Budapesti Hírlap, 1926. február (46. évfolyam, 26–48. szám)

1926-02-20 / 41. szám

1926 február 20. (41. sz.) Budapesti Hirup 9 — (Kérelem az. eltűnt visszaTándorlo érdekében.) Fcíbry Viktor, Amerikából visszavándorolt és állítólag elmebajos kés­márki illetőségű ember 1921 január 27-én Gvanafalván átjött Magyarországba. Fábry 1020 december. 28-án indult el az Amerikai Egyesült-Államokból a ..Galabría" hajón és 1921 január 22-én érkezett meg Triesztbe, utazásának végpontja ismeretlen volt. A beérkezett értesítések szerint roko­naihoz Késmárkra meg nem érkezeit. Fel­kérik mindazokat, akik Fábry Viktorra magára, vagy pedig tartózkodási helyére nézve valami felvilágosítást adhatnának, hogy ezt a Magyar Kivándorlókat és Visz- szavándorlókat Védő Irodával" (Budapest VIII., Fiumei-ut 4.) lehetöen ez év március 15-éig közöljék. — (A Néptanítók Lapja) legutóbbi sza­ma, amely február 16-án jelent meg, több rendkívül érdekes képben mutatja be a tehetséges gyermekek munkakiállitásán látható egy-két meglepően szép munkát és több képet közöl a vésztői árvízről is, amelyről cikkeket közöl és az árvízkáro­sultak érdekében mozgalmat is indit. Sok tanulságos olvasni való van a jeles tan­ügyi szaklap e számában is és közte nem egy cikk, amely a laikust is .nagyon érde­kelnek. — (Eredményes „tisztogató akció*' Olasz­országban.) Római távirat szerint Kagliari- ból ezt jelentik: A rendőrség egy tisztogató akció során a Szardíniában levő Lanussi vidékén 12 embert letartóztatott. Az ille­tőknél 30 puskát, 5 revolvert és nagyobb- mennyiségii lovászért találtak. — (Kínai fegyeneek meghiúsult szökése.) Sanghajból táviratozzák: Mintegy száz kí­nai íegyenc megkísérelte a szökést a va- vosi börtönből. A francia rendőrségnek fegyverét kellett használnia. Öt feyyenc meghalt, tizenegy súlyosan megsebesült. — (Kivándorlás Kanadába.) Sopronból jelentik: Az utóbbi időben a sopronmegyei Rábaközben Kanadába irányuló élénk ki- vándorlási mozgalom vehető észre. A vár­megye két járásából (csornai és kapuvári) január és február első napjaiban hetven­hét szeméiv kért Kanadába szóló útlevelet az alispáni hivataltól. — (Tűz egy hamburgi templom tornyá­ban.) Hamburgból táviratozzák: Ma éjjel két óra tájban a Hamm-városrészbein lévő fogadalmi templom tornyában tűz ütött ki, amelyet a tűzoltóságnak három órai munka után sikerült eloltania. A tüzet kívülről és belülről egyidejűén oltották. Á" harangto­rony féíSö része belülről annyira megron­gálódott, hogy teljesen újra kell építeni, m*g kívülről a torony csak kevéssé rongá­lódott meg. A harangokat, nemrégiben ja­vítás elvégzése végett, levették a harang- állványról. A tűz okául a toronymunkánál elkövetett vigyázatlanságot mondják. — (A lavina áldozatai.) Párisból távira­tozzék: Mint a Newyork Héráid Saltlake- Cityhöl jelenti, a lavinaomlás áldozatai után t'ölytatott kutatások során harminchúrom holttestet húzlak ki a romok alól. Több mint ötven ember még hiányzik. Rádióműsorok mindenfelől. Vasárnap,február 21. Budapest. 0.30. Újsághírek, kozmetika. — 10. Zetiíésmise a Belvárosi plébá­niatemplomból. — 12. Matiné. 1. Mozart B- dur hegedű—zongora-szobáin. Előadja Jám­bor Ági és Böske. 2. Chenibiivi: A ve Maria, Gioconda ária, előadja Pogány Ödönné dr.- né, 3. Saint-Saens: Románc, kürtön előadja Szádéi- István tanár, az Openabáz tagja. 4. Palágyi Lajos kiét verse, előadja Kuhársuky Lászlóiké? 5. Weber: Rondó, Schubert: Mó­ni ont Musical, Brahms: Capriccio, előadja Augenfeld Magda. 6. a) Popper: Magyar rapszódia, b) Glazunoft': Spanyol szerenád, előadja Radó Magda. 7. a) Hubay—Petőfi: Rózsabo-kor a domboldalon, b) Lavo-lta: elő­adja Pogány Ödönné dr.-né. 8. Schubert: Stándchcn, előadja S rá dér István tanár, az Operaház tagja. 9. a) Verdi: Remato áriája az Álarcos bál cimü operából, b) Kurucz János: Hervadó rózsáik közt. Előadja Simon Sándor, zongorán kíséri Polgár Tibor. — Bergengóc bácsi mesél (Zsombok Zoltán iró). — 4.15. Győző Lajos, a Vígszínház tagja humoros előadása. Cristian Lili éne­kelt: 1. Löwe: Titkon jó a csók. 2. Dienzl: Tavaszi dal. 3. Dienzl: Legelső. — 5.30. Re­formátus istentisztelet a Kálvin-téri temp­lomból, Szabó Aladár dr. lelkész prédikál, utána vallásos est. „Az építendő magyar re­ménység templomáról" felolvasást tart vitéz Komáromi János és Ujvárossy Margit éne­kel.' — 7. A Falluszövefség előadása 1. Lesz-e még szüretünk" és „Dal egy kis zászlósról". Énekli Murgács Kálmán zene­szerző cigáinykisérettel. 2. SchandI Károly dr. földmivelésiigyi államtitkár előadása: A magyar falvak jövője. 3. Csikországi feny­vesekben. Édesanyám ablakára. Szőke Tisza, énekli Murgács Kálmán zeneszerző, cigány- kisérettel. — 8.30. Hegyi Anna, a Városi rádió-kiállítás IV., KoBsath Lajos-utca 18., reggel 9 órától éjjel 12 óráig. Volt már a Rádió-kiállításon? Színház tagja magyar nótákat énekel, Korodi | Gyula cigány zenekarának kíséretével. 1. Le- I hullott a rezgő nyárfa levele. A csap-utcán i véges végig, Túl a Tiszán faragnak az ácsok, | Dunántúl. Tiszántúl. 2. Tanav Frigyes: Csil- | i.lgtálán setét éjjel, Dobi Jóska: Nem tudok ! én megjavulni. 13. Magyar egyveleg: Repülj fecském! Csak egy kislányvan a világon. Az én szobám kicsike, de meleg, Rózsabokoriban jöttem a világra. — 10. Tánc zene. Bécs. (Hsz. 530 — 1.4 Kw.) 11. A bécsi filhar­monikusok hangversenye. — 4. Népies zene­kari hangverseny. — 6.15. Kamarazene. — 7.30. Magyarázat a Siegftied operához. — 8. Wagner operája: Siegfried. Prága. (Hsz. 550 — 0.5 Kw.) 11—1. Zene- matiné. — 5—6'. Hangverseny. — 6.15. Né­met nyelvű leadás. — 7.26. Hírek. Utána hangverseny. Berlin. (Hsz. 505 — 10 Kw.) 0. Reggeli ájta- losság. — 11.30. Szórakoztató zene. — 2.20. Sakk. — 3. \ német növényvédelem. — 4.30. Hangverseny. — 8.30. Vidám nuror, — 10.30. Tánczene. Königsberg. (Hsz. 463 — 1.5 Kw.) 9. Komoly dalok. — 11.30. Heine Henrik 70. születés­napja. — 3.30. Vidám gyenmekcMok. — 4.30. Wagner-hangverseny. — 6.15. Zene. — 8.10. Szórakoztató műsor. Lipese. (Hsz. 452 — 1.5 Kw.) 8.30. Orgona- hangverseny. — 9. Reggeli ájta-tcsság. — 11.30. A szervetlen és szerves világ. — 12. Hangverseny. — 4. Schiller szomorú játéka: Don Carlos. — 6. Hangverseny. — 8.15. Don Carlos folytatása. München. (Hsz. 485 — 5 Kw.) 11.30. Hang- ! verseny. — 3.30. A kutya ápolása. — 4. Vidám szám felad ványoik nagyobb gyerme­keknek. — 4.30. Scheffel emlékünnep. — 6.30. Előadás. — 7.45. 40.000 kilométer sport- repülőgépen. — 10.30. Hangverseny. Grác. (Hsz. 397 — 0.5 Kw.) Leadja a bécsi programot. Münster. (Hsz. 410 — 3 Kw.) 9. Reggeli áj la­tosság. — 11. Kvartett. — 7. Előadás. — 8. Mezőgazdasági előadás. — 10- Haydn-szinl- fónia. Zürich. (Hsz. 515 — 0.5 Kw.) 11. Zene. — 12. Hírek. — 3. Hangverseny. — 4. Zene. — 6.15. HitszónokSat. — 8.15. Zenekari hang­verseny. Operettek. Róma. (Hsz. 425 — 5 Kw.) 2.15. Zene. — 5.10. Hangverseny. — 6. Jazz-band. — 8-40. Bizet operája: I Pescatori di per,le. London. (Hsz. 365 — 2 Kw.) 4.30. Oktet. — 5. Heged iíliangversaniy. — 9. Hangverseny. — 10. Mendelssohn oratóriuma: EHzah. Idegenek Budapesten. Február 18-án a következő idegenek érkez­tek Budapestre: Schreiber Franz mérnök Aussig, Weisz Vilmos kereskedő Pozsony, Hornv Artúr birtokos Sonimeran, Krausz Ja­kab birtokos (Astoria), Zahler Ernő vezér­igazgató Kassa, Casamovu Jean kereskedő, Neustel. Brunner Agusut kereskedő Lyon (Hungária), Weinstingel Ignác kereskedő Bécs, Királyi Lajos kereskedő Bécs, Hanney Charles kereskedő Paris, Ulrich Oszkár gyá­ros Rumburg (Roval). Langhem Pál keres­kedő Trieszt, Bállá Hugó kereskedő Temes­vár, Léidéi Fritz kereskedő Bécs (Hungária), Drolt Max mérnök Bécs. Pofiak Walter ke­reskedő Zürich, Jean Georgcs diplomata* Bu­karest. Ipersele Striham diplomata Briixelles (Dunapalota). Winter Rich üzletvezető Bécs, Kunz József dr. oszt. tanácsos Bécs, Kriick- ner Johann kereskedő Berlin (Vadászkört). IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. Rózsahegyi Kálmán. A színész, kinek ma 25 éves jubileu­mát ünnepeljük, a legnépszerűbb művé­szek egyike. Ahogy beteszi lábát a szín­padra, már mindjárt tapsvihar szokta fo­gadni. A népszerűség, mely minden inás művészetnél igen gyarló bizonyíték az al­kotó tehetsége mellett, — sőt van úgy, hogy egyenesen ellene beszél, — szinész- embernél igenis döntő dokumentum. Nem­csak azért, mert ő a máért a mának dolgo­zik s ha a jelenhez nem tud beszélni, ha az előttünk izzó aktualitásba nem tud belekapcsolódni, a jövendővel semmikép­pen sem bírja magát megértetni, hanem mert a népszerűség atmoszférája nélkül dolgozni, nőni. erősödni, fejlődni sem ké­pes. A színésznek úgy kell a közönséggel való állandó kontaktus, mint az embernek a levegő, a halnak a riz. Másfajta művész­nél a népszerűség olyan dolog, mely jó ha megvan, de igen jól fejlődhetik a nélkül, sőt éppen ellenére is. A színész elpusztul, mcfflül. megsemmisül a népszerűség éltető eleme nélkül. Rózsahegyi Kálmánról jubileumának napján meg kell mondani, hogy kivétele­sen nagy népszerűségét teljes mértékben és mindig megérdemelte. Egyéniségének sze- rete!reméltósága, kedvessége, közvetellen- sége, benső nagy melegsége átfütötle min­den alakiát. Volt usiv is. hogv nem mindig a szerepét formázta ki. hanem Rózsaheaui Kálmánt hozta elébünk. De az sem volt baj soha. Az iró semmit sem vesztett vele. a kö­zönség pedig talán még igv szerette a leg­jobban. Mert az egyéni szeretetreméltóság- nak még az Írónál is nagy értéke van, hát még a szmészembernél. Rózsahegyi azok­ban a szerepekben volt a legjobb, melyek leginkább simulták egyéniségének benső melegségéhez, magyaros kedvességéhez, pá­ratlan humorához és mindenkit magával ragadó közvetetlenségéhez. A nagyon jó- lelkü. melegszívű, de egyben igen furfan­gos, helyzeteken, eseményeken, embereken, eshetőségeken és lehetőségeken átlátó ala­kokban érte el a legnagyobb sikereit. (A vén gazember.) Beszéde, gesztusa, arc­játéka. mozdulata akkor volt teljesen és tökéletesen hatalmában, mikor magyar le­iekből szült, magyar alakot adott. A színész egyéniségét elemezve, két dol­got kell a bírálónak megfogni: Először, hogy mennyi az aktorban az alakító erő, azaz mit tud kiformálni az iró által neki átadott anyagból? Másodszor, hogy mennyi ösztönösség. intuitív erő. egyéni varázs van benne? Rózsahegyinél ez a második elem Volt a domináló, az erős. De olyan erős és hatalmas, hogv ezzel az intuitív, ösztönös meglátással a nagy alak Hóm ü vé s zek mellé emelkedett. Mindig örömmel, gyönyörűséggel láttuk a színpadon, mert kedvessége, vidámsága, humora, mely egyenesen szivéből. leikéből áradt, az első pillanatban megkapta és ma­gával ragadta a közönség szivét, lelkét, fan­táziáját és a kiválasztottak művészi érzékét. Kritikának, közönségnek egyaránt dédelge­tett kedveltje volt, kit soha a siker, a dia­dal, a népszerűség le nem térített a lelkiis­meretes művészi munka utjáróL Most, jubileumának napján, felvonultat­juk az ő rengeteg nagy gallériáját szemünk előtt. Furfangos és naiv, nagyeszű és me­legszívű parasztjai, nyomorgó, álmodozó néptanítói, lelkészei, szerelme, jókedvű és mókás magyar legényei, nemeslelkü és szi- venszurt apái, kóbor. léha. de olyan hihe­tetlenül lelkes, kedves és vidám vándorszí­nészei, bölcs bolondjai, kiknek keserű szen­tenciáiban a mi világunk, életünk és benső mivoltunk torz és mégis hű képe verődik vissza, mind-mind elvonulnak elöltünk. A népszínmű daloló, nótázó legényétől Sha- kespeareig és Moliéreig, mindent játszott és mindenben művészi és mindenben emberi volt. Jubileumának ragyogó estéjén örömmel köszöntjük Rózsahegyi Kálmánt, a legnép­szerűbb legigaziibb magyar' színészek egvi- kél. Dánielnc Lengyel Laura. * (A Rózsahegyi-ünnep.) Pontosan hat órakor kezdődik holnap, szombaton este, nvilt színpadon Rózsahegyi Kálmán jubi­leuma a Nemezti Színházban. A rendező- bizottság éppen ezért kéri a közönséget, hogy* helyeit a nézőtéren lehetöen már hat j óra előtt foglalja el. A Nemzeti Színház díszelőadása után az ünneplés a Newyork kávéház helyiségeiben folytatódik nagy­szabású vidám est keretében, amelyen a fővárosi művészvilág busz előkelő hölgy- tagja lesz a háziasszony. A műsoron meg­lepetésként a legjobb nevek vesznek részt. * (Városi Színház.) A mára hirdetett olasz primadonna helyett Jadlowker Her­mán lépett föl. A Zsidónö EIeá-ár-}ál éne­kelte. Hangja — különösen a felső kvilii­ben — már fénytelen és gyakran törik, de néhány szép frázisa ma is emlékeztetett a régi kitűnő lenorista sokat ünnepelt mű­vészetére. — A börtön ária után nyolcszor hívták a függöny elé. * (A Burglheater vendégjátéka.) A bécsi Buratheater kétnapi vendégszereplésre Bu­dapestre jött a Fővárosi Operett Szín­házba. Ma este a nálunk is iól ismert olasz Írónak. Dárió Nicodémi-nek vígjátékét játszották. Dárió Nicodéminek két da­rabja került nálunk színre. \r. egyik Az árnyék a Nemzeti Színházban, a másik a Tfii-mua a Renaissanceban. Ma esti vig- iátéka. melvnek a német fordító Dle Ta- aeszeiten dér Liebe címet adott (olaszul L’alba. (liornó. la nőtte) nagvon ked­ves. vidám, friss, üde dolog, olyan el­használt témáiu hogv csak igazi vérbeli iró merhet hozza nvulni. Dárió Nicodémi ezekhez a kiválasztottakhoz tartozik, mert bátorságát siker koronázta. Nagyon sok finom kedvességet, derűt, humort tudott beolvasztani a haromfelvonásos kis komé­diába, melv arról szól. hogv két fiatal te­remtés hogv szeret, hogv civakodik, mint teszi egymást féltékennyé és mint leli meg egymást végképpen. Mint mondottuk, a téma annyira régi mint maga az irodalom. De igen nagv Írók igen nagv kedvvel nyúl­tak hozzá (Moliére Tartuffeiében és Fös­vényében az ifin szerelmesek civakodása), ami azt bizonvitia. hogv a témában és a benne reilő szituációkban örök élet és frissesség van. Darió Nicodémi darabja is megkapta a közönségét és állandóan fogva is tartotta, ami különben nemcsah egyedül a finoman mulatságos kis darab# de az előadás érdeme is. A Burathea­ter tagjainak iátéka valamivel lassúbb tempójú és vontatotlabb. mim ahogv azt mi a vígjátékoknál megszoktuk, de olvan kulturált, minden jelenetében, szituációjá­ban kidolgozott művészi munka, melyet gyönyörűség volt nézni és hallgatni. Rosa Albacli Retty, Phillipp Leska játszották a civakodó maid egymásra talált szerel­mes ifiu párt. ólvanok voltak amilyennek az iró formálhatta őket gondolatában, Fiatalosan és elmésen ostobák, naivan rava­szok. egymásért élő-haló egocentrikus lel* kék. Csakis a fiatalság bir el ennyi ellent­mondást és Dárió Nicodémi darabjának legnagyobb érdeme, hogv megbirta érzé- kileni ezt a sok antagonizmust. A közön­ség nagv érdeklődéssel hallgatta a nálunk! még ismeretlen darabot és sokat tapsolt Rosa Albech Rettu és Leska játékának. (D. L. L.) •x (Hegedűszóló.) Szécsi Ferenc, a fiatal költőgárda egyik figyelemreméltó tagja, Hegedűszóló címmel bocsátotta kötetnyi versét a nyilvánosság elé. A csinos kiállí­tású könyvben lapozgatva, úgy találjuk, hogy Szécsi Ferencet elragadja lírája, amely oly módon lesz úrrá felette, hogy elnyomja benne a gondolatokat, amelyek lényegében a vers gerincéül, vagy jobbam mondva talapzatául szolgálhatnának. Ez a magyarázata annak is, hogy érzelmei meg­maradnak az érzések felületén. Csak ezek­nek habfoszlányát önti őszinte, elismerésre méltó szabatos formába. Végeredményben: íörmakész.ség, őszinteség, de elmélyülés hiánya jellemzik a fiatal poétát, akinek ha jelenlegi hibája is ifitisága. olvan hiba, mely napról-napra kisebb lehet. (ni. i.) * (Hattyúdal.) A jövő héten kivételesen vasárnap rendez bemutatót a Nemzeti Szín­ház és a bemutató előadáson Miklós Jenő Hattyúdal cimii egyfelvonásosa és Moliére A szerelem, mint orvos cimü vigjátéka sze­repel a műsoron. A Hattyúdal, amely az öreg Shakespeare-ről szól, a Shakespeare- cikiusnak is 1 levezető darabja lesz. Moliére komédiájához, mely közjátékaival és ba­lettjével kerül színre Kern Aurél szerzett muzsikát. * (C.oiiclia Győző ünneplése a Szent Ist* ván-Társulafbau.) A Szent István-Társulat iga/.gatóválasztmáuva Zichy Aladár gróf elnöklésével csütörtökön tartotta ülését, amelyen az elnök indítványára melegen üdvözölték nyolcvanadik sziiletésenapja alkalmából Concha Győzőt, aki a társulat tagjainak nesztora és a társulat életében évtizedek óta jelentős szerepet játszik. A választmányi ülés döntött a Zic/iy-jutalom tárgyában, ötmilliót szavazott meg az ár­vízkárosultaknak és a közgyűlést március 18-ára tűzte ki. Száznyolcvan uj tag fel­vétele után felolvasták a hercegprímás le­velét, amelyben elismerését fejezte ki á társulatnak karácsonyi kiadványaiért. * (Clnsius-ünnep.) A Természettudomá­nyi Társulat növénytani szakosztálya ma este tartott ülésén áldozott Clusius emlé­kének, akinek munkásságát, jelentőségét Oayer Gyula dr. méltatta részletesen a Buda­pesti Hírlap vasárnapi számában Írott ér­dekes cikkében. Az. ülésen Gombád Endre főiskolai tanár és Dögén Árpád főigazgató méltatták Clusius jelen'őséget. Végül Wáa- ner János főigazgató mutatta be hazánk hársfáira vonatkozó dolgozatát. * (Magyar kamaracst a MOVE-ban.) A MÜVE művészeti szakosztálya által rendé zett hangversenysorozat -harmadik estjén, e hónap 25-én a népszerű Melles—Zsátn- boky vonósnégyes lép a Podmaniczky-ut* cai terein közönsége elé. Dohnányt vonós­négyese és Kodály, Olaszországban szenzá­ciós sikert aratott vonóstrióján kívül be­mutatják Radnay Miklósnak, az Operaház igazgatójának uj vonósnégyesét is. Jegyek a rendkívül érdekesnek Ígérkező színma­gyar estre, Rózsavölgyinél és a MOVE pénztáránál kaphatók. * (Képkiállitás.) A Lipótvárosi Kaszinói (Nádor-utca 10.) egyik sötét, emeleti helyi­ségében .lakobovits Artúr festőművész gra­fikai gyűjteményét állította ki. Nagyob- foára fekete-fehér, vagy szinerett tollrajzok — tájképek, városrészletek, — melyek a művész oroszországi fogolytáborokból való és itthoni impresszióit rögzítik meg. Köz­vetlenség árad a rajzokból, technikájuk ke­resetlenül tömör és modern, anélkül, hogy modorosság nyilatkoznék benne. Meglepő némelyik rajznak levegős távlata és az esz­közöknek egyszerűsége, mellyel a művész Bonyolultabb motívumait is kifejezi. A ki­állítás megérdemelte volna, hogy méltóbb helyen mutassál? be, ahol többen élvezhet­ték volna a kis munkákban megnyilatkozó őszinte, meghitt művészetet. * (A korcsma.) K. Pap János Rákosi Jenő előszavával — részben jótékony célra — kiadja a Népszínházban s más fővárost színházakban elfogadott s előadott nép- szinmüéelt. Előfizetést hirdet A korcsma cimü 3 felvonásos népszínművére, melyet színházak, műkedvelő társulatok, levente­egyesületek, olvasókörök stb. b. figyelmébe ajánl. Az előfizetési dijak (á 20 ezer ko­rona) a szerző címére: Kaposvár, Talliáu. Gy.-u. 35, sz. küldendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék