Budapesti Hírlap, 1926. július (46. évfolyam, 145–171. szám)

1926-07-17 / 159. szám

1926 julius 17. (159. sz.) Bronresn ffmup 7 NAPIHIREK. kai és az egész utca felett a következő mondat volt olvasható: „Springfield polgá- gárai! Miért kell a templom és iskolának este sötétben maradnia és a városunk ifjú­ságának szórakozását kizárólag kereske­delmi vállalatokra bizni“. A bostoni 1924. cvi egészségügyi kiállí­táson pedig a következő módon illusztrál­ták a csecsemőhalandóságot és annak ta­nulságait. Egy óriási elektromotor által hajtott forgókereken 100 . kb. 60 cm. ma­gas gyermekbábu lépdelt egymás mögött, amelynek minden 12-ét kiütötte a csontvá­zas halál kalapácsa. Felette a következő felhívás: Ez nem történne meg, ha minden bostoni polgár évente cs^k 3 centtel több adót fizetne a gyermekvédelem céljaira". Szerettük volna a kiállítás anyagában látni még a szennyvíztisztítás, a chlórozás, az egészséges ruházkodási formák, az is­kola- és munkásfürdötipusok, a lég- és napfürdő, az alföldi poir elleni védekezés, a vízellátás, a lakásépítés cs a falusi és vá­rosi munkásság élelmezése különböző mód­jainak és higiénikus mühelyviszonyainak bemutatását, mert ezek egynémelyikében igazan elférne a jótanács — laikusokra és egészségügyi közegekre egyaránt. Általában helyes lett volna a megelőző egészségügyi tevékenység szempontjait az anyag minden legcsekélyebb részében is olyképen kidomborítani, hogy nemcsak a laikus, de a szakember előtt is világossá váljék, mennyire elengedhetetlen alkotó eleme és szerves része a modern gyógyító orvostudománynak és a gyakorlati ember­védelemnek a preventió. Nemrégiben olvastam egy angol újság­ban, hogy a görög és török kormány kép­viselője az 1924. évi angol wembley-i ki­állításon behatóan megszemlélte az angol hadsereg és rendőrség ruházatát ismertető pavjllont és egy év múlva a látottak a'ap- ján úgy a török, mint a görög kormány, a hadsereg, a rendőrség és a fegyőrök szá­mára igen praktikus nyári formaruhát rendszeresítettek. De mindez korántsem akar kritika lenni a mi egyébként kitünően sikerült kiállítá­sunk vezetőségével szemben, amely az álta­lunk is jól ismert nehézségek mellett iga­zán elismerésre méltó munkát végzett. A kiállítás komoly és gazdag anyagában pe­dig mindenki találhat annyi megnézni és okulni valót, hogy annak megtekintése minden közegészségüggyel fog'alkozó szá­mára igen ajánlatos. Uj csillag. A Heidelberg melletti Königstuhl csillag- vizsgálóban május kilencedikén két csilla­gász lefényképezett egy ködfoltot (a csil­lagászati térképen NGC 4303 a neve) és azt találták, hogy egy olyan csillag is lát­ható ezen a fényképen, amelynek az ed­digi fényképfelvételeken semmi nyoma. Nyomban összehasonlították az ugyanerről a ködfoltról legutóbb készült felvétellel, amelyet április 15-én exponált egy csilla­gásztársuk és az összehasonlítás alapján megállapították, hogy ez a csillag az ápri­lis 15. és május 9. között bukkant fel mos­tani helyén. Az uj csillag egv tőlünk több­millió fényévnyire lévő ködfoltban képző­dött, az a fénykép tehát egy születése ko­rát élő égitestet mutat meg az emberi szemnek. Hogy milyen óriási méretekkel van dol­gunk, megmutatja a felfedező csillagvizs­gáló intézet néhány számítása: A csillag 14-ed rangúnak látszik, tehát sokkalta nagyobb, mint a mi Napunk, amely a fel­fedezett csillag messzeségéből nem is lát­szanék meg, mert csak 28—30-ad rangú csillagszámba menne. Ez idáig csillagásznyelven volt elmondva. Ugyanez laikus nyelven igy hangzik: Csillagászkutalóink régtől fogva ismerik a szóbanforgó ködfoltot és tudják róla, hogy az a fény, amely most érkezik hoz­zánk tőle, az a fény sok-sok millió évvel ezelőtt indult el útjára és csak most ér el hozzánk. Az uj nap felfedezése pedig csak az emberi szemek uj, valójában anakro­nizmus, mert egy csillagnak olyan születé­séről ad hirt, amely sokmillió évvel ezelőtt történt. Azóta Isten tudja mi minden tör­tént ezzel a csillaggal, talán meg is hült, kialudt az izzása, talán ismeretlen kozmi­kus befolyások alatt uj izzásra kelt. De mindennek a fénye, uj alakjának a képe csak valamelyik jövő század csillagászai előtt lesz láthatóvá. Fölséges misztikuma ez a természetnek; látunk olyasmit, ami már réges-régen meg­halt, érzékelünk olyan történést, amely millió évekkel ezelőtt történt. A világsakkongresszus illését. Mrs Holloway angol bajnoknő veret­lenül győzött a hölgyek versenyén. A világsakk-kongresszus pénteki ülésén (a sajtót nem hívták meg az ülésekre) nem határoztak semmit, mindent, a mesterkér­dést, a szerzői jogot, a jövő évi londoni világkongresszus ülésein fogják eldönteni a most megválasztott albizottságok. Az 1924. évi győri, az 1925. évi debreceni és a mostani budapesti sakkongresszus nem volt elég „erős" arra, hogy ezeket a kér­déseket dűlőre vigye. Az ellenzék már akkor (1924) az azon. nal való döntést követelte, de a „többség" vezérszónoka úgy vélekedett, hogy a kon­gresszuson a kompetens tényezők nincse­nek jelen. A kompetens tényezők sem Debrecen­ben, sem most Budapesten nem voltak együtt, jóllehet három év éppen elegendő lett volna arra, hogy a kompetens ténye­zők kimondják: mester az, aki nemzet­közi főtornán, vagy mesterversenyen első lett. Nem Követelnénk a gyors döntést, ha a két év tapasztalatai arról nem győztek volna meg, hogy a mesterkérdés elintézet­len volta a legnagyobb súrlódások oka a magyar sakkéletben. A klubpolitikai terror legcsunyább kilen­géseit hozla éleire a bizonytalanság. Meré­nyi Lajos 1924-ben Győrben szerezte meg az elsőséggel járó mesteri oklevelet és 1925-ben Debrecenben mégsem engedte a szövetség játszani. Gálfalvi Rétiig Pál Debrecenben lett első és mester, s most mégsem engedték a mes­terverseny résztvevői közé. Holott a német szabályok szerint legelsősorban nekik lett volna jonuk játszani. Befejezték a hölgy versenyt. A hölgyverseny ma Holloway angol baj. noknő győzelmével ért véget, aki 7 játsz­mából 6 és fél egységgel veretlenül lett első, s egyedül csak Wolfné Kalmár Paulá­val remizett. v A második helyért még folyik a küzde­lem a 22 éves Harum Gizella és IVolfné osztrák bajnoknő között; Harum kisasszony nagy tehetség, aki 1921-ben tanult meg sakkozni és igy még fejlődése korántsem zárult le. ö és holloway képviselték az igazi ,,sakkvér“-t, akik minden idegszáluk­kal versenyben voltak. Wolfné inkább nagy rutinjával tűnt ki, amit férjének, a kiváló osztrák mesternek Wolf Henriknek kö­szönhet. A többi résztvevő már az első forduló után nyilvánvalóan inferioris ellenfél volt s csak jövő fejlődésük lehetősége szempont­jából jelentettek érdekességet. Általában a női sakkozók legtöbbjének fő jellemvonása volt a lapunkban már is­mertetett tulajdonságaikon kívül a koncen- Irációra való teljes képtelenség, valamint a felelősség hiánya. Időzavar, vagy súlyos hiba egyáltalán nem renditette meg őket. Éppen ezek a tulajdonságok azok. amik az első három helyzettet a többi résztvevő­nek messze fölébe emelték. A höl-’-verseny a következő eredmény­nyel végződött: Első lett Holloway (London), a második és harmadik hely Wolfné Kalmár Paula 5j/2 (1) és Harum Gizella (Bécs) között dől el függöjátszmájuk eredménye alapján. A vert mezőnyben végeztek az elegáns, minden nap más ruhában megjelenő Phönix-madár, Pohlner asszony (Bécs), Gugay Gabriella és Faragó Klára (Buda­pest) 3, Manzoni kisasszony 1 és fél (Bécs) és végül Reisz Gizella 0. A versenyt meglepő nagy számmal ke­resték fel a nők, azt hisszük a verseny lett az alapja a hazai női sakkozás tovább^ fejlődésének. A szombati nap folyamán kerül dön­tésre a feladvány megfejtési verseny, va­sárnap pedig a villámtorna, amelyen a külföldi mesterek mellett legkiválóbb ha­zai villámsakkozóink startja rendkívül éles küzdelmet fog eredményezni. Az országok közötti négyes csapatmérkő­zésen az első hely kérdése holnap dől el a Kostic Boris—-Sfeíner-játszma alapján. Ha Kostic győz, úgy kettős holtversenyben Ma­gyarország és Jugoszlávia győznek: ameny- nyiben egymás ellen 2:2 arányban mérkőz­tek. Németország és Románia csapatait pedig Magyarország SVz'.Ví, illetve 3:1 arányban verte, Jugoszlávia pedig Német­országot győzte le 3:l-re, Romániát pedig őV2.Vz arányban. A győztes csapat a Krl- voss által tervezett plakettet kapja ... Hogy az újabb összecsapás Magyarország és Ju­goszlávia között milyen formában történik meg, arrói a világkongresszus elnöksége — amennyiben szükséges lenne — a fent em­lített függő játszma eredménye alapján hozza meg döntését. Szmirna után Angora. — Uj tárgyalás Kemál basa ellenségei elten. — Konstantinápoly, jul. 16. (Reuter.) A török köztársaság elnöke el­len összeesküdött 13 személy halálos Ítéle­tének végrehajtása után a független bíró­ság tagjai Szmirnát elhagyták, hogy Ango- rába menjenek, ahol a volt úgynevezett egység-bizottság húsz tagja ügyének tárgya­lását kezdik meg legközelebb. Hir szerint a bíróságnak olyan okmányok vannak a ke­zében, amelyek azt bizonyítják, hogy a bi­zottság egyes vezetői az elégedetlenség szi­tására propaganda tevékenységet fejtettek ki, hogy igy a hatalmat magukhoz ragad­ják. Erre a célra egymillió font állott ren­delkezésükre, amely összeg a bizottság bir­tokában volt a feloszlás idején. „A legrövidebb távolság.“ — Automobil-akrobaták figyelmébe. — A német birodalmi törvényszék a minap igen érdekes megokolással Ítélt el egy auto­mobil-akrobatát. Tetszenek tudni ugyebár, hogy ki, vagy mi az az automobil-akro­bata? Nem? Tessék kiállani az utcára, lehetőleg olyan helyre, ahol budapesti mértékkel mérve, sürü a forgalom, valami utcakeresztezödésnél, ahol kis kocsi, nagy kocsi, villámos, bicikli, nehéz társzekér, hintó és jó sereg gyalogjáró találkozik össze, tessék ott egy-két percig várakozni és meg fog jelenni az automobil-akrobata. Néha tülköl, néha nem, de mindig úgy rohan, mintha megvadult volna. Bár ná­lunk átlag nyolc-tizkilométeres sebességgel szabad haladnia, mégis a repülőgéppel kél versenyre és akrobata-mutatványait, az utcakereszteződéseknél való gyors befordu- lást, minden előtte haladó kerekes alkalma­tosságnak őrült iramban való megelőzését olyankor mutogatja, amikor körülötte leg­több az akadály. Amikor rendőrposzthoz közeledik, meglapul, de mihelyt túl van rajta, hajrá! És kezdődik az uj rohanás, uj mutatványokkal, egészen a legközelebbi rendőrig. Tehát egy ilyen, nálunk nagyon jól ismert akrobata nótáját húzta el a né­met birodalmi törvényszék, hivatkozva arra, hogy a géperejű kocsik forgalmáról szóló 1925. december 5-én kiadott rendelet szerint a gépkocsi gyorsaságát úgy kell sza­bályozni, hogy ha a soffőr nem láthatja maga előtt teljesen tisztán az egész utat, akkor oly lassan kell hajtania, hogy kocsi­ját „a legrövidebb távolságra“ állíthassa meg. Az eset szomorú hősének, a vádlottnak, aki Tilsitben agyongázolt egy embert, a szűk kocsiuton nem volt szabad kilátása, mert jobbról is, balról is egy-egy kocsi ál­lott. Az lett volna tehát a kötelessége, mondja a törvényszék, hogy gépjét olyan lassan vezesse, hogy bármely pillanatban a „legrövidebb" távolságra megállíthassa. Ezt azonban nem tette meg, mert 25 kilomé­ternyi sebességgel haladó autóját körülbe­lül csak hét méternyi ut után tudta megál­lítani. Egészen mellékes és az első bíróság­nak nem is kellett azzal törődnie, mekkora sebességgel lett volna szabad haladnia a vádlottnak, ha már kocsijának teljes meg­állításával nem akart kellő áttekintést sze­rezni az útról. Eléggé igazolja törvényelle­nes eljárását az, hogy a tényállás szerint jóval lassúbb hajtás volt ajánlatos, libben az esetben azonnal meg tudott volna állni. A fellebbezésnek az az állítása, hogy az autót, ha lassabban haladt volna, akkor sem lehetett volna hét méternél rövidebb távolságra megállítani, nyilvánvalóan ha­mis. Ezeket mondja a törvényszék döntése. E megokolás után természetesen megfe­lelő büntetést is kapott az automobilig hí, aki nem tudta, hogy a legrövidebb távol­ságra kell gépjével megállnia. De bányán nem tudják ezt a mi automobil-akroba­táink közül? Nem ártana, ha érthető, vagy még inkább érezhető módon megtanítanák őket erre. — (A svéd királyné haldoklik.) Stock­holmból táviratozzák: A svéd királyné be­tegségében olyan rosszabbodás állott be, hogy a halál bekövetkezésével kell szá­molni. — (Napirend.) 1926 julius 17. Szombat. Róm. kát.: Elek hv. Prot.: Elek A Nap kél 4 óra 19 perckor, nyugszik 19 óra 52 perc­kor. A Hold kel 11 óra 38 perckor, nyugszik 23 óra 34 perckor. Nyitvalevő múzeumok: Nemzeti Muzeum 9—Vs2. Mezőgazdasági Mú­zeum (Széchenyi-sziget) 10—1. Szépművészeti Muzeum (Aréna-ut 41.) szobor és képtár 10 —Vs2. Iparművészeti Muzeum (Ullői-ut 33.) 9—1. textil és kerámiai oszálv. Közlekedési Muzeum (Hermina-u. 16.) 10—1. Kereskedelmi Muzeum (Iparcsarnok) 9—6. Ernst Muzeum (Nagymező-u.) 9—2. Erzsébet királyné em­lékmúzeum (Királyi-palota) 9—1, 3—5. Aka­démia Széchenyi emlékmúzeum 10—12. Pe- tőfi-ház (Bajza-u. 21.) 9—2. Iparművészeti Társaság állandó kiállítás (Andrássy-ut 69.) 9— 2. Népegészségügyi Muzeum (Eötvös-u. 3.) 10— 1. Aquincumi Muzeum (Szentendre-ut 7.) 9—7. Nyitvalevö könyvtárak: Fővárosi Nyil­vános Könyvtár julius, augusztus zárva. Aka­démia Könyvtár 3—7. Egyetemi Könyvtár 9—12. Keresk. és Iparkamara Könyvtár 9—2. Földrajzi Társaság (Főherceg Sándor-u. 8.) 5—6. Statisztikai Könyvtár (Keleti Károly-u. 5.) julius, augusztus zárva. Széchenyi Könyv­tár 9—4. Technológiai olvasóterem (József- körut 6.) 5—8. Vakok könyvtára (Ida-u. ö.)j 2-6. — (Az időjárás.) A Meteorológiai Intézet jelenti: Az északnyugaton jelentkezett, ma­gas nyomás kelet felé előbbrehalad és magva Anglia felett van (768 mm.). A légnyomás délkeletfelé csökkent és a Románia felett tar­tózkodó depresszióban a legalacsonyabb (754 mm.). Izland vidékén uj depresszió mutat­kozik. Hazánkban az időjáráis meleg, helyen- kint zivataros esők voltak. Nagyobb esőt je­lent Izsák (32), Halas (31), Orosháza (24), Szeged és Debrecen (13). Időjóslat: Zivataros hajlam, azután északnyugati szelekkel átme­netileg hűvösebb és jobbára esős idő. — (Uj egyházmegyei felügyelő.) A tály­lyai evangélikus egyházközség most válasz­totta meg uj egyházmegyei felügyelőjét Szirmay László kormányfőtanácsos, nagy- birtokos személyében. — (Félszázados lelkészi jubileum.) A sepsi református egyház a minap lelkészé­nek: Kovács Béla tb. esperesnek 50 eszten­dős lelkészi szolgálatát jubilálta. Ugyan­akkor tartotta Kovács Béla aranylakodal­mát is. A lelkészt és feleségét mindenün­nen elhalmozták szerencsekivánatokkal. — (Bánffy gróf letette a román állam- polgári esküt.) Bukarestből jelentik: Bánffy Miklós gróf tegnap letette a hüségesküt. Utána Sinaiába utazott, ahol a királyi pár. kihallgatáson fogadta. — (Az uj német igazságügyminiszter.) Berlinből jelentik: Bell drt igazságügymi­niszterré nevezték ki s egyúttal megbízták a megszállott területek minisztériumának a vezetésével is. Ennek a két minisztérium­nak eddig Marx állott az élén. — (Előléptetés az erdőmérnöki karban.) A kormányzó az állami erdőmérnökök összesített tisztviselői létszámában Papp Béla ni. kir. főerdőtanácsosnak a minisz­teri tanácsosi címet és jelleget, Lipcsey László m. kir. főerdőtanácsosnak a mi­niszteri tanácsosi címet, Zánkó Emil, Szabó Kálmán, Vidos Miklós és Fröhlich Brúnó m. kir. erdőtanácsosoknak a főerdőtaná- csosi címet, Barrois Andor, Kelecsényi Mihály, Balás Emil, Hauszmann Béla, Molc&ínyi Gábor és Früstök László m. kir. főerdőmérnököknek az. erdőtanácsosi címet adományozta. — (A román királyi pár nyaralása.) Bukarestből jelentik: A király tegnap este a franciaországi Bagnolles fürdőbe utazott, A királyné ugyanakkor Veldesbe ment. — (Szepessy báró volt pécsi püspök em­lékezete.) Pécsről jelentik: Négyessy Sze­pessy Ignác báró volt pécsi megyéspüspök halálának ma van az évfordulója. Ezt az évfordulót ünnepies gyászistentisztelettel ülték meg pénteken a Pécs város kegyura- ságához tartozó belvárosi plébániatemplom­ban. A gyászistentiszteleten az egyházmegye papsága és a város hatóságai képviseltet­ték magukat. — (Búcsú a karmelitáknál.) A karmelita- rend templomaiban nagy ünnepiességgel ülték meg pénteken a rend védőszentjének, Karmelhegyj Boldogasszonynak ünnepét. Budapesten, a Huba-utcai templomban reggel ünnepi nagymisét celebrált Babirák József segédlelkész. E mise alatt közös szentáldozáshoz járultak a jámbor társu­latok tagjai. A 9 órai szentbeszéd után Csiszárik János dr. c. püspök főpapi misét pontifikáit. Az ájtatosságot délután szent­beszéd és litánia zárta be. A templom bú­csúját vasárnap, julius 18-án fogják meg­tartani. — A győri karmeliták templomá­ban nyolcnapos ájtatosságga] ülik meg a rend védőszentjének ünnepét. Az ájtatos- ságok csütörtökön délután szentséges litá­niával kezdődtek. Pénteken, az ünnep nap­ján Viola Mihály, a győri szeminárium lelkiigazgatója mondott szentbeszédet, mig az ünnepies főpapi misét Bürchner László dr. soproni prépost celebrálta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék