Budapesti Hírlap, 1925. március (45. évfolyam, 49–73. szám)

1925-03-22 / 67. szám

1925 március 22. (67. sz.) Budapesti Hírlap 13 — (Ezüstlakodnlom Oroszváron.) Győr­ből jelenül: Lónyal Elemér herceg és neje Stc/ania belga királyi hercegnő, ma ünne­pelték meg Oroszváron házasságuk 25 éves évfordulóját. Az ünnepség egyházi részét Felser Antal megyéspüspök végezte az oroszvári kastély kápolnájában. A hercegi pár ezűstlakodaimán jelen volt Windisch- graetz Erzsébet hercegnő, továbbá igen sok előkelő külföldi és magyar vendég. — (Az O. F. B. kitűzései.) Az Országos Földbirio’krcndezö Biróság a jövő hétre a következő tárgyalásokat tűzte ki: Március 24-én Ebergőc, Morógy, Bátaszék, Alsó* ííyék, Szégszárd, Ücsény, Felsőnyék, Für­ied; 2t5-án Magyarpólánv, Kenézlö, Köss, Zalkod, Szabolcs, Magyargencs és Kék; 27-én pedig Magyarlak, Csörötnek, Bodajk, Tápiószele, Nógrádszakái, Fiile, Hegyesha­lom, Zalabér, Tokod, Xagyszilaj, Baltavár és Hegyhát kisbér községek megváltási ügyeinek szóbeli tárgyalása keiül sorra. Kiadóhivatalunk árusítja Bándy Ferenc dr. és Ridly István dr. O. F. B. birák föld­reform könyvét, mely laikusk számára is érthető és nélkülözhetetlen. Kötve 160, fűzve 110 ezer korona a könyv ára. Posta utján is megrendelhető. — (Uniti műteremben) Ilorthy-ut ötven­nyolc Gobefinszövö és Lakásdiszitő tanfo­lyam Művészi munkákat nem növendék­nek is előkészítünk minden divat és nép­művészeti himzésfuj iába n. — (A prágai vásárra) vizűm nélkül áp- iills 8-ig lényeges vasúti kedvezménnyel uit zhainak a látogatók. Felvilágosítás Tan- ser Miksa Akácfa-utca 50. Telefon. — (Merénylet a szovjet Vezetői ellen.) Bukaresti jelentés szerint Oroszországból -Ilinek érkeznek arról, hogy a szovjetveze- töség ellen merényletet kíséreltek meg a Hon mellett levő Bosztovnál. A szovjetve­zetőség a Hl. Intérhacionaíe Tiíliszben tar­tott kongresszusáról tért vissza, amikor kevéssel a szovjetvezetőséget szállító vo­nat megérkezése előtt észrevették, hogy a Donon átvivő vasúti hid alá van aknázva, s a vonatot levegőbe akarják röpíteni. Az összeesküvést a Cseka emberei fedezték fel. Több letartóztatás történt. A letartóz­tatott egyének egyike öngyilkosságot kö­vetett cl, a többi összeesküvő vonakodik • elárulni a nevél. — (Olaszország a dunai konföderáció ellen.) Londonból jelenük: benesnek az Európai Egyesült-Államok megalkotására vonatkozó tervével kapcsolatban a Daily Te­legraph diplomáciai levelezője úgy értesül, hogy Olaszország a dunai konföderáció megteremtésébe sohasem egyeznék beié. A.Daily Merüld értesülése szerint Benes ■mesterkedései gyanúi és etkcdvétlénedést kellenek Lengyelországban. Varsó nem akarja azt, hogy Prágából irányítsák. Skiinszkinel: eszében sincí Ber.es mellett a második hegedűs szerepét játszani. Len­gyelország ennélfogva nem is fog a kis- antantbá belépni. — (Szent Benedek ünuepe a főváros­ban.) Az a sok diák, aki valamikor a ben­césrend iskoláit járta, szombaton bensősé­ges ünnep keretében hódolt a nagy’ rend- alrpitónak. Az öreg diákok ünnepéhez csatlakozott a most fejlődő budapesii bencés gimnázium ifjúsága is. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise volt a józsefvá­rosi plébániatemplomban, amelyet Kcme- nes Illés dr. igazgató celebrált rendtársai segédletével. — Szombaton délután ünnep volt i, Pedagógiai szeminárium dísztermé­ben, amelyet zsúfolásig megtöltőit az ün­neplők serege, élükön Bárdos Bemig dr. pannonhalmi lóapátfal. Az ünnepi szónok Takács István dr. főorvos volt, aki beszé­dében a bencésrend érdemeit méltatta szí­nes szavakkal az európai kultúra terén. Majd egymásután következett a kisdiákok énéke, szavalata, a főiskolás éneke. Az ün. nép fénypontja Koháry Imre dr. kis egy- felvonásosa volt. a Komáromi diákok. A rövid színdarab tartalma könnyekig meg­hatotta a hatalmas termet zsúfolásig meg­töltő közönséget. — (l'nghváry László Faiskola rt.), Ceg­léd, tekintettel az időjárás enyhülésére, szál litésait ismét folytatja. — Megrendelő^ sek mielőbbi feladását kéri. Budapesti iro­dája: kizáróan IV., Ferenciek-tere 3., fél­emelet. Telefon J. 132—07. — (Feloszlattak egy magyar sportklub- bot.) Kassáról jelentik, hogy a magyar Kassai Sportklubot a felvidéki miniszté­rium parancsára ma államellenes műkö­dés címén betiltották. — (Gyűjtés a Poliklinika javára.) A Poli- kliníka javára rendezendő szokásos utcai gyűjtés ez évben április 24-—23-én lesz. A főváros, női társaságának legelőkelőbbjei Deutsch Antalnó elnöklésével vállalták ma­gúkra á gyűjtést. — (Két öngyilkosság.) Csamprang Mi­lenko. szerb követségi titkár huszonegy éves felesége tegnap délután eltávozott Váci-utca 49. szánni lakásáról. Az urinö tegnap este a Rákóczimt sarkán lévő Ró- kus-kápolna előtt mellbelőtte magát. A rendőrség ma délután kihallgatta az ön­gyilkos urinö!, aki azonban tettének oká­ról semmiféle felvilágosítást nem adott. A fiatalasszony állapota súlyos, de nem élet­veszélyes. — Moldoványi Ilonka busz éves magántisztviselőim a Ferenc József-rak- partról a Dunába ugrott. A szerencsétlen urileűnyt a halászok kimentették. — (Hogyan éljen a szívbeteg.) Erről a lgsulyosabb emberi problémáról tart elő­adást az ország egyik legkiválóbb orvos- tanára és elismert első szivspecialistája, Ha­senfeld Artúr dr., egyet. ni. tanár. Az elő­adást, melyen a tudományos világon kívül a nagyközönséget is szívesen látják, az Országos Közegészségügyi Egyesület ren­dezi c.s kedden, március 24-én délután 6 órakor lesz a kir. magy. Pázmány Egye­tem E sz. fizikai intézetének Eszterházv-u. 7. alatti előadótermében. —I i A Magyar Külügyi Társaság népszövetségi és külpolitikai szakosztálya március 24-én, kedden délután G órakor a társaság ország­házi helyiségében (VII. kapu) f'öloivasú ülést tart, melyen Uuzella Tivadar dr. egy. tanár „A nemzetközi élet struktúrája“ címen tact, előadást. A Budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület 1. számú BKIE cserkészcsapat április 5-én tartja 1924. évi munkájáról szóló beszámoló ünnepét a régi országház nagytermében. — Dr. Ringer Jenő elme- és kedélybetegek gvósrvintézetc. I.. Lcnkc-u. Telefon: J. 83—21. — Pessl hajpova, krémé és arekenőcse felül­múlhatatlan minőségű és legnagyobb válasz­tékban kapható Pesslnél, Budapest, Váci-utca 19. sz. ZrzSSl KELENGYÉK Házilag ho3zjie?t FEHÉRNEMŰIK kedvező fizetési fettételek mellett is VILCSEK VILMOS ^ Sudapoat, XV. kor Kecskeméti noca 9. sz. (Gyászrovat.) Bernolák Nándor dr. volt minisztert súlyos csapás érte. Leánya, a 13 éves Edit hosszas szenvedés után meghalt. A virágában elköltözött halott temetése vasárnap délután fél négy órakor lesz a farkasréti te­mető halotlasházából. Özv. Strasser Lipólné o hónap 11-én Ma­gyaralmáson, 82 éves korában elhunyt. Kovásznál Becsek Aladárné született Slein- burgi Pitcher Viktória, e hónap 19-én Szé- Uejyudvarhelven váratlanul elhunyt. A meg­boldogult az igazi magyar nagyasszony típusa­ként, az erdélyi jótékony nöegyesüiet élén évek során át hatalmasan támogatta az elsza­kított részek szegényeit. Halálát férje kő- vászna) Becsek Aladár, az Udvarhelymegyei Takarékpénztár Rt elnökigazgatója és számos család gyászolja. Rózsahegyi Gyula, a váci székeskáptalan olvasókanonokja, szombaton reggel életének 80. évében Vácott meghalt. Temetése kedden reggel 9 órakor lesz a vári székesegyházban. — {El Oroszországba és haza Oroszor­szágból.) Ma reggel nyolc órakor indítot­ták útnak a nyugati pályaudvarról1! azt a szállítmányt, amelyet orosz, fogságból ha­zatérő hadifoglyainkkal cserélnek ki. A 34 tagú cserecsoport között S Magyaror­szágon elitéit kommunista van, 26 pedig a már Oroszországban letelepedettek hoz­zátartozói. A csere Szolvon fog megtör­ténni. A magyar hadifoglyok Szobra még nem érkeztek meg s így. csak néhány nap múlva van kilátás arra, hogy az Orosz­országból érkező transzport Budapestre érkéz,hessen. Hogy hány fogoly érkezik Oroszországból', ma még nem' tudják. —- (Adakozás.) Vinc.ze tűzoltó árváinak: Pogány Jenő dr. Tata 200.000, Török János községi jegyző, Koinárváros, 34.000, Má- gócsi önkéntes tüzoltócgyesület 100.000 ko­ronát, Vakok országos menedékházának: Tunner Károlyné dr.-né Szombathely 300.000. a Vakok egyesülete javára (Új­pest, Gyár-utca 45.) N. Dezsőné dr.-né 100.000. özv. Hendel Béláivá 10.000. Hor­váth Károlyné 10.000 koronát küldött hoz­zánk. — (A pénzintézeti tisztviselők kedden nagygyűlést tartanak.) A Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete a minap emlékirattal fordult a nemzetgyüléshc-z a banktisztviselők fizetésének rendezése dol­gában. Ennek az emlékiratnak nyomaté­kosabb alátámasztására most nagygyűlésre hívja össze a pénzintézeti tisztviselői kart keddre, 24-ére, délután. C (hat) órárr', a régi országház üléstermébe. (Főherceg Sándor- utca). Elsősorban a nyugdijkérdés és nyug- dijvalorizáció kérdését fogja tárgyalni, de foglalkozni fog a fizetésrendezés, a munka­nélküliek, a betegsegités és a jogviszonyok ügyeivel is. — (Nagy vihar a Dunán és a Fekete tengeren,) Bukarestből jelentik: A Dunán és a Fekete tengeren nagy vihar dühön­gött. A hatalmas szélvihar számos hajót letépett láncáról és a nyílt tengerre sodort. A Principelle Karol nevű hajó, amellyel kellett volna érkeznie a Hamburgban el­-fríötmt I Tcrenle haramiavezérnek, hatórás -késéssel érkezett meg a konstanzai kikö­tőbe. A vihar a táviró- és telefonvonala­kat is megrongálta, ugv, hogy Bukarestbe még nem érkezett jelentés, hogy Terente tényleg megérkezett-e vagy sem. — (Angol eikk az Etttvüs-féle gravitációs mérések jelentőségéről.) A Daily Telegraph hosszabb cikket ir az Eöfnös-féle torziós ingáról és behatóan ismerteti e magyar ta­lálmány nagy jelentőségét. Az inga gyár­tása most már Angliában is megindult. A tökéletes kivitelű és szinte teljesen automa­tikus módon működő készülékeket az L. Ocrlling Ltd. cég hozza forgalomba. — (Egyesületi élet.) A Katolikus Háziasz- szonyok Országos Szövetsége gyermekjóléti intézményei javára Izabella kir. hercegasz- szonv védőségévc! jótékonyáéin vásárt rendez március 29-én VIII. kér., Mária-utca 7. sz. alatt. A vásár ünnepies megnyitása délelőtt 11 órakor Izabella kir. hercegasszonv jelenlé­tében történik. A megnyíló beszédet Breyer István dr. pápai prelátus b. államtitkár, a szövetség egyházi elnöke mondja. A vásár nyitva délelőtt 10 órától este 8 óráig. A fenyészállalvásár megnyitása. Az idei 31-ik országos tcnyészállalvásár és , gépkiállítás ma délelőtt Ivyilt meg. A vásáron — a mellyel mai számunkban már érdembein foglalkoztunk — megjelent' József királyi herceg kíséretével, vala­mint a íöidmivelésügyi miniszter képvise­lője. Nicki Károly dr. miniszteri tanácsos. Délután pedig Albrecht királyi herceg tisztelte meg látogatásával. A fenséges vendégeket Bcliczey Géza. az OMGE alel­nöki, Jeszenszky Pál bizottsági elnök és Konkoly-Thcge Sándor, az OMGE titkára kalauzolták. Ugyancsak megtekintették ma a kiállítást Constantinescu bukaresti egye­temi tanár, a román kormány kiküldöttje, Weltmann Oszkár, állatorvosi főiskolai ta­nár és Fritye Valér gazdasági felügyelő kalauzolása mellett, valamint a szerb kor­mány képviseletében Sztojkovics dr. osz­tályfőnök és Piilzowi állattenyésztési főfel­ügyelő, akiket Szilágyi Géza, Szigeti Pál dr. földbirtokos, Schandl József dr. egye­temi tanár és Haidekker Andor gazdasági felügyelő kalauzolt. A berlini Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft képvisele­tében Steiger Adolf tekintette meg a kiállí­tást, Witthcn Lajos dr. földbirtokos tár­saságában. A vásár és a kiállítás iránt már ma fel­tűnő érdeklődés mutatkozott s közel tíz­ezer főnyi közönség — legnagyobb részt vidéki gazdák —. szemlélte meg a vásárt és a gépkiállítást. A vásárlók is szép szám- , ban jelentkeztek s ma estig több száz állat került eladásra. Holnap (vasárnap) ugyancsak előkelő látogató közönsége lesz a vásárnak: Horthy Miklós kormányzó. Smith Jeremiás nép­szövetségi főbiztos és a külföldi diploma­ták Ígérték meg megjelenésüket. s A vásáron illetve a kiállításon résztvevő vállalatok közül ki kell emelnünk a követ­kezőket: Bogenfürst György (Budapest, VIII.. Fecske-utca 19. Telefon: József 113—S0.) kocsigyártó kiállított kocsijai méltó érdek­lődést keltenek. Különböző, hajtó, Ester­házy stb. kocsijai a kocsigyártás remek példányai. A cég jóhirnevéí bizonyltja az, hogy több kiállításon aranyéremmel lelt kitii nteive. Böröczfy Péter (Budapest, VIII., Dugo- gonics-utea 1.) kocsigyártó különböző fe­deles, vaskerekü és gummikerekü kocsikat állított ki. Állandóan nagy tömeg szemlélte e kiállítást. Böröczfy mester alig tudta az érdeklődőket kiszolgálni. A baromfikiállitás érdekes része Kugler Sándor, (Makó, NagycsiUag-utca 4.) ba- rómfitömi'tő-készülék találmánya, melynek használatát a feltaláló személyesen mu­tatja be. Úgyszólván rövid perc alatt meg­törni vele a baromfit. A találmány lényege az, hogy használatánál a fulladás ki van zárva. A gép tökéletességét a sok elismerő levelén kívül az is igazolja, hogy több ál­lamban szabadalmazva van. Schönwald Lipót (Budapest, IX., Lónyav- utca 46.) a burgonyavetőmag termelés te­rén mutat lie szenzációs produktumokat. A cég 5 helyen leiepet létesített, elitmag- vakat hozott be és azokat tovább szapo­rítja. Ez azért lehetséges, meri e magvak a rák. a kolorádó-bogár betegségtől mente­sek. Bemutatja ezenkívül a homunculus és szivalaku elváltozásokat, valamint a bur­gonyadara. dextrin, burgonya-kávé stb. produktumokat. Ujváry József (Budapest, X., Jászberc- nyi-ut 47.) különböző kocsigyárlmányokat mutat he. A cég sántsi lovak szakszerű pat- kolására. gyógykovácsolásra is berendez­kedett. Az Eeelésia harangjai a TenyéSzállat- kiállitáson. Miként a múlt évi, úgy az idei folyó hó 21-én megnyílt Tenyészúiiat- kiállitáson is ott találjuk az Eeelésia Ha­rangmüvek Itt. által öntött harangokat 800 kg.-os ,.F“, 480 kg.-os .,Gis" és 240 kg.-os „C“ gyönyörű „F-moll“ zenei együttesben. Előbbi keltő a kaposvári ref., utóbbi a Szegcd-felsöközponti rk. egyház részére öntetett. A kiállítás látogatói elragadtatás­sal szemlélik a harangokat s a tökéletes harangzene hatása alatt tömegesen kere­sik fel a kitűnő hírnévnek örvendő válla­latot m egre ndelé Jjwkk e 1. KÉPZŐMŰVÉSZET. (Abel Pann látogatásai.) Aliéi Pont: festőművész, akinek keleti és bibliai tárgyú képei a jövő hét végén a Nemzeti Szalon­ban kerülnek bemutatásra, látogatást tett Klebeísberg Kunó gróf kultuszminiszternél, Kertész K. Róbert államtitkárnál, Andrássá Gyula grófnál, a Nemzeti Szalon elnökénél, valamiint Barkley angol nagykövetnél és mindenütt a legszívesebb fogadtatásban ré­szesült. Iilebelsberg miniszter Ígéretet telt. högv a kiállítást személyesen fogja meg­nyitni. Andrássy Gyula gróf pedig a láto­gatás alkalmával megmutatta európai hiril gyűjteményét is. A művész egyébként meg­tekintette az Ernst-muzeum és a Benczur- Társaság kiállítását is. * (Előadás a Beuczur-Társaságbau.) A Benczúr Társaság ina este a régi műcsar­nok nagytermében fölolvasó ülést tartott, amelyen Gcrő Ödön .4 kép küzdelme cím­mé! tarlóit előadást. Az előadó azt vallja, hogy konzervatív festészet nincsen. A fes­tészet a modernségeknek egymás ellen való rondám. A XIX. század festészetében a mo­dernségnek esztétikai és logikai műveltségi összetevőknek voltak’ alárendelve, a leg­újabb modernségeken az elmélet, a speku­láció uralkodik. A kép küzdelme tragikussá lesz a képet alkotó technikák szertelen fej­lődése folytán, kiszámíthatatlan lehetősé­geik vannak, amelyek által a valóságokat ábrázoló kép feleslegessé válik. A küzde­lem jövendő fázis, hogy a képen az idea uralkodjék, hogy a festőnek a világról a világnak mondanivalója legyen. A festés, amelyben megint aikotó szerep jut a pro­dukáló képzeletnek, a műveltség etikai üsz- szetevőjérrek uralma alá jut: ez a jövője és ez a védekezése. — A termet zsúfolásig megtöltő közönség nagy tetszéssel fogadta a mélyreható tanulmányt. * (Munkáesy-enilékünnep.) Május else­jén lesz 25 esztendeje, hogy Munkácsy Mi­hály meghalt. Ezen a napon a nagy mű­vész emlékezetére a Szinyci-Társaság a Tudományos Akadémia üléstermében ün­nepi ülést tart. amelyen Petrovics Elek, Lázár Béla és Hippi-Rónai József olvasnak fel. (A Szinyci-Társaság külföldi utazási ösz­töndíjai.) A Szinyci-Társaság az általa dí­jazott művészeknek a Nemzeti Szalonban nyitva levő kiállításán néhai Lederer Sán­dor műtörténész nevét viselő tízmillió koro­nás külföldi tanuhnányuti ösziöndijatFerrffíi Nándor Lajos grafikusinak, a jánoshalmi Nemes Marcell aiapitevány három ijlmiiliys utazási ösztöndiját. Abu Novak Vilmos. Emiid Aurél festőművészeknek és Vörös Béla szobrásznak, a Nemes-alapítvány két és félmilliós tanulmányi jutalmait Barczay Jenő festőművésznek és Jálics Ernő szob­rásznak Ítélte oda. inig a kétmillió koro­nás. Csák István nevét viselő tanulmányi jutalmat Ecződi Ákos festőművész nyerte cl. A kiállítás, amely állandóan nogV kö­zönséget vonz. március 2ö-én. szerdán zá­rul be. ::: (Nádlcr Róbert festményei.) A Mű­egyetem főépületének Hl. emeletén lévő műtermében gyűjtötte össze Nádlcr Róbert professzor gazdag fostőmüvészi termésé­nek jellemző darabjait, hogy azokat egy meghitt kiállítás keretében a közönségnek bemutassa. Nádler rokonszenves és lelki- ismeretes piklurája régi kedvence a {ária­tok látogatóinak. Napsütéses tájképei, me­lyek hol magyar vidéket, hol külföldi tá­jakat ábrázolnak, szolid naturalizmusról tanúskodnak. A világosságot, a napsütést Nadler igen jó! egyezteti össze a lokális színekkel, az utóbbiak szépségét nem ál­dozza fő! a mindent megvilágító, reflexek­kel teli fénynek. Különösen a vizvissza- tükrözödéseket festi Nádlcr mesterien. Mostani kiállításán is ezek a vizparti képei válnak ki legjobban. Komoly tudás, he­lves ízlés jellemzik ezt n pikturát, mely mentes minden szertelenségtől és techniká- ziístól. Vizfestménycinek is ugyanezek az értékei. A sok figyelemreméltó akvarell kö­zött egy erdőt ábrázoló kép a' legkiválóbb. fi! |ygs ÜÜ ílilil silón és vászon . Wm W? .UlU JVŐt-O! VATArAénrARUÚAZK VHlo, Rákóczi ni 52 21*, Fő ucca 52 alatti Üzleteiben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék