Budapesti Hírlap, 1925. február (45. évfolyam, 26–48. szám)

1925-02-17 / 38. szám

6 Budapesti Hirhp 1925 feEruár 11. f(38. sz.5| ^1 küvés itt is, ott is; a megélhetés szörnyű küzdelembe került mindenkinek, a ki a munkájából akar becsületesen megélni} csalódás, elkeseredés, kiábrándulás setten­kedik az emberek árnyékában: csoda-e, ha a gyöngébb lelkück, kevésbé szilárdan bízók és ragadozóbbak el akarják maguk­tól vetni az életet? Az öldöklő háború után ez a mindent pusztító béke kínozza agyon a világot. Mi­kor lesz vége, hogyan lesz vége? ... —jó. NAPIHIRlKc Emigpáns balalafka. W rangel-tisztek budapesti barakkolóniája. Az egész világon szétszórt emigránsok közül sokan jutottak Magyarországra. Nagy részük, az alkalmazkodóbbak, már exisztenciát teremtettek maguknak, de so­kan vannak, a kikre még mindig illik a jelző, hogy „menekültek“. Otthon előkelő úri emberek; itt idegenben piszkos, gyűrött munkások. Egy csoportjuk a volt Zita- hadikórház barakkjaiban tanyázik. Az Ül- lői-ut mellett van ez a barakkváros, a hol a vakolatlan bódék szolgálnak szükségla­kásul. Egy muszka kisleány kalauzol a barakkjukhoz és jellemző, hogy a leányka, ajtajukhoz érve, magyarul szól be. A szobából halló zene elhallgat és ki­nyitják az ajtót. Bizalmatlan, szúrós tekin­tetek fogadnak, de mikor hallják, hogy nem „közegek“, hanem csupán érdeklő­dök vagyunk, barátságosan hellyel kínál­nak. A szobában három-négy prices, egy asztal, két pad, (szekrényük nincs!), a bal- sarokban főzőkáiyha, a másik falon orosz folyóirat egy lapja szentképekkel. Az asz­talon szokatlan formájú gitárok, három- szögalaku hangszekrénnyel. Mind töri a magyar nyelvet, de egyikük egész folyékonyan beszéli. A háború elején került hozzánk, mint hadifogoly tiszt és Szeged városának volt a napidijasa. Nem­rég azonban B-lis'tára került és közös ház­tartásra állóit össze társaival, a kik mene­kült Wränge!-tisztek. A közös háztartást úgy keit érteni, hogy közös szoba, közös ágy és közös zenekar. Mind intelligens arc, fáradt öreg vonásokkal, még a fiatalok is. A ruházatuk nem egyhangú: egyiken civil- kabát, a másikon katonazubbony, oroszos ingkabát, mellényen felöltő, rojtos zsakett. Déluán négy óráig gyárban dolgoznak, este pedig balalaika zenekarukkal toldják meg sovány gyári keresetüket. A B-li'slás karnagy int. valamennyien a hónuk alá kapják a gitárjukat és szapora ütemü orosz népdalra pendítenek. Nem ugv kezelik, mint mifelénk, ujjal, hanem körömmel, a mi különös pengést ad a húr hangjának. Nagyon érdekesen válogatják össze szá­maikat: az eredeti orosz népdalokon kívül klasszikusai, sőt modern táncdarabokat is játszanak és tanulságos megfigyelni, hogy bár ezeket is jól játsszák, valami levelkőz- heteílen orosz iz ömlik el a darabon, bár­mit is adjanak elő. És ez érdekes igazolása az elméleti zene­irodalom tételének, hogy a nemzeti hang­szerek elsősorban arra a sajátos nemzeti zenére alkalmasaik, a melyre közvetítve használták őket századokon át. mert igy fejlődésükben a népdalok sajátosságaihoz simultak. A mikor gyorscsárdást játszottak, a mi pedig nagyon emlékeztet az ő nép­dalaik ütemére: jó volt. szép volt és — oroszos volt. Balalaika zenekarukkal hangversenyen, táncestén szoktak szerepelni, a mi érdekes változatosság a cigány- és dzsezbandák mellett. Egy kicsit talán üdébb is, mert amatőr lelkesedésüket nem koptatta még el hosszú évek foglalkozásszerűen űzött zenélése. & A Pátria irók és hírlapírók' klubjának 22-iki estéjén eredeti orosz népdalokat ad­nak elő. — (Napirend.) 1925. február Í7. Kedd. Római katolikus és protestáns: Donát. Ó­görög: Febr. 4. Izidor. A Nap kél 7 óra 4 Perckor, nyugszik 5 óra 25 perckor. A Hold kél 1 óra 50 perckor, nyugszik 11 óra 34 nerckor. Miniszterek fótiadnak: Honvédelmi és földmivelcsügvi miniszter 12—-2. Nyitvalévő múzeumok: Akadémia Széohonyi-ezaba 10—- 12. Tanszermúzeum 9—1. Szépművészeti Mu­zeum régi és klasszikái tárlata 10— 142. Ráth György muzeiun 9—rí. Iparművészeti Muzeum 9—Vz2. tiyitvaléoő könyvtárak: Városi nyilvá­nos könyvtára 9—7. Akadémia könyvtára 3—7. Egyetem könyvtára 9—7. Erzsébet Nép- akad.émia könyvtára 5—8. Országos Pedagó­giai Muzeum könyvtára 9—1. Iparművészeti Muzeum könyvtára 9—%2 és 3—8 — <Az időjárás.) A Meteorológiai Intézet lelenti: A nyugati depresszió a keleti nagy légnyomás miatt csak nehezen bir előrenyo­mulni. On Irama az északi tengeren van, de egyik nyúlványa felér a Jcgcstengerig, a má­sik pedig Olaszországig terjed. A légnyomás Európa nyugati felén meglehetősen kicsi. A déli légáramlás már csak Európa délkeleti részein tart, inig Nyugat-Európában a szél északnyugatra fordult. A depresszió hatáskö­rében az idő több .helyen esős. Hazánkban tegnap rendkívül enyhe és száraz idő uralko­dott. A hőmérséklet czjdcig február lj-iéa még nem ősziéit magasságot ért el. (Max. 16—21 fok C. között). Idő.jőslat: Egyelőre még enyhe idő, nyugatról esővel. Később hő- sülycdés valószínű. — (Ej főtanácsosok.) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Bagáry Kálmán és Csérer Lajos dr. magyar királyi gazdasági fő­felügyelőknek saját kérelmükre történt nyug­díjaztatásuk alkalmából, továbbá Köves János dr. nyugalmazott magyar királyi állategész­ségügyi főfelügyelőnek a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi, a pénzügyminiszter előterjesztésére pedig Kiss István dr. pénzügyi tanácsosnak a pénzügyi főtanácsosi címet adományozta. — (Albrekt királyi herceg Esztergom­ban.) Esztergomból jelentik: Albrekt kirá­lyi herceg Mészáros János prelátus. buda­pesti érseki htlynök kíséretében szombaton Esztergomban időzött, a hol meglátogatta a tábori fiúnevelő-otthont. Délben a herceg­prímás vendége volt. — (Villásreggell a külügyminiszternél egy londoni hankárpár tiszteletére.) Scitovszkg Tibor külügyminiszter és felesége szombaton B. H. Binder londoni bankár és felesége tiszteletére villásreggelit adtak. Jelen voltak Sir Thomas Barclay, angol követ és felesége, Voss József dr. népjóléti miniszter, Walfco Lajos dr. kereskedelemügyi miniszter és a felesége és A'über Sándor főkonzul. — (A pénzügyminiszter e héten nem fogad.) A Magyar Távirati Iroda jelenti: Rúd János pénzügyminiszter kedden dél­után 5 órára tervezett kihallgatása más­nemű elfoglaltsága miatt elmaradt. — (Ünnep a nagykőrösi ref. főgimná­ziumban.) Nagykőrösről jelentik: Lélek­emelő ünnepség keretében leplezték le Nagykőrösön a református főgimnázium veit igazgatóinak. Ádám Gerzsonnak. Mé­szöly Gáspárnak és Szalag Gyulának araké­nál. Az ünnepet Dezső Kázmér polgármes­ter nyitotta meg. .időm Gerzson arcképét F. Szabó Géza nemzetgyűlési képviselő lep­lezte le. Ádám a nyolcvanas években. Arany János után volt a gimnázium igazgatója. Mészöly arcképét Kováts Imre dr. leplezte le. Mészöly, mint történelem-tanár, izzó fai - szereletben nevelte növendékeit. Szalau arc­képét Gödé Laios budapesti református lel­kész leplezte le. Szalav mint emberbarát és mint a klasszikus nevelés harcosa, örök há­lára kötelezte növendékeit. Az arcképeket Kovács Lajos dr.. az intézet mostani igaz­gatója szép szavak kíséretében vette át meg­őrzésre. A sikerült képeket Dienes János debreceni festőművész festette. — (Yass József és Peírichcvich Kispest díszpolgárai.) Kispest rendezett tanácsú vá­ros tegnapi képviselőtestületi díszközgyűlé­sén díszpolgáraivá választotta meg Vass Jó­zsef dr. népjóléti minisztert és Petrichcvich- Horválh Emil báró államtitkárt. A díszköz­gyűlésen Brandtner Pál főjegyző olvasta főj a képviselőtestület határozatát, mely a díszpolgárrá való választást tartalmazza. Ezután Vállya Gyula dr. polgármester üd­vözölte a miniszter képviseletében megje­lent Horváth István miniszteri tanácsost és Petrichevich bárót. A város autonómiájá­nak legszebb joga, -s- mondotta, — hogy polgárai közé iktathatja azokat a nagy fér­fiakat, a kiknek hálával tartozik és ezzel a város nemcsak másokat tüntet ki, hanem magát is megbecsüli. Petrichevich báró úgy a maga, mint a távollévő Vass József mi­niszter nesében megköszönte a város elis­merését. Rámutatott az ország gondterhes helyzetére, melyben igen nehéz a múltéhoz hasonló hatalmas alkotásokat felmutatni. Nem igér sokat, nem jósol tüneményes eredményeket, ment többet ér egy fölépített kunyhó mint egy -megígért palota. Végül összetartásra szólította föl a polgárságot A diszülésen fölszólaltak még Kispest tár­sadalmának nevében Szalay Miklós bizott­sági tag, Timanovich Dezső, a kispesti ipar- testület elnöke, Fogl István, a kispesti ke­resztény községi párt nevében és Kálmán Miksa dr. képviselőtestületi tag. A diszülés után tartolt százszemélyes banketten tósztot mondottak: Nagy Károly dr. főorvos. Kük­kel József ipar társul a ti alelnök, Végh Mi­hály, Rózsa Lajos főügyész, Németh Béla, a háztulajdonosok országos egyesületének elnöke, Skultétg Dezső tanácsos. Török Gyula osztálytanácsos, Kray István báró miniszteri tanácsos és Orbán Ferenc báró. Petrichevich báró válaszában rámutatott a közgazdasági gondolkodás hiányára a ma­gyar közéletben, mondván, hogy ennek kö­vetkeztében a polgárság, gazdasági helyze­ténél fogva nem lehetett elég független és igy nem tudott önálló politikát folytatni. Az olyan embert, a kit mindenki szeret, nem betgjjjj t^nynire. mert ,c#t .érni csak határozottsággal lehet, a határozott iránnyal pedig súrlódás jár. A kit tehát mindenki ünnepel, amiál nincs határozott célkitűzés, mert a súrlódást csak az elvek föladásával lehet elkerülni. — (Az angol király beteg.) Londonból jelentik: A király lázas hűtésben megbete­gedett, úgy hogy nyilvános kötelezettségei­nek a legközelebbi napokban nem tehet eleget. — (Mussolini influenzában megbetege­dett.) Rómából jelentik: Mussolini minisz­terelnök néhány nap óta influenzában szenved. Orvosi tanácsra ágyban fekszik, úgy hogy a hadsereg újjászervezésére vo­natkozó javaslat vitáját el kellett halasz­tani. — (Conrád tábornagy nagybeteg.) Becs­ből jelentik, hogy Conrad tábornagy álla­potaiban néhány nap előtt rosszabbodás állott be. Tekintettel a beteg nagy korára, a trvöngeségi rohamok tartóssága agoda- lomra ad okot. — Más jelentés szerint Conrádot már régóta epekövek gyötrik s hogy diétahiba miatt a legutóbbi napok­ban rosszabbul lett. Ez idő szerint ágyban kell tartózkodnia, állapotát azonban egy­általán nem kell aggasztónak nyilvánítani. —- (Schioppa nuncius Rómában.) Rómá­ból jelentik, hogy Schioppa budapesti pápai nuncius odaérkezett. — (Miskolci Kálvin-Szövctség megalaku­lása.) Miskolcról jelentik: Nagy ünnepségek között alakult meg vasárnap Miskolcon a Kálvin-Szövetség. A budapesti központot ez alkalommal Bernát István, a szövetség világi elnöke és Pores István dr. jogtaná­csos képviselte. Az alakuláson a város elő­kelőségei teljes számban resztvettek. Ott voltak: Révész Kálmán dr. püspök, a szö­vetség egyházi elnöke, Haller József gróf főgondnok, Puky Endre nemzetgyűlési kép­viselő, Sáfrány Géza tábornok, Farkas Ist­ván esperes, Gálffy Ignác főigazgató, Gyónj József dr. ügyészségi alelnök, Csorba György fögünnáziumi igazgató, Kérészy Barna dr. egyházkerületi ügyész, Enycdy Andor lelkész, Tornán Károly MÁV főfel­ügyelő és még számosán. Az ünnepségen az iparosok, munkások és kisgazdák szintén nagyszámban jelentek meg. Révész Kálmán dr. püspök megnyitója után Puky Endre ismertette az alakulás előzményeit és a szö­vetség szabályzatát. Felhívta a figyelmet a társadalmi béke szükségességére. A tiszti­kar és választmány megalakítása után Ber­nát István tartotta meg rendkívül mély ha­tású értekezését. Fejtegette a hit óriási ne­velő értékét, melynek kifejlesztése nemzetj érdek. Méggyőző erővel hirdette a jobb jö­vőbe vétett rendíthetetlen' hitet és szívós kitartásra buzdította a hallgatóságot. Ez­után Parcs István dr. központi kikül­dött ismertette a szövetség kül- és belföldi munkásságának eredményeit. A közgyűlést vacsora követte. — (Meghalt Pekáry Ferenc dr. nyugal­mazott főkapiíányhelyetfes.) Pekáry Fe­renc dr. nyug. főkapitány-helyettes, mi­niszteri tanácsos, ma resttel hosszas bete­geskedés után az Ui Szent János-kórház- ban. 65 éves korában elhunyt. 1882-ben. került a budapesti rendőrséghez, mint napidijas. Jogi tanulmányai elvegeztévei 1884-ben fogalmazógyaikornok lett s ettől kezdve fokozatosan haladt a rangsorban, mig 1906-ban főkapitány-helyettes lett. 1912-ben a belügyminisztériumba rendel­ték szolgálattételre, a hol miniszteri taná­csossá nevezték ki és itt teljesített szol­gálatot nyugdíjaztatásáig. 1917-ig. Pekáry Ferenc nevéhez számos gyermekjóléti in­tézmény fűződik. Ö állította fel a dunai kapitányságot. Megreformálta a toionc- és cselédügyeket, ő honosította meg a bu­dapesti rendőrségen a daktiloszkopiát, melynek tanulmányozására több hónapot töltött külföldön, különösen Angliában. Kiváló jogi érzékével nagy munkát fej­tett ki a budapesti rendőrség államosítá­sára vonatkozó törvényjavaslat előkészíté­sében. Körülbelül egy évvel ezelőtt kez­dődött betegeskedése, nemrégiben kór­házba kellett szállítani s itt érte utói őt a halál. — (A bolysevlzmus Csehországban.) A Pravo Lidu ielentése szerint a cseh kom­munisták tegnapi eredménytelen prágai tüntetése után sem adiák fel forradalmasító törekvéseiket, minthogy a moszkvai Inter- nacionálé parancsára továbbra is tényleges szereplésben kell maradniok. A kommunista program további Dóntiai a lap szerint a következők: Az iskolai ifjúság körében Prá­gában. Brünnben. Pozsonyban. Máhrisch- Ostrauban és Kassán tanfolyamokat ren­deznek. Ezekben a tanfolyamokban heten­ként effv órában elméleti és anakorlati ki­képzést foffnak tartani azoknak a közép­iskolai tanulóknak számára. a kiket osztá­lyonként küldenek 'ki az egyes közigazga­tási járásokba. Ezenkívül átszervezik a hír­szerző osztályt is. a melynek' főfeladata a külországokban folytatott kémkedés lesz. Ennek az osztálynak vezetésével a lap sze­rint Seidler Ernőt és feleségét a budaptsti születésit Mirz Stellát bízták meg. A lap ugv értesül, hogy a Palesztinái kommunista Párttal való érintkezés fenntartására bizo­nyos Kohii vege;tgsével külön osztályt Jétc­sitenek. í v. — (Az ébredők gyűlése.) Az Ébredő Magyarok vasárnap délelőtt nagygyűlést tartottak, a melyen először Ulain Ferenc mondott beszédet a numerusz klauzusz mellett. Ulain beszéde közben olyan poli- tikai kijelentéseket is tett. mire a rendőr-! tanácsos figyelmeztette, hogy hagyja abba a politizálást. A nagygyűlésen még Zsirkag János, majd Eckhardt Tibor mondott be-, szédet. Eckhardt Tibor határozati javaslat tot terjesztett elő, a melyben követeli a zsidóságnak nemzeti kisebbséggé való nyil­vánítását. továbbá a numerusz klauzusz. nak az egész gazdasági életre való kitér* jcsztését. — (A dortmundi bányaszerencsétlen­ség.) Dortmundból jelentik: Szombat este kilenc óráig megint öt bányász holttestet sikerült felszínre hozni. Már csak hét ha­lott van a tárnában. Ezekhez egyelőre még nem tudtak hozzáférkőzni. — (A szociáldemokraták Somogyi és Bacsó sírjánál.) A szociáldemokrata párt vasárnap délután Somogyi Béla és Bacsó Béla meggyilkolásának ötödik évforduló­ján a kerepesi-uti temetőben gyászünnepet tartott. A sírok kőiül, a melyet rengeteg virág és koszorú diszitetí, sokezerre menő közönség gyűlt össze. Megjelentek a hozzá­tartozókon kivitt a szocialista párt nemzet­gyűlési képviselői, továbbá többen a Kos- suth-párt képviseletében. A muukásdalos- körök gyászéneke után Propper Sándor . mondott beszédet. — (Rozgonyi fényképei) leszállított ára-: kon készülnek. —; (Az ügyvédi kamara képviselete a fő­város törvényhatóságában.) A Budapesti Ügyvédi Kamara március 5-én, csütörtökön déli 12 órakor a kamara dísztermében (Szemere-ulca 10.) rendkívüli közgyűlést tart. hogy megválassza a székesfővárosi tör­vényhatósági bizottságba a 12 jelöltet. ,V közgyűlés a megjelentek számára való te­kintet nélkül határozatképes. , — (A csehek 1300 magyar vasutast bo­csátanak el állásukból.) Kassáról jelenti tudósilónk: Az eddigi jelentések szerint, a kassai vasutigazgatóság 1300 magyar nem zetiségü vasutast bocsát el szolgálatából. Az elbocsátandók közül 800-at azért külde­nek el, mert illetőségüket nem látják eléggé tisztázottnak. 200-at azért, mert nem tud­ják eléggé jól az államnyelvet, 300-at pedig öregség címén tesznek ki az utcára. — (A Fábián-Társaság előadásai.) A Ma­gyar Nemzeti Szövetség szociálpolitikai fő­osztálya által rendezett előadások során ma Lipthay Béla olvasta György Endre nyugal­mazott miniszternők A Fábián-Társaság előadásai címen irt dolgozatát. Az értékes tanulmányt, a jelenlévők nagy érdeklődés­sel hallgatták. — (A Szent György-Otthon divatbemu­tatót) tart 19-én a rendes csütörtöki estje keretében Försiner Nővérek divatszaloniá» pák rendezésében Breitfeld szűcs, Karsai és Martos cégek részvételével. — (Filmbemutató a rendőrségen egy pörrcl kapcsolatban.) Egyik budapesti filmvállalat annakidején fölvételt készített az Erzsébetvárosi Körben történt bomba- merénylet áldozatainak temetéséről. Erről, a filmről Grosz Miklós ügynök azt állí­totta. hogy az időközben elkobzott film nem a temetésen, hantin műteremben ké­szült s színészek játszották cl. A híresztelés miatt a vállalat port indított az ügynök el­len a budapesti járásbíróságon s ebben a pörben a bíróság elrendelte a filmnek be­mutatását azok előtt a személyek előtt, a kik a képen szerepéinek, hogy ilyen módon állapítsák meg, hol készült a film. A szo­katlan film-bemutató ma déli egy órakor volt a főkapitányság nyilvántartási előadó­termében, a hol megjelentek azok a szerep­lők. mint tanuk, a kik a temetésen megje­lentek. így megjelent Nagy Pál tábornok, a honvédség főparancsnoka is. A kép be­mutatása előtt figyelmeztették a megjelen­teket, hogy a sajtónak és nyilvánosságnak semmit sem szabad elmondani arról, hogy kiket ismernek meg a képen, mert a fil­met elkobozták. Jó félóra múlva már befe­jezték a különös előadást, a melynek ta­pasztalatait a bíróság előtt fogják elmon­dani. — (A Budapesti Hírlap uj olcsó könyv­sorozata.) Lehetővé akarjuk tenni a kö­zéposztály részére, hogy a IegolcnV h Iron szerezhesse be a mai nehéz időkben egye­düli szórakozását jelentő szellemi ..;>lálé- kát: a könyvet. A Budapesti Hírláp a mai nappal uj olcsó folytatólagos könyvs >rozi- lot indít meg, köteteiben a hazai iro 'alom legjobb termékeit adjuk. Felhívjuk olva­sóink figyelmét lapunk mai számában kö­zölt könyvhirdetésün/kre. Ragályos betegségoknés nálíiSiözheteílen a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék