Budapesti Hírlap, 1925. november (45. évfolyam, 248–271. szám)

1925-11-04 / 249. szám

t&ffikfövemim- 4. '(249r Sr.T Bdbwestí RmtRP .'JáLLk-' IÍ+-Í ZZ-Í, feöffiai bizottsága pedig e hónap 13-án délután 5 órakor ugyancsak a Mester-utcában tartja első ülését, amelyen Kovács János dr. „Aktuá­lis kérdések a polgári iskola feladatatairól“ timen tart előadást. A Demokrata Női Pártszervezet helyisé*»- fcen '(Király-u. 65. II.) november ő-én délután 6 árakor az intézőbizottság hangversenyt ren­des, Bedépödij nincs. Rendőri hírek. 'Az utóbbi időben több ízben megtörtént, hosrv a Ferenc József kereskedelmi-kórház rendelőjében az orvosi vizsgálatra várakozó betegek fogasra akasztott kabátjából ismeret­len tettes kilopta a pénztárcát. A kórház egyik orvosa ma tetten érte Klein Jenő kercskedö- eegédet, aki éppen elemeit egy tárcát egv ka­bátból. Előállították a főkapitányságra és mi­re! az valószínű, hogy a többi tolvajlásokat is fi követte el. őrizetbe vették. Az Cllői-uton levő Örökimádás templomban teítenérték Kiss Julia 19 éves müvirágkészitő- nőt. amikor az egyik oltárnál elhelyezett per­selyből pénzt húzott ki. Az oltári perzsely tol­vaját letartóztatták. A Krisztina-köruti autóbusz megállónál is méretlen tettes kilopta Hitzinger János Pál mérnök zsebéből ötmillió korona értékű arany­óráját. A zsebtolvajt keresi a rendőrség. Deák Vilma ’tisztviselőnő Mária-utca 98. teám alatti lakásába beállított egy jóiöltözött fiatal nő azzal, hogy a tisztviselőnő kiadó szobáját meg akarja tekinteni. A lakás meg­tekintése közben az ismeretlen nő hirtelen tosszuI lett, mire Deák Vilm« kisietett a kony­hába egy pohár vízért. Mire a vízzel visszatért, az ismeretlen nő eltűnt és magával vitte Deák Vilmának az asztalon fekvő ezüst reliküljét és egyéb apróbb ékszereket. A furfangos tolvajnőt keresi a rendőrség. Az Erzsébet-hid budai oldalán a Dunához vezető lépcsőkön egy levelet találtak, melyben Krill Gizella háztartásbeli nő bejelenti, hogy öngyilkos lett. A rendőrségtől kérj, hogv holt­testét, ha megtalálják ne boncolják fel. Az életunt megírta azt js, hogv Tokodon, Esztcr- gommegyében lakik egv hozzátartozója, Hor­váth Jánosné. A főkapitányságról detektívek utaztak Tokodra, hogv megállapítsák az ön­gyilkosság körülményeit. A bors-utcai villamos megállónál észrevette a rendörörszem, hogy a villamos síneken egy jól öltözött nő ül, aki a rendőr kérdéseire ér­telmetlen feleleteket adott. Bekísérték a fő­kapitányságra, ahol kiderült, hogy Prideczki Mártonná a neve, közveszedelmes elmebeteg. Az angyalföldi elmegyógyintézetbe szállították. Neumann Rózsa 17 éves varrónő két nappal ezelőtt eltávozott párkány-utcai lakásáról, azóta nem adott életjelt magáról. A rendőrség keresi. Érsek Anna 30 éves ápolónő aszpirinnel, Ko­vács Erzsébet 20 éves mindenes kininnel. So- mogyi Ilona , 21 eves hivatanoknö ismeretlen méreggel megmérgezték magukat. Tóth Gizella 19 éves mindenes a Városligetben egy fára fel­akasztotta magát. A járókelők észrevették és levágták a kötélről. Mind a négy életuntat ve­szedelmes állapotban szállították a mentők a Rókus-kórházba. Az uszóstadion ügye az Uszószövetség ülésén. Az elnökség a főváros intézkedései miatt lemondott. — Vita az Európa- bajnokság körül. — Az elnökség egyelőre tovább viszi az ügyeket A MÜSz tanácsa az uszóstadion-kérdés­ben ma este rendkívüli tanácsülést tartott, ■amelyen Röser A. Edvin elnökön. — aki lemondott — és Béldy Alajos alelnökön kívül — akit hivatalos elfoglaltsága aka­dályozott a megjelenésben. — a teljes el­nökség és a tanács nagyrésze megjelent. Donáth Leó dr. terjesztette be az uszoda- tisrv jelenlegi állását. Először ismertette az eddigi uszodaterveket, amelyeket azon­ban a főváros tanácsa városrendészet, eti­kai és pénzkérdés miatt nem fogadott el. !A mostani uszodaügv kapcsán ismertette ü főváros pénzügyi bizottságának határo­zatát, miszerint a mai közgyűlés napirend­jéről levétette az uszoda-kérdést. Rámuta­tott áriái hogy milyen következményekkel Í?ár. há nem tesz uszoda. Le kélt rtro'nda- jiunk az" Eur'ópá-bainoksáo megrendezését, ami állal a MUSz-t a legnagyob blamázs léri a külföld előtt. .4" uszoda-kérdést nem tehet halogatni, mert a nemzeteket, ame­lyek résztvesznek az Európa-bajnokságban. imár most le kellett kötnünk Írásban, meri ezek' a nemzetek már most készítik elő. rjövŐ évi nemzetközi programjukat. Maga részéről erősen pesszimista és nem remél semmi javulást ebben a kérdésben. Ezért lemond tisztségéről. sőt n Nemzetközi 'Úszó Szövetségben viselt alelnöki tisztségé­től is megválik és visszavonul „ sporttól. Donáth jelentéséhez először Halmai/ holtán szólott hozzá - aki élesen bírálta azt az intézkedést, hogy az Európv-bajnoksá­got Magyarország rendezi és nem egy gaz­dag nemzet. Komiádi Béla azt javasolja, hogy egy­előre Donáth ne mondjon le és a tanács a végleges döntéssel várion négy hétig. Ha december 1-ig nincs semmi biztosíték arrz. hogv megvalósuljon az uszoda, úgy akkor hívjanak össze megint egy rendkívüli közgyűlést és határozzanak. KélcT Tibor dr. Halmay szavaira vála­szol. kijelentvén; g• tanács még a tavasszal ; döntött. hogy az Európa-bajnokságot; megrendezi. Különben csatlakozik Kom- j jádi indítványához. Egyúttal bejelenti, hogy ■ az elnökség szolidaritást vállalt Donáth-al j és ha néni lesz meg az uszoda, szintén le- ! mondanak. Kuglcr Sándor a maga és a tanács névé- bem. bejelenti, hogy szintén csatlakozik az elnökség állásfoglalásához és azon esetben ők is lemondanak. Kuglet-bejelentését á ta­nács nagy tapsviharral fogadta. Czobor Gyula dr. társelnök Halmag sza­vaira reflektálva kijelenti, hogy Donáth azon javaslatát, miszerint az Európa baj­nokság először itt rendeztessék, teljes mér­tékben helyesli. Kom jádi indítványozza, hogy az elnök­ség és a tanács ne mondja ki előre, hogy lemond, hanem a dec. 1-iki rendkívüli közgyűlésre hívja meg. az OTT képviselőjét és — ha nem lesz meg az uszoda — adja át neki a MUSz ügyvitelét. Donáth a zárszó jogán válaszol a hozzá­szólásokhoz és bejelenti, hogy lemondását vissza nem vonja, csak felfüggeszti. TÁVIRATOK. Radics belép a Pasics-kormányba. Belgrad, now 3. A király elnöklete alatt ma délelőtt mi­nisztertanács volt. amely két óra hosszáig tartott. A tanácskozásról távozó miniszte­rek semmilyen felvilágosítást sem adtak. ■ Jól informált körökből szerzett értesü­lés szerint ez alkalommal a kormány re­konstrukciójának kérdéséről és fontos ál­lamügyekről volt szó. A miniszterelnök az általános belpolitikai helyzetet, Nincsics (külügyminiszter pedig az utóbbi balkáni események kapcsán a külpolitikai helyze­tet ismertette. A kormány rekon-rstrukciójáról két kom­bináció van forgalomban.. Az egyik szerint csupán Radics lép be a kormányba és egyes miniszteri tárcák gazdát cserélnek. Másik verzió szerint az újjáalakított kormányból több miniszter lép ki. Radicsnak a kor- ínánybalépése elintézett dolog, csupán az nem bizonyos még, vállalja-e a tárcát, vagy ami valószínűbb, mint tárcanélküli minisz­ter vesz részt a kormánymunkájában. A ki­rály Radicsot ma este kihallgatáson fo­gadta. Péfaín marsall visszatér Franciaországba. Paris, nov. 3. A lapok jelentése szerint Pétain tábor­nagy tegnap este vezérkarával együtt el­hagyta Fezt, hogy visszatérjen Francia- brszágba, . . Sztrájk tört ki Palesztinában a brit politika miatt. London, nov. 3. (Reutert) Mint a jeruzsálemi lapok je­lentik, Palesztinában általános sztrájkot mondtak ki, tiltakozásul a Baldwin-nyilat- kozaton alapuló brit politika ellen és a sziriai és palesztinai arabok függetlensége érdekében. Damaszkusz a bombázás után. Alexandria, nov. 3. (Reuter.) Egy Damaszkuszból érkezett utas arról ad hirt, hogy' Damaszkusz há­rom külvárosának október 28-iiki bombá­zása után 1200 holttest maradt az utcákon és 4-i0 a házak romjai alatt. Az angol munkáspárt sikere. London, nov. 3. Anglia és Wales háromszáz városában és községében a megtartott községi válasz­tások eddigi eredménye szerint a munkás­párt a vidéken 45, Londonban pedig 32 mandátumot nyert. Balkáni biztossági paktum. London, nov. 3. (Wolff.) A Morning Post jelenti: A gö­rög kormány elfogadta azt a Chamberlain részéről megpendített gondolatot, hogy a biztonság és a kötelező döntőbíráskodás kikötésével balkáni szerződést kössenek. Ebben a kérdésben rövid időn belül hiva­talos nyilatkozat várható) __u_ F ŐVÁROS. T A közgazdasági bizottság alakuló ülése. A székesfőváros törvényhatóságának közgazdasági bizottsága ma délután tar­totta alakuló ülését Folkusházy Lajos al­polgármester elnöklésével. Az elnöki meg­nyitó és az alakulás kimondása után Ham- vassy István dr. főjegyző ismertette az ügyosztály munkájáról szóló jelentést, az ezidőszerint folyamatban levő ügyieket, va­lamint a készülő munkák programját. Vita Emil dr. volt tanácsos a gazda­sági ügyosztály egyik fő feladatának azt látja, hogy a társadalomtól, a várostól és az államtól vívjon ki minden lehető mun­kaalkalmat. Az állami beruházási pro­gram újabb előirányzatában több fő­városi érdekű építkezést és közmunka kieszközlést kér a várostól. Foglalkozott továbbá a főváros kisipari politikájával és a kereskedelmi forgalom még fennálló akadályainak megszüntetése végett a vá­ros, a kereskedelmi és iparkamara együt­tes munkáját tartja szükségesnek. Vértes Emil a kereskedők helyzetéről beszélt. A portáladó megszüntetését sür­geti. Javasolja, hogy a főváros lépjen közbe már mostan oly irányban, hogy az 1926. év elejére kilátásba vett műhely- és üzlethelyiségek felszabaditását akadályozza meg, illetve odáztassa el arra az időre, amíg megfelelő helyiségek állnak rendel­kezésre. Ezután a tisztességtelen verseny ellen szólalt föl és a feltüneön elszaporodó kényszeregyezségi eljárásokra hívja fel a figyelmet. Végül a lehetetlenül drága és rossz telefonról beszélt. Holczer Sándor az idegenforgalom fon­tosságára hívja fel a bizottság figyelmét. Fényes László közbekiált: Ha ide jön valaki, mint kémet elfogják. Karch Kristóf a fővárosi üzemekről be­szélt. Utána Horovitz Mihály a kereske­delmi szerződések hiányára mutatott rá, ami óriási kárára van az ország kereske­delmének. Amig Budapesten hónap számra tanácskoznak a kereskedelmi kikötőről, amelynek építése semmit sem halad előre, azalatt Csehország Pozsonyban megépítette a maga kereskedelpú kikötőjét. Három indítványt terjesztett elő: .Írjon fel a főváros a kormányhoz, hogy mielőbb igyekezzen megkötni a kereskedelmi szer­ződéseket, továbbá, hogy fejezzék be mi­előbb a csepeli kikötők építését, továbbá ugyanazt a hitelt adják meg az iparnak és a kereskedelemnek, amit a földbirtokok megkaptak. Végül küldjön ki a főváros egy albizottságot a vámügyek felülvizsgá­lására. Utána Halász Alfréd a kéményseprő­ügyekkel foglálkozott. Indítványt terjeszt elő, hogy a mostani aránytalanságok meg­szűnjenek és minden kerület a munkaadó és legalább két munkás tisztességes meg­élhetését biztosítsa. Szepessy Albert a kergazdaságok fej­lesztésének fontosságára hiVta fel a figyel­met. Ezután a főváors tüzoltőszerellátásá- nak kérdését tárgyalta. Müller Antal arra mutatott rá, hogy in­kább semmilyen vámszerződések se legye­nek, minthogy rosszakat kössünk. A köz­üzemek megsziinletését sürgeti. A . mai ipari kontárok ellen beszél. Az iparenge­délyek kiadását meg kell szigorítani. In­tézkedést kér, hogy csak szakképzett ipa­rosok kaphassanak iparengedélyt és alkal­mazást. Nagy Antal az iparosság súlyos helyze­tére mutatott rá. Feliratot kíván intéztetni a kormányhoz a kiviteli lehetőségek meg­könnyítésére. Fényes László azt kifogásolta, hogy miért csak ilyen későn hivták össze a közgazda- sági bizottságot. Majd azt teszi kérdés tár­gyává, hogy az állam által beszedett kincs­tári házhaszonrészesedést milyen célra for­dították. SiegescU József a közmunkatanács és a MÁV ellen elhangzott vádakat tette szóvá. A MÁV ellen hangoztatott vádra vonat­kozóan megjegyzi, hogy a MÁV igazgató­ságát haladék nélkül értesíteni kell, hogy a bizottságban milyen vádak hangzottak el, hogy megtehesse a szükséges intézkedé­seket. Folkusházy Lajos alpolgármester felelt a felszólalásokra és mindenekelőtt vissza­utasította a MÁV és általában ily nagy ál­lami szervek és üzemek konkrét adatok nélkül való meggyanusitásút. A vádakat hangoztató bizottsági tagoknak módot fog adni a főváros, hogy konkrét vádaikat elő­terjeszthessék. A bizottság ülését a nyári szünet és a munkatorlódás miatt nem hív­hatták előbb össze. Horovitz Gábor kimagyarázó szávai után Elek Hugó szólalt fel. majd Ambrus Gyula intézett az iránt kérdést, hogy a kisipari hitelt lehetőség szerint emeljék és a kamat­lábat szállítsák le. Folkusházy Lajos pol­gármester megnyugtató válasza után Tőke bizottsági tag napirendi indítványt tett, hogy az idő előrehaladottságára való tekin­tettel a tárgyalást szakítsák félbe. Az indítványt a bizottság egyhangúan elfogadta, erre Folkusházy Lajos alpolgár­mester az ülést bezárta azzal, hogy annak folytatását egyik legközelebbi napra tűzi ki, — A külföldi kölesöniigyi bizottság ülése. A külföldi kölcsönök rendezésére kiküldött bizottság ma délután Sipőcz Jenő polgármester elnöklésével ülést tartott. A már bizalmas jellegű ülésről a következő jelentést adták ki: A székesfőváros külföldi kölcsöneinek rendezésére kiküldött bizott­ság ma délben tartott ülésében tudomásul vette, hogy az esztendei egyezményt a kül­földi hitelezők képviselői á maauk részé­ről is aláírták. így most már a 'közgyűlés­nek és a magv. kir. kormány hozzájárulása után az egyezmény 1926 január 1-én .életbe lén. A bizottság mai ülésén az egyezmény életbeléptetésével kapcsolatos kérdések. Je- tárgyalása után akként döntött, hogy az egyezményt december hó első napjaiban tartandó törvényhatósági közgyűlés elé ter­jeszti. A bizottság ülése a mai nappal nem ért végei, hanem értesülésünk szerint pén­teken folytatják tárgyalásaikat. — Interpellációk és indítványok tö­mege. Jelentettük már, hogy a székesfő­város törvényhatóságának szerdai közgyű­lésére egész sor indítványt és interpellá­ciót jegyeztek be. Újabban még a követ­kező indítványokat jegyezték be. Lipthuy Lajos a farkasréti villamos végállomás­nak áthelyezése ügyében jelentett bé in­terpellációt, Weiler Ernő a 12.500 koro­nás osztószám ellen terjeszt elő indít­ványt, Horváth Károly (belvárosi) indít­ványában a névtelen katona sírjának fel­állítását sürgeti, Peyer Károly a magyar államvasutak környékbeli munkásjegyei­nek leszállítására vonatkozóan tesz indít­ványt, Németh János á második kerületi elöljáróságnak, az úgynevezett Levente- bélyegekkel űzött propagandája miatt in­terpellál, Deák Lajos pedig a községi ke­nyérgyárak munkaidejét teszi szóvá inter­pelláció formájában. & SZÁLL JÓ HIß s-?-4JRÖL-S2Áá1> j Sőt&mst vtm Trumjd&ri tcUrfu. Vj /yótkáurtt fecUviek. nftje££éJc£etűz£' / jtíL fthu,, Yivute rruxsuxxt'Onrúg^ é£cóak:\ A JkntJstuám. (Uhmamak,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék