Budapesti Hírlap, 1926. április (46. évfolyam, 74–97. szám)

1926-04-27 / 94. szám

6 Budapesti Hírlap 1926 április 27. 794. sz.? Az amerikai háztartás. Irta Dedinszky Gizella. Wellesley, ápr. 9. Az amerikai háztartásoknak kétféle tí­pusa van s mindegyike érdekes kifejezője az amerikai életnek. Az egyik tipus a vi­déki cs kisebb városok háztartása, a má­sik a modern nagyvárosok tipusa, amely nem is háztartás, hanem hotel-rendszer. De bármelyiket is nézzük, mindenütt a prakti­kusság, a megkönnyítés elve érvényesül. Mind a két fajtának megvan az idegen sze­mében az érdekessége, annyira tipikus amerikai. Hogy egy itteni háztartást ve­zetni lehessen, nem kell előzőleg hosszú gyakorlat, mamák és szakácsnők, szomszé­dok néha évekig tartó tanítása. Elég egy telefon s jönnek autón házhoz szállítva a kész konzervek, amelyeken rajta van az összeállítás receptje, elég hetenkint egyszer egy félnapi segítség a takarításhoz s megy simán a háztartás vezetése gondok és bosz- szuságok nélkül. Az amerikai háziasszony­nak öröm az élete, mert nem izzad a me­leg tűzhely mellett, — ott a villámos tűz­hely, — nem bosszankodik az árak miatt, mert változatlanok, nem haragszik a te­jesre, fűszeresre, hogy későn szállítják a rendelést, mert az amerikai itt is közmon­dásosan pontos. Nem tölti az idejét a vá­sárcsarnokban, mert az a legtöbb helyen nincs, hanem felveszi a telefonkagylót, ér­deklődik a készlet iránt s minden anyagból a legjobbat kapja azonnal házhoz szállítva, így marad ideje önmagára gondolni, tár­sadalmi életét élni, autózni, táncolni és szellemi dolgokkal is foglalkozni. De visszaérve az első említett típushoz, lássuk, hogyan vezeti egy középosztálybeli asszony a háztartását? Akár külön villában lakik a város körül, vagy kisebb helyen, vagy a városban, van legalább 5—6 szo­bás lakása. (A munkásoknak van legalább 3—4 s az átlaga 8—10 szobás lakás. Bőven lehet bennük válogatni, mert minden má­sodik, vagy harmadik házon ott a hirdetés a bútorozott szobákról és tetszés szerinti lakásokról.) Tegyük fel, hogy cseléd nincs a házban, mert a fehér szobaleánynak 10 .—15 dollár között változik a fizetése, a szakácsnőé 15—20 dollár között s persze a négerek olcsóbbak s szívesen is alkalmaz­zák hűségűkért és munkájukért, mégis van­nak családok, akik ha nem tarthatnak fe­hér cselédet, inkább senkit. Tehát tegyük fel. hogy cselédet nem tartanak. Hogyan lehet akkor mégis könnyű utón egy ilyen nagynak látszó háztartást vezetni? A takarítás nem okoz gondot. Hetenkint egyszer hívnak segitséget, ki úgynevezett nagytakarítást rendez mindenféle porszivó- géppel és nálunk ismeretlen fajta seprű­vel. Egy fél nan alatt készen van a 6—7 szoba rendbetételével, mert nincs sok por­fogó csecsebecse, disz a lakásban, hanem lehetőleg cifraságtól mentes, kényelmes an­gol bútor. A hét többi napjaibap bizony inkább csak felszínes takarítás, portörlés járja. A központi fűtés biztosítja egyik napról a másikra az egyenletes hőmérsékletet s állandó melegvizet, mert önmagát szabá­lyozó a gép s elég egy nap csak egyszer megetetni, megtölteni. Óriási kényelem, liogv minden házban kivétel nélkül köz­ponti fűtés van, még a munkáslakásokban is. A konyhában még villámos tűzhely és számtalan fajtájú villámos háztartási esz­köz, amelyek mind felbecsülhetetlen hasz­nosságunk és értékűek a munka időmegta- karitásnál. , A reggelit a család még együtt fogyasztja el, amelynek az elkészítése néhány perc munkája a villámos főzök segítségével. Utána szétoszlik a család, hol munkába, hol iskolába s csak a délután, az estebéd ideje hozza őket megint össze. A gyere­kek hideg löncsöt visznek magukkal az is­kolába, a férj meg a rövid déli munkaszü­net alatt valamelyik szomszédos olyan ..szolgáld ki magad1* helyre, amelyek ugyan nagyon csinosak és tiszták s 5—10 perc alatt elfogyasztva a löncsöt, siet vissza a munkába. A diné elkészítése adna még nagyobb munkát, de az is könnyűi utón elkészül fél óra vagy háromnegyed óra alatt. Előkerül a konzervek különféle fajtája, hús, körí­tés, befőtt féle vagy, ha friss pecsenye ke­rül az asztalra, az is a szabályozható villa­mos tűzhelyen gyorsan kész. A diné, az ünneplés családi aktus. A család összekerül a napi munka után s ha a középosztályban nem is jelennek meg esti ruhában a diné-nél, mindenesetre a napi munkásruha átcserélődik. Igaz ugyan, hogy sok magyar család ha­mar megunná a nem nagyon változatos ét­lapot s hamar vágyna a sok összekevert édes és sós étel után, jó erdélyi káposztára vagy gulyásra. Hátha még borra is gondol, az vonja csak a szivét haza. Eleinte egészen különös kép az idegen előtt a szépen meg­térített asztal és a vizespoharak. Még az ásványvíz is ritka. Igaz ugyan, hogy lehet látni nem egészen biztos járású embereket az utcán, de az amerikai nagy törvénytisz­telő s igen kevesen vannak, kik áthágják a tilalmat. Érdekes és igen kényelmes módja van az élelem házhoz szállításának. A tejesüvegek kikerülnek este a lakás lépcsőjére s ha a rendestől eltérő kívánsága van a háziasz- szonynak, egy kis cédulát tesz a tejes­üvegbe s reggel őt órakor már száguld a tejes-autó s cseréli ki az üres üvegeket teli üvegekkel. A cédulán jelzett többletet vagy eltérést könnyen tudja teljesíteni a tejes a bőségesen rendelkezésére álló készletből. Később érkezik a fűszeres, mészáros, cse- megés minden jóval megrakott autója. Ha nem telefonon rendeli meg a háziasszony a szükséges cikkeket, a lakás hátsó ajtaján lévő jegyzőkönyvecskébe írja a kívánni­valókat s a fűszeres, mészáros, csemegés el­olvassák, leadják a kívánt mennyiséget, sőt egyenesen a hátsó előszobában álló jég­szekrénybe beleteszik. Mire reggel felébred a háziasszony, telt kamra várja. A fizetés hét végén történik. .A másik fajta háztartás a hotel-rendszer. Vasárnap délután közel ezer főnvi kö­zönség jelenlétében zajlott le Magyarország ezévi kardbajnoksága. A Műegyetem pom­pás auláját csaknem zsúfolásig megtöltötte nz előkelő közönség, amelynek soraiban társadalmi, katonai és sportéletünk szám­talan kitűnősége ielenj meg. akik eleiélől- végig érdeklődéssel figyelték a legkla>szi kusabb magyar vivóversenv mérkőzéseit. A verseny bővelkedett izgalmas és -zép asszókban. De valahogy nem elégítette ki tökéletesen a szakértőt, aki joggal várt a bajnoki döntő minden egyes résztvevőiétől sokkal szebb és elsősorban sokkal bizto sabb vívást. E mellett volt elég unalmas, sokszor komolytalan és humorba tévedő mérkőzés, aminek bajnoki versenyen nem volna szabad előfordulnia. Hideg zuhany­ként hatott, hogy a holland De Jong meg­verte Rádvt. maid Garavt. Széchvt és l’óth Péter drt. Ha elvhez hozzávesszük, hogy néhány vívónk, akire leginkább számítolt az ember. még mindig formán kívül van s ihogv az utóbbi évek két legeredményesebb kardvivója: Garat] János kardbajnok és Tersztyánszky Ödön magvar kardbajnok — bár jogos és elfogadható okkal — vlsz- szaléptck. ugv méltón állapíthat iuk meg. hogy a mostani bajnoksdo általános szín­vonala elmaradt a réaiektől. De erre is van mentség és pedig véleményünk szerint az. hogy a versenyt az eredetileg nváius végére tervezett Európa-bainokságok miatt tulkorán rendezték. Első klasszisu vívóink nagv részének ez volt tavaly óta az első egyéni versenye és igv nem szokhattak meg a versenyzéssel iáró forró légkört és izgalmakat, holott ha a bajnokságra a má­jusban rendezendő Wesselényi VC verse­nye és a MAC Hősök emlékversenye után került volna a sor. ugv hisszük, hogy vi­vőink kiforrottabb, biztosabb a világ leg­jobb vívóitól elvárt tudással állottak volna ki a küzdelemre. A bajnoki döntő mezőnyéből olimpiai vívóink közül elsősorban Rády József nyújtott elsőrangú teljesítményt, aki jól megérdemelten nyerte első bajnokságát, amelyet bizonyára követni fog még sok értékes diadal. A fiatal vívók közül ki kell emelni Petschauer Attila, Kovács An­dor dr. és Gombos Sándor dr. vívását, akik minden dicséretet megérdemelnek és szép szereplésük joggal nyugtatja meg a magyar vivósport jövőjéért aggódókat. A régi gárda jeles reprezentánsa, Tóth Péter dr. ezidén egyre javuló formát mutat s jóval előbbre végzett volna, ha a két visszalépés miatt el nem esik két győze­lemtől. Három olimpiai vivőnk: Garat/ János, Széchy László és vitéz Tersztyán- szky Ödön messze vívott legjobb formájá­A modern nagyvárosi felhőkarcoló laká­sok ilyen berendezésüek. Az appartman la­kások konyhanélküliek közös étteremmel. A cselédet pótolja a hotel-szolga, az ebéd­lőt a közös étterem. Ez a rendszer termé­szetesen a legkényelmesebb, de nem a leg­olcsóbb. Leveszi teljesen a háziasszony vál­láról a háztartási gondokat, de el is veszi a család jellegét. Valahogy ilyen miliőben nincs meg az a családi légkör, amelyet mi európai szemmel várunk az élettől. Másik hátránya a folytosos öltözködés, amelyet, ha magyar asszony nem is szeretne, szereti az amerikai. így lehet megérteni az ameri­kai asszony tevékenységét, nagy társadalmi, szociális szerepléséi s függetlenségét. Ez a fajta élet talál az egyéniségéhez s ez is egyik magyarázata a szépségének, fiatalsá­gának, ruganyosságának és elevenségének. Ez az utóbbi tipusu lakásépítés és veze­tés kezd mindjobban tért hóditani. Ez a modern otthon, az uj irány útja s Ameri­kában nem is kel! sokáig várni, míg telje­sen általánossá nem lesz. tói, úgyszintén Glykais Gyula is, aki ver­senyen nem tudja valódi tudását kifejteni. A holland De Jong ezúttal is rutinos, jól védekező vívónak bizonyult s nem egy fájdalmas vereséget mért a magyar vívók legjobbjaira. A verseny lefolyása. A döntő mérkőzéseket külföldi mintára a klubtársak egymás elleni mérkőzése nyitotta meg. A verseny elején Garay, Rád ti és Petschauer ragadják magukhoz a vezetést, egyformán 2—2 győzelemmel, sereség né'kül. A multévi bajnok Tersz- tyánszky látható indiszpozicióval küzd s mindjárt két vereséggel kezd. A követ­kező asszók egyikében Tersztyánszky 4:3- ra veri Garayt, de utána rögtön a verseny­bíróság elé lép és influenzából származó indiszpoziciójára való hivatkozással be­jelenti visszalépését. A Tóth dr.—Goray-asszóban (4:3 Tóth javára) egy kizárásos feltartó szúrásnál annyira megrándul Garay két ujja, hogy kézfeje megdagad és kénytelen vissza­lépni. Döntő fontosságú mérkőzés következik. A két bajnokjelölt, az eddig csupa győzel­met aratott Petschauer és az egy vereséget szenvedett Rády áll fel a közönség feszült érdeklődése közepette. Rády excellál. szinte felülmúlja önmagát. Három pompás táma­dást visz be ellenfelének s máris 3:0-ra áll az asszó Rády javára. Utána Petschauer támad védhetetlenül (1:3), de újabb táma­dását már biztosan védi Rády és tiszta ri- posztjával a közönség zúgó tapsvihara köz­ben 4:l-re győzi le veszedelmes ellenfelét. A verseny helyezési sorrendje a követ­kező: Bajnok• Rády József (MAC) 6 gy. 2. petschauer Attila (NVC) 5 gy. 3. Kovács Andor dr. (Tisza VC) 4 gy. 19 kapott tussal. 4. Gombos Sándor dr. (Tisza VC) 4 gy. 20 kapott tussal. 5. Tóth Péter dr. (MAC) 3 gy. 19 ka­pott tussal » 6. A. E. W. De Jong (Hollandií) 3 gy. 23 kapott tussal. 7. Garay János (Tisza VC) 3 gy. (Visz szalépelt). 8. Glykais Gyula (Tiszt VC.) 2 gy. 9. Széchy László (Tisza VC) 1 gv. 10. Vitéz Tersztyánszky Ödön (MAC) 1 gy. (Visszalépett) Az egyes mérkőzések eredményeit és tussarányait a mellékelt táblázatban mu­tatjuk be. Megjegyezzük, hogy az 1-es győ­zelmet. a mellette lévő kis szám a kapott tussokat, a 0 veszteséget jelent s hogy a visz- szalépett vivők ellen aratott győzelmek a szabályok értelmében nem számítanak. Gerde Oszkár dr.. és Krencsey Géza elnök­lésével Schenkhr Zoltán, Rozgonyi György dr.. Kovács György dr.. Dénes Károly és Bogén Béla működött közre. Levelek. Tisza István és Bethlen István. T. Szerkesztő Url Az az esemény, hogy éppen Bethlen István gróf miniszterelnök méltatta egy remek beszédében volt politi­kai ellenfele nagyságát, egy kis incidens em­lékét idézte fel bennem, mely a két kiváló férfiú jellemére némi szint vetni képes. Mint a budapesti második kerületi mun­kapárt elnökének, gyakran alkalmam volt Tisza István gróffal érintkezni. Ezt fölhasz­nálták az erdélyi választók vezetői, kiknek élén Bethlen István gróf állott, egy tervük megvitatására. Désy Zoltán járt nálam és felkért, szóljak Tiszának, hogy az erdélyi ellenzék egynéhány kerületet kész áten­gedni a munkapártnak, ugyanannyi más kerület ellenében, amelyekben, ha a meg­egyezés létrejön, ők nem állítanának jelöl­tet. Én kivánságnkat Tiszával közöltem és az ügy megvitatása folyamában szóba hoztam, bizhatunk-e az ellenzék szavában? Tisza erre a legmelegebb érzés hangján kijelentette: „Ha István szavát adja, ebben feltétlenül bízhatunk.“ A politikai gyűlöl­ködés Tisza István gróf előtt ismeretlen fo­galom volt, bizonyítja az is, hogy egysze­rűen István névvel illette politikai ellenfe­lét és további szavából megtudtam, hogy Tisza nemcsak becsüli, hanem szereti Beth­len Istvánt. Bethlen István a nagy hallga­tás után tanúsítja, hogy azt a becsülést és szeretetet szintén viszonozta. Sztehlo Kornél. Igazgatósági tagok odisszeája. Tisztelt Szerkesztő Url Az utóbbi évek­ben rengeteg vállalkozás összeomlott. Egész sokasága múlt ki vagv legalább its válságba jutott nemcsak olyan részvénytársasági alakulatoknak, amelyeket a beteges kon­junktúrák hívtak életre, hanem beadták a kulcsot rési. szilárdan megalapozott válla­latok is. A részvénytársasági igazgatósági tagság, ami régente nyugodalmas sine cura számába ment. egyszerre izgató foglalko­zássá vált. Mert a kimúlt társaságok eCV része nem tudott simán szabályszerű ha­lállal meghalni. Több esetben a vergődő társaság ügyvezetői kétségbeesett fogások­kal igyekeztek elhárítani a végzetet, vagy pedig elmenekültek a vállalat léket kapott •hajójáról és züllött állapotokat hagytak hátra, amelyekért aztán az igazgatósági ta­goknak kellett felelni. Most ébredtek csak az igazgatósági tagok felelősségük tuda­tára. őket vonta a bíróság számadásra az ügyvezetők szélhámossága vagv lelkiisme­retlensége miatt támadt hibákért, mulasz­tásokért s rengeteg pénzbírságot kellett le- róniok olyan alaki vétségek mialt, amelye­ket jóvátenni aligha volt módjukban, nem is beszélve a súlyosabb esetekről, amikor az igazgatósági tagok az ügyvezetés bűnei miatt vagyonokat vesztettek el. Köteteket töltenének meg a cégbíróság végzései, ame­lyek pénzbírságokat vetnek ki már évek óta nem működő társaságok igazgatósági tagjaira is. azért, mert közgyűlésé meghí­vókat. jegyzőkönyveket, mérlegeket stb. annak ideién nem terjesztettek be. mind­ezeknek az iratoknak pótlásáról pedig a kirakatba állított igazgatóságii tagok gyak­ran képtelenek gondoskodni hiszen ők eb­ben a tekintetben tökéletesen ki vannak szolgáltatva az ügyvezetésnek. Ám a bíró­ság nem mérlegeli azt. hogy az igazgató- sági tagok a vállalat tisztviselőiét rábir- ják-e szorítani szabályszerű kötelességed­nek teljesítésére, vagv sem. Rendületlenül folyik a razzia olvan férfiak ellen, akiket a részvénytársaságok elzüllesztésében vagy a felrótt mulasztásokban semmiféle vétség nem terhel s ugyanakkor azok a tisztvise­lőik. akiket mint a végrehajtó szervekei terhelne a felelősség, más dűlőre költöz­ködve. zavartalanul folvtatják az életüket. Elmélkedni lehet most már azon. vaiion az ilyen cserbenhagyott igazgatósági tagok megérdemlik-e a sorsukat. Kétféle felelet van. Az egvik az miért vállalt az igazga­tósági tag olvan szerepet, am elvnek nem lát a fenekére. A másik felelet pedig az. miért ruházza fel a törvény a részvénytár­saságok igazgatósását olvan feladatkörrel, amelynek a gyakorlatban képtelenség meg­felelni. Az igazgatósági tagok kilencven százaléka nem tudja és nem is tudhaUa, mi történik a vállalatban, a könyvvezetés rejtelmeit, a tisztviselői sáfárkodást ellei- őrizni képtelen. De az üzleti élet régi gya­korlatában meg lehetett bízni az Átveze­tés korrektségében és olvan esetek, hogy az ügyvezetés a cégbírósággal szemközt sem teljesíti elemi kötelességeit, nem for­dultak elő. Jóhiszeműen vegyülhetett bele a szorosan vett üzleti élettől távolabb élő intelligencia és a birtokos osztály is a részvénytársasági életbe amelybe tekinté- ilves tőkét is belevitt. Most aztán azt ta­pasztalja. hogy boszorkánykonyhába té­vedt. s őrül. ha onnan, pénzbeli vesztesé" NÉV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gvöz. [ Helyezés 1 Garay János (Tisza VC) ■ l* 0 12 0 0 0 1* 3 VII. 2 Gombos Sándor dr. (Tisza VC) 0 m 1» 1' 0 0 1® 1* 0 4 IV. 3 Széchy László (Tisza VC) 12 0 m 0 0 0 0 1* 0 1 IX. 4 Kovács Andor (Tisza VC) 0 0 i* ■ 12 0 1* 1* 0 4 III. 5 Tersztyánszky Ödön (MAC) 1* ■ 0 0 0 1 X. 6 Tóth Péter dr. (MAC) 1* 1> 17 0 l* ■ 0 0 l1 0 3 V. 7 Petschauer Attila (NVC) 1* i* l1 13 1* n 1* 0 0 5 11. 8 De Jong (Hollandia) 1> 0 12 0 1* 0 ■ 0 12 3 VI. 9 Glykais Gyula (Tisza VC) 0 0 0 0 0 11 1° a 0 2 Vili. 10 Rády József (MAC) 1* 12 12 1« 12 1* 0 i» ■ 6 I. A verseny befejeztével Pallavicini György örgróf, a Vivószövetség elnöke osztotta ki a vívóknak az érmeket. Az öttagú verseny- bíróságban Berti László, Werkner Lajos, Magyarország 1926. évi kard vívó bajnoka Rády József alezredes (MAC). Második Petschauer Attila (NVC). — Harmadik Kovács Antal dr. (Tisza VC). Garay János (Tisza VC) Európa bajnok és vitéz Tersztyánszky Ödön (MAC), a múlt évi magyar bajnok, visszalépett. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék