Budapesti Hírlap, 1925. augusztus (45. évfolyam, 171–194. szám)

1925-08-01 / 171. szám

1925'. augusztus i. (171. sz.)' Bdmfesti Hirn« 9 SZÍNHÁZ is MOZI. Budapest, szombat. 1925. augusztus 1. — (Ma van a szerencse jegyek utolsó Vásárlási napja.) A MEFHÓSz sorsjáték­akció által kibocsátott 2000 koronás Sze­rencsejegyek utolsó vásárlási határideje vasárnap délben jár le. A szerencsejegyek ■tulajdonosai között a következő értéktár­gyakat osztják szét: egy brilliáns gyűrű, egy férfi- és egy női aranyóra, egy ar.any- eigarettatárca, 10 elsőrendű Orth futball- labda. 10 ping-pong készlet, ezer csomag Gerbeaud és több száz Mefhosz sorsjegy. A nyertes szerencsejegyek számsorait úgy a •budapesti, mint a vidéki lapokban közzé­teszik. — (Tetőtüz Kőbányán.) Ma este 11 óra 5 pe e1 or értesítették a tűzoltókat, hogy Kőbányán a Szentmihályi-ut 18. számú télkén épült Goldmann jégkereskedö jég­vermeinek teteje és a szomszédos földszin­tes lakóház lángokban ált. A tűzoltók nagy készültséggel a helyszínre vonultak és hoz­záláttak az oltás munkálataihoz. Benedek Mihály főtiszt vezetésével kivonult a köz­ponti, X. kerületi és az önkéntes tüzörség. !A bejelentés szerint csak cog jégverem te­teje gyulladt meg és a ház tetejébe is bele­kaptak a lángok. TÉVIRHTOH. Az osztrák-magyar provizórium Becs, jul. 31. (Saját tudósitónk telefon jelentése.) Az osztrák-magyar provizórium tárgyalása mai napján sem történt közeledés a tárgyaló felek között. Az osztrák delegátusok en­gedményeket kértek, különösen két árura vonatkozóan, amelyekhez az osztrák kivi­telnek nagy érdeke fűződik. A magyar ki­küldöttek azonban nem engedtek. Ám azért a végleges szakítás még nem következett be, bárha ennek a mainak kellett volna az utolsó ülésnek lennie. A jóvátétel! bizottság ülése. Paris, jul. 31. (Havas.) A jóvátételi bizottság ma dél­előtt Barthou elnöklé.sével ülést tartott, «mely félegv órakor ért véget. Az ülésen a napirenden szereplő kiilönféde ügyeket elintéztek. ÍR©® flLOM ÉS MŰVÉSZET. * (Magyar festők sikere Parisban.) Lon­donból jelentik: A Times párisi levelezője hosszabb cikkben számol be a párisi szalon ezidei második kiállításáról. A cikk meleg hangon méltatja Glatter Gyulának magyar parasztfej-tanulmányát és külön kiemeli László Fülöp egyik arcképének nagy si­kerét. Színház* * (Minden ut Budára vezet a Budai Szín­körbe „A nóta végé“-hez.) Autópark, ma­gánfogatok tábora veszi körül esténkint a színházat, ami azt igazolja, hogy a környék­beli nyaralókból is tömegesen tódulnak az utóbbi évek legnagyobb operettsikeréhez, amely mindén este a premier ragyogó sze­reposztásában kerül színre. * (Holnap, vasárnap délután „A ku­ruzsló“ kerül szinre a Budai Színkörben) Csortos Gyulával a címszerepben, mely a kiváló művésznek egyik legszenzációsabb alakítása. A helyárak mérsékeltek. * (A Budai Színkör) jövő heti műsora. Hétfő: A nóta vége. Kedd: A nóta vége. Szerda: A nóta vége. Csütörtök: A nóta vége. Péntek: A nóta vége. Szombat dél­után: Piroska és a farkas. Szombat este: A nóta vége. Vasárnap délután: Frasquito. (Vasárnap este: A nóta vége. Variété, * (Westerhold kapitány), aki drótnél­küli telegrafálás utján egy csatahajót kor­mányoz, szombaton este mutatja be talál­mányát először a Beketow-cinkusz uj augusztusi műsora keretében. A hajó min­den beavatkozás nélkül csakis telegrafálás utján a legkomplikáltabb jelzéseket, lövé­seket adja le és oly manövrirozást végez, hegy el sem képzelhető, hogy nem emberi kéz nUiködik közbe. Ezenkívül fellép a nyolc személyből álló világhírű Rama- schow eredeti orosz ének- és tánccscrport. Közkívánatra Beketow igazgató a nálunk qlv gyorsan megkedvelt 3 Codona légtor- nász csoportot augusztus hónapra prolon­gálta, akik minden előadásban szenzációs mutatványaikkal oJy feltűnést keltenek. Co- dona a világ egyedüli artistája, aki három­szoros száltót fordul a levegőben. A Garpi és Carpi Trióhoz, akik uj bohózataikkal mulattatják a közönséget, még a Trio Gab­riel, 3 vig pierot humoros repülő kalap­fa ikkai csaBakcrtak. Budai Színkör: A nóta vége ('Aül. Budapesti Színház: A meztelen Pesti (}4S). Kamara: (J. 140—27): A pletyka. Előadások kezdete 6. 8. 10 órakor. Tó-Mozi: (Telefon 150—83 és 20—82): Will és Bili (Diákélet Amerikában) 6 felv. A villám- sújtott város (Párisi történet 7 felv.). Híradó Előadások kezdete 8 és 10 órakor. Uomeros Kert Mozaó: (Vakokat Gvámolitó Országos Egylet. VII.. Hermina-ut 7. sz. Tel. J. 91—46. a 19. 25. 33. 35 és 65 sz. villá- mos kocsik megállóhelyénél.) A csata. (Claude Ferrere világhírű regénye filmen. 8 felvonásban. Főszereplők Sesue Haya- kawa és Tsuru Aoki. Megcsalt asszony. (Dráma 6 felv.) Főszereplő Mabei Farrers. 7iirán-mozaó: (Nagvmező-u. 21.) Az üldöző árnyék. (Kalandos történet 7 felv. Fősze­repben: Mimi Palmeri és Alfred Lunf. A tar­talékos féri. (Vígjáték 7 felv. Főszerepben: Laura La Plante. Márkus Emilia Parkmozaó ÍRákóczi-ut és Mu zeum-körut sarok. Tel.: J. 152—87. J. 74— 90). Vigyázz a nőre! P. Menictelli és Coxantin a főszerepekben. Smusplini. a kö­zépkori lovag. Amerikai burleszk. Lovon szerzett menyasszony. Amerikai Covbov tör­ténet. 6 felv. Bálint Béla előadóművész. Előadások 8 cs 10 órakor. NYILTTÉR. ÍE rovatban közlőitekért a szerkesztőség nem vállal felelőssséget.) Amerikai AStlUMS^«. Mindenütt kapható : — fr öraktarTörök Józsei R-T, rvóc:ni7.oriára, Budapest, VI.. KirálT»utca 12. *ziro Ezüst evőkészletek. nászajándékok, brilliáns ékszerek, gyöngysorok oloscm vásárolhatók Schmelcier Benőnél Károly*körnt 28. (Központi városház tökopuu Budapesti házakra, nagy- és középbirtokokra H legeionyösebben és leggyorsabban folyósittat a kölcsönöket! bármilyen valutában Doroszlay, Rákóczi-ut 62. I. 7.1; Tel.: iózsef 73-93. Hétszobás bEteárüsi modern lakásom azonnal átadom. Cim: IV., Mo»nár*utoa lO. Telefon József 13»$0. ÜgynÖKŐt nem díjazok. Févános. — A villámosvasutak igazgatósága dön­tött a viteldijakról. A villámosvasutak igazgatósága még junius 8-án átiratot in­tézett a fővároshoz, amelyben közölte, hogy számítása alapján a villámosvasutak tari­fáját mérsékelni lehet. Ezzel kapcsolatban javasolta az igazgatóság, hogy a belső vo­nalakon 3000 koronára szállítsák le az átszállójegy árát és a jövőben minden át- szállójegy egy órán belül kétszeri átszál­lásra jogosit. Ugyancsak javaslatot tett az igazgatóság az ölelkező szakaszrendszer be­vezetésére is. A közlekedési bizottság az igazgatóság javaslatát módosította és úgy határozott, hogy az egész vonalon 3000 koronás átszállójegyeket kell életbeléptctni és a 3500 koronás átszállóiegy megszünte­tendő. A főváros tanácsa multhcti ülésén foglalkozott ezzel az üggyel és a közleke­dési bizottság javaslatát, illetve módosítá­sát aggodalommal fogadta el és azzal a fenntartással, hogy a további, az igazga­tóság számításain túlmenő tarifamérséklés nem veszélyeztetheti a villámosvasut beru­házási. illetve újjáépítési programját. A villámosvasut igazgatósága tegnap éjjel Si- pőcz Jnő polgármester elnöklésével ülést tartott és hajnalig tartó tanácskozás után úgy határozott, hogy a főváros tanácsának álláspontját teszi magáévá, vagyis az ő számításain túlmenő tarifaleszállitást a be­ruházási programra nézve aggályosnak tartja. Az igazgatóság a közlekedési bizott­ság és a főváros tanácsának határozatával együtt küldi meg fölterjesztését a keres­kedelmi miniszternek, úgy hogy most tel­jesen a miniszter döntésétől függ. hogv a tarifaleszállitásnak melyik formája fog életbelépni. Értesülésünk szerint a fölter­jesztést sürgősen eljuttatják a kereske­delmi miniszterhez, mert a helyzet az. hogy a miniszteri jóváhagyástól számítva még hat hét kell a iegy«k előállítására, vala­mint arra. hogy az ölelkező szakaszrend­szerre vonatkozóan a kalauzokat kioktas­sák. Bármilyen gyorsan történjék tehát a miniszteri döntés, illetékes helyen úgy szá­molnak mégis, hogy az uj viteldi.iak szep­tember előtt nem léphetnek életbe. — A VII. kerületi anyakönyvi hivatal uj helyiségbe költözik. A Károly-körut 15. számú városi ház két emeletét a legutóbbi ideig a kórházi alosztály helyiségei foglal­ták le. Ezeket a helyiségeket a fővárosi ügyosztály összevonása révén, mint már jelentettük, a központi városházára helyez­ték át. ugv hogy a Károly-köruti ház tel­jesen felszabadult. A város gazdasági ügy­osztálya javaslatára ezeket a helyiségeket 200.000.000 K költséggel át akarták laká­sokká alakítani s elsősorban városi tiszt­viselők rendelkezésére bocsátani. Az ügy­A magdeburgi magyar­német uszómérkőzés. — Szombaton és vasárnap mérkőznek úszóink a németekkel. — Rövid időközökben egymást követik a sportnak azok a ntgy eseményei, amelyek magukra vonják a külföld élénk figyelmét s amelyeknek főszereplői a magyar sport kitűnőségei. A FTC és a III. kér. TVE vizipóló csapatának győzelmes külföldi útja. a magyar atlétáknak fényes londoni szereplése, a bécsi öt nemzet küzdelmének nagy magyar sikere, a vizipóló csapatunk­nak hatalmas győzelme a francia csapaton és végül vívóinknak Osztendében kivívott diadala után sor kerül most úszóinknak újabb szereplésére a sportéletnek a világ- színpadán. Holnap, szombaton és holnapután, va­sárnapon vívják meg reprezentáns úszóink harmadik mérkőzésüket a nagy német bi­rodalom válogatott úszóival és vizipóló csapatává!. Miként Becsben, az atléták, most az úszók találkoznak az óriás biro­dalom képviselőivel, s miként a múlt héten, ezúttal is a maroknyi magyar kemény el­lenfele, s úgy lehet iegyőzője is lesz a hat­van milliós németnek. Xéhi 'is'1 kellene föltételes módban be­szélni á magdeburgi erőpróba eshetősé­geiről. Egészen bizonyosan a miénk lenne a győzelem, ha minden fegyverfogható harcosunk olt lehetne a küzdelemnek a színterén. Egyetlen pillanatig sem volna •kétes a magyar siker, ha egyik legjobb úszónkat, Epcrjessg Bélát önmagunk ki nem zárjuk a küzdőknek a sorából azért, mert egyszer, egy övvel ezelőtt megfeled­kezett magáról és fiatalos hevületében el­lene szegült az Uszószövetség parancsának. Igaz, súlyos vétséget követett el. mert éppen a magyar-német mérkőzésről ma­radt el, de azóta meg lehetett volna bocsá­tani ballépéséért. Van azonban még egy akadálya a biz­tos győzelemnek. Bárány István orvosi ti­lalomra nem úszik 200 méteren s így Bárány és Eperjessy nélkül éppen a 4X200 méteres stafétát fogjuk elveszíteni, holott Báránnyal és Eperjessyvel vitán fölül állott volna a győzelmünk és ezzel az egész mérkőzésnek a sorsa. így azonban könnyen megtörténhetik, hogy egy ponttal a németeknek a javára billen a mérleg karja s megtörténik elsőizben, hogy a né­metek kerülnek ki győztesen a mérkőzés­ből Szombaton bonyolítják le a 4X50 mé­teres gyorsuszóstafétát és a 4X200 méteres stafétát. A sprintstafétában Bárány, Gá- borffy, Bitskey I. és Szigritz összeállítás­ban vesszük fel a küzdelmet a németek Heinrich, Dahlem, Fröhlich, Ohlrogge fel- állitásu stafétája ellen. A mérkőzés kime­netele teljesen nyilt és óriás küzdelem után fog eldöilni, hogy melyik csapat a jobb. A mi úszóinkra hátrány, hogy a 100 méteres uszodában két úszó a vázból indul, mert otthon ezt nem gyakorolhatták és igy a németeknek van nagyobb sanszuk a győ­zelemre. A 4X200 méteres stafétánk Gáborffy, Bilskeg I, Szigritz, Magyar öszeállitásban száll vízbe. A német csapat tagjai Rade- macher, Heinrich, eBrges és Schubert lesz­nek. A felálló magyar csapat ebben az összetételben gyenge lesz a németek legyő­zésére és igy ebben a számban nincsen esé­lyünk a győzelemre. Vasárnap a vegyes staféta lesz az első szám, amelyben Jung vagy Barta István, Bartha Károly és Bárány felállításban mér­kőzünk, a németek Rademacher, Fröhlich, Bcneckc, Heinrich .összeállításban sze­replő csapataival. Az esélyeink minimálisak és csak hatalmas erőfeszítés árán győz­hetünk. A 4X100 méteres stafétában a magyar színekben Bárány, Gáborffy, Bitskey I. és Szigritz állanak starthoz. A német csa­patban' 6sak Heinrich és Berges helye biz­tos, mig a másik két helyre valószínűen osztály iavaslatát úgy a középitési. mint a pénzügyi bizottság tudvalévőén elutasí­totta és ug.v döntött, hogv a felszabadult helyiségekre elsősorban c—-éb, magánhá­zakban levő városi hivatalokat kell áttele­píteni és csak az ezután fennmaradó he­lyiségeket fogják magánlakások céljaira átengedni. A székesfőváros bérházban el­helyezett hivatalai közül — miután a víz­müvek igazgatóságának ez a helyiség egy­magában szűk lenne — a VII. kerületi és az ezidö szerint Kertész-utca 32. számú bérházban levő anyakönyvi hivatal áthe­lyezése jöhetett tekintetbe. A város gazda­sági ügyosztálya előterjesztésére a tegnapi tanácsülés foglalkozott ezzel a kérdéssel és ugv határozott, hogy a Károly-körut 15. számú házba a VII. kerületi anyakönyvi hivatal helyiségei helyeztessenek át. Heitmann és Rademacher kerül. Ebben a stafétában a magyar csapatnak biztos győ­zelme várható. A magyar-német viadalt a vizipölómér- kőzés zárja be. A magyar csapat Barta—. Ivády, Fazekas—Keserű II—Wenk, Ke­serű I, Homonnay II összeállításban fog felállani a Rademacher—Cordas, W. Bahre —K. Bahre—Benecke, Amann, Sagt össze­állítású német csapattal szemben. A ma­gyar vizipólójátekosok kitűnő formában vannak, amit a franciák cúleni mérkőzés is bebizonyított és nagy gólarányu. győzel­met fognak aratni. Végeredményben tehát a németek 3:2 arányú győzelme a valószínű. * A magyar vívók dicsérete. A Daily Te­legraph a magyarok osztendei győzelméről a következőket Írja: A vívás magyar nem­zeti sport. Az osztendei verseny résztvevői a világ legerősebb vivőiből kerültek ki. A magyarok legyőzték valamennyi ellenfelü­ket és a versenyt a magyar nemzeti büszke­ség eseményévé avatták. * Brüll Alfréd a futballsport válságá­ról. Brüll Alfréd, az MTK elnöke holnap, szombaton délután dunai evezős házában vendégül látja a futballsport vezérkarát cs kifejti előttük a maga álláspontját, a futballsport jelenlegi válságos helyzetéről. Remélhetően Brüll Alfréd nemesük''ä baj okait fogja megvilágítani, hanem a kibon­takozásnak a módozatait is- meg .fogja je­lölni hallgatósága előtt. * A szegedi birkózó verseny. Szombaton és vasárnap tartják meg Szegeden a vidék legjobb birkózója cimért kiirt versenyt négy vidéki kerület válogatott birkózói­nak a részvételével. A versenyt a SzAK uj- szegedi pályáján az esti órákban bonyolít­ják le. A Birkózó Szövetséget a szegedi versenyen Barabás Jenő dr, cs Csillag Miklós képviseli. * Vidéki uszóesemények. Mialatt a ma­gyar válogatott úszók Magdeburgban küz­denek a nemzeti szinek becsületéért, a fő­városi úszók pedig a MUE versenyén Sió­fokon indulnak, azalatt a vidéki úszók Rá­kosligeten találkoznak. Augusztus 2-án ugyanis á vidék legrégibb uszóegyletc, a Rákosligeti Úszó Egylet rendezi a MÜSz főtitkárának a háború előtti legjobb vidéki sprinternek kiirt Révay-vándordij egyletek közti pótversenyét. A versenyre, melynek keetében a hatalmas serleg ötödször kerül kiírásra, rekordnevezés érkezett. Tata, Esztergom, Jászapáti, Rákosliget; Rákos­szentmihály és Csillaghegy úszói adnak egymásnak találkozót a versenyen, amelv nagyban hozzá fog járulni a vidéki erővi­szonyok tisztázásához. * A francia vizipolócsapat vereségének francia magyarázata. Az Auto cimü sport­szaklap Brun francia uszószövetségi fő­titkár tudósítása alapján részletes leírásban számol be a Budapesten megtartott fran­cia-magyar vizipolómérkőzésről. A franciák vereségét azzal mentegeti, hogy Padou mindjárt az első pillanatban jobb kezével olyan hevesen ' beleütközött Wenk kopo­nyájába, hogy ujját kificamította. Sérülése ellenére bátran végigküzdötte a mérkőzést, de természetesen nem tudta képességéit ki­fejteni, mert megdagadt kezét nem hasz-, nálhatta. A francia csapat többi tagja — irja a lap — megtette a magáét, kivéve Zur- fluh kapus, aki a második félidőben hibát hibára halmozott. A csapaton azonban meglátszott, hogy tartalékok szerepeltek benne és biztosra vehető, hogy ha az olim­piai csapatot állították volna ki, akkor az biztosítani tudta volna Franciaország szá­mára a győzelmet. Dclahaye biró bírásko­dásé minden kritikán felül állott és mind­két fél megelégedésére szolgált. Ezt az első francia-magyar mérkőzést — irja végül á lap — rendkívül lelkes érdeklődés kísérte és a Budapesten járt francia úszók sokáig fogják emlékükben tartani ottani fogadta­tásukat. * Vidéki birkózóbajnokságok. Augusz­tus 1-én és 2-án Szegeden tartják még á szegedi atlétikai klub ; rendezésében a vidéki birkózóbajnokságokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék