Budapesti Hírlap, 1925. május (45. évfolyam, 98–122. szám)

1925-05-24 / 116. szám

4 Budapesti Hírlap 1925 május 24. (116. sí.) Ietékes helyeken, hogy mennyire helytelen volt az, hogy 1924-ben úgy megfordították az arányt a miniszteri fizetések és a magas állású bírák fizetése közölt, s egyúttal erő­sen háttérbe helyezték az egész bírói kart végig az 1923-iki helyzethez viszonyítva. A földreform végrehajtása. Irta Erdős Ferenc dr., budapesti ügyvéd. Sok embcrnefk sok a panasza; ahány, annyiféle. Ami kielégíti az egyiket, nehe­zére esik a másiknak, Úgy senki sem csele­kedhetek. hogy a nagytöniég minden tag­ját (kielégíthetné. így van ez az OFB mű­ködésével s igy van az OFB ítéleteinek vég rehajló közegeivel, illetve ezek munkái­val is. Sok oldalról mindenféle 'panasz érkezik hozzájuk. Arról szólnak a panaszok, hogy lassan megy a végrehajtás. Vannak két éves, még végrehajt, atlan OFB-itóbetek. Egyik panasz arról sir, hogy a szomszédos tízezer holdas birtokra vonatkozó frissen sült OFB-itéletnek végrehajtásához azonnal hozzáfogtak, egyfolytában be is fejez tők. sőt már birtokba is adták. Persze — mond iák a panaszkodik — az ö javukra csak 300 négyszögöles házhelyet juttat az Ítélet fejenként. Ez nem hajt nagy hasznot a végrehajtást foganatosító altruista bank­nak! De a nagybirtokon való végrehajtás könnyebb is. kivitele olcsóbb is a bank­nak, tehát sokat keres rajta, mert nagy tagokat kell és lehet a nagybirtokból le szelni, lemérni, ez hamar megy. A végre­hajtási költség pedig holdanként jár! M> itt az igazság? Valóban késik a végrehajtás. De ennek sok oka van. Az egyik ck mindeneseire az is, a mit az érdekeltek panaszaikban kifejtenek. Viszont sokkal mélyebben járó okok is kés­leltetik. így elsősorban meg kell áHapitanunk, hogy az OFB összes tanácsai megfeszített munkával ontják Ítélet'i ke t. Hétről-bétre — napról-napra reggeltől délig az előkészülte tek. délután 4-töl este 9-ig pedig a tárgya­lások folvnak. Az OFB elnöke naponta átlag 200 dara­bot néz át, oszt ki; egyetlen beadvány se kerülheti el mindenre kiterjedő figyelmét. És mihelyt Íróasztalára kerül az akta. már hozzá is lát tanulmányozásához; nyo-mban megteszi a szükséges intézkedést. Nincs az OFB-ná! egyetlen akta sem. melyen az el­nök .sajátkezű. Írása, megjegyzése utasítása, szignalurája rajta nein volna. És ennyi munka után egyáltalán nem gondol arra, hogy a nyári szünet alatt pihennie kellene. És igy dolgoznak az OFB összes tag­jai is. Nem csoda tehát, ha az ilyen biró- ság ítéleteit az eddig rosszul megszervezett végrehajtási közegek, szervek a végrehaj­tás foganatosításával utolérni képtelenek. Hogy pedig a végrehajtási szervek rosz- szul szervezettek, sőt mondhatni, szervezet- lenek, azt klasszikusan kifejtette Hoffer Andor dr., az OFB elnöki titkára a miniszter-elnöknek annak idején átnyújtott emlékiratában. A földbirtokrendezés főfá­zisai — úgymond az emlékirat — az elő­készítés, az ítélkezés és a végrehajtás. Az utóbbi fogyatékos és késedelmek Sürgeti, hogy a kormány megfelelő szervet létesít­sen, melyen át a végrehajtás irányítására és menetére törvényes befolyást gyako­rolhat. Ez a szerv a bírói függetlenséget nem sérti, hiszen ez közigazgatási, végrehajtó szerv. De legyen ennek olyan vezetője, aki­nek van politikai érzéke, jártas a közigaz­gatás adminisztrációjában, tökéletesen is­meri az OFB gyakorlatát s igy alkal­mas arra, hogy az OFB ítéletei végre­hajtásával megbízott szerveket egyöntetűen irányíthassa és ellenőrizhesse. Ezzel szem­ben a gyakorlatban az OFB ítéleteit a községi elöljáróságok, egyes altruista ban­kok, egyéb szervezetek, végül a földmive- lési minisztérium műszaki gazdasági hiva­tala végzik. És e sok szervnek nincs egy központi irányitója. Mivel a kormánynak a törvény biztosit jogot a végrehajtás fel­ügyeletére, nem sértheti a birói független­séget, ha a végrehajtás irányítása és fel­ügyelete megfelelő szerv utján közvetetle- nül a miniszterelnök kezében volna. Mi késlelteti annak megvalósítását? Ille­tékes helyen az a válasz erre, hogy az or­szágban 22 állami felülvizsgáló szerv mű­ködik. Ezek vizsgálják felül a végrehajtó szervek mérnöki munkáját. Hazánkban kevés földméréssel foglalkozó képzett mér­nök van. így a végrehajtó szervek kény­telenek mérnöki oklevél nélküli földmérő­ket alkalmazni. Ezek munkáját a felügye­lőségek minduntalan visszaadják. Ez circu- lus vitiosus. Igv nem is lehet ilyen orszá­gos érdekű, minden lakos exisztenciáját érintő ügyet kezelni. Ezen a bajon is segíteni akart az OFB elnöke. Ankétre hívta az érdekelteiket. En­nek eredménye lesz az az Utasítás, amit az OFB elnöke a jövő héten fog küldeni a végrehajtási összes szerveknek azzal, hogy az abban lefektetett elveket és gya­korhűi utasításokat az összes földmérők alkalmazni kötelesek. Igv most már — leg­alább a földmérés egyöntetű és gyors lesz, nem fog előfordulni, hogy az állami felül­vizsgáló szerv a kész mérnöki munka Vio-ét visszadobja. A bíróság uagv munkájának az életbe való átültetése nem birói funkció, ez megy lassan! Ezen kell segíteni! Ennek pedig egyetlen módja az. hogy az egész ország területére, szervesen összefüggő végrehajtási ágazat szervezendő a már meglevőből, de ennek központi, egyöntetű vezetője a mi­niszterelnök, illetve az általa delegált — mondjuk — kormánybiztos legyen. Ennek legyen alá ja rendelve az egész végrehajtó szervezet. De ennek keretében megszerve­zendő a végrehajtó földmérők szervezete is. központi vezetővel az élükön, aki szin­tén a kormánybiztos alatt álljon. * Az OFB elnöke hétfőre elnöki tanácsot hivott össze, hogy a kőltségbiztositck kér­désében felmerült élvi kérdésben hozzon döntést. E döntésnek nagy fontossága lesz s rendkívül nagy érdeklődéssel várják. Az OFB kitűzései. Az OFB a jövő hétre a következő tár­gyalásokat tűzte ki: 26- án: Aldebrő. Abaujszántó, Simó, Pere, Basko. Pinnvéd. Abda, Börcs, Rábapoto-na. Györgyszentiván, Nyulfalu, Nyulhegy. Rá- kóczifalva (haszonbérmegáilapitás). 27- én: Nyirgyulaj, Nagybarátfalu. Kis- barátfalu, Kisbaráthegy, Ménfő, Csanak- faiu, Csanakhegy, Győr. 28- án: Kisvárda, Beremend, Old. Villány, j Mátraverebélv, Samsonháza, Irota. Ba- j konykut. 29- én: Földes, Tetétien, Dorog Csolaok, Dég. Leányvár. Dóny. * Kiadóhivatalunkban kapható a Bándy : Ferenc dr. és Riedlv István dr. OFB bírák l földreform könvve. amely minden tudni- j valót magába foglal. Ara kötve 160.000. fűzve 140.000 korona. ifiüi «llaszldsoH véffeges eredménye. 128 demokrata, 91 WoJfí-páríi, 23 Kipka-párti és 8 szabadelvű. — Egy mandátum víiás. — Mikor lesz az első közgyűlés — i A választások végleges eredménye csak ma délelőtt lett nyilvánossá, mert a szava­zatok összeszámlálása a délelőtti órákig tartott. Csak most áll tiszta kép előttünk, melyet a következő kimutatásban adunk kerületenként: I. választókerület. Ripka-párt: Zeitiger Vilmos, Baránszky Gyula, Gamauf Géza. Wolff-párt: Wolff Károly, Joanovieh Pál. Szig-ethy János, Lampcl Vilmos, Pakányi Ferenc, Payr Vilmos, Máté István. Demokrata Blokk: Szilágyi Lajos, Kéthly Anna, Kabakovics József, Bánóczy László. II. választókerület. Ripka-párt: Becsey Antal, üinich Vidor. Wolff-párt: Platthy György, Benárd Ágos­ton, Bittér Illés, Székely János, Kossalka János. Demokrata Blokk: Fényes László, Rácz Vilmos, Tkalcsetz János. III. választókerület. Ripka-párt: Ziegler Géza, Hohenburger Antal. Wolff-párt: Perczcl Béla, Liptay Lajos, Krizs Árpád, Siidy Aladár, Kiss Menyhért. Demokrata Blokk: Benedek János, Ka­tona Sámuel, BecIUI-er Péter. IV. választókerület. Ripka-párt: Kozma Jenő, Kollár Lajos. Wolff-párt: Ernst Sándor, Sármezcy Endre, Csóka Lajos, Bozóky Adóm, Divénvi Károly, Lackenbacher György, Gyulay Já­nos. Demokrata Blokk: Bárezy István. Hann Arnold, Német János. Horn Ferencné, Biaskó Artúr. V. választókerület. Ripka-párt: Andréka Károly. Wolff-párt: Botzenhard János, Kontra Aladár. Brunecker Lajos. Bauknecht Tamás. Demokrata Biok: Biichler József. Vitéz Endre, Schubert Sándor, Knur Páiné. VI. választókerület. Egyesült Belvárosi Boigári Várt: Gaár Vilmos, Holzer Sándor. Siegescu József dr. Wolff-párt: Friedrich István, RafTay Sán­dor, l'riihwirth Mátyás, Bednártz Róbert, Szőke Gyula, Miklós Ferenc, Nagy Ferenc. Demokrata Blokk: I’ósta Sándor, Kertész Miklós, Vértes Emii, Fehérváry Sándor, Deutscli Mór, Melha Armand. VII. választókerület. Fővárosi Szabad­elvű párt: Sándor Pál, Glücksthal Samu. Bódy Tivadar, Nagy Andor. Wolff-párt: Lázár Ferenc, Ortway Rezső, Ivoós Jenő. Demokrata Blokk: Baracs Marcel, Er- dőssy Antal, Wildner Ödön, Fischer Ödön. Smarilia Géza. VIII. választókerület. Fővárosi Szabad- elvüpárt: Stern Sándor, Scheuer Róbert. Wolff-párt: Eiszka Árpád, Berthaller A. Gusztáv. Demokrata Blokk: Gál Jenő, Schöder Ferenc, Gyürey Rudolf, Bedö Mór, Riesz j József, Zala Zsigmond, Hegedűs József, í Fischer Márton. IX. választókerület. Ripka-párt: Füzes­i sérv Zoltán. | Wolff-párt: Szakáll Antal, Anka János. Demokrata 'Blokk: Vázsonyi Vilmos, B-al- kányi Kálmán, Kiss Jenő, Kovács Ernő, Bosnyák Izsó, Hoffmann Mihály, Bibiti- Horváth János, Csillag Ferenc, Grindl Ká­roly. X. választókerület. Ripka-párt: Radócza János. Wolff-párt: Tauffer Gábor, Piazza Győző. Demokrata Blokk: Bródy Ernő. Deutsch Jenő, Feleky Géza, Halász Alfréd, Horváth (IV.) KáToly, Rozénak Miksa, Halász Manó, Könnendy Gyula, Wilheim Adolf. XI. választókerület. Ripka-párt: Bayer Antal. Wolff-párt: Mlhalovich Zsigmond. Kirch­ner Béláné, Ambrus Gyula. Demokrata Blokk: Kakujai Károly, Biró Dezső, Lázár Miklós, Várkonyi Kálmán, Steríj Szerén, Tarr Béla. XII. válaszfókerüáet. Wolff-párt: Ho­monnay Tivadar, Hufnagel Imre, Kocsán Károly. Demokrata Blokk: Peyer Károly, Nagy Vince, Szepessy Albert, Sümegi Vilmos. Morvát Pál, Weisz Lipót, Füldváry Béla. XIII. választókerület. Szabadclvü-párl: Ugrón Gábor. Wolff-párt: Milotay István, Benzsay Ká­roly. Demokrata Blokk: Bárezy István, Ehrlich G. Gusztáv, Pászthy Károly, Eódermarin Mór, Steinherz Simon, B. Virág Géza, Gai duschek Marci, Vita Emil, Auer Pál. ' XIV. választókerület. Szabadelvű-párt: Nessi Gyula. Wolff-párt Kardi Kristóf, Müller József. Leó, Perndl Flóris. Demokrata Blokk: Fábián Béla, Péri Fe­renc, Gál Benő, Magyar Miklós, Elek Hugó, Deák Lajos, Szentirmay Imréné, Illés Ist­ván. XV. választókerület. Ripka-párt: Betten­berg Lajos dr. Wolff-párt: Tabódy Tibor, Halász Pál, Takács István. Demokrata Blokk: Propper Sándor, Kiss Ferenc, Bresztovszky Ede. Láng Lajos, Vámbéry Rusztem. XVI. választókerület. Ripka-párt: Lipták Pál. Wolff-párt: Petrovácz Gyula. PálfTy Jó­zsef, Nagy István, Paulheim Ferenc. Demokrata Blokk: Vanczák János, Éber 1 Antal, Wiesenberger Vilmos, Kerekes Ödön. I.évay Sándor. XVII. választókerület. Ripka-párt: Glück Frigyes. Wolff-párt: Müller Antal, özvegy Dirner Gusztáváé, Uovszky János, Havas Rezső, Bieber József, Lakatos Géza, A. Andrássy Béla. Demokrata biok: Hajdú Marcel, Matos Jenő. Vitéz Aladár, Vörös János. XVIII. választókerület. Ripka-párt: Csé­csi Nagy Miklós. Wolffpárt: Csilléry András, Blieszner Ágoston, Szakáll Géza. Demokrata Blokk: Peidl Gyula, Zsombor Géza, Horovicz Gábor, Weiler Ernő, Berkes Jenő, Zimmermann Rezső. XIX. választókerület. Ripka-párt: Schmidt Richárii. Wolff-párt: Szabó József. Bóhn József, Pászty János, Csepregi Horváth János. Demokrata Blokk: Györky Imre, Kör­inöczy Zoltán, Péter József, Polónyi Dezső, Gonda Béla. XX. váfiasztókerülct. Wolff-párt: Eck­hardt Tibor. Verebély Jenő, Cseh Jenő, Weszelszkv Gyula, Ravasz Árpád, Vass Béla, Hunkár Géza. Demokrata Blokk: Pakots József, Révész Zsigmond, Angyaltt'y Sándor, Sterbinszky I.ipót, Baross János dr. XXI. választókerület. Ripka-párt: Ereky Károly. Wolff-párt: Buday Dezső, Uselty Béla, Wensky Nándor, Máy Vilmos. XXIL választókerület. Ripka-párt: Sajó János. Wolff-párt: Walnicsek Béla, S-eeman Mi­hály, Vicián István, Dörfler Lajos. Demokrata Blokk: Farkas István, Haller Károly, Reisz Móric, Latinak Jenő, Farkas Zoltán. Az eredmény táblázatos kimutatása a kö­vetkező: Választó­Bipka­Szabadelvű­Wolft­■Pemokisii*-' kerület párt párt ) párt P"­i. 3 — 7 4 IL 2 — 5 3 in. ■ 2 —• 5 3 IV o — 7 5 V. I — 4 b VI. 3 — 7 0 VII. 4 3 5 VIII. 2 2 s IX. 1 — 2 9> X. l — 2 9 XI. , 1 3 6 XII. — — 3 7 XIII. — i 2 9 XIV. •­i i S 8 XV. 1 — 3 6 XVI. 1 — 4 5 XVII. I — 7 4 XVIII 1 — 3 6 XIX. 1 — 4 5 XX. — — 7 5 XXL 1 — 4 5 XXII. 1 — 4 h Összesen: 23 s 91 128 A kimutatás adatai a XVII. választási kerületben esetleg változnak. Ebben a Ke­rületben a Demokratikus Blokk saját ja­vára 5 mandátumot jelez, a Ripkia-pártnat pedig egvei se, mig a hivatalos kimutatás szerint a blokknak csak 4 inandátum-a van, a Ripka-pártnak pedig egy. Az eltérés tör­ténete és magyarázata a következő: Tegnap éjjel a legnagyobb felfordulás közben a XVII. választókerület elnöksége kérdést in­tézett a jogügyi osztályhoz az iránt, bogy a ni kell eldönteni a kisebbségek alapján a mandátumok sorsat. A kérdés a körül for­gott. hogy ha kevesebb van ugyan egy párt­nak. mnit a másiknak a szavazöUtömickek- ben, — de nincs egyetlen mandátuma sem, ebben az esetben kinek a javára kell el­dönteni a mandátumot? A jogügyi osztály ismertette az erre vonatkozó rendeseteket. Erre egv félórával később kiadták :» XVII. választókerületből a jelentést, ameiy sze­rint a demokratapárt 7. a Wolff-párt í. a Bipka párt pedig 1 mandátumot kapott. A kérdést ma még nem döntötték el vég­legesen, inert az erre illetékesek ma alud­tak és a döntés valószínűen csak héd fő ti fog megtörténni. Ha a demokraták javára döntik el. akkor Glück Frigyesnek nem lesz mandátuma és helyette a szociálde­mokrata Maczklevics Lajos kerül be :r vá­rosi parlamentbe. Az előbb közölt statisztikái Ripkn Ferenc kormánybiztos ina délelőtt mutatta lse Ra­kov szky Iván belügyminiszternek, akivel együtt bement Bethlen István gróf minisz­terelnökhöz és elmondotta a választás lefo­lyásának történetét Értesülésünk szerint az első közgyűlés június 3-ikán, szerdán dél­után 4 órakor iosz. 3 n*Mt M3 Hifii) SÍM a síim Wollte oásjíSspgtf. Bukarestből jelentik, hogy a román sze­nátusban Biann szenátor meginterpellálta a vallásügyi minisztert 3 szatmári római katolikus püspökség ügyében. Rámutatott arra, hogy ez a püspökség három ország­ban gyakorol kegyurnságot. Lehetetlen helyzet ez, mert igy alkalma van áliam- ellenes propagandát folytatni Miután ilyen propaganda feltehető, az államnak köte­lessége ezt megakadályozni úgy, hogy tiltsa meg a szatmári püspöknek, hogy utódját ő nevezhesse ki. Azonkívül végleg meg kell szüntetni a szatmári katolikus püspökségét. végül szóvátefte. hogy a Szál maron megje­lenő Katolikus Élet cimii folyóirat rom-án- ellcnes propagandát folytat. l.epadatu vallásügyi miniszter azonnal válaszolt az interpellációra. Kijelentette, hogy e kérdésben teljesen egyetért Biann­ual. Nem tartható fenn az az állapot —. úgymond. — hogy egy romániai püspök más államban is gyakorolhasson főpásztori jogokat. A római katolikus hierarkiát újjá fogják szervezni. Ez idő szerint tárgyalás folyik ez ügyben. Egyébként az a terv, hogy, a mint azt Bianti szenátor ur indít­ványozta, megszüntetjük a szatmári Püs­pökséget és a nagyváradi római kát --tikos püspökséghez csatoljuk az eddig áltála igazgatott területeket. Ami a szatmári püs­pökségen szerkesztett Katolikus Ele! eimü folyóiratot illeti, intézkedés történt, hogy a románellenes tevékenységben részesek bíróság elé kerüljenek s ha bűnösök, d fogják venni büntetésüket, annyival is in­kább, mert főképp a határszélen meg keli gátolni a veszedelmes naitáciát. Ha falnedvesség, talajvíz, savak | elleni trlqntol^aoknM m*t miki­érlelő sikert, lo* nv<rnd,;h valíhsn vizúfhaf atlan c * m en f- habarcspótléKot G vártja: ,, Biber"-'« iivek Kátrányinarí R.-T. Budapest, V., Vilmos rsAííúr-ot 22 Telefon H2-Ce KftpjipAo művi op f-nitpsi nnvne'Cnrnjrlrod'“ hr ni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék