Budapesti Hírlap, 1925. augusztus (45. évfolyam, 171–194. szám)

1925-08-01 / 171. szám

8 B'JDí PESTI HÍRŰ? i — (Nemzetközi sakk-versenyek.) A züri­chi nemzetközi sakk-kongresszuson hozott határozat értelmében 1926-ban Budapesten, :1927-ben Londonban és 1928-ban Amster­damban tartanak világ-s/aikk-kongresszuso fcat. Az amszterdami nemzetközi kongresz- szussal kapcsolatban azonban sakk-olim- fiá szt is rendeznek. A Nemzetközi Sakk szövetség (Fédération internationale des echees) köriratban fordult a sakkszövet­ségekhez, hassanak oda az országok sakk­szövetségei a sportszövetségeknél, hogy a [lövőben az olimpiészokon a sakkversenye- iket a sportversenyekkel azonos elbírál ás- iban részesítsék. A boroszlói nemzetközi pakk mesterversenyen Bogoljubov nyert iNimzovícs, Becker Blumich és Gottschall Moritz ellen. A Rubinstein—Grünfeld és a Tarrasch dr.—Saemisch játszmák eldöntet­lenek. A Wagner—Réti játszma függőben maradt. Réti jobban áll. A vezető mesterek állása: Bogotjubow és Nimzovics 5'A—5'A, IWagner 5 (1), Réti 4 (2), Rubinstein 4 'A, ÍBecker A'A. A hölgy versenyben első lett: Vernhagcn 7 nyert ponttal, a második és harmadik dijon osztoztak Kalmár Paula, és Wolf S. R. (Bécs). 5 ki—5 'A ponttal ne­gyedik Márkus AA, ötödik Daunkc 4. Kö­vetkeztek még Gulich és Stenzel 2 'A, Pol­iter 2 és Hase 0 ponttal. — (Rozgonyi) fényképész az ipartestü- let ellen tett feljelentésének tárgyalása be­fejezéséig meghosszabbította azt a példát­lan kedvezményt, hogy 6 fényképrendelés- Bél a mélyen leszállított áron kívül egy művészies nagy. keretezett képet ad dii- jtalanul. — (Gyalogszerrel Rómába.) Az örökvá­rosnak az idén ugyancsak sok a látogatója és akárhány van köztük, aki nem megszer­vezett utazással, mint valamely csapat "tagja kényelmesen jut el Rómába, hanem j valósággal zarándokol, gyalogszerrel megy | forró napon, poros országúton, hogy meg­csókolhassa Krisztus helytartójának papu­csát. E gyalogló zarándokok közt. mint 'Rómából jelentik, nagy dicsérettel emlege­tik Capsari Emíliát, egy ötvenesztendős házalónöt, aki iunius 1-én egy fillér nélkül indult el Reggio Emíliából Rómába. A négysáz kilométernyi utat harminckét nap alatt tette meg. Perugiában az érsek ki­hallgatáson fogadta és Asszisziben a Fe­rencesek társházában is jól fogadlak. Hosszabb ideig sehol nem tartózkodott, de a reggeli misét sehol nem mulasztotta el. I Rómában a szenlatva is fogadta. Megái- j Bottá Őt. teljes bünbocsánatot adott neki \ lés megajándékozta. Rómában tizenkét na-j bot töltött a jámbor asszony. A zarándok- j bizottság annyi pénzt gyűjtött n számára, j hogy vasutoin tellett« meg az utat hazafelé. A jegy hat napig volt érvényes, de mert Bolognában, ahol szent Lukács katedráli- sának megtekintése végett kiszállt, a kel­leténél tovább időzött, leiárt a jegy érvé­nyessége és Bolognából otthonáig megint csak gyalogolnia kellett. Ez azonban nem kedvetleniitelte el és egészségesen. jóked­vűen érkezett haza. Még többet beszélnek Rómában egy marokkói katolikus asszony­ról. aki három kisgyermekével zarándo­kolt az örökvárosba. Tetuanból elgyalogolt Ceutiba, ahonnan hajón a spanyol Harta­— (Elesett egy ló.) Reggel kilenc órakor egy egyfogatu bérkocsi vágtatott örült irammal az Erzsébet-körutról a József- körut felé. Megvadult a ló. A bérkocsis már idősebb ember, nem birt vele, kiabált ő is, kiabáltak a járókelők is, a Rákóczi-ut ke­resztezésénél a lovasrendőr, aki szemben állott a vágtató állattal, hagyta maga mel­lett elröpülni a megvadult Rozinantet, amelynek futását aggódva figyelték a min­denünnen feléje irányuló szemek. A förge- teges iram nem tartott sokáig. A Népszin- ház-utca kereszlezésénél egyszerre csak el­tűnt a vágtató veszedelem: a ló nekiment az előtte elhaladó villámos hátsó részének, elesett, a kocsi fölborult, a kocsis leröpült a bakról és megvolt az utca legteljesebb szenzációja. Pillanatok alatt sűrű ember- gyürü vette körül az összeütközés helyét és áldozatait. Mindenki úgy tett, mintha segíteni akarna és mindenki bírált. — Nem értein a lovas rendőrt, hogy meg se próbálta a megvadult ló elfogását! Meg i se moccant. — Mit csináljon, ha nem kaphatja cl? — Mit csináljon? Vagy szabályos a haj­tás, vagy szabálytalan. Ez a hajtás sza­bálytalan volt. Ha szabálytalan, föd kell Írni a kocsist. Máskor meg is teszi, miért nem tette meg most is? — No, ha csak ez a baja, hát menjen most oda, majd meglátja, hogy nem egy rendőr és nem egy villamoseHenör jegyez- get szorgalmasan a noteszébe. A tényállás pedig az volt, hogy a ko­csisnak’csodálatosképpen és mindenek meg­könnyebbülésére alig esett baja: az orra vérzett kissé, a kezét fölborzsolta, de talpra ugrott és már kezdte is lekantározni a ma­gáról megfeledkezett kenyérkereső társát. Versenyparipának képzelte magát, holott szegény csak virsli Ítéltelek volt. Meg is la­kolt érte. Eltörött a lába. A fájdalmában is néma ló ott feküdt az utca közepén, pilie- gett, néha fölemelte a fejét, 'körülnézett, mintha nem tudná, hogyan került ide, olykor megpróbálta a félállást, de mind­annyiszor visszazuhant és megadással újra végignyuj tolta nyakát a kemény kövön. A gazdája ponyvával letakarta, egy asszony kannával vizet hozott, minden áron meg akarta itatni a szegény párát, a lovas- rendőr intézkedett, oszlásra nógatta a bá­mészkodókat, veszett csilingeléssel, lassan haladtak el a szánalmas állapotban lévő ál­dozat mellett a villamosak, amelyek utasai kíváncsian nyújtogatták a nyakukat és a tömeg csak állt, csak várt. Ráér mindenki, kevés a munka. Meg kell várni, mig a sze­gény, nyomorék párát elszállítják. Tizen­egy órára ez is megtörtént és akkor egy csapásra a régi, rendes képe lett az utcá­nak. A nagy látványosságról ekkor min­denki már csak félvállról úgy beszélt, hogy elesett egy ló. Hogy mennyi kár ez annak a bérkocsisnak, akinek hajszálon függött az élete és mennyi szenvedés annak a szerencsétlen állatnak, az nem jutott az i i i génába utazott. Onnan Spanyolországom, Franciaországom és Olaszországon át gya- logszerrel jutott cl Rómába, öt hónapig volt utón. A három gyermek közül a leg­idősebb. egy hat éves fiúcska mindvégig nagytürelmesen és kitartóan bukdácsolt az édesanyja, mig a két kisebb gyermeket Északafrikától a Vatikánig a karján vitte ez a csodálatos akaratú asszony. — (Sziget a gyalogjáróknak a villámos megállónál.) A villámos vasút igazgatósága elhatározta, hogy a forgalmasabb utcákon levő villamos-megállóknál, a közönség testi épségének védelmére, az úttestből kiemel­kedő szigeteket épít. Ilyen szigeteket állí­tanak föl forgalmasabb utcakeresztezések- nél. elágazásoknál, szóval azokon a helye­iken. ahol 1 a nagyobb kocsiforgalom a vil- lámosra várakozó közönség biztosságát ve­szedelembe sodorja. Ilyen szigetek épülnek elsősorban a Népszinház-utca és körút keresztezésénél, az 50-es végállomásnál, a Blaha Luiza-téren. a Lóngai-utca eleién és a Podmaniczkg-utcánál. Ilyen „életbizto­sító“ sziget van már néhány helyen, igy például a keleti pályaudvar induló olda­lán. a Kalvin-téren. az Apponyi-téren. Sok baleset, nem egv szerencsétlenség ’ történt (különösen a keleti pályaudvarnál mindad­dig. mig ez a sziget megépült, és bizony ;ió sokáig tartott, mig a villamostársaság igazgatósága rászánta magát, hogy újabb ilven szigeteket készíttessen, amelyeken nyugodtan várakozhatik a közönség és nem kell attól tartania, hogy valamelyik kocsi elgázolja, Mert jobb későn, mint soha. eszébe senkinek. — (Változások a cseh hadsereg vezeté­sében.) Prágából jelentik, hogy a Tribuna közlése szerint a cseh védőerő vezetésében a következő változások várhatók: Mittel- hauser francia tábornokot, a vezérkar fő­nökét, a védőerő főfelügyelőjévé nevezik ki. Helyébe Sirowy tábornok kerül a ve­zérkar élére. Pozsonyba Skor tábornokot, Kassára pedig Sneidarek tábornokot neve­zik ki kerületi parancsnoknak. — (Munkában az amerikai betörők.) Csak a minap adtunk hirt arról, hogy a csikágói bankárok a sűrűn megismétlődő bankrablások miatt külön nagy dijat tűz­tek ki azoknak a rendőröknek, akik bank­rablókat elfognak, vagy menekülésük köz­ben lelőnek. A csikágói betörőket azonban ez nem ijesztette meg, csakhogy most már a szállókat is megtámadják, mint lapunk legutóbbi számában olvasható volt és New- vorkban is garázdálkodnak. Newyorkban fegyveres rablók behatoltak egy palotába. Harc támadt, amelynek során két rablót megöltek, egy rablót pedig megsebesítettek. A negyedik rabló megszökött és magával vitte a 100.000 dollárt tartalmazó pénztátt. — (Akit álmában ölnek meg.) Győrből jelentik: A Győr közelében levő Pázmánd faluban Nagy Lajos kisgazdát éjjel álmá­ban ismeretlen tettes három fejszecsapással életveszélyesen megsebesítette. Beszállítot­tak a városi közkórházba, ahol azonnal ke­zelés alá vették, de életbenmaradásához jó­formán semmi remény sincs, mert a fejsze- csapásoktól koponyája szó szoros értelmé­ben kettényilt. A csendőrség erélyes nyomo' zást indított á tettes kézrekeritésére. — (Autóösszeütközés a keleti pálya­udvar előtt.) Ma délelőtt a Baross-téren, a keleti pályaudvar előtt egy olajszálliló te­herautó összeütközött egy teherkocsival. A teherkocsi tetején ülő Kokas József kocsis lezuhant a kövezetre és könnyebb termé­szetű zuzódásokat szenvedett. A mentők bekötözték, azután tovább folytatta útját. A rendőrség megindította ,a vizsgájától hogy az összeütközésért kit terhel a fele­lősség. — (Vidéki sikkasztót és betörőt keres­nek a fővárosban.) A hajdúnánási csend­őrség arról értesítette a főkapitányságot, hogy onnan 12 millió korona elsikkasztása után eltűnt Nagg Béla 27 éves soffőr. A sikkasztó valószinüleg Budapest felé me­nekült. — A dunaföldvári csendörörs táv­irati utón közölte a rendőrséggel, hogy a községben tegnap délután betörtek Janes Henrik ékszerész boltiába és onnan 45 millió korona értékű ékszert elraboltak. A csendőrség feltevése szerint az ismeret­ien tettesek Budapest felé vették útjukat. A rendőrség megindította a nyomozást. — (Hajnali botrány a kávéházban.) Pa­rázs botrány játszódott le ma hajnalban a Newyork kávéházban. Bródu Sándor fut­ballistával, az FTC trénerével összeszólal­kozott Reiss Tivadar boxbajnok. A szóvál­tásba beleavatkozott Reiss felesége. Maimon Fill táncosnő is. A lármára a kávéházba érkezett két rendőr igazoltat/ni akarta a botrányt rendező társaságot, miközben Reissné rátúmadt a rendőrökre, sértegette őket és az egyik rendőrt arculütötte. A házaspárt előállították a főkapitányságra, ahol a boxbajnokot és harcias feleségét hatóság ellen való erőszak és közcsendhá- boritás miatt őrizetbe vet'ék. — (összetűzés brit fasiszták és kommu­nisták között.) Londonból táviratozzak: Tegnap este a Hyde-parkban ismét össze­tűzés támadt brit fasiszták és kommunis­ták között. Mintegy 600—700 einher a fa­siszták főhadiszállása ellen vonult, de a rendőrség szétszórta őket. — (Megnyílik a becs—párisi légiposta.) Becsből je'entik: Holnap, augusztus 1-én nyílik meg a légipostái forgalom Bécs— Inn-br uck—Zii r i eh—Sl r a s s b u rg—Pár i s és Innsbruck—München között. — (A haragos férj merénylete.) Kapos­várról jplenlik: Somoggdöröcske községben Hóser Ádám kisbirtokos, ki már két éve elváltán él feleségétől, felkereste az asz- szonyt és megkísérelte vele a kibékülést. Az asszony ezt megtagadta, mire Hóser le- ütötte az asszonyt, majd kötőfékkel meg akarta fojtani. A zajra előisietö szomszé­dok mentették ki feleségét a dühöngő férj keze közül. Az asszony sérülései súlyosak. Hósert a csendőrök a kaposvári ügyészség fogházába szállították. — (Van annak, aki . . .) Moszkvából jelentik, hogy Jusszupov herceg egykori palotájában sokmillió érlékii kincsleletre akadtak. A bol.vsevik forradalom óta a pa­lota katonai muzeum volt. amelynek igaz­gatója és gondnoka már egy idő óta észre­vette. hogy az egyik falon repedés mutat­kozik. inelv egvre tágul és terjed. Elhatá­rozták. hogy szétbontják ezt a falat. A munkások csakhamar egy kriptába jutot­tak. amely csupa drágasággal volt tele: arany és ezüst evőkészletekkel, régi fest­ményekkel, a legpompásabb ékszerekkel stb. A bolvsevik kormány hálából az igaz­gatónak és a gondnoknak egyenként száz­ezer rubelt adott. Az a hir járja, hogy az a kincslelet nem magábanálló. Már jóval ezelőtt hasonló kincsre akadtak Riabu- sinszkinek. ift amerikai segitőbizottsági iroda volt főnökének a házában. Hiába, igaza van a magyarnak: van annak, aki meg nem issza!... — (Tanulmányi kirándulás.) Az Erzsé­bet Néptakadamémia a legközelebbi tanul­mányi kirándulása: augusztus 2-án fürdő- túra lesz. Találkozás a. megyeri 87-es villá­mos végállomásán reggel 8 órakor. Vezető: Zsíros Ferenc. — (Tilos a szabad Dunában fürödni.) A szabad Dunában való fürdésnek majd­nem naponként van egy-egy áldozata. Mi­vel a feljelentettek leginkább azzal véde­keznek. hogy nem tud iák. hogy 3 fürdés el van tiltva, a dunai kapitányság nyomaté­kosan figyelmezteti a közönséget, hogy a szabad Dunában tilos a fürdés. A kapitány­ság igy igyekszik a szabad Dunában való fürdést megakadályozni, s az emiatt fel­jelentett egyéneket szigorúan bünteti. — (A kőszegi ev. leányinternátus.) Kő­szegről jelentik: A dunántúli evangélikus egyházkerület már a múlt évben Pécsett tartott közgyűlésén elhatározta elvben, hogv kőszegi leánynevelő intézetét tovább­fejleszti. Tekintettel az intézet iránt meg­nyilvánuló nagy érdeklődésre, a fejlesztés ügyében most végleg döntöttek. Ehhez ké­pest még a jövő iskolai év előtt az inter- nátus befogadó képességét hatvanról ki­lencvenre fogják felemelni, úgyhogy az intézet a legnagyobb leányközépiskolai in- temátus lesz az egész országban Í925. augusztus í. ?i71. sz.Y — (Földrengés Amerikában.) Newyork•> bői táviratozzék: Kalifornia különböző ré­szeiben — beleértve Szanta Barbara váro­sát is — továbbá Uj-Mexikó, Kolorádó, Kanzasz. Oklahoma, Texasz és Honolulu államokban részben heves földlökéseket éreztek. —* (A bulldog és a puli.) Akik soha ..kutyászattal“ nem foglalkoztak, azok is bizonyára tudják, hogy a bulldog is. a puli is kutyafajta. Az első angol, a második magyar. Görbelábu, alacsony, zömök testű, csúnya pofáju. mint az angolok mondják: bizarr szépségű a bulldog, amely meglehetős álmos és unott természetű, mig a puli. ez a fürge, mozgékony, élénk te­kintetű és mozdulatu, kócos kis cigány | nem bizarr, de egészen különleges szép- j ségü és kedvességü. E két kutyafajta szem- ! beállítását egyik külföldi lapban megjelent következő hir teszi időszerűvé: A tisztafaju angol bulldogot, amely egyideig nagyon kiment a divatból, e pillanatban megint nagyon keresik és kü­lönösen az Európát meglátogató ameri­kaiak bulldogot visznek emlékül Ameri­kába. A nagy londoni szállók összevásá- . rolfák az Angolországban anég meglevő néhány tenyésztelepet és amerikai ven­dégeik kedvük szerint válogathatnak a megint divatba hozott bulldogok közt. Legutóbb egyik szállóérdekeltség egy francia szállóvállalattal külön szerző­dést kötött, amelynek értelmében a pá­risi vállalat a vendégeknek Londonból hozott bulldogjait az amerikaiaknak Európában való tartózkodásuk egész ideje alatt gondozta. Nálunk egy-két év óta nehány lelkes ál­latbarát és sportember buzgólkodására kezd az érdeklődés a magyar kutyafajták és igy a puli és unokatestvére, a pumi felé fordulni. De bevallhatjuk, hogy még meg­lehetősen gyér ez az érdeklődés. Ezzel is úgy vagyunk, mint mindennel: ami a miénk, nem kell, de annál jobban tetszik minden, ami idegenből jön. A türingiai do- bermann, a német juhászkutya, az orosz agár. a svájci bernáthegyi, az angol arre- dale-terrier hódit, becézik, tenyésztik, büsz- kélkedneík vele. de apuli. a kuvasz, a ko­mondor jóformán csak mutatóba akad. Igaz. hogy az utóbbi időben javul a hely­zet, de hol van még a puli a bulldogtól, a magyar élelmesség az angol üzleti szellem- tői? Igaz. hogy nálunk távolról .sincs ak­kora idegenjárás, mint akár csak Bécsben is, de mégis cs,ak akad idegen, aki ki­váncsi Budapestre. Ahogy föltűnik neki más különlegesség vagy fölhívják- rá a figyelmét, meg lehetne tenni ezt a pulival. A londoni nagy szállók ime nem röstellik és a löcslábu „nemzeti“ kutyát okos üzleti számítással nyakába sózzák az amerikai vendégnek, aki holtbizonyos, ha megis­merné a mi pulinkat, ezt vinné haza aján­dékba a misszeknek. A magyar fajkutyák terjesztésére alakult klubnak talán érde­mes volna ezzel a kérdéssel foglalkoznia. — (Dolgoznak a kommunisták Francia- országban.) Párisból jelentik: A lyoni bün­tetőbíróság tegnap két kommunistát három, illetve kéthónapi fogházra Ítélt a miatt, mert katonákat engedetlenségre biztatlak. — („Egy födél alatt.“) Stambulból je­lentik: A Stambul mellett lévő Jeniköjben az osztrák-magyar nagykövetségi nyári rezidenciát felosztották Auszria és Ma­gyarország között. A magyar követ az épü­let egyik felében már letelepedett. A tudó­sítás ezt a mondatot fűzi hozzá: Ausztria és Magyarország ismét egy fedél alatt van. —■„ (öngyilkosok.) Ma este a Népligetben morfiummal megmérgezte magát Gidró Ferenc 34 éves magánhivatalnok. Az arra jáókelők akadtak rá eszméletlen állapot­ban. A mentők súlyos életveszélyes állapot­ban beszállították a Rókus-kórházba, ahol azonban kihalgalni még nem lehetett. — Az Aradi-utca 22. számú házban lévő la­kásán a gázcsapot öngyilkossági szándék­ból nyitva hagyta és mire észrevették, meghalt Czapkó Anna 27 éves háztartás­beli leány. Teltének oka ismeretlen. Holt­testét a Törvényséki Orvostani Intézetbe szállították. — (A francia banktisztviselők sztrájkja.) Párisból jelentik: Lyonban ma megkezdő­dött a banktisztviselők sztrájkja, amely a nagy pénzintézetek javarészére kiterjed. — (Nagy vihar Trientben.) Rómából je­lentik: Tegnap délután Trientben és kör­nyékén nagy vihar és jégeső volt. Sok ab­lak összetört, a háztetők megrongálódtsk, A kár jelentékeny. Azt hiszik, hogy a ve­tés kétharmada elpusztult. A vihart, amely azután a Sugans-völgv felé húzódott, órá­kon át zápor követte. Mantua környékén is nagy kárt okozott a jégverés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék