Budapesti Hírlap, 1925. február (45. évfolyam, 26–48. szám)

1925-02-17 / 38. szám

1925 február '17. (38. szj Budapesti Hiblap 7 — (Lovasmérkőzések a Lovardában.) A tovasmérközések második napjának pro­gramja tegnap, vasárnap zajlott le a kö­vetkező ereim'nyekk el: I. Urak nehéz díjugratása: 1. Horno­­rogdy: Achmed (lovrgolta Lipcsei/ Már­ton). 2. Pestvidéki Versenyegylet: Emden (Lovagolta Binder Ottó). 3. Makay István: Holló (lovagolta a tulajdonos). 4. Szegedi istálló :Sieber (lovagolta Schaurek Otto­­már). II. Hölgyek nehéz díjugratása. 1. Pestvi. déki Versenyegylet: Emden (lov. Almássy Pálné grófné). 2. Cseh Kálmán: Béni (lov. Payer Sándorné). 3. Éber Amália: Bárány (lov. Pauly Hartmamié). 4. Payer Sán­dorné: Fritzi (lov. a tulajdonos). III. Díjlovaglás. 1. Pados Gusztáv: Bandi (lovagolta a tulajdonos). 2. Prónay Sán­dor: Borszék (lov. Binder Ottó). 3. Burián Mihály: Damazér (lov. a tulajdonos). 4. Vincze Andor: Csekk (lov. Szűcs István). 7V. Páros díjugratás- 1. Almássy Pál gróf—Széchenyi Inns*. 2. Cseh Kálmán— Payer Sándorné. 3. Platty József—Gyürky Aladárné grófné. 4. Schaurek Ottmár— Pauly Hartmanné. A verseny végeztével a tiszteletdijakat nagybányai Horthy Istvánná osztotta szét a nyertesek között. — (Zászlőszentelés Baján.) A Katolikus Képszövetség bajai szervezete vasárnap tartotta meg zászlószentelő ünnepét nagy közönség részvételével. Az ünnepre leutaz­ták Váss József miniszter, Ernszt Sándor, Frühwirth Mátyás, Hegedűs György és Láng János képviselők is. A zászlót a Fe­­rencreudiek templomában szentelte löl nagy papi segédlettel Ernszt Sándor prelá­­tuskanonok. A mise után a katolikus hívők díszközgyűlést tartottak. Fehérvára Dezső megnyitó beszéde után Frühwirth Mátyás, Hegedűs György és Láng János beszélt a katolicizmusról, a vallásosság és hazafiság kötelességeiről. Vass József népjóléti mi­niszter beszédében utalt a magyar katona vitézségére s azzal folytatta, hogy a nép­­szövetségi zászló alá is katonák, jellemes férfiak kellenek, hogy ellenfeleik ki ne emelhessék a zászló útját a magyar anya­földből. Mint az országutak mentén az égbenyuló jegenyefák, mondotta, úgy kell nekünk is őrt állanunik a katolikus világ­nézet mellett. A legutóbbi kiskunhalasi ka­tolikus napon elhangzott beszédemet, a melyben a domináló szerepet a katoliku­sok részére követelem, félreértették azok, a kik félre akarták érteni. Azért követelem a katolikusok részére a vezető szerepet, mert a magyar szenvedésből, a magyar nyomorúságból ö7 százalék nyomja a ma­gyar katolikusok vállát. A magyar katoli­cizmus a jövőben is ki fogja venni a ré­szét az ország gazdasági, szociális és kultu­rális felépítéséből, legalább is 67 százalék­ban. Ezért kellenek katonák a népszövet­ségi zászló alá. A beszédet nagy tetszéssel fogadták. A diszgyülés után ebéd volt, melyen Balku Gyula főispán a kormányzót köszöntötte föl. Fölszólalt Fass József miniszter is. — (Szép Miklós nem akadémiai hall­gató.) Vasárnapi számunkban debreceni táviratot közöltünk egy Szép Miklós nevű megtévedt fiatalemberről. A debreceni ' ni. kir. gazdasági akadémia igazgatósága ma azt közli velünk, hogy az említett fiatal­ember a folyó tanévben a debreceni gazda sági akadémiába nem iratkozott be s így nem tartozik az akadémia kötelékébe. — (A keresztényszocialisták Salgótarján­ban.) Salgótarjánban vasárnap és hétfőn tartottéi meg az országos keresztényszo­cialista párt nagy propaganda-gyűlését. ‘Az Országos központból Bernolák Nándor volt népjóléti miniszter, Székely János volt államtitkár, Szabó József és Haller József nemzetgyűlési képviselők vettek részt a gyűlésen. Vasárnap déli 11 órakor szociá­lis konferencia volt, melyre úgy a salgó­­trrjáni, mint a vidéki kérész tényszociá­­lista alakulatok vezetői voltak hivatalosak. ‘A konferencia előadói Ankner Béla és Dvi­­hally Géza voltak. Rajtuk kívül felszólal­tak még Tobler János, s\ keresztényszociá­­lista szövetség főtitkára és Katona László sálgótarjánj keresztény-szocialista szakszer, vezeti elnök. Ugyancsak vasárnap délután 2 órakor nagy nyilvános népgyülés volt az Apolló-mozgó helyiségében. A népgyü­lés első szónoka Bernolák Nándor volt, £< ki a keresztényszociálista programot ma­gyarázta. Utána Haller József, majd Szabó József képviselő beszélt. — (A cseh sikkasztó átadása.) A cseh követségre menekült Hladis Böbémig Jó­zsefet, mint már megírtuk, a cseh külügy­minisztérium utasítására még szombaton délután átadták a magyar hatóságoknak. Az átvétel, illetőleg átadás úgy történt, hogy szombaton délután három órakor a követséggel történt előzetes megállapodás alapján megjelent a követségen Hetényi Imre dr. főkapitány-helyettes Schveinitzcr József dr. rendőrkapitánnyal és öt detek­­tiwel. A főkapitányhelyettes a követségen megkapta annak a szobának a kulcsát, a melybe Hladis Dobcrnik József niár na­pok óta be volt zárva. A szobába elsőnek ü főkapitányhelyettes lépett be, de nyomá­ban volt a kapitány és a detektívek. Hladis Dobernig a belépők láttára igen megdöb­bent, de még nem tért magához, a mikor Hetényi kijelentette, hogy újra letartóztatja. A következő pillanatban az egyik detektív Hladishoz lépett, hogy megkötözze, de a cseh sikkasztó bírókra kelt vele úgy, hogy csak nagy-nehezen tudták megkötözni, mi­közben a rendőrkapitány kezét meg is ha­rapta. A detektívek ezután közrefogták a síikkasztót, lekisérték az épület előtt vára­kozó automobilra és bevitték a Margit­­köruti fogházba. — (Szezon) utáni árak 25 százalék en­gedménnyel Breitfcld szűcsnél Váczi-u. 21. — (Gyászrovat.) Erdélyből vesszük a hirt, hogy Marosvásárhelyen meghalt 62 éves ko­rában Szász Károlv, volt árvaszéki elnök, néhai Szász Domonkos, református püspök fia. Az elhunyt — a ki családja hagyományai­hoz híven, már kora ifjúságától fogva iro­dalmi téren is sokat dolgozott, mint vers­­kfflltő. iniifordüó és hírlapíró. — főispán! tit­kárként' kezdte meg közpályáját. Kemény Kálmán báró oldalán, Alsó-Fejérmegyében. Maid egy cikluson át a magyar-igeni választó­kerületet képviselte az országgyűlésen, azután pedig árvaszéki ülnök lett Marosvásárhelven, s mint az árvaszék elnöke hagyta ott hiva­talát, az oláh-uralom kezdetekor. Szász Ká­roly. — ni az Emk£-bsn is tevékenyen mű­ködőit közre — hosszú időn át látta el vezér­cikkekkel az erdélyi lapokat, s egv darabig szerkesztője volt a Székely Lapok-nak. Ele­ven temperamentum«, jó tollú, nagy szónoki készségű ember vöt, ki az utóbbi években mé]v érzésű költeményeiben adott kifejezést annak a hazafiul fájdalomnak, melv most az erdélyi magyarság lelkét gyötri. Őszinte rész­vét kisérle sírjába, s nagyszámú rokonság gyászolja ugv Erdélyben, mint a Királyhágón inneni Csonka-Magvarországban. E hónap 11-én helyezték örök nyugalomra Mészáros Sándor és felesége szül. Mocsáry Olga Agtaja, leányukat a kisherkályi birtoku­kon levő családi sírboltba. Az elhunyt 1918. ért január 28. ófa a komáromi ág. evangéli­kus temelöben volt ideiglenesen eltemetve. Ifj. Vaszary Gyula állatorvos, Vas zár y Gyula nyug. magy. kir. állategészségügyi főfelügyelő fia 23 éves korában Ponyvádpusztan rövid ideig tartó betegség után elhunyt. — (A kártyázás vége.) Debrecenből je­lentik: Tegnap éjjel Debrecenben a Jogász- és Tisztviselői Körben kártyázás közben heves összetűzés támadt Szathmáry Tiha­mér volt főispánt titkár és Fábry Kálmán magántisztviselő között. Fábry revolvert ■rántott és fenyegetőleg maga elé helyezte az asztalra. Szathmáry erre öklével Fábry arcába sújtott, Fábry felkapta revolverét és közvetetten közelből Szathmáryra lőtt. A golyó Szathmáry balhaláutékán hatolt be és a koponya hátsó felén jött ki. A súlyo­san sebesült Szathniáryt a sebészeti klini­kára szállították. Elelbenmaradásúhoz ke­vés a remény. Fábry teltének elkövetése után jelentkezett a rendőrségen, a hol le­tartóztatták. — (Őrizetbe vettek két igazgatót.) Már többizben megemlékeztünk azokról a följe­lentésekről. a melyeiket az Agrikola Rész­­vénvtársasáa igazgatói ellen teltek a társa­ság kárvallott hitelezői. A régi följelenté­sekhez szombaton két újabb följelentés ér­kezett ,mjre a rendőrségre előállították az intézet két ügyvezető-igazgatóját, Cruder Vincét és Madarassy Endrét. A két igaz­gató ügyében a rendőrség ma ugv döntött, hogv őrizetbe helyezte őket. A főljelentők kára körülbelül cgymilliárd korona. TáVIRflTOH. Románia már megkezdte a gazgasági háborút Németország ellen. Bukarest, febr. 16. A Dimineata jólértesült pénzügyminiszté­riumi forrásra hivatkozva azt írja. hogv a Németországgal támadt ellentét egyáltalán nem fordult jobbra, sőt a legutóbbi na­pokban tett intézkedések egyenesen arra mutatnak, hogy a kormány már meg is kezdte a gazdasági háborút. A pénzügymi­nisztérium értesítette az összes hatóságo­kat. hogy a német birodalom alattvalóival vagv képviselőivel szüntessenek meg azon­nal minden tárgyalást és megrendelést. Megerősítik azt a hirt is. hogy ezt az intéz­kedést kiterjesztik a legutóbb megkötött megrendelésekre is. A pénzügyminisztérium intézkedett aziránt is. hogy a lehető leg rövidebb időn belül fejezzék be a német alattvalók Romániában levő vagyonának a likvidálására vonatkozó munkálatot. E né­met tulajdonok likvidálását eddig a meg­egyezés reményében függőben tartották. A lap értesülése szerint a pénzügyminiszté­riumban megkezdték a német eredetű árukra kiyetendő maximális vámdijtételek alkal­mazására vonatkozó munkálatokat. Stresemann nyilatkozata. Berlin, febr. 16. (Wolff.) A birodalmi gyűlés költségvetési j bizottságában a költségvetés tárgyalása so­rán Stresemann dr. birodalmi küHigyminisz- j tér többek közt a következőket mondta; A tulaidonkéDDeni vitáis kérdés a romá­niai megszállás ideie alatt kiadott Banca üenerala-bankiegvek szükségfedezete. A ver­­snillesi békeszerződés semmiféle kötelezett­séget nem ró Németországra abban a tekin­tetben hogy ezeket a bankjegyeket beváltsa. Ennek megfelelően mindig visszautasítot­tuk. hogv Németország a maga általános jóvátétel! kötelezettségein felül ebben a pont. ban még külön kötelezettséget is vállaljon. Miután Románia a maga követelésének ki­vételes elintézését a szövetségeseknél nem érte el. azt » követelést támasztotta, hogv a szakértői vélemény évi részletein kivid Romániát még külön kártalanítsuk. Ez a követelés a szakértői vélemény világos szö­vegével ellentétben áll. miután a vélemény egyhangúlag és nyomatékosan kimondja, hogy Németországnak a szövetséges és tár­sult hatalmakkal szemben fennálló minden kötelezettsége az évi részletekből fedezendő. Románia tehát csak általános néoiogi re- Dresszáliákkal élhet, a melyekkel szemben természetesen nekünk is szabadkezünk van. Berlin, febr. 16. (Saját tudósitónktól.) A német-román gazdasági háború kikérülhetetlennek lát­szik. Minthogy a román kormány német tulajdonokat zár alá volt, Németország ha­­ronló represszáüákkal fog élni. A jugoszláv választás mérlege. Belgrad, febr. 16. (MTI.) A belügyminisztérium hivatalos kimutatása szerint a választásokon 2.401.194 szavazatot' adtak le ebből a kormánypár­tokra 1.045.500. az ellenzékre 1,355.094 ■szavazat esett. Belgrad, febr. 16. (MTI.) A Novoszti jelenti, hogv holnap a király elnöklete alatt miniszteri tanács­kozás tesz. a melyen a választások után elő­állott helyzetet fogiák megvitatni. Katolikus tüntetés Herríot ellen. Berlin, febr. 16. (Trar.soceán.) Rcnnesben és Metzben éles katolikus tüntetés volt Herríot egyház­­politikája ellen. Konstantin pátriárka kiutasítása Törökország belügye. London, febr. 16. (Wolff.) A Dailu Mail jelenti Konstanti­nápolyból, hogy az augorai török kormány végérvényesen elhatározta, hogv nem küld delegátust genfbe a görög pátriárka kiuta­sítása ügyének megvitatására, minthogy belsőpolitikai ügyről van szó. A Daily Express jelentése szerint Török­ország felszólította Görögországot, hogv intézkedjék Konstantin konstantinápolyi pátriárka székének a betöltéséről. Benes és a szovjet elismerése. Prága, febr. 16. (MTI.) A Cseszke Szlovo szerint téves a Prager Tagblattnak az az állítása, hogy Benes külügyminiszter már a legközelebbi napokban újra megkezdi a diplomáciai érintkezést Oroszországgal, vagyis hogv el­ismeri a szovjetet. Benes továbbra is ki­tart álláspontja mellett hogy Oroszország i elismerésére csak a koalíciós* pártok meg­egyezése alapján kerülhet sor. Japánország és az Egyesült Államok egyszer szembekerülnek. London, febr. 16. (Wolff.) Mint Newyorkból jelentik Brad- I ely-Fiske al tengernagy beszédében hangoz­­| tatta. hogv az Egyésült-Allamok és Japán­on zárt között n háború lehetőségével szá­molni kell. tekintettel a két nemzetnek nö­vekvő világpiaci versengésére. A szocialisták résztvesznek a porosz kormányban. Berlin, febr. 16. (Wolff.) A porosz országgyűlés szociái demokrata pártja közölte Marx miniszterel­nökkel azt a ma délben hozott határozatát, hogy Severinggel. mint egyetlen szociálde­mokrata miniszterrel, bár e ki nem elégítő képviselet miatt súlyos aggodalmai vannak, részt vesz nz alakítandó kormányban. A franciák negyven németet letartóztattak. Bochum, febr. 16. (Wolff.) Az utóbbi napokban több város­ban, igy Düsseldorfban és Bochumban is a franciák számos embert letartóztattak. Egászben mintegy 40 emberről van szó, ki­ket a franciáik azzal vádolnak, hogy biro­dalmi szervezetekben vettek részt. Köze­lebbi hírek nem szerezhetők, mert a letar­tóztatott emberek szigorú egyes-fogságban vannak. Még a letartóztatottak nevét is le­hetetlen kideríteni, mert még a papság és a karitativ szervezetek képviselői is csak a legnagyobb nehézségek mellett látogathat­ják a letartózhUottakat. , Farsang. Hópehely-bál. A kedves és nagyszerű sorozatos Hópei hely-esték szépasszonvai és lányai utoljára gyűltek össze a Gellért-szálló termeiben. Ez az utolsó est méltóképpen zárta le a Hó­­pehely-esték sorát. A Gellért-szálló csarno­kai megteltek a vendégekkel, a kik csalá­dias hangulatban töltötték el a báli éjsza­kát. A rendezőség munkája megérdemelt eredménnyel járt. Vitéz csécsi Nagy Imre altábornagy, mint a Ilópehely-esték elnöke, és Cseh Lajos dr. elnök igy nagyszerűen sikerült bállal zárták le a kitűnő Hópe­­hely-esték sorozatát. A megjelent asszonyok és leányok kö­zül az alábbiak nevét jegyeztük föl: Asszonyok: Vöröss Gyuláné, Vidékv János­­né, Rásó Lajosné dr-né. Koszlrák Pálné, Oscsápyné Tirk Leona, Stark Józsefué, Or­bán Mihályné. Soltész Nagy Lajosné, Lind­­■berg Niels Hermanne, Gosztrák Pálné, Haász Viimosné. Simkó Károlyné, Dévényi Jenöné, Reichl Károlyné dr-né, Gerbert Károlyné, Mot­­czer Fercncné, Baranyay Brunó-né dr-né, Ró­nay Edéné. Lingmayer Józsefné dr-né. Turv Geröiié. Ernev Móricné, Kohl Ferencné, Ács Ödönné. Berk Adolfné, Szőke Eudréné, Szép­helyi Kálmánné, Oravecz Sándorné, Lillák Pálné dr-né, Szalbcr Lajosné, Havassy Ká­­rolvné, Francois Gézámé, Rituper Rezsőné, Paitz Jánosné, Stark Ferenoné, Kozeter JA- nosné. Sipos Gyuláné. Prónav Ella, Csernyák Károlyné dr-né. Gardy .Jenöné, Fiala Jánosné. özy. Dénes Zsigmondné, br. Krulina Károlyné dr-né, Frenrcisz Istvánná, Barcza Józsefné, Fábián Istvánná, Ballal Jánosné dr-né, Wass Gyuláné dr.-né. Lányok: Vöröss Sári és Dodi, Frenreisz Mädi, Vidéay Érzi, Lipták Lissien, Ráró Juci. Stark Kató, Soltész Nagy. Márta. Erdélyi Fradi, Orbán Ilus cs Manci, G ró fsán Korné­lia, Lenk Un. Körmendv Lenke. Szedlik Té­riké, Böhm Nazsovits Ili. Reichl Pipi. Ger­bert Berti, Moiczer Babi, Molczer Kató. Wht­­disch Paula, Stojakovich Nelli, Seingh Olga. Mika Kató. Lingmann Giziké, Türv Klárika, Ernev Klárika, Barcza Rózsiba, Kohl An­nusba, Ács Baba. Liptav Manci, Fabhivi Má­ria. Berg Kató, Szőke Ella. Széphelyi Ilonka. Oravecz Gáborka, Lipták Bömcsi, Francois Nunus és Mici, Rituper Gízlkc, Paitz Riza és Nuzv. Stark Bosnyákovics Kató, Kozarcscv Magda. Sípos Mici és Babi, Csernyák Babi, Dánv Babi, Garda Márta, Mato’csy Margit, Fiala Lilly. Pállva Edith, Pállva Zsizsi, Fá­bián Manyiba. Futár Katuska, Bartal Mar­gitka, Wass Pálma. Barcza Rózsi. A Kelenföldi Katolikus Kör bálja. " A Gellért-szállóban szombat este nagy és előkelő közönség gyűlt egybe a Kelenföld- Lágymányosi Katolikus Kör báljára. Lágy­mányosiak töltötték meg a hatalmas csar­nokot, a kik ünnepiesen fogadták a bál tő­­védöjét: József Ferenc dr. királyi hercegei, kit pálcás leventék kisértek a terembe. Ott láttuk Huszár Károly v. miniszterelnököt. Bitter Illést, Platliy György nemzetgyűlési képviselőt. Hiiltl Dezsőt, Szerdahelyi Lászlót, Ury Lajost, Dudits Andort, Pálházy Józse­fet, Szentgyörgyi Elemér dr.-t, Radó Sán­dort, Saly Árpádot, Száva Sándort. A taín­­cot Ha bemegyek. Iia bemegyek a tem­plomba . . . kezdetű csárdással nyitották meg. A tánc a reggeli órákban ért véget. A megjelent hölgyek közül a következők ne­vét sikerült föl jegyeznünk: Asszonyok: Szentgyörgyi Eiemémé driMé. Radó Sándorné, Száva Sándorné, Pálházy Józsefné, Góber Rezsőné, Lovassy Gyuláné, IIollv Ferencné. Romsauer Lajosné dr-né, Beöröndv Istvánná, Oreitler Béláné, Tisje Jó­­zsefné, Szendv Józsefné, Wrigl Jánosné, Fá­bián Gáspárné dr-né. Kulcsár Győzőné. Kaiss Jenöné, Laiszkv Jenőné, Dénesfalvy Lajosné. Gerényi Jenöné, Dubav Jánosné, Oltványi Adorjánná. Wamba Ferencné dr-né. Keleti Gézáné dr-né, Salv Árpádné. özv. Molnár Já­nosné. Percnyi Józsefné. Kurtz Béláné, Vai­­tinvi Józsefné. Farkas Béláné, Eleöd Tifia­­méraé, Finck Sándcmé, Kavos Lászlón« dr-né, Paulovics Istvánná dr-né, Janda Elekné, Károlyi Rezsőné dr-né, Krammer j A lajosné. Kirillv Dczsöné dr-né. Kiss Fc­­j rencné, Tormássv Istvánná (Kecskemét), j Krenn Istvánná, Szláw Komélné, Gaál Já­nosné, Horváth Gyuláné, Molnár Sándorné, S z a la g c s ip k e megint divatos Legnagyobb választékban tartja; KORONAHERCE6-UCCA -10. ' RÁKÓCZi-ÚT 3S. n.,FÖ-UCCA5& CÁLVIN-Téfi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék