatásra Forró Pál és Szint Gyula szenzációs színmüve: Láva. Hangverseny. * (Fiedman Ignác) ma, dec. 13-án (Z. félhatkor) nagyszerű műsorral búcsúzik el a budapesti közönségtől. Műsorán: Chopin, Schumann és Liszt (Campanella) müvek. (Rózsavölgyi). * (Zs. Kabos Ilonka) hangversenyét január 9-én tartja meg. (Koncert). Filmszínház. * (Turán-Mozgó.) (Nagymező-utca 21.)': Lovag kisasszony, regényes történet az an­gol arisztokrácia köréből, (8 felv.), a fő­szerepben Virginiei Watty. Cirkusz leánya, film az artista életből, (5 felv.), főszereplő: Gladisz Watton. SZÍNHÁZ és mozi. Budapest, szombat, 1924. december 13. Operaház: Bohémélet (7). Nemzeti Színház: A fenevad (7). I Nemzeti Színház Kamara Színháza: A bunda 048). Városi Színház: A cigány 048). Renaissance Színház: Szeretni (148). Vígszínház: Az üvegcipő (148). Fővárosi Operett Színház: Nótás kapnauv 048). Magyar Színház: A vörös ember (először, 448). Király Színház Marica grófnő 048). Belvárosi Színház- Az o'asz asszony 048). Blaha Luiza Színház: Fügefalevél 048). Apolló Színház: Medgvaszav Vilma. Homok­zsák. Cethalott. 72. számú őrház (8). Terézköruti Színpad: Uj műsor 049). Vidám Színpad—Békeffy-kabaré: Ui műsor. Kezdete pontosan 9 órakor. Royal Orfeum Nemzetközi Varieté: Decemberi műsor (8). Papayái: Decemberi műsor (11). Kis Komédia: A visegrádi Vénusz; Die ver« kaufte Wohnung; Rótt. Steinhardt. (%8). Corvin Színház: Megmentett lelkek. A polip karjaiban. Intim Pista Amerikában. Híradók. Előadások kezdete 5. 7. 9; vasárnap fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. Uránia: A párisi rongvszedö (8 felv.). A kacsavadász borbély. Mack Sennett burleszk (2 felv.) Futó téboly Fix-Fox burleszk (2 felv.). (5. %7. 349 és 10.10). Kamara: Sosem megyek férjhez. (Miss Hobbs). Három a feleség. (Helene Chadvick, Carmel Myers). Pethes és Dénes személyes fellé- pése. 346, 348, 3410. Capitol filmpalota Keleti p. u. mellett. József 142—09. Párisi rongvszedö (8 felv.). Billy Bully Bébi burleszk (5 felv.). Kende Mária sanzonokkal szerepel. Előadások 5, 7. 9. Mozgókép-Otthon: Sába királynője. Előadások 4. 6. 8, 10 órakor. Omnia: (J. 1—25) Sába királynője. Előadások 5, 7 és 9 órakor. r------------ -------T—^ E ZÜST- ÉS fémArugyAr R.-T. Nemzeti Casino épülete IV., Kossuth Lajos u. 5. Karácsonyi AJÁNDÉKOK _______________________J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék